Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Perikardutgjutning och tamponad

FÖRFATTARE

Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset

UPPDATERAD

2022-02-19

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Utgjutning i perikardiet (exsudat eller transudat) kan orsakas av ett stort antal tillstånd. Den kan uppstå akut men också vara subakut eller kronisk. Den kan ligga runt hela hjärtat men även vara lokaliserad. Tillståndet graderas med ekokardiografi:
 

 • Lindrig < 10 mm
 • Måttlig 10-20 mm
 • Uttalad > 20 mm


En rad systemsjukdomar och maligna tillstånd kan påverka perikardiet, ofta med perikardutgjutning. Vid långsamt tilltagande vätskemängd kan betydande volymer uppstå utan att patienten blir cirkulatoriskt påverkad. Vid snabb vätskeansamling kan däremot tamponad uppstå vid relativt små volymer

Vid uttalad utgjutning i hjärtsäcken, oavsett orsak, kan hjärttamponad uppstå med dramatisk försämring av cirkulationen som följd. Perikardiet är relativt oeftergivligt och vätskeutgjutning i hjärtsäcken innebär en tryckökning som hämmar det diastoliska inflödet i hjärtats högersida. Därvid avtar slagvolymerna och till slut inträder cirkulatorisk chock och kollaps.


Etiologi

Subakut/kronisk perikardutgjutning

 • Idiopatisk
  Upp till 50 % av fallen finner man aldrig någon orsak till.
   
 • Perikardit/infektion
  15-30 %
   
 • Malignitet
  10-25 % av fallen. Vanligtvis malignitet i thorax som sällan penetrerar perikardiet. Ibland primär perikardmalignitet (mesoteliom). Diagnos vid tappning och biopsi.
   
 • Iatrogent/trauma
  15-20 %
   
 • Systemsjukdomar
  SLE, bindvävssjukdomar och uremi, 5-15 % av fallen.
   
 • Tuberkulos
  Orsaken till över 60 % av fallen med perikardutgjutning i U-länder. Förekommer nu oftare i Sverige p g a invandring från utvecklingsländer.

 

Vanliga orsaker till tamponad

 • Perikardit
 • Iatrogent
  Efter invasiva åtgärder, t ex hjärtkirurgi eller kateterintervention.
 • Trauma
 • Malignitet

 

Ovanliga orsaker till tamponad

 • Aortadissektion
  Ovanligt. Orsakar tamponad när dissektionen bryter igenom klaffplanet.
 • Tuberkulos
 • Bindvävssjukdom
  (SLE, sklerodermi)
 • Strålning
 • Postmyokardinfarkt (Dresslers syndrom)
 • Uremi
 • Bakteriell infektion

 

Post-cardiac injury syndrome (PCIS)

Vid skada på perikardiet uppstår relativt ofta en autoimmun reaktion som underhåller en subakut-kronisk inflammation i perikardiet med åtföljande perikardutgjutning. Även pleura kan då samtidigt drabbas av utgjutning. Här innefattas postkardiotomisyndrom, postmyokardinfarkt-perikardit (Dresslers syndrom) och posttraumatisk perikardit. Förutom anamnes på föregående perikardskada bör två av följande kriterier vara uppfyllda för att ställa diagnos:

 • Feber utan annan orsak
 • Perikardit- eller pleuritsmärta
 • Gnidningsljud
 • Perikard- och/eller pleurautgjutning
 • Pleurautgjutning med förhöjt CRP

 

Malign perikardutgjutning

 • Malignitet i thorax vanligast (bröstcancer, lungcancer, lymfom)
 • Oftast inte malign penetration till perikardiet
 • Malignitet kan drabba perikardiet primärt (t ex mesoteliom)
 • Cytologisk analys av perikardexsudat
 • Eventuellt installation av cytostatika i perikardiet
 • Hög risk för återfall (drän)
 • Perikardtappning påverkar inte långtidsprognosen
 • Eventuellt partiell perikardektomi för att förhindra återfall
 • Eventuellt perikardioscopi och perikardbiopsi

 

SYMTOM

 

Symtomen beror på hur snabbt tillståndet uppstår. Vanliga symtom vid långsam vätskeansamling är:

 • Inga (accidentellt fynd)
 • Symtom från bakomliggande sjukdom

 

Vid snabb vätskeansamling kan hjärttamponad uppstå. Symtombilden är ofta allvarligare. Förutom symtom av eventuell grundsjukdom ses:

 • Infektionssymtom eller andra symtom av grundsjukdomen
 • Trötthet och nedsatt allmäntillstånd.
 • Andnings- och lägeskorrelerad smärta i bröstet (endast vid liten mängd perikardvätska).
 • Andfåddhet.
 • Sväljsvårigheter (hjärtsäcken komprimerar esofagus).
 • Buksymtom och bensvullnad som tecken på högersvikt.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

 • Kartlägg symtom
  Bröstsmärtor? Sviktsymtom? Svimning?
 • Bakomliggande sjukdomar
  Malignitet, invasiva hjärtingrepp, infektioner, systemsjukdomar, thoraxtrauma?

 

Status

 • Hjärta
  Svaga hjärttoner, ev gnidningsljud vid liten vätskemängd.
 • Lungor
  Lungstas förekommer inte
 • Svikttecken?
  Ödem? Halsvenstas? Leverförstoring? Perifert kall?
 • Tamponadtecken?
  Halsvenstas? Svaga hjärttoner? Pulsus paradoxus (under spontan respiration varierar systoliskt blodtryck mer än 10 mmHg)? Hypotension? Takykardi?

 

EKG

Fullständigt EKG (låga QRS-amplituder, elektrisk alternans (varierande höjd på komplexen).


Labb

 • Blodstatus
 • Elstatus
 • Leverstatus (transaminasförhöjning)
 • CRP och SR (kan vara förhöjda)
 • Natriuretiska peptider (NT-proBNP/BNP)
 • Blödningsstatus
 • Myokardskademarkörer
 • Tyreoideastatus (TSH, T3/T4)

 

Övrig provtagning riktad mot misstänkt grundsjukdom (t ex infektion, malign eller reumatisk sjukdom).

Perikardiocentes med analys av perikardvätska (glukos, protein, celler, odling, PCR för TBC-diagnostik, cytologi, cancerspecifika markörer).

Konventionell virusserologi ger sällan utslag vid perikardit. Modernare diagnostik med PCR-teknik kan ibland avslöja pågående virusinfektion.


Radiologi

 • Lungröntgen
  Hjärtlungröntgen (hjärtförstoring, ofta saknas stastecken).
 • Ekokardiografi
  Perikardutgjutning ses som en hypoekoisk spalt kring hjärtat och hjärtsäcken. Kollaps av höger förmak och/eller kammare är tecken på tamponad.
 • DT/MR
  DT eller MR för att bedöma eventuell förtjockning i perikardiet som tecken till aktiv inflammation.

 

Övrigt

Vid oklar perikardsjukdom kan perikardbiopsi göras, antingen endoskopiskt eller öppet via subxiphoidal incision.BEHANDLING

 

 • Omhändertagande av hjärtspecialist anbefalles.
   
 • Behandling riktad mot grundsjukdomen.
   
 • Infektionsbehandling om agens kan fastställas.
   
 • Vid inflammatorisk genes eller postkardiotomisyndrom utan tamponad kan NSAID-preparat, kolkicin, steroider eller annan immunosuppression användas, (se behandlingsöversikt Perikardit).
   
 • Hjärtsviktsbehandling med i första hand diuretika för att behandla ödem. ACE-hämmare eller betablockerare har inget dokumenterat värde och bör användas med försiktighet på grund av risk för ogynnsam hemodynamisk påverkan.
   
 • Tappning (perikardiocentes) är befogat vid större utgjutning (> 20 mm) eller för att få diagnos. 
   
 • Vid recidiverande utgjutning kan kirurgisk åtgärd vara att en fenestration görs subxiphoidalt.
   
 • Vid tamponad måste perikardiocentes utföras skyndsamt (antingen med perkutan nål, eller med öppen kirurgisk teknik) (se behandlingsöversikt Perikardpunktion) för att lätta på trycket mot hjärtat. Detta följs vanligen av inläggning av kateter för kontinuerlig dränering av vätska. Övervakning av artärtryck och centralt ventryck rekommenderas vid detta ingrepp. Man kan även ge läkemedel in i hjärtsäcken, såsom steroider eller cytostatika. I väntan på perikardiocentes kan vätska behöva ges för att upprätthålla tillräcklig venös återfyllnad i höger hjärthalva.

PM - Perikardpunktion

 

UPPFÖLJNING

 

Avhängigt orsaken till perikardutgjutningen. Görs perikardiocentes lämnas ofta ett drän kvar under en till flera dagar för att tillse att vätskan inte återkommer. Läkemedel kan installeras i perikardutrymmet. I de flesta fall får man göra upprepade screeningundersökningar med ekokardiografi för att verifiera att vätskan försvinner. Malign genes har hög återfallstendens.


 

PROGNOS

 

Vid malignitet finns det hög risk för återfall och ny tappning kan behöva göras i palliativt syfte. De flesta hjärtperforationer som uppstår i samband med interventioner läker utan bestående men. Ett fåtal fall kan resultera i en autoimmun reaktion och återkommande perikarditer.

Har perikardutgjutning orsakats av en infektion är prognosen god om infektionen läker. Bakteriell orsak är allvarligare och är behäftat med hög mortalitet och hög risk för utvecklande av konstriktiv perikardit.

PM - Konstriktiv perikardit

PM - Perikardit

PM - Perikardpunktion


 

ICD-10

Utgjutning i perikardiet I31.3

 

Referenser

Ristic AD, Imazio M, Adler Y, et al. Triage strategy for urgent management of cardiac tamponade: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2014;35(34):2279-84. Länk

Chiabrando JG, Bonaventura A, Vecchié A, Wohlford GF, Mauro AG, Jordan JH, et al. Management of Acute and Recurrent Pericarditis: JACC State-of-the-Art Review. Journal of the American College of Cardiology. 2020;75(1):76-92. Länk

Roberts WC. Pericardial heart disease: its morphologic features and its causes. Proceedings. 2005;18(1):38-55. Länk

Ben-Horin S, Bank I, Shinfeld A, Kachel E, Guetta V, Livneh A. Diagnostic Value of the Biochemical Composition of Pericardial Effusions in Patients Undergoing Pericardiocentesis. Am J Cardiolog 2007;99(9):1294-7. Länk

Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015;36(42):2921-64. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev