Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gynekomasti, kirurgisk behandling

FÖRFATTARE

Docent, överläkare i plastikkirurgi Johan Thorfinn, Plastikguiden.net/Linköping

Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2021-05-12

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Begreppet gynekomasti omfattar förstoring av bröstvävnad på ena eller båda brösten hos män. Incidensen är i olika studier rapporterad till ca 25–40 %, och i 25–75 % av fallen engagerar förstoringen av bröstvävnad båda brösten (1,2).

Orsaken till gynekomasti är inte helt klarlagd, men den är troligen multifaktoriell. Man kan dela upp orsakerna i fyra grupper:

 

 • Fysiologisk (neonatalperioden, tonåren samt ålderdomen) (2,3)

 • Patologisk (p g a metabola eller endokrina sjukdomar, kongenital hypogonadism såsom Klinefelters syndrom, tillstånd med ökade östrogennivåer såsom testistumörer eller i sällsynta fall tumörer i bröstet) (2,4,5)

 • Farmakologisk (t ex anabola steroider eller andra illegala droger) (6,9)

 • Idiopatisk

 

PM - Gynekomasti

 


Cancerrisk

Ungefär 1 % av all bröstcancer uppstår hos män (5). Denna risk är inte större hos män som har gynekomasti med undantag för personer som har Klinefelters syndrom (0,1–0,2 % av nyfödda pojkar) (10,11). Således finns ingen anledning att sträva efter total radikalitet vid kirurgisk behandling av gynekomasti såvida patienten inte har Klinefelters syndrom och om det inte finns palpatorisk, röntgenologisk eller annan misstanke om malignitet.

 

PM - Bröstcancer, utredning

 

 

PREOPERATIV VÄRDERING


Den preoperativa undersökningen bör innefatta anamnes avseende hur länge gynekomastin varat, lokala besvär såsom t ex smärta eller ömhet, samt användning av läkemedel eller andra droger. Därutöver bör klinisk undersökning särskilt med beaktande av fynd talande för endokrinologisk sjukdom eller malignitet göras. Bröstvävnaden kan utvärderas utifrån följande parametrar:
 

 • Körtelvävnad och/eller fettkomponent
 • Ojämnheter eller resistenser
 • Sekretion från bröstvårtan
 • Eventuell ptos (= hängande bröst)
 • Hudkvalitet

Vid förekomst av ojämnheter i bröstparenkymet, indragning av huden eller sekretion från bröstvårtan måste patienten remitteras för röntgenologisk utredning och vid behov punktionscytologi i syfte att utesluta malignitet innan kirurgi.

Vid misstanke om endokrinologisk sjukdom skall remiss till endokrinolog skrivas innan den operativa behandlingen inleds.


 

INDIKATIONER FÖR KIRURGI


Man bör överväga kirurgisk behandling av gynekomasti för att reducera vävnaden och minska lokala besvär (vanligen ömhet) samt återställa en mer manlig profil förutsatt att man uteslutit malignitet och fysiologiska orsaker till bröstförstoringen, eller om icke-malign gynekomasti oavsett orsak inte gått tillbaka efter ca 12 månader.

Patienter med misstänkt malignitet måste genomgå utredning med punktion mot palpabel resistens samt mammografi eller ultraljudsundersökning.

Patienter med Klinefelters syndrom bör genomgå total subkutan mastektomi i syfte att uppnå radikalitet med tanke på den ökade cancerrisken även utan misstanke om pågående malignitet.

Målsättningen med den kirurgiska behandlingen är att avlägsna ömmande körtelvävnad och reducera bröstvävnaden så att bröstkorgen får en mer manlig profil.

Patienter som är överviktiga bör upplysas om att syftet inte är att helt avlägsna all fettvävnad eftersom det inte är proportionellt mot övriga kroppen. Inför kirurgi är det således viktigt att patienten har realistiska förväntningar på vad man kan uppnå med behandlingen.


 

KIRURGISK TEKNIK
 

Bröstet vid gynekomasti består av förstorad körtelvävnad samt fett. Den kirurgiska behandlingen i syfte att reducera bröstet måste rikta sig mot båda dessa komponenter, antingen ensamt eller i kombination (12).


Fettsugning

För patienter som inte uppvisar någon ptos samt har en normal elasticitet i huden är förstahandsvalet solfjäderformad fettsugning av bröstvävnaden via incision i submammarfåran samt främre axillarvecket. För att jämna ut konturen kaudalt kan man i samband med detta kapa de fibrösa band som finns i området kring submammarvecket. Man måste vara försiktig så att man inte reducerar för mycket vävnad vare sig under bröstvårtan eller över pectoralismuskeln kraniellt eftersom det påverkar bröstkorgsprofilen negativt. Slutresultatet kan utvärderas när huden har dragit ihop sig så mycket som möjligt, vilket vanligen tar 3–6 månader.


Periareolär incision

För patienter med kraftigt fibrös körtelvävnad kan fettsugning ibland behöva kompletteras med extirpation. Emellanåt kan detta göras sekundärt då enbart fettsugning inte visat sig tillräckligt. I så fall bör man vänta 6–9 månader efter fettsugningen innan man gör ytterligare körtelextirpation.

Det räcker vanligen med en incision i nedre delen av bröstvårtan för att kunna komma åt kvarvarande delar av körtelvävnaden. Detta kan med fördel göras genom fragmentering av parenkymet i syfte att minska incisionen och efterföljande ärrbildning. Om körtelextirpationen är stor eller den peroperativa hemostasen svår så kan ibland ett dränage vara av värde. Detta kan sättas via de redan befintliga incisionerna så att ytterligare ärr undvikes. Dränaget kan vanligen avvecklas dagen efter operation, eller när dygnsmängden understiger 50 ml.

För patienter med omfattande gynekomasti kan excision av hudöverskott bli aktuell. Detta sker lämpligast genom avlägsnande av ett cirkulärt bräm hud kring bröstvårtan. För att inte äventyra blodcirkulationen till bröstvårtan med efterföljande total eller partiell nekros, skall huden de-epitelialiseras och invagineras så att den yttre hudkanten därefter kan sys mot den inre bröstvårtekanten. Patienterna bör upplysas om att denna metod emellanåt leder till ett iögonfallande ärr samt en viss ökning av areolans diameter.


 

POSTOPERATIVT FÖRLOPP


Bandage

Man bör använda sig av ett lätt tryckförband över bröstkorgen den första veckan för att minska risken för hematom och serom. I de fall man använt sig av icke-resorberbar hudsutur bör de avlägsnas efter 2–2,5 veckor. Patienten bör uppmanas att hålla ärret tejpat eller använda en silikonbaserad ärrprodukt under 3–6 månader postoperativt.


Sjukskrivning

Sjukskrivning mer än 3 veckor är sällan indicerat vid ett normalt läkningsförlopp.


 

KOMPLIKATIONER


Hematom

Det är vanligt med hematom efter fettsugning, men det påkallar sällan någon åtgärd utöver expektans och lugnande besked till patienten. Operationskrävande hematom efter körtelextirpation är ovanligt.


Infektion

Postoperativ sårinfektion behandlas med lokal sårvård, och antibiotika efter odling. Abscessbildning är mycket ovanligt, men om det uppstår behöver man vanligen dränera och låta abscessen läka sekundärt.


Ärr

Omfattning på ärrbildning är individuell. Incisioner efter fettsugning leder sällan till stora ärr, framför allt om de sys med intradermal eller subkutan resorberbar sutur och tejpas postoperativt.

Periareolär incision utan avlägsnande av överskottshud leder alltid till synliga ärr, även om de ofta är relativt diskreta. Vid avlägsnande av överskottshud får man emellanåt relativt breda och iögonfallande ärr.


 

ICD-10

Hypertrofi av bröstkörtel N62.9

 

Referenser
 

 1. Motamed S, Hassanpour SE, Moosavizadeh SM, Heidari A, Rouientan A, Nazemian M. Successful Excision of Gynecomastia with Nipple Repositioning Technique Utilizing the Dermoglandular Flap. World J Plast Surg. 2015 Jul;4(2):163-7.
   
 2. Swerdloff RS, Ng C. Gynecomastia: Etiology, Diagnosis, and Treatment. In: De Groot LJ, Beck-Peccoz P, Chrousos G, Dungan K, Grossman A, Hershman JM, Koch C, McLachlan R, New M, Rebar R, Singer F, Vinik A, Weickert MO, editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-. 2011 Jun 20.
   
 3. Atabek ME. Gynecomastia in puberty is usually asymptomatic and regresses spontaneously. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(5-6):605.
   
 4. Ibrahiem SM. Severe Gynecomastia: New Technique Using Superior Pedicle NAC Flap Through a Circumareolar Approach. Ann Plast Surg. 2014 Jul 4.
   
 5. Tallón-Aguilar L, Serrano-Borrero I, López-Porras M, Sousa-Vaquero JM, de León-Carrillo J. Breast cancer in males. Cir Cir. 2011 Jul-Aug;79(4):296-8.
   
 6. Eckman A, Dobs A. Drug-induced gynecomastia. Expert Opin Drug Saf. 2008 Nov;7(6):691-702.
   
 7. Nuttall FQ, Warrier RS, Gannon MC. Gynecomastia and drugs: a critical evaluation of the literature. Eur J Clin Pharmacol. 2015 May;71(5):569-78.
   
 8. Aksam E, Aksam B, Demirseren ME. A Practical Way for Nipple-Areola Complex Reshaping in Circumareolar Reduction of Gynecomastia. Aesthet Surg J. 2015 Aug;35(6):NP186-7.
   
 9. Wani SA, Rabah SM, AlFadil S, Saglam NV. A novel method of marking nipple areola complex in gynaecomastia surgery. Indian J Plast Surg. 2015 Jan-Apr;48(1):96.
   
 10. Hammond DC. Surgical correction of gynecomastia. Plast Reconstr Surg. 2009 Jul;124(1 Suppl):61e-68e.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev