Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rektala och anala tumörer, benigna

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2020-11-09

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Den vanligaste benigna tumörsjukdomen i rektum och analkanalen är polyper. Med polyp menas en upphöjd förändring med eller utan normal slemhinnebeklädnad. Det finns flera typer av polyper: hyperplastiska inkluderande sågtandade polyper, adenomatösa (tubulära, villösa och tubulovillösa) och övriga inkluderande hamartom, neuroendokrina lesioner, med flera.


 

SYMTOM
 

Patienterna saknar vanligen symtom från hyperplastiska polyper som är bifynd vid rektoskopi.

Adenomen kan leda till blödning som, beroende på adenomens lokalisation, kan vara alltifrån ljusröd till mörkröd.

Villösa adenom leder ibland till blödning, och även riklig slemavsöndring (se nedan).


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Förutom de maligna sjukdomar som kan drabba nedre delen av ampulla recti och analkanalen kan rektala solitära sår (som förekommer vid rektal invagination eller vid rektal prolaps) likna såväl polyper som ulcerationer.

Hos patienter med rektal invagination eller rektal prolaps förekommer inte sällan polypösa slemhinneförändringar på toppen av invaginatet.

I analkanalen kan papillerna invid linea pectinata bli förstorade och likna polyper. Dessa förstorade papiller brukar i allmänhet inte ge patienterna några symtom utan upptäcks i samband med rutinundersökning och missbedöms vara en vanlig analpolyp. De behöver ej avlägsnas.


 

UTREDNING
 

För samtliga förändringar gäller regeln att även om det makroskopiska utseendet kan vara typiskt för en benign förändring, är detta inte bevisat förrän en mikroskopisk undersökning gjorts.

Typen av polyp kan ibland bestämmas med en s k optisk biopsi där belysning av polypen med narrow band imaging eller färgning av slemhinnan avslöjar detaljer i polypens blodkärlsmönster. Eftersom en biopsi kan försvåra endoskopisk resektion kan det vara bättre att remittera patienten till specialist.

Utredningen omfattar ibland magnetisk resonanstomografi eller rektalt ultraljud särskilt vid misstanke om invasiv cancer. Total koloskopi eller CT kolon bör i allmänhet utföras.


 

Benigna_tumörer_schematisk_bild.gif

Figur 1. Olika typer av benigna och maligna tumörer och deras makroskopiska utseende.

 

Benigna förändringar i ändtarmsregionen:
 

Fibrom

Fibrom sitter vanligen i yttre delen av analkanalen och är i de flesta fall ett resttillstånd efter en analfissur. Fibromen är rundade och släta på ytan, oömma och förorsakar patienten inga andra besvär än svårigheter att hålla hygienen. Om patienten anger besvär är det vanligen beroende på en fissur som sitter inne i analkanalen. Fibromet är en s k portvaktstagg (se bild).

Fibrom kan lätt avlägsnas om de ger patienten besvär. Lämpligen görs excisionen efter en liten injektion med lokalanestesimedel (t ex lidocain med adrenalin 1 % lösning) vid basen av fibromet. Därefter kan det exstirperas. Vanligen behöver inte fibromstjälken ligeras.

Som princip gäller att alla förändringar som avlägsnas bör skickas för PAD.

 

fibröst_adenom.gif

Figur 2. Fibrös polyp lokaliserad innanför anus under exstirpation.

 

Hyperplastiska polyper och sågtandade polyper
 

Dessa består av upplyftad slemhinna och är alldeles släta på ovansidan. De har oftast samma färg som den omkringliggande slemhinnan.

Hyperplastiska polyper blir sällan maligna, men är besläktade med sågtandade polyper som kan vara ett förstadium till cancer.

För att säkerställa diagnosen är det nödvändigt att polyperna tas bort helt.

Hyperplastiska polyper kan ha olika storlek, men är sällan mer än 5 mm stora. De är ofta multipla och hittas som bifynd vid rektoskopi.

I fall med enstaka hyperplastiska polyper bör dessa avlägsnas. Är de multipla är detta inte möjligt. Optisk biopsi kan vara värdefullt för att fastställa diagnosen (se ovan).

Patienter med riklig förekomst av hyperplastiska polyper (> 20) bör utredas för sågtandat polypossyndrom med genetisk rådgivning och kolonutredning.

Hos patienter med multipla hyperplastiska polyper är den kolorektala cancerincidensen förhöjd.
 

Hyperplastiskt_adenom_bild.gif

Figur 3. Hyperplastisk polyp.

 

Adenom
 

Adenomen skiljer sig från de hyperplastiska polyperna genom att dess yta är granulerad och ofta lättblödande. En del adenom får ett "jordgubbsliknande" utseende.

Adenomen kan till skillnad från de hyperplastiska polyperna anta flera centimeters storlek. De utgör ett förstadium till cancer. Samtliga adenom måste därför avlägsnas.

Om adenomet endast är mm-stort kan det avlägsnas genom en s k totalbiopsi men om detta inte är möjligt måste adenomet avlägsnas med hjälp av en diatermislynga. Detta bör lämpligen ske vid kirurgklinik.

Adenom-polyp.gif

Figur 4. Skaftat adenom.

 

Villösa adenom
 

Villösa adenom är flikiga upphöjningar i slemhinnan som oftast bibehåller körtelepitelets sekretionsförmåga. Stora villösa adenom, som kan vara flera centimeter stora, kan ge riklig sekretion och även leda till diarréliknande tillstånd med elektrolytrubbning, främst med kaliumbrist.

Patienter med stora villösa adenom uppger ofta att de har riklig slemavsöndring från anus. Villösa adenom utgör, liksom adenom, ett förstadium till cancer och måste alltid avlägsnas. Det är inte ovanligt att det i ett villöst adenom samtidigt förekommer cancer och benigna celler. En provexcision från adenomet är inte tillräcklig för att utesluta cancer. Hela det villösa adenomet måste avlägsnas antingen med diatermislynga eller genom excision av slemhinnan som innefattar adenomet.

Blandformer förekommer mellan adenom och villösa adenom och kallas ofta tubulovillösa adenom. Samma förhållningssätt gäller för dessa som för de enskilda adenomen respektive villösa adenomen.
 

villöst_adenom.gif

Figur 5. Stort villöst adenom.


 

BEHANDLING
 

Endoskopisk resektion

De flesta adenom kan avlägsnas endoskopiskt. Endoskopisk mucosaresektion (EMR) innebär att adenomet slyngas bort i sin helhet med diatermislynga, eventuellt i flera portioner.

Endoskopisk submucös dissektion (ESD) innebär att adenomet dissekeras från tarmväggen i ett stycke vilket underlättar den histologiska diagnostiken. Både EMR och ESD utförs via koloskopi med särskilda instrument.

Ett alternativ vid stora adenom eller misstänkt cancer är transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) där en fullväggsresektion göras via ett operationsrektoskop med särskild optik och arbetskanaler vilket kräver narkos.

Ytterligare ett alternativ vid polyper nära anus är transanal excision. Vid malignitetsmisstanke och vid recidiv efter tidigare endoskopisk resektion kan öppen kirurgi med rektumresektion eller rektumamputation vara indicerat.


 

UPPFÖLJNING
 

Enligt svenska riktlinjer indelas patienter med adenom som avlägsnats i lågriskgrupp (1-2 adenom < 10 mm med låggradig dysplasi) där man rekommenderar en koloskopi efter 10 år om patienten är under 50 år och en högriskgrupp (> 2 adenom eller diameter > 10 mm, villös histologi eller höggradig dysplasi) där koloskopikontroll rekommenderas efter 3 år.

Uppföljning efter excision av sågtandade polyper är i enlighet med lågriskgruppen om polypen är < 10 mm och utan dysplasi, övriga enligt högriskgruppen.


 

ICD-10

Benign tumör i rektum D12.8
Benign tumör i anus och analkanal D12.9

 

Referenser

Brenner H, Chang-Claude J, Rickert A et al. Risk of colorectal cancer after detection and removal of adenomas at colonoscopy: population-based case-control study. J Clin Oncol. 2012;30:2969-76. 30. Länk

Brenner H, Chang-Claude J, Seiler CM, et al. Case-control study supports extension of surveillance interval after colonoscopic polypectomy to at least 5 yr. Am J Gastroenterol. 2007;102:1739-44. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev