Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling

FÖRFATTARE

Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2020-10-30

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Välkommen till mag- och tarmförbundet
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) menas i första hand ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD). Denna behandlingsöversikt omfattar dessa två tarmsjukdomar. UC och CD har en relativt hög prevalens. Sammanlagt för båda sjukdomarna 0,6-0,1 %, snuddande vid folksjukdomarnas. Behandlingen är i första hand medicinsk, även om specifik medicinering fortfarande saknas.

Kirurgi är indicerad vid sällsynta akuta livshotande tillstånd, vid kronisk sjukdom då den medicinska behandlingen inte räcker till och vid hotande eller manifest cancer.

Se även behandlingsöversikt: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kroniskULCERÖS KOLIT (UC)
 

Operationsindikationer
 

 • Akut fulminant kolit
  Akut fulminant kolit med påverkat allmäntillstånd, feber, täta blodiga diarréer och någon gång s k toxisk kolondilatation eller svår blödning.
   
 • Sviktande medicinsk behandling
  Svåra symtom trots adekvat farmakoterapi, kvarstående steroidbehov, kroniskt nedsatt allmäntillstånd och därav sänkt livskvalitet. Detta är den dominerande indikationen för kirurgi som kan bli aktuell både i tidigt och sent skede under sjukdomsförloppet. I flertalet fall opereras patienten halvakut då ett långvarigt skov inte viker på intensiv medicinsk behandling. Man hade tidigare en absolut gräns för operativ åtgärd på fem dygn. Idag kan man med bibehållen säkerhet avvakta med operation 1–2 veckor. I vissa fall opereras patienten mer elektivt och då p g a invalidiserande symtom utan svår allmänpåverkan.
   
 • Hotande cancer
  Hotande cancerutveckling med vävnadsdysplasi på ett eller flera ställen i tarmen, vanligen detekterat vid koloskopisk övervakning som numera inkluderar kromoendoskopi och helst också högupplösande (HD) endoskopi. Höggradig dysplasi och utveckling av en synlig upphöjd lesion med mikroskopisk dysplasi, dysplasi även i omgivningen anses vara absoluta operationsindikationer liksom naturligtvis manifest cancer. Fynd av låggradig dysplasi är en mer omtvistad operationsindikation. Persisterande eller multifokal låggradig dysplasi bör föranleda ställningstagande till kirurgi.

Operationsbehovet för ulcerös kolit har sjunkit något under senare år. Orsaken kan vara att sjukdomen har ändrat karaktär eller att den medicinska behandlingen blivit effektivare. Aktuella rapporter talar för att operationsindikationerna kan stramas upp ytterligare med optimal medicinsk behandling.

 

Operationsmetoder

I akut och halvakut situation görs kolektomi och terminal ileostomi anläggs med kvarlämnande av rektum in situ. Tekniskt är det viktigt att kärlen till högra delen av kolon delas tarmnära och att man förfar likadant vid nedre sigmoideum och övre rektum, allt för att inte försvåra vid senare rekonstruktion. Dissektionen bakom sigmoideum ska alltså inte gå ned i det avaskulära planet bakom meso-sigmoideum – mesorektum. Distalt delas tarmen i nedre sigmoideum – övre rektum. Stumpen kan förslutas blint och ligga fritt eller fixeras mot bukväggen.

I elektiva fall och i fall då akut opererade patienter återhämtat sig görs rekonstruktiv kirurgi. Här finns flera möjligheter:
 

 • Proktokolektomi och ileal bäckenreservoir med ileo-anal anastomos, eller, om kolektomi tidigare utförts, exstirpation av rektum och reservoir med handsydd eller staplad anastomos till analkanalens övre ände. En ”cuff” av rektalslemhinna finns ofta kvar. I många fall läggs tillfällig avlastande loop-ileostomi som läggs ner efter cirka tre månader. Detta är en viktig metod och utgör i många länder standardingreppet för yngre patienter som vill undvika permanent stomi. Grovt räknat blir 70 % nöjda med resultatet, 15-20 % av patienterna har vissa kvarstående problem och i 5-10 % blir utfallet så dåligt att excision av reservoiren och permanent stomi måste övervägas. Ett gott funktionellt resultat innebär att patienten har högst 4-6 avföringar dagligen (0–1 nattetid), är i stort sett kontinent och fr a har god förmåga att fördröja tarmtömning om situationen så kräver. En nackdel att beakta hos yngre kvinnor är nedsatt förmåga till befruktning, sannolikt beroende på adherensbildning i lilla bäckenet. In vitro fertilisering kan bli nödvändigt.
   
 • Kolektomi och ileorektal anastomos (IRA), alternativt nedläggning av ileostomi och IRA i de fall då kolektomi tidigare utförts. Denna metod innebär ett något mindre ingrepp och har på senare år fått förnyad aktualitet, särskilt i Skandinavien. Den kan användas om rektum inte är svårt inflammerad och har god eftergivlighet. Patienten får i gynnsamma fall något bättre funktion än efter bäckenreservoiroperation och troligen påverkas inte befruktningsförmågan i samma utsträckning. En självklar nackdel är att inflammationen åter kan blossa upp i rektum. På sikt finns även en viss malignitetsrisk och endoskopisk övervakning krävs. En viss andel av patienterna med IRA behöver alltså opereras senare med annan metod.
   
 • Proktokolektomi med permanent ileostomi var förr standardoperation och används i situationer då inkontinens förväntas p g a patientens ålder, anorektala sjukdomar eller när de ovan beskrivna operationsmetoderna inte har fungerat väl. Somliga patienter föredrar redan initialt att få permanent stomi. Ingreppet kan givetvis göras stegvis. Ett alternativ till vanlig terminal ileostomi är den kontinenta ileostomin, s k Kock-reservoir, vilken töms några gånger per dygn med en grov kateter. Operationer med Kockreservoir utförs centraliserat på ett par enheter i landet, då de är relativt sällsynta och upprepade ingrepp kan krävas. Experimentellt pågår försök med en enklare kontinent ileostomi med ett implantat i bukväggen, dock hittills utan större framgång.

Vid hotande eller manifest cancer bör i första hand komplett proktokolektomi med totalt avlägsnande av rektalslemhinna utföras. Om bäckenreservoir används handsys anastomosen. Mer begränsade resektioner på denna indikation är kontroversiellt och kräver extra noggrann och tät postoperativ endoskopisk uppföljning men kan ge patienten en längre tid med mer normal tarmfunktion.

Dessa stora ingrepp är givetvis inte komplikationsfria. Postoperativ ileus, anastomosläckage, reservoirkomplikationer, stomiproblem och störningar i urogenitala funktioner förekommer. Livstidsrisken för operationskrävande adherensileus uppgår till 5–10 %.

Kirurgi vid ulcerös kolit görs nu på många håll laparoskopiskt (ev. robotassisterat), med flera portar eller med en central port i naveln. Metoden är dock krävande och, särskilt under inlärningsperioden, tidsödande med tanke på kolons storlek som organ. Fördelar är lägre inflammatoriskt påslag, snabbare återhämtning, mindre skador på bukväggen och därmed sannolikt lägre risk för ärrbråck, och givetvis mindre störande synliga ärr. Möjligen förbättras också förmågan att få barn.

 

Postoperativt

Rehabiliteringstiden uppgår till 2-3 månader. Ibland tar rehabiliteringen dock längre tid beroende på hur sjuk patienten var preoperativt. Nedläggning av avlastande stomi ger en ny återhämtningsfas med adaptation till den nya tarmtömningssituationen.

Många patienter med bäckenreservoir eller ileorektalanastomos har glädje av motorikhämmande medicinering med loperamid (Imodium), 2 mg 1-2 x 4 samt vätskebindande bulkmedel som sterkuliagummi (Inolaxol), 1 x 3 eller ispaghulaskal (Lunelax) 7,5 ml x 3.

Patienter med bäckenreservoir bör regelbundet kontrolleras, om än glest, med avseende på funktion, inflammation (pouchit) och atrofi. Eventuellt även med avseende på dysplasiutveckling i reservoiren och i eventuell ”cuff” av rektalmucosa. Risken för dysplasi och cancer i reservoiren är låg och är kopplad till dysplasi i den ursprungliga kolorektum och till grav atrofi i reservoiren.

Patienter med bibehållen rektum, ur- eller inkopplad, måste kontrolleras fr a med avseende på inflammation och dysplastiska lesioner. Om rekonstruktion efter kolektomi inom några år inte blir aktuell bör rektumstumpen avlägsnas. Med tiden skrumpnar den, blir svår att kontrollera endoskopiskt och cancerrisken ökar med tiden. Denna proktektomi kan ibland utföras som ett rent perinealt ingrepp.

För patienter med hela grovtarmen exciderad och permanent ileostomi räcker det med uppföljning av stomiterapeut.

 

Sammanfattning

Ulcerös kolit kan, om medicinsk behandling inte räcker, behandlas effektivt kirurgiskt.

Operationerna är naturligtvis stympande i så måtto att ett viktigt organ måste tas bort, men rekonstruktion kan göras och god livskvalitet uppnås i de flesta fall.
CROHNS SJUKDOM (CD)
 

Denna gåtfulla sjukdom kan drabba hela gastrointestinalkanalen, men tunntarms- och kolonmanifestationer dominerar. Crohn-kolit har ökande incidens. Perianal sjukdom är vanlig. Nya läkemedel som går in direkt i olika faser i inflammationskaskaden provas nu med lovande resultat. Operationsfrekvensen tycks sjunka och utvecklingen manar till restriktivitet med kirurgi.

Sjukdomen kan inte ”opereras bort”, men en korrekt operation i rätt fas kan dock ge lång, ibland livslång reduktion av patientens besvär och i vissa fall även besvärsfrihet.

 

Indikationer

Operation ska övervägas vid: kroniskt inflammatoriska symtom som påverkar allmäntillstånd och livskvalitet, stenosbesvär och vid fistulering och abscesser. Ett nära samråd med gastroenterolog är nödvändigt för att ge optimal behandling till varje enskild patient. Likaså är en ingående utredning av sjukdomsutbredningen med endoskopi, radiologi och ibland scintigrafi och kapselendoskopi viktig för att ge underlag för en adekvat och ändå tarmsparande kirurgi. Nutritionstillstånd och vätskebalans ska ses över preoperativt.

Det föreligger också en klart belagd risk för koloncancer vid Crohn-kolit, men också en riskökning för adenocarcinom i tunntarmen då sjukdomen engagerar denna.

Operationsindikation föreligger vid manifest cancer och vid höggradig dysplasi.

Endoskopiska åtgärder som ballongdilatation av primär tarmstriktur eller anastomosstriktur kan ibland ersätta öppen operation eller åtminstone förskjuta sådan framåt i tiden.

Intraabdominella abscesser kan ofta behandlas med perkutant dränage

Eftersom Crohns sjukdom när som helst har potential att ge upphov till ny aktivitet löper opererade patienter en livstidsrisk på 30-50 % att behöva reopereras en eller flera gånger. Nya sjukdomsmanifestationer, ibland oegentligt benämnda recidiv, uppstår ofta i anastomosområden.

 

Duodenum

Striktur i duodenum vid Crohns sjukdom är sällsynt, men kan behandlas med bypass kirurgi – oftast gastrojejunostomi.

 

Tunntarm

Grundregeln vid operation är att spara tarmlängd. Vid längre strikturer görs resektion utan stora marginaler till för ögat normal tarm och därefter utförs anastomos med sutur eller stapler-teknik. Ett alternativ, om än något komplicerat, kan vara att göra en isoperistaltisk sida-till-sida anastomos av ett längre strikturerat parti. Korta strikturer kan med fördel behandlas med strikturplastik, oftast enligt principen ”skära på längden, suturera på tvären”. Peroperativ enteroskopi med flexibelt instrument underlättar bedömningen av hur mycket som behöver göras.

Vid Crohnmanifestation i distala ileum utförs ileocekalresektion. Denna operation görs med fördel laparoskopiskt. Staplad anastomos förefaller ge lägre komplikationsrisk.

 

Kolon och rektum

Crohns sjukdom i kolon och rektum är ofta kombinerad med tunntarmssjukdom, men förekommer i cirka 30 % av fallen isolerat.

Kolit i samband med Crohns sjukdom leder ibland till svåra och akuta skov som kan leda till akut kolektomi och ileostomi (som vid ulcerös kolit).

I en mer elektiv situation och omfattande kolonengagemang där medicinsk behandling inte räcker utförs också kolektomi och ileostomi, mer sällan primär proktokolektomi om rektum är svårt angripen. Man är numera återhållsam med excision av rektum då den ofta går att spara med lokal och generell medicinsk behandling.

Rekonstruktion sker i lämpliga fall med ileorektalanastomos, i samband med primäroperation eller senare.

Bäckenreservoir med ileoanal anastomos har ingen given plats vid Crohns sjukdom p g a risken för nya Crohnmanifestationer i ileum. Används dock ibland efter lång skovfri period.

Segmentell Crohnkolit kan opereras med resektion och anastomos. Detta ger goda funktionella resultat. I måttlig omfattning progredierar sjukdomen och nya resektioner eller kolektomi kan senare bli nödvändigt.

 

Anus

Svårläkta fistlar, abscesser och fissurer är klassiska problem vid Crohns sjukdom. Ibland, men inte alltid, finns samtidigt en proktit.

Behandlingen är konservativ och sfinktersparande i första hand. Abscesser incideras givetvis. Låga fistlar kan klyvas på vanligt sätt. Högre fistlar kan excideras mer aktivt eller lämnas dränerade med en löst sittande tråd (seton).
Samtidig proktit behandlas medicinskt.

I svåra fall med invalidiserande anala problem kan proktektomi behöva utföras.

 

Sammanfattning

Crohns sjukdom föranleder ofta, men långt ifrån alltid, kirurgi. Kirurgiska ingrepp vid Crohns sjukdom skall vara tarmbesparande och inriktad på god funktion. Operativa åtgärder i kombination med medicinsk behandling ger i många fall god symtomkontroll och livskvalitet.


 

ICD-10

Total ulcerös (kroniskt) kolit K51.0
Ulcerös proktit K51.2
Annan Crohns sjukdom K50.8
Crohns sjukdom, ospecificerad K50.9
Crohns sjukdom i tunntarmen K50.0
Crohns sjukdom i tjocktarmen K50.1
Ulcerös proktosigmoidit K51.3

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
"]K50
K51 Ulcerös kolit

Referenser


Keighley MB, Williams NS (Eds). Surgery of the anus, rectum and colon. 3rd Ed. Saunders Elsevier 2008 pp. 1537-1782 (UC), 1881-2024 (CD).

Strong SA. Crohn´s disease. Pp. 617-644. In Nicholls RJ, Dozois RR, Eds. Surgery of the Colon & Rectum. Churchill Livingstone, New York 1997.

Rutter M, Forbes A. Colorectal cancer in inflammatory bowel disease. IBD Monitor 2004;6:2-7

Lindberg J, Stenling R, Palmqvist R, Rutegård J. Surgery for neoplastic changes in ulcerative colitis - can limited resection be justified? Outcome for patients who underwent limited surgery. Colorectal Disease 2006; 8: 551-556. Länk

Graf W, Andersson M, Andersson P, et al. Nationella riktlinjer för
behandling av perianala manifestationer av Crohns sjukdom. Gastrokuriren
2008;13:39-45. Länk

Strigård K, Oresland T, Rutegård J, Gunnarsson U. Transcutaneous implant evacuation system: a new approach to continent stoma construction. Colorectal Dis. 2011 Nov;13(11):e379-82. doi: 10.1111/j.1463-1318.2011.02739.x. Länk

ECCO Statement – surgery in ulcerative colitis. Länk

Adamina M, Bonovas S, Raine T, et al. ECCO guidelines on therapeutics in Crohn´s disease:surgical treatment. J Crohns Colitis. 2020 Feb 10;14(2):155-168. Länk

Frontali A, Cohen L, Bridoux V, et al. Segmental colectomy for ulcerative colitis: Is there a place in selected patients without active colitis? An international multicentric retrospective study in 72 patents. J Crohns Colitis 2020; In press.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev