Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Troponin I och T

FÖRFATTARE

ST-läkare Martin Vink, Laboratoriemedicinska Kliniken, Enheten för Klinisk Kemi/Universitetssjukhuset i Örebro

GRANSKARE

Svensk förening för Klinisk Kemi (SFKK), /www.kliniskkemi.org

UPPDATERAD

2021-05-11

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Vid muskelkontraktion sker en energiberoende glidning mellan tjocka (aktin) och tunna (myosin) fibrer i muskelcellerna. Rörelsen regleras av interaktionen mellan troponinkomplexet och kalcium. I troponinkomplexet ingår 3 proteiner: Troponin T (TnT), Troponin C (TnC) och Troponin I (TnI). Troponinkomplexet finns i all tvärstrimmig muskulatur, men i hjärtat förekommer unika isoformer av TnT (cTnT) och TnI (cTnI), vilket utnyttjas vid laboratoriediagnostik av hjärtmuskelskador. Biomarkörerna för hjärtmuskelskada (cTnT, cTnI, CK-MB och myoglobin) har olika tidsfönster för detektion. cTnT och cTnI ökar omkring 3 timmar efter akut myokard-infarkt (AMI) och kan bestå i upp till 2 veckor.


Se behandlingsöversikt - Hjärtinfarkt hos kvinnor

Se behandlingsöversikt - Kranskärlssjukdom, instabil

Se behandlingsöversikt - Hjärtinfarkt med ST-höjning, akut

Se behandlingsöversikt - EKG-atlas, infarkt

 

 

INDIKATIONER

 

  • Diagnos av akut hjärtinfarkt

 

 

 

TOLKNING

 

Särskilj mellan cTnT och cTnI, eftersom olika referensintervall och beslutsgränser gäller.


Hjärtinfarksdiagnostik

För AMI har RIKS-HIA strikta definitioner, där troponindiagnostik utgör en viktig del. Särskilt diagnosen myokardinfarkt med icke-ST-förhöjning (NSTEMI) är starkt kopplad till troponinnivån.

För en AMI-diagnos gäller för troponin:
 

  • Minst ett värde ska befinnas vara över beslutsgränsen för aktuell metod (definieras som den nivå som är högst av 99:e percentilen hos friska kontroller eller 10 % CV-koncentrationen)

    och
     
  • Upprepade troponinbestämningar (högkänslig metod: ≥ 2 bestämningar med ≥ 3 timmars intervall; konventionell metod ≥ 2 bestämningar med ≥ 6 timmars intervall) visar ett stigande eller sjunkande förlopp. Vid värden nära beslutsgränsen bör ökningen eller sänkningen vara > 50 % mellan lägsta och högsta värdet.

 

Ett normalt troponinvärde utesluter inte ischemisk hjärtsjukdom som orsak till symtom.


Stegrade nivåer av annan orsak

Det finns en rad tillstånd där troponinstegring kan föreligga men där infarktdiagnosen inte ska sättas. Till dessa hör myokardskada av icke-ischemiska orsaker, t ex:
 

 

Eller multifaktoriellt orsakad hjärtinfarkt, t ex:
 

 

Hög ålder samt kroniska diagnoser såsom anemi, njur- och hjärtsvikt kan leda till konstant något förhöjda värden vid användande av högsensitiv troponinmetod, varför det första troponinvärdet kan vara svårvärderat innan kurvförloppet är känt.

Även vissa neuromuskulära sjukdomar kan gå med konstant förhöjt troponin.

 

Jämförelse Troponin I och T

Högkänsliga metoder för cTnI och cTnT har i kliniska jämförelser visats vara i princip likvärdiga för att diagnostisera akut hjärtskada, med både hög precision vid tidig diagnostik i sjukdomsförloppet samt ett högt negativt prediktivt värde för att utesluta akut koronart syndrom. Båda följer ungefär samma dynamik.

I numeriska enheter har cTnI-koncentrationen visats vara något högre än cTnT-koncentration. Detta kan vara influerat både av biologiska skillnader som av de olika antikroppar som används i de olika troponinmetoderna och avsaknad av en gemensam kalibrator vad gäller cTnI.

 

Prognostisk markör

Både högkänsligt cTnT och cTnI har studerats som möjliga prognostiska markörer för framtida risk för allvarlig hjärthändelse eller död i hjärtsjukdom hos patienter med kranskärlssjukdom. Deras betydelse inom detta område kan framgent tänkas öka.

 

Köns- och åldersskillnader

Troponinnivån i blodet stiger något med åldern. Nivån av både TnI och TnT är något högre hos män än hos kvinnor. Detta återspeglas inte alltid i de nuvarande referensintervallen för cTnI och cTnT som används runt om i Sverige, som kan vara både köns- och åldersneutrala.

 

Referenser

Wu AHB, Jaffe AS. The clinical need for high sensitivity cardiac troponin assays for acute coronary syndromes and the role of serial testing. American Heart Journal, 155 (2), 208-214; 2008. Länk

Urdal P, Brun A, Åsberg A, editors. Troponin I, hjertespesifikk. In: Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. 4rd ed. Haugesund: Akademisk fagforlag; 2009. p.587-89. Länk

Akut hjärtinfarkt – Definitioner & stöd vid typning av infarkt, RIKS-HIA 2014-05-15. Länk

Thygesen K, Alpert JS, White HD, et al. Universal definition of myocardial infarction. Circulation 2007; 116: 2634-53. Länk

Kvisvik B, Mørkrid L, Røsjø H, et al. High-Sensitivity Troponin T vs I in Acute Coronary Syndrome: Prediction of Significant Coronary Lesions and Long-term Prognosis. Gravning J.Clin Chem. 2017 Feb;63(2):552-562. Länk

Rubini Gimenez M, Twerenbold R, Reichlin T, et al. Direct comparison of high-sensitivity-cardiac troponin I vs. T for the early diagnosis of acute myocardial infarction. Eur Heart J. 2014 Sep 7;35(34):2303-11. Länk

Gore MO, Seliger SL, Defilippi CR, et al. Age- and sex-dependent upper reference limits for the high-sensitivity cardiac troponin T assay. J Am Coll Cardiol. 2014 Apr 15;63(14):1441-8. Länk

Lee KK, Ferry AV, Anand A, et al; High-STEACS Investigators. Sex-Specific Thresholds of High-Sensitivity Troponin in Patients With Suspected Acute Coronary Syndrome. J Am Coll Cardiol.2019 Oct 22;74(16):2032-2043. Länk

Mueller T, Egger M, Peer E, et al. Evaluation of sex-specificcut-off values of high-sensitivity cardiac troponin I and T assays in an emergency department setting - Results from the Linz Troponin (LITROP) study. Clin Chim Acta. 2018 Dec;487:66-74. Epub 2018 Sep15. Länk
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev