Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hemorrojder

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

GRANSKARE

Professor Per Hellman, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska Sjukhuset

UPPDATERAD

2022-01-18

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Hemorrojder är ett mycket vanligt tillstånd bland vuxna i I-länder. Beräkningar av incidensen talar för att upp till 25 % av alla individer över femtio år har eller har haft besvär av hemorrojder.

Tillståndet är vanligare hos män. Etiologin är inte känd. Kosten har angetts som en bidragande faktor – vår slaggfattiga kost leder till dålig tarmmotorik.

Inre hemorrojder utgår från anorektal mucosa ovanför linea dentata genom submukösa utbuktningar från tre grenar av venae hemorrhoidalis superior. De är ofta lokaliserade, med patienten i ryggläge, kl 3, 7 och 11 (se bild).
 

Hemorrojdklockan.gif

När hemorrojderna förstoras sjunker de ned i analkanalen, hela tiden täckta av slemhinna. Yttre hemorrojder är belägna strax distalt om de inre och är täckta av hud. De kallas ofta marisker eller hudflikar.


 

KLASSIFICERING


Hemorrojder klassifieras ofta i fyra grader:
 

 • Grad I, hemorrojderna är endast belägna i övre delen av analkanalen och fylls i samband med krystning och defekation. Symtomen är vanligen sparsam blödning.
   
 • Grad II, hemorrojderna prolaberar tillfälligt ut genom analkanalen i samband defekation men reponeras spontant när krystning upphört. Kan också ge blödning, vanligen på pappret efter avslutad defekation.
   
 • Grad III, hemorrojderna förblir prolaberade men går att reponera efter defekation. Blödning: se grad II.
   
 • Grad IV, hemorrojderna förblir prolaberade och går inte att reponera. Den prolaberade slemhinnan, som utsätts för nötning, genomgår skivepitel-metaplasi och antar ett gråvitt utseende. Samtidigt blir den yttre analhuden flikig och i de subkutant belägna venplexus kan trombotisering uppkomma. Akutisering med svår smärta, trombos och nekros kan förekomma.

 

 

 

SYMTOM

 

 • Måttlig blödning, oftast ljusröd är det vanligaste symtomet och uppstår vanligen när patienten torkar sig eller som blodstänk i toaletten.
   
 • Större mörkröd blödning förekommer i samband med att patienten krystar kraftigt. Hemorrojderna prolaberar då ned i analkanalen och dess tunna slemhinna kan brista och leda till venös blödning. Den upphör vanligen spontant när buktrycket normaliseras och hemorrojderna reponeras.
   
 • I vissa fall kan stora mängder blod samlas i ampullen och vid defekation tömmer sig koagelmassor med mörkrött blod. Vid undertryckt defekation kan blodmassor genom retrograd peristaltik transporteras högt upp i kolon och därigenom simulera kolonblödning.
   
 • Återkommande hemorrojdblödning kan i vissa fall medföra en anemi.
   
 • Flytning - är ett vanligt symtom som uppkommer när hemorrojderna genom interposition i analkanalen förhindrar fullständig förslutning eller om prolapsen gör att slemproducerande slemhinna disloceras nedanför sfinkterplanet. Flytningen leder till klåda och masseration av analhuden vilket ökar klådan. Flytning och klåda kan förekomma som de enda symtomen vid hemorrojder.
   
 • Smärta - är inget vanligt symtom vid hemorrojder och förekommer i allmänhet endast vid akut trombotisering. Däremot kan sveda och ömhet förekomma.

 

 

 

UTREDNING

 

Utredningen innefattar rekto-proktoskopi, som vid alla tillstånd med anala symtom. Vid blödning från tarmen syftar utredningen till att fastställa blödningens orsaker och till att utesluta cancer eller andra åtgärdskrävande tillstånd (för tekniken vid rekto-proktoskopi, se föregående avsnitt). I allmänhet innebär detta att patienten ska utredas med CT kolon eller koloskopi.
 

 • Vid inspektion är det i allmänhet endast grad III och IV hemorrojder som går att diagnostisera. Grad I kräver proktoskopi för diagnos. Grad II och III kan ses vid krystning medan grad IV ses vid vanlig inspektion.
   
 • Yttre hemorrojder eller hudflikar försvårar rengöring och upplevs som mycket besvärande. Det är främst de inre hemorrojderna som leder till symtomen blödning, flytning och klåda.
   
 • Palpation skall alltid utföras, främst för att utesluta annan patologi. Icke-trombotiserade hemorrojder är i allmänhet ej palpabla.

 

 

 

BEHANDLING

 

Hemorrojder som endast ger symtom i form av liten blödning på pappret någon gång behöver ingen särskild behandling (Grad I och II). Har patienterna av och till klåda p g a flytning kan en salva förskrivas för att minska irritationen. En vanlig hudskyddskäm räcker ofta, zinkpasta eller Silonsalva är lämpliga. Vid obstipation är normalisering av avföringens konsistens en rimlig åtgärd. Ibland räcker ändrad diet, annars används bulkmedel.

Tänk på att de flesta salvorna som används mot hemorrojder innehåller kortison som vid långvarigt bruk kan ge upphov till hudatrofi och på sikt till dermatiter!

För de patienter som har mer uttalade besvär och vars tillstånd kräver behandling finns flera olika metoder. De vanligaste är injektion av hemorrojderna, gummibandsligatur och operation. De två förstnämnda lämpar sig för ambulant behandling och bör vanligen prövas innan patienterna utsätts för operation.

 

Injektionsbehandling av hemorrojder

För behandling krävs: Proktoskop, tre 2 ml sprutor, långa injektionsnålar och Polidokanol 30 mg/ml. Den tidigare vanliga behandlingen av hemorrojder med fenololja är ej längre aktuell då fenololja inte marknadsförs längre.

Patienten placeras lämpligen på undersökningsbritsen i vänster sidoläge. Denna kroppsställning ger god överblick över ampullen, analringen och analkanalen.

Efter att proktoskopet införts i ampullen med sin spets, backas det ut till i höjd med analringen som ses som en krans i proktoskopets inre öppning. I analringens slemhinna, cirkumferent, injiceras sedan Polidokanol i 0,5-1 ml portioner. Maxdosen är angiven till 2,5 ml.

Injektionen skall ske submuköst och så att man ser att slemhinnan "lyfts" upp. Om slemhinnan vitnar under injektionen, ligger nålen för ytligt, och om inte slemhinnan lyfts upp, ligger nålen för djupt. Injektionsbehandlingen skall inte ske i hemorrojderna utan i slemhinnan ovanför hemorrojderna!
 

Hemorrojdinjektion.gif

Avsikten är att slemhinnan skall löda fast genom den kemiska reaktionen och därigenom förhindra prolaps av hemorrojderna och slemhinnan.

Hos män skall man vara försiktig när injektionen görs framåt för att undvika retning av sädesblåsorna. Enstaka fall av kemisk vesikulit finns rapporterade efter injektionsbehandling. Om en vesikulit uppstår är det lämpligt att patienten ges antibiotika under tre till fem dagar.

Injektionsbehandlingen görs utan anestesi. Patienterna skall inte känna någon smärta under injektionen, gör de det sker injektionen för långt ned och i övre delen av analkanalen, där smärtkänsligheten är uttalad.

Injektionsbehandling framkallar hos en del patienter en känsla av nödighet som sammanhänger med utspänningen av slemhinnan vilken utlöser defekationsträngning.

Effekten av behandlingen brukar i allmänhet inte sätta in förrän efter några dagar och i gynnsamma fall vara i flera år. Vid förnyade symtom kan behandlingen upprepas.

 

Gummibandsligatur

För denna behandling krävs: proktoskop och ligaturinstrumentarium av fler- eller engångstyp (t ex Mc Givney).

Patienten kan vid gummibandsligatur placeras i vänster sidoläge med flekterade knän. Proktoskopet införs tills dess spets befinner sig i ampulla recti. Det backas därefter till nivån för inre hemorrojder och det gummibandsförsedda instrument förs in genom proktoskopet.

Genom det inre röret dras sedan med hjälp av den därtill avsedda griptången eller sugkatetern, en slemhinneflik in genom röret så långt möjligt. Detta moment ska vara huvudsakligen smärtfritt om man ligger på rätt nivå. Därefter "skjuts" ett gummiband av vid basen av den utdragna slemhinnefliken. Resultatet blir en ärtstor blåröd avknoppad slemhinne-flik som efter några dygn faller bort.
 

Hemorrojdgummiband.gif

Avligering kan göras på två, högst tre ställen samtidigt. Även denna behandling skall vara smärtfri. I enstaka fall kan en blödning uppstå när gummibandet och hemorrojden/slemhinnefliken lossnar, vanligen inträffar detta 4-5 dagar efter ligaturen. Blödning brukar i regel upphöra utan vidare åtgärd men kan någon gång kräva omstickning för att sluta.

Effekten av behandlingen brukar komma inom de närmaste dagarna. Patienten skall upplysas om risken för blödning och infektion. Symtom som ska föranleda snabb kontroll är feber, ihållande smärta eller miktionsbesvär.

 

Operation av hemorrojder

I de fall patienter inte hjälpts med någon av de två redovisade metoderna trots upprepade försök, och om patienten har avsevärda besvär, kan operation komma i fråga. Vid operationen excideras delar av de tre hemorrojdvenstammarna med angränsande slemhinna och hud. Såren efter excisionen lämnas oftast öppna och patienten har under två till tre veckor betydande smärtor, framför allt i samband med defekation. Ett alternativ är att suturera defekterna i slemhinna och hud. Det anses viktigt att bevara en sträng av hud och slemhinna mellan defekterna, om inte detta görs kan en stenos uppträda senare. Andra alternativa operationsmetoder är staplad hemorrojdektomi (där ett segment rektalslemhinna staplas av) och transanal hemorrojdartärligering som görs under ultraljudsvägledning. En färsk kontrollerad studie som jämför staplad hemorrojdektomi med traditionell hemorrojdektomi visar att postoperativ smärta är mindre uttalad efter stapling, men långtidsresultat avseende symtom och recidiv är bättre efter traditionell operation.

Det är viktigt att patienten upplyses om de postoperativa smärtorna före operation.

Den postoperativa sårbehandlingen kräver inga särskilda insatser: patienten rekommenderas att använda handduschen efter toalettbesök och ett par gånger dagligen för att hålla sig ren.

Sårhålorna fuktar och därför krävs förband för att undvika att underkläderna smutsas ned. Såren blir vanligen inte infekterade och antibiotikabehandling är sällan indicerad även om en smetig varliknande sekretion uppstår från såren.

 

Alternativa behandlingsmetoder

Medicinsk behandling: Det finns flera typer av hälsopreparat som anges både bota och förebygga hemorrojder. Olika typer av salvor kan minska besvären (se ovan). Till hemorrojdernas ”naturalhistoria” hör att symtomen varierar kraftigt hos de drabbade patienterna. Långa tider med ytterst måttliga symtom följs av perioder med avsevärda symtom. Många behandlingar kan ha effekt under de besvärsfria perioderna, men inte under de besvärliga. Man bör hålla detta i minnet om man avser att köpa dyrbara alternativmedicinska produkter.


 

AKUTA TROMBOTISERADE HEMORROJDER

 

Dessa uppkommer vid inklämning av prolaberade grad IV-hemorrojder i analkanalen och leder till kraftig ansvällning med ödem av den perianala huden och blåröd missfärgning av slemhinnan. Ibland blir slemhinnan ogenomskinlig ovanför det trombotiserade partiet och när ödemet tilltar får prolapsen en rosafärgad glansig yta.

De trombotiserade hemorrojderna går inte att reponera och leder till starka smärtor och uttalad ömhet. Tillståndet uppträder plötsligt, i allmänhet hos dem som tidigare haft symtom från hemorrojder, men det kan vara debutsymtom.

I de flesta fall är det omöjligt att göra någon noggrannare undersökning i det akuta stadiet. Försiktig palpation kan eventuellt utföras för att försöka fastställa om en eller alla tre hemorrojdstammarna är engagerade.

Enstaka fall finns beskrivna där akuta trombotiserade hemorrojder uppträtt hos patienter med lågt sittande rektalcancer. Patienterna bör därför undersökas i fritt intervall.

 

Behandling

Behandling av trombotiserade hemorrojder är i första hand konservativ. Naturalförloppet medför att svullnaden i de flesta fall minskar inom ett par dagar för att ha försvunnit inom 14 dagar till 3 veckor. Tromboserna genomgår en fibrotisering vilket hos många patienter leder till att de inte har några framtida symtom från hemorrojder.

Under den akuta attacken bör patienterna ges starka smärtstillande tabletter, möjligen i kombination med ett avsvällande omslag (exv alsollösning) som byts två - tre gånger dagligen. Högläge med den affinerade kroppsdelen anses påskynda avsvällningen. Sjukskrivning under 10-14 dagar är lämpligt liksom ett återbesök efter 4-5 dagar för att kontrollera förloppet. Slutkontroll görs lämpligen 4-6 veckor efter den akuta attacken.

Hos ett fåtal patienter minskar inte svullnaden utan cirkulationen försämras i hemorrojderna vilket leder till sår med nekros och gangrän. Sepsis kan uppstå om inte patienterna opereras.

Som alternativ till konservativ behandling finns operation i det akuta skedet. Denna skall då göras som en regelrätt hemorrojdoperation vilket innebär att alla tre venstammarna avlägsnas. Operationen kan vara tekniskt besvärlig och innebära viss risk för sfinkterskador.

Det förekommer fortfarande att trombotiserade hemorrojder incideras, vilket är olämpligt. Detta leder till risk för blödning, ökar sannolikt smärtan och förkortar inte läkningsförloppet. Incision bör därför endast göras vid analhematom.

Hemorrojder kan ibland debutera under graviditet eller efter förlossning. Detta är ofta ett skäl att vara konservativ eftersom tillståndet i allmänhet går tillbaka när graviditeten är avslutad.


 

ICD-10

Hemorrojder av första graden K64.0
Hemorrojder av andra graden K64.1
Hemorrojder av tredje graden K64.2
Hemorrojder av fjärde graden K64.3
Andra specificerade hemorrojder K64.8
Hemorrojder, ospecificerade K64.9

 

Referenser

Brown STiernan JBiggs K, et al. The HubBLe Trial: haemorrhoidal artery ligation (HAL) versus rubber band ligation (RBL) for symptomatic second- and third-degree haemorrhoids: a multicentre randomised controlled trial and health-economic evaluation. Health Technol Assess. 2016 Nov;20(88):1-150. Länk

Watson AJ, Cook J, Hudson J, Kilonzo M, Wood J, Bruhn H, Brown S, Buckley B, Curran F, Jayne D, Loudon M, Rajagopal R, McDonald A, Norrie J. A pragmatic multicentre randomised controlled trial comparing stapled haemorrhoidopexy with traditional excisional surgery for haemorrhoidal disease: the eTHoS study. Health Technol Assess. 2017 Nov;21(70):1-224. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev