Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anala och rektala fistlar

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

GRANSKARE

Professor Per Hellman, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska Sjukhuset

UPPDATERAD

2022-02-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

ANALA FISTLAR

 

En fistel innebär en epitelklädd, falsk förbindelse mellan två hålrum.

Vid analfistel är förbindelsen mellan analkanalen och den perineala eller anala huden och vid rektal fistel mellan rektum och vanligen den perineala huden.

Såväl anal- som rektalfistlar kan ha förbindelse med andra hålrum/organ – en analfistel exempelvis med vagina och en rektal fistel med urinblåsan eller vagina (se nedan).

 

Etiologi
 

Analfistlar uppstår vanligen genom en infektion i analkörtlarna belägna i området kring den interna sfinktern och dess utförsgångar i cryptae Morgagni som ligger i övergången mellan skivepitelet och körtelepitelet i analkanalen i linea pectinata. Infektionen, som vanligen förorsakas av tarmbakterier, ger upphov till en abscess vilken penetrerar analmuskulaturen och sänker sig nedåt eller penetrerar horisontellt som en hästskoabscess.

När abscessen dränerats utåt, antingen operativt eller till följd av spontanperforation, kvarstår ibland en fistelgång. För läkning krävs operation med förslutning eller klyvning av fistelgången (se nedan).

Minst 90 % av alla analfistlar utgår från analkörtlarna och uppstår efter analabscess. Andra orsaker är infektion i anslutning till en analfissur, Morbus Crohn, ulcerös kolit, förlossningsskada och iatrogena fistlar efter anorektal kirurgi.

 

Fistel.gif

Figur 1. Hög respektive låg analfistel. Bägge börjar i Cryptae Morgagni. Den högra förlöper genom delar av den interna sfinktern och genom nedre delen av m. puborectalis. Den vänstra går endast genom delar av externa sfinktern och nedre delen av den interna sfinktern.

 

Proktologi_färgfistel2.gif

Figur 2. Perianal fistel med öppning kl 2.


Symtom
 

 • Patienten besväras av purulent flytning från fistelöppningen.
   
 • I många fall finns även smärta, ibland med utstrålning glutealt.
   
 • Om fisteln har förbindelse med vagina innebär det ofta purulent läckage ibland med avföring eller gasavgång vaginalt. Detta kan i sin tur leda till återkommande urinvägsinfektioner.
   
 • De flesta patienter har före fisteldebuten haft en analabscess som gett upphov till fistelgången.
   
 • Om fistelöppningen sluter sig spontant, resulterar det ofta i att patienten får ett recidiv av sin analabscess vilket kan medföra ytterligare utbredning av fistelsystemet.
   
 • Det är därför viktigt att patienten opereras för sin fistel.

 

Analfistlar indelas i höga och låga fistlar beroende på fistelgångens förlopp i förhållande till analmuskulaturen.

Vid höga fistlar, som är de minst vanliga, förlöper fisteln genom större delen av externa sfinktern.

Vid låga fistlar, engageras endast delar av externa sfinktern. En speciell typ av låga fistlar är de intersfinkteriska som endast engagerar den interna sfinktern.

För val av operationsteknik är det viktigt att kartlägga vilken typ av analfistel patienten har. En del fistlar har flera yttre öppningar som exempelvis den s k hästskofisteln. Den har sin inre öppning rakt bakåt, klockan 6 (med patienten i ryggläge), och antingen flera yttre öppningar på ömse sidor om anus, eller endast en (se bild).
 

Proktologi_Fistel_10.2.gif

Figur 3. Godsalls regel: Om en horisontell linje läggs genom analöppningen, har de fistlar som ligger ovan linjen ett radiärt förlopp, medan de som ligger nedan, mynnar i bakre medellinjen.

 

Utredning
 

Patientens anamnes ger i de flesta fall diagnosen redan före undersökning: tidigare analabscess och sekretion från en fistelmynning som ömmar vid sidan om anus.

Viktigt är också att ta reda på om patienten har andra tarmsymtom som skulle kunna bero på Morbus Crohn eller ulcerös kolit, såsom diarréer, slemmiga, blodiga avföringar eller viktnedgång. Om misstankar finns på någon av dessa tarmsjukdomar måste dessa utredas/uteslutas innan behandlingen av analfisteln. Rutinmässig tunntarmsundersökning för att utesluta Mb Crohn är ej indicerad. Däremot är en rektoskopi alternativt koloskopi viktig att genomföra för att utesluta förändringar i analkanalen och rektum eller kolon.

 

Inspektion och palpation
 

Görs med patienten i vänster sidoläge och med uppdragna knän.

Det brukar vara lätt att se den yttre fistelöppningen som kan sitta från några mm till flera cm från analöppningen och ses som en cirka 2-4 mm stor upphöjd mörkröd papel.

Om det finns en låg fistel kan ofta själva fistelgången palperas som en fast, några mm bred, sträng subkutant som förlöper mellan fistelöppningen och anus. Vid palpation per rektum kan ofta en utfyllnad eller induration kännas motsvarande fistelns läge.

 

Analundersökning
 

Görs vid rekto- eller proktoskopi då man försöker identifiera den inre fistelöppningen som i de flesta fall sitter i cryptae Morgagni. Öppningen är ofta svår att hitta men känns igen som en några mm stor rodnad förhöjning eller grop.

Hos patienter som har eller har haft en analfissur kan i botten av den bildas en analabscess som sedan perforerar bakåt och ut invid anus. Den inre fistelöppningen sitter då i botten på fissuren. Vana undersökare kan med hjälp av en fin sond sondera fistelgången oftast från den yttre öppningen. Sonderingen upplevs av de flesta patienter som smärtsam och är inte nödvändig för den som ändå avser att remittera patienten för behandling. Den ska också ske med stor försiktighet för att inte orsaka skada och nya gångar. 

Vid rektoskopin, som alltid bör göras, utesluts inflammatoriska förändringar eller tumörer i tarmslemhinnan (se ovan).

När utredning och diagnosen är klar skall patienter med analfistel remitteras till kirurgklinik för ställningstagande till operation.

Som regel skall alla analfistlar opereras! Skälet är att etablerade fistlar mycket sällan läker spontant. Andra orsaker är risk för malignitet  eftersom det finns enstaka fall av skivepitelcancer beskrivna i fistlar hos patienter som gått obehandlade i åratal. Slutligen är symtomen besvärande för de flesta med analfistel vilket motiverar operation. Undantag från denna grundregel kan vara om fisteln inte ger symtom och uttalad komorbiditet.

I avvaktan på kirurgiskt omhändertagande behöver patienten ingen särskild behandling. Lämpligen används ett trosskydd för att förhindra att underkläderna blir nedsmutsade. Rengöring sker bäst med handdusch och vatten. Antibiotika är ej indicerat. Sjukskrivning är sällan nödvändig, men kan vara indicerad om patienten arbetar i en miljö där kraven på bakteriefrihet är stora. Sekretionen från den yttre fistelöppningen innehåller oftast tarmbakterier. Vid uttalade lokala symtom kan behandling med dränerande seton övervägas (se nedan).

 

Ultraljudsundersökning och magnetresonanstomografi
 

Magnetisk resonanstomografi eller anal ultraljudsundersökning är standardmetoder för att kartlägga fistelns förlopp i förhållande till analmuskulaturen.

 

Operation
 

En operation inleds ofta med undersökning i narkos för att bekräfta fistelutbredningen.

En vanlig princip vid operation av låga fistlar är att såväl den yttre öppningen som fisteln och den inre öppningen avlägsnas eller att fistelgången klyvs mellan yttre och inre mynning.

Operationssåret efter klyvning eller excision sys inte ihop utan lämnas öppet för att sekundärläka. Normal läkningstid är mellan 6-8 veckor, men kan vara flera månader. Under denna tid duschas såret med vatten ett par gånger dagligen och en lämplig binda/förband används för att förhindra nedsmutsning av underkläderna.

Sårhålan leder alltid till ett avslag som inte skall förväxlas med infektion. Trots att fekalier kontaminerar såret, uppstår ingen infektion.

Sårkanterna är ofta rodnade, vilket är normalt och antibiotika är i normalfallet aldrig indicerat.

Normalt kan patienten själv klara sårvård.

Postoperativt har patienten smärtor under första 14 dagarna i samband med defekation och när hon/han sitter. En smärtstillande salva kan ibland hjälpa vid defekation och en sittring (uppblåsbar gummiring) minskar obehagen vid sittning.

Sjukskrivningens längd är beroende på vilket arbete som patienten har. Avslaget och ömhet när såret skaver gör att det i de flesta fall är motiverat att sjukskriva patienten cirka 2-3 veckor.

Den opererande kirurgen bör kontrollera läkningsförloppet för att förvissa sig om att fisteln är borta. Recidiv efter fisteloperationer är vanliga och beror på att inte all fistelvävnad avlägsnats vid operation. En del av dessa recidiv kommer flera år efter operationen. I bedömningen om fisteln kan klyvas eller excideras vägs såväl fistelns höjd och läge som patientfaktorer (ålder, kön, tidigare anamnes på inkontinens e t c) in. Man är till exempel mindre benägen att klyva ventrala fistlar hos kvinnor eftersom den externa sfinktern är mycket tunn framåt hos kvinnor.

Ett alternativ till klyvning eller excision är förslutning med kollagenplugg. Här förs en plugg av animalisk kollagen in i fisteln och förankras med sutur i inre mynningen. Fördelen med denna metod är att ingen del av sfinktern skadas. Andra sfinkterbevarande metoder är advancement flap och LIFT (Ligation of Fistula in the Intersphincteric Tract). Här delas och suturligeras fistelgången i det intersfinkteriska skiktet. Ytterligare metoder som prövats är ablation av fistelvävnad via ett fistuloskop och injektion av autologa fettceller i fistelområdet.

Vid höga analfistlar, där risken är stor att excision eller klyvning leder till så omfattande muskelskador att inkontinens blir följden, kan s k Seton-behandling bli aktuell. Vid denna metod, som beskrevs redan för flera hundra år sedan, förs en tråd in genom den yttre fistelöppningen, genom fisteln, ut genom den inre fistelöppningen och sedan dras tråden ut ur analöppningen och knyts ihop med den yttre tråddelen. Trådändarna knyts sedan ihop utan stramning så att tråden ligger som ett löst dränage i fistelgången. Denna setonbehandling som oftast kräver narkos kan användas som förberedelse för senare förslutningsoperation eller som permanent långtidsbehandling vid Mb Crohn.


 

REKTALA FISTLAR

 

Rektalfistel innebär en fistelgång från ovan analkanalen och ut till antingen angränsande vävnad eller organ eller till huden.

Genesen är ofta abscesser ovan levatormuskulaturen som uppkommit genom perforation av kolondivertikulit eller vid genomväxt av cancer.

Andra orsaker kan vara Morbus Crohn och i enstaka fall ulcerös kolit. En ytterligare anledning kan vara strålskada efter behandling av gynekologisk cancer.

En del rektala fistlar är iatrogena - vid oförsiktig sondering av en analfistel kan rektalväggen perforeras vilket kan leda till en rektal fistel.


 

Proktologi_Rektalfistel_10.4.gif

Figur 4. Rektal fistel till höger i bilden. Mynningen ligger ovan analkanalen och Cryptae Morgagni. Som jämförelse, en anal fistel till vänster.

 

Symtom
 

Om den rektala fisteln går ut till den perianala huden ger den samma symtom som den anala, men dessutom ofta gasläckage genom den externa fistelöppningen.

Går fisteln till andra organ beror lokalsymtomen på vilket organ som är engagerat, men den ständiga kontaminationen med fekalier och tarmbakterier gör att det ofta uppstår en infektion i detta.

 

 

Differentialdiagnoser
 

 • Pilonidalsinus - lokalisationen av pilonidalsinus och förekomsten av hårstrån i botten av fistelgången utesluter en anal fistel.
   
 • Hidroadenit - vid hidroadeniter brukar ett flertal öppningar finnas ur vilka smetigt, purulent innehåll tömmer sig. Närmare peroperativ undersökning visar att fisteln har förbindelse med huden och utvecklar kraftig fibros.
   
 • Furunkulos - det går inte att sondera någon egentlig fistelgång
   
 • Vid ovanstående tillstånd saknas förbindelse mellan den yttre öppningen och förändringen och analkanalen. Om det går att sondera en gång slutar denna blint efter endast några mm subcutant.

 

 

Behandling
 

När misstanke finns på rektal fistel bör patienten remitteras till kirurg för utredning och behandling. Denne kommer att ombesörja nödvändiga röntgenundersökningar.

Ibland krävs en avlastande kolostomi för att den rektala fisteln skall kunna opereras. Detta kommer att innebära ett tvåstegsförfarande: Stomianläggning med fisteloperation och nedläggning av stomin.

Behandlingstiden är vanligen cirka 6 månader - 1 år.

För patienter med strålskadad rektum, kan det bli fråga om permanent kolostomi.

Vid rektal fistel hos patienter med Morbus Crohn kan Setonbehandling bli aktuell (se ovan).

Vid rektala fistlar kan det ibland vara nödvändigt att göra en lambå av tarmvägg, och slemhinna används för att täcka den exciderade inre mynningen, så kallad advancement flap.

 

 

ICD-10

Analfistel K60.3
Rektalfistel K60.4

 

Referens

Amato A et al. Evaluation and management of perianal abscess and anal fistula: SICCR position statement. Tech Coloproctol 2020 Feb;24(2):127-143. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev