Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Coccygodyni och Proctalgia fugax

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2022-02-14

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

COCCYGODYNI

 

Coccygodyni innebär ett smärtsamt tillstånd lokaliserat till coccyx med utstrålning framåt mot analöppningen. Tillståndet sägs vara vanligare hos unga kvinnor och anses uppstå efter trauma mot ryggslutet och ibland också efter barnafödande.

 

Symtom
 

 • Det dominerande symtomet är smärta. Smärtan accentueras när patienten sitter.
   
 • Smärtan kan accentueras av defekation.
   
 • Smärtan är molande, intensiv, lägesberoende och strålar fram mot analöppningen och kan därigenom simulera ett flertal anala sjukdomstillstånd.
   
 • Coccygodyni leder inte till blödning, flytning eller klåda.

 

 

Utredning

I samband med rektalpalpationen, som alltid skall göras vid smärttillstånd i denna region, förs undersökarens finger in bakåt ovanför analkanalen och analringen mot coccyxspetsen. Bidigitalt, med pekfingret i ampulla recti och tummen utanför, kan man lätt fatta coccyxspetsen. Om denna sedan vickas, provocerar detta smärta av den typ som patienten sökt för.

Ett annat tecken vid coccygodyni är att patienterna ömmar över någon av lederna mellan coccyges. Hos en del patienter känner man en kraftigt dislocerad coccyx vilket även kan tyda på en genomgången coccyxfraktur. Vid långvariga besvär eller tveksamhet om diagnosen bör magnetröntgen av bäckenet utföras.

Många patienter anger trauma mot coccyx som genes. Hos ungefär var fjärde patient finns ingen utlösande orsak i anamnesen.

 

 

Differentialdiagnoser
 

 • Analfissur – coccygodyni kan genom sin kraftiga smärta simulera analfissur. Smärtan hos patienter med analfissur är också vanligen lokaliserad rakt bakåt. Vid palpation är det därför viktigt att utesluta en bakre analfissur genom inspektion och palpation.
   
 • Analabscess – hos vissa patienter kan det vara svårt att skilja på en tidig analabscess och coccygodyni. Hos patienter med analabscess brukar abscessen vanligen vara lokaliserade till någon av sidorna om analöppningen. Patienter med coccygodyni har dessutom aldrig feber vilket är fallet med patienter med analabscess.
   
 • Neurologiska tillstånd – nervrotsmärtor, nervtumörer, nerventrapment, retrorektala tumörer och levatorsmärta kan likna coccygodyni.

 

 

Behandling

Hos patienter med kort anamnes kan man ha viss effekt av NSAID-preparat.

Alternativet är att i den led som är ömmande injicera lokalbedövningsmedel (förslagsvis lidocain med adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml 5–20 ml i leden). Om denna behandling upprepas med några dagars mellanrum kan smärtan försvinna. Andra behandlingsmetoder som prövats är fysioterapi, manipulation i narkos och nerv- eller ganglionblockad. I sista hand har coccyxextirpation använts.

 

 

PROCTALGIA FUGAX

 

Proctalgia fugax är benämningen på ett relativt sällsynt egenartat smärttillstånd som drabbar nedre regionen av rektum och analkanalen.

Tillståndet innebär svåra krampartade smärtor, ofta nattetid. Smärtan är ytterst intensiv men kortvarig och upphör efter i de flesta fall några minuter men kan även pågå upptill en halvtimme.

Etiologin till tillståndet är okänt. Smärtan uppges orsakas av ett kramptillstånd i glatt muskulatur eller bäckenbottenmuskulatur.

 

Utredning
 

 • Palpation 
 • Rektoskopi 
 • Proktoskopi 
 • Kolonröntgen

 

Samtliga dessa undersökningar bör utföras för att utesluta annan sjukdomsgenes.

Vid proctalgia fugax är dessa undersökningar normala.

 

 

Differentialdiagnoser

Den viktigaste åtgärden är att utesluta andra sjukdomstillstånd som rektal-/analcancer med eller utan spridning lokalt kring de sakrala nerverna, eller analfissur som kan ge likartade symtom. 

 

 

Behandling

Diagnosen ställs på avsaknaden av objektiva fynd och patientens beskrivning av den korta intensiva smärtperioden.

Vanligen brukar sjukdomstillståndet ebba ut efter ett par år, men kan ge livslångt lidande.

Patienten bör få tillståndets godartade natur förklarat för sig. Kramplösande behandling kan prövas liksom adrenerg beta-2-stimulering.

 

 

ICD-10

Analspasm K59.4
Sjukdomar i sakro-koccygeala regionen som ej klassificeras annorstädes M53.3


Referenser

Sagoo NS, Haider AS, Palmisciano P, et al. Coccygectomy for refractory coccygodynia: a systematic review and meta-analysis. Eur Spine J. 2022 Jan;31(1):176-189. Epub 2021 Oct 25. Länk

Kodumuri P, Raghuvanshi S, Bommireddy R, Klezl Z. Coccydynia - could age, trauma and body mass index be independent prognostic factors for outcomes of intervention? Ann R Coll Surg Engl. 2018 Jan;100(1):12-15. Länk

Rao SS et al. Functional Anorectal Disorders. Gastroenterology. 2016 Mar 25:S0016-5085(16)00175-X 10.1053/j.gastro.2016.02.009. Online ahead of print. Länk

Sagir O, et al. Retrospective evaluation of pain in patients with coccydynia who underwent impar ganglion block. BMC Anesthesiol. 2020 May 11;20(1):110. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev