Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Takykardi, oregelbunden

FÖRFATTARE

Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska

Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset

UPPDATERAD

2020-04-28

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Hjärtrytmrubbningar
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Definition:

En oregelbunden takykardi har olika R-R intervall med en medelfrekvens som överstiger 100/min.


Differentialdiagnoser:
 

Oregelbundna takykardier har i regel supraventrikulärt ursprung men en viss lätt oregelbundenhet kan föreligga även vid ventrikulära takykardier (VT). Därför bör VT alltid övervägas vid lätt oregelbunden breddökad takykardi.

OBS: Ett breddökat förmaksflimmer är alltid ett preexciterat flimmer tills motsatsen är bevisad.


 

DIAGNOSTIK
 

Oregelbunden takykardi med smala QRS-komplex
 

 • En helt oregelbunden takykardi med undulerande baslinje eller total frånvaro av förmaksaktivitet är (med största sannolikhet) förmaksflimmer.
   
 • Förmaksfladder är en återkopplingstakykardi (re-entry) oftast i hö förmak, med en förmaksfrekvens mellan 220-350/min (vanligast ca 280/min). Blockeringsgraden till kammaren kan vara regelbunden 2:1 (ofta med en kammarfrekvens runt 140) eller 3:1, 4:1 osv. Överledning kan ske varierande och ger då en oregelbunden takykardi som ofta har ett regelbundet mönster. Fladdervågor som ofta är sågtandsformade syns bäst i inferiora avledningar (aVF, II,III) eller i V1.
   
 • Förmakstakykardi, eller ektopisk förmakstakykardi (EAT), är ofta en fokal takykardi med ursprung i ett av förmaken. Vanlig förmaksfrekvens är mellan 100-200/min men EAT kan även vara normofrekventa. Förmakstakykardier som är snabba kan liksom förmaksfladder överleda regelbundet eller oregelbundet. P-vågor kan ofta urskiljas och har en annan morfologi än P-vågor vid sinusrytm.


Oregelbunden takykardi med breddökade QRS-komplex
 

Preexciterat förmaksflimmer är den i särklass viktigaste arytmin att identifiera vid breddökade oregelbundna takykardier eftersom den kan ge upphov till ventrikelflimmer pga snabb överledning till kamrarna. EKG under sinusrytm med preexcitation är av stort värde för att ställa denna diagnos. Frånvaro av preexcitation under sinusrytm utesluter inte preexciterat förmaksflimmer och detta ses ofta vid t ex extrabanor av Mahaim-typ.

Vid samtliga ovanstående oregelbundna arytmier kan grenblockeringar (som kan vara manifesta eller frekvensberoende) ge upphov till breddökade QRS.
 

oregelbunden.gif


Figur 1. Flödesschema; Diagnostik vid oregelbunden takykardi
FF=förmaksflimmer FFL=förmaksfladder EAT=ektopisk förmakstakykardi MAT=multifokal förmakstakykardi LBBB=vä grenblock RBBB=hö grenblock 

BEHANDLING
 

Breddökad oregelbunden takykardi
 

Viktigast är att utesluta preexciterade förmaksarytmier. Vid denna arytmi är alla läkemedel som blockerar AV-knutan kontraindicerade. Förstahandsalternativet är elkonvertering, ett effektivt och säkert sätt att återfå sinusrytm.
Vid ev farmakologisk behandling skall preparatet ff a ha effekt på extrabanan. Detta uppnås framför allt med klass IC antiarytmika (flekainid och propafenon). Överledningen via den accessoriska ledningsbanan påverkas så att preexcitationen minskar. Däremot konverteras inte alltid patientens hjärtrytm varför elkonvertering är en mer lämplig åtgärd.

OBS: Alla patienter med preexcitation som har haft förmaksflimmer bör genomgå kurativ kateterablation snarast möjligt, d v s subakut.

Om preexcitation ej föreligger kan oregelbundna breddökade takykardier behandlas liksom smala, d v s utifrån etiologi.


 

SMAL OREGELBUNDEN TAKYKARDI
 

Förmaksflimmer

Behandlingen av förmaksflimmer diskuteras i en separat översikt och behandlas ej ytterligare här.


Förmaksfladder

Akut behandling skiljer sig i stort inte från behandling av FF. Det finns dock viktiga skillnader.
 

 • Det kan ofta vara stora svårigheter att frekvensreglera ett förmaksfladder. Om elkonvertering förväntas dröja eller inte planeras överhuvudtaget är frekvensreglering dock nödvändig. Digitalis har långsamt insättande effekt och vid aktivitet är frekvensregleringen otillräcklig. Det har dock en viss tendens att konvertera förmaksfladder till förmaksflimmer som ofta är mer lättreglerat frekvensmässigt.
   
 • I regel anses förmaksfladder föranleda antikoagulation liksom vid förmaksflimmer.
   
 • Klass IC antiarytmika (flekainid, propafenon) och amiodarone (Cordarone) är inte effektiva för farmakologisk konvertering till motsats från vid förmaksflimmer. Ibutilid (Corvert) är emellertid effektivt för konvertering av förmaksfladder i upp till 70 % av fallen. Det är dock förenat med en ca 3 % risk för proarytmi (framför allt polymorf VT av typen torsades de pointes).
   
 • Förmaksfladder är tacksamt att elkonvertera och som regel behövs betydligt lägre strömstyrka än vid förmaksflimmer (50-100J mono/bifasiskt).


Underhållsbehandlingen liknar till stora delar den vid förmaksflimmer men ablation är ofta ett bra alternativ, även hos patienter med underliggande hjärtsjukdom.

 

Ektopisk förmakstakykardi (EAT)
 

 • Utgår per definition från ett fokus utanför sinusknutan och kallas därför ibland fokal förmakstakykardi. Termen ektopisk förmakstakykardi (EAT) används dock mer i klinisk praxis.
   
 • Ektopiska foci i förmaken depolariserar förmaken med en frekvens av 100-200 slag/min, mycket ofta kring 175 slag/min.
   
 • Förmakstakykardier är ofta automatiska och därför ibland svåra att konvertera varaktigt. I regel ska adenosin övervägas i första hand, om det ej är effektivt kan betablockad (metoprolol, bisoprolol eller atenolol) eller kalciumblockad (verapamil eller diltiazem) övervägas. Såväl intravenös som peroral behandling kan vara av värde.
   
 • I de fall adenosin ej bryter EAT, kan diagnosen ofta säkerställas under någon-några sekunders AV-block, varvid förmaksrytmen fortsätter ostörd.
   
 • Ifall ovanstående strategier ej är framgångsrika eller förenade med biverkningar (t ex hypotension) kan elkonverting övervägas. Klass III- antiarytmika som amiodarone (Cordarone) eller sotalol (Sotacor) är andrahandspreparat förutom vid medelsvår till svår hjärtsvikt där amiodarone sannolikt är att föredra.
   
 • Som långtidsbehandling vid besvärliga EAT eller som alternativ till medicinering är ablation ett gott alternativ.

ICD-10

Pre-excitationssyndrom I45.6
Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat I48.9

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

I48 Förmaksflimmer och förmaksfladder

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev