Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Raynauds fenomen

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Johan Elf, Kärlcentrum/Skånes Universitetssjukhus

GRANSKARE

Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad

UPPDATERAD

2022-02-19

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Raynauds fenomen är ett symtomkomplex som karakteriseras av episodiska attacker av initialt bleka och därefter cyanotiska, kalla fingrar eller tår efter köldprovokation eller psykisk stress. Oftast åtföljs den vasospastiska fasen av en hyperemisk fas med rodnad, svullnad och bultande smärta.

Två typer kan särskiljas:

 • Primärt Raynaudfenomen förekommer i mer eller mindre uttalad form hos omkring 20 % av Sveriges kvinnliga befolkning och 2 % av männen. Debuterar eller förvärras oftast i puberteten. Etiologin till primärt Raynaudfenomen är okänd.
   
 • Sekundärt Raynaudfenomen (ca 10 % av fallen) är symtom som uppkommer till följd av en bakomliggande sjukdom. Det finns ett flertal olika etiologier till sekundära Raynaudfenomen, t ex sklerodermi, SLE, myeloproliferativ sjukdom, ocklusiv artärsjukdom och vibration-/förfrysningsskador.

Länk till behandlingsöversikt Vibrationsskador i hand och arm

Raynaud.jpg

Foto: Prof. emer. Bengt Fagrell


 

SYMTOM och KLINISKA FYND

 

Anamnes

 • Fingrar och/eller tår vitnar eller blir blåaktiga vid exposition för kyla eller i samband med emotionell stress. Även näsa och öron kan drabbas.

 • Diagnosen primärt Raynaudfenomen kan i de allra flesta fall ställas enbart på anamnesen:
  - Yngre kvinna med vita och/eller cyanotiska fingrar eller tår i samband med köldexposition.
  - Debut eller försämring av symtomen kring puberteten.
  - Oftast symmetriska besvär

 

Inspektion

 • Vid primärt Raynaudfenomen ses ofta inga förändringar lokalt om inte patienten har en vasospastisk attack.

 • Vid sekundärt Raynaudfenomen skall man leta efter:
  - Atrofiska förändringar i huden
  - Ischemiska sår/torr nekros
  - Blödningar i nagelbanden

 

Palpation

 • A. radialis och a. ulnaris skall palperas. Vid primärt Raynaudfenomen är förhållandena här helt normala.
   
 • Allens test ska utföras. Detta test används för att ta reda på om en förträngning eller ocklusion föreligger i a. radialis eller a. ulnaris.

  Vid Allens test skall a. radialis och a. ulnaris komprimeras samtidigt som patienten knyter och öppnar handen några gånger, varefter fingrarna sträcks ut. Därefter tas kompressionen av a. radialis bort, och om en organisk ocklusion föreligger i denna artär förblir handen blek och testet bedöms då som patologiskt. Testet upprepas sedan varvid kompressionen av a. ulnaris tas bort. Testet bedöms som 'normalt' om handen återfår färgen på ett par sekunder.

 

Auskultation

 • Kärlen som avgår från aortabågen bör auskulteras vid misstanke om stenotiska förändringar. Subklaviakärlen kan t ex komprimeras av ett extra halsrevben, och ge Raynaud-liknande symtom.
   
 • Blodtrycket bör mätas i båda armarna, skillnad på > 20 mmHg indikerar proximal artärstenos.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

UTREDNING

 

Primärt Raynaudfenomen

Vid typisk anamnes utan tecken till vävnadsskada eller bakomliggande sjukdom behövs inga ytterligare undersökningar än de beskrivna under ”Symtom och kliniska fynd”! Diagnosen fås via anamnesen och rör det sig om en yngre kvinna som beskriver vita/blå fingrar vid kyla är diagnosen i princip klar.


Sekundärt Raynaudfenomen

Vid misstanke om sekundärt Raynaudfenomen skall patienten remitteras till medicinklinik för fortsatt utredning.

 • Laboratorieprover bör anpassas till misstänkt bakomliggande sjukdom. Screening med antikroppar är sällan värdefullt om det inte finns en klinisk misstanke om kollagenos. Vid klinisk misstanke är analys av SR, ANA och anti-ENA av störst värde. Analys av HB, LPK och TPK för att fånga ev hematologisk sjukdom och TSH för att utesluta hypothyreos.
   
 • CT/MR angiografi vid unilaterala symtom/misstanke om artärocklusiv genes.

 

BEHANDLING

 

Primärt Raynaudfenomen

Symtomatisk behandling!

 • Nikotinabstinens!
   
 • Tag av alla ringar! Risk finns annars att venös stas uppkommer när kärlspasmen släpper och ett venöst gangrän kan bildas.
   
 • Skydda kroppen och utsatta områden mot kyla. Händer (fötter) skall hållas varma. Det är också viktigt att handlederna täcks med varmt material. Om besvären är svåra kan symtomen lindras med hjälp av uppvärmda handskar eller sockor, som finns tillgängliga i många utföranden.
   
 • Överväg utsättning/dosminskning av vasokonstringerande läkemedel, t ex betablockare, migränmedicin och amfetaminliknande ADHD-preparat.
   
 • Motionera regelbundet.

 • Viktuppgång (om underviktig)

 

Mediciner

 • Vid svåra besvär kan symtomlindring fås genom att lokalt smörja in de utsatta fingrarna/tårna med 1 % nitroglycerinkräm (ex tempore beredes!) alternativt glycerytrinitratsalva på recept 20-30 minuter före köldexposition. Ungefär 60 % av patienterna upplever symtomlindring av detta.
   
 • Även kalciumblockeraren nifedipin (Adalat) kan prövas i dosen 5–10 mg p.o. ca 30 minuter före köldexposition. Vid behov av stående behandling är Amlodipin x 1 i dosen 5-10 mg ett bättre alternativ.

 


Sekundärt Raynaudfenomen

 • Terapin går ut på att ge behandling för den bakomliggande sjukdomen.
   
 • De lokala symtomen behandlas på samma sätt som vid primärt Raynaudfenomen men vid svåra fall kan prostaglandinanaloger
  (iloprost (Ilomedininfusion)), fosfodiesterashämmare, SSRI-preparat, statiner och ASA provas.

 

PROGNOS

 

 • Prognosen vid primärt Raynaudfenomen är god och vasospasmen hos dessa patienter leder i princip aldrig till vävnadsskador. Undantag: Risk för gangrän vid användning av ringar (Se figur 1)! Symtomen varierar dels med årstiden, och hos kvinnor dels med fluktuationer i hormonbalansen. Ofta minskar symtomen med åldern, särskilt i menopausen då de kvinnliga könshormonerna ändras.

 • Vid sekundärt Raynaudfenomen är prognosen helt avhängig den bakomliggande sjukdomen. Ofta är tyvärr symtomen allvarliga och nekroser på t ex fingertoppar är inte ovanliga.

 

ICD-10

Raynauds syndrom I73.0


Referenser

Goundry B, Bell L, Langtree M and Moorthy A. Diagnosis and management of Raynauds`s phenomenon. BMJ 2012;344:e289 Länk

Maverakis E et al. International Consensus criteria for the diagnosis of Raynaud´s Phenomenon. J Autoimmun 2014 feb 1. Doi 10.1016 Länk

Wigley FM, Flavahan NA. Raynaud`s Phenomenon. NEJM 2016; 375:558-565. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev