Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kranskärlssjukdom, akut, uppföljning

FÖRFATTARE

Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

GRANSKARE

Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset

UPPDATERAD

2021-05-24

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Klicka här för att visa
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Sekundärprevention är en viktig del i ett strukturerat eftervårdsprogram. Målet är att med multifaktoriell intervention, genom farmakologisk behandling och modifiering av patientens riskfaktorer och livsstil minimera risken för återinsjuknande efter akut kranskärlssjukdom.


Återbesök

Patienter som drabbats av akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller instabil angina) följs i regel upp med läkaråterbesök efter utskrivningen (efter 4-8 veckor).

På de flesta sjukhus erbjuds patienterna besök hos kranskärlssjuksköterska (vanligen ca 2 veckor efter utskrivning samt ev efter läkarbesöket) för:
 

 • Medicinkontroll och eventuell dosjustering
 • Uppföljning av livsstilsförändringar/rehabiliteringsåtgärder
 • Genomgång av sekundärpreventiva åtgärder
 • Utökad möjlighet till frågor/information

 

Efter genomgången hjärtinfarkt bör patienten avrådas från bilkörning och flygning under den första veckan. Det vetenskapliga underlaget för vad som är en optimal sjukskrivningstid är svagt. Enligt riktlinjer från Socialstyrelsen är arbetsförmågan i normalfallet helt nedsatt i minst 4 veckor. Därefter kan deltidssjukskrivning övervägas ytterligare upp till 4 veckor. Bedömningen blir dock individuell och vid komplikationer efter en hjärtinfarkt (svår hjärtsvikt, allvarliga arytmier eller fysiskt/psykiskt krävande arbete) kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt under längre tid eller ibland permanent.

 

Medicinkontroll och justeringar
 

Om kontraindikationer ej föreligger ordineras de flesta patienter i samband med hjärtinfarkten kombinationen ASA och clopidogrel (Plavix)/ticagrelor (Brilique)/prasugrel (Efient), betablockerare, ACE-hämmare samt blodfettsänkande läkemedel (statiner).

Inför återbesöket utförs ibland ett symtombegränsat funktionellt ischemiskt test för bedömning av arbetsförmåga och eventuell restangina. Användningen av arbets-EKG har minskat kraftigt de senaste åren på grund av den ökade frekvensen revaskularisering under det initiala vårdtillfället.

Det ankommer på den uppföljande läkaren att kontrollera viktiga sekundärpreventiva parametrar. Vid uppföljning bör de läkemedel patienten förskrivits gås igenom och blodprovstagning utföras:
 

 • Elektrolyter, lipidstatus, kreatinin och ev leverstatus kontrolleras (ACE-hämmare, ev lipidsänkande farmaka).

 • Eventuella biverkningar av läkemedlen kontrolleras (dyspepsi, mardrömmar, hypotension e t c).

 

 

Rehabiliteringsåtgärder
 

Rehabiliteringsåtgärder tiden efter genomgången akut hjärtinfarkt omfattar följande områden:
 

 1. Fysisk träning under ledning av fysioterapeut bör initieras efter ett par veckor och erbjuds vanligen under tre månader. Fortsatt egen fysisk aktivitet därefter och/eller i regi av Hjärt-lungsjukas förening. Fysisk träning efter hjärtinfarkt minskar risken för kardiell död med ca 25 %.
   
 2. Hjälp med rökavvänjning, individuellt eller gruppvis. Nikotinersättningsmedel bör övervägas liksom vareniklin (Champix).

 3. Undervisning om kranskärlssjukdomens uppkomst och riskfaktorer ges via läkare, sjuksköterska och fysioterapeut via så kallad Hjärtskola. Råd om livsstilsförändringar.

 4. Kostinformation i grupp eller via dietist.
   
 5. Hjälp till beteendeförändring (stresshantering i grupp), leds av speciellt utbildad personal. Individuellt behov föreligger.
   
 6. Psykiska och sociala stödåtgärder (individuella behov), ofta via kurator eller ev psykolog.

 

 

 

KVARSTÅENDE SYMTOM

 

Om patienten vid återbesöket har symtom eller uppvisar tecken på kvarstående misstänkt angina bör utredningen drivas vidare. I första hand blir kranskärlsröntgen aktuell om detta inte gjorts vid det akuta vårdtillfället. Eventuellt föregås undersökningen av ett symtombegränsat ischemiskt test (t ex myokardscintigrafi eller stress-EKO). Patienten bör informeras om att syftet med koronarangiografi är att vid patologiskt fynd genomföra revaskularisering (CABG/PCI).RISKFAKTORER

 

Riskfaktorer för uppkomst av ateroskleros och hjärt-kärlsjukdom kan delas upp i påverkbara och ej påverkbara.

Till påverkbara riskfaktorer räknas:
 

 • Diabetes
 • Glukosintolerans
 • Rökning
 • Blodfettsrubbningar
 • Fysisk inaktivitet
 • Övervikt
 • Högt blodtryck
 • Stress
 • Kostvanor

 

Till opåverkbara riskfaktorer räknas:

 • Manligt kön
 • Ålder
 • Ärftlighet för hjärt-kärlsjukdom
 • Tidig menopaus

 

INTERHEART-studien har visat att upp till 90 % av alla hjärtinfarkter kan förklaras av kända riskfaktorer (förhöjda lipider, rökning, hypertoni, diabetes, abdominell fetma, psyko-sociala faktorer, lågt intag av frukt, grönsaker och alkohol samt fysisk inaktivitet) som alla är potentiellt modifierbara genom livsstilsförändringar.


 

SEKUNDÄRPREVENTIVA REKOMMENDATIONER

 

Råd och rön beträffande sekundär prevention förändras kontinuerligt i takt med att nya studier publiceras.

Nedan sammanfattas de sekundärpreventiva rekommendationerna:

 

Diabetes och glukosintolerans
 

Risken för hjärt-kärlsjukdom är kraftigt ökad vid diabetes. Koronarsjukdom är den vanligaste dödsorsaken vid diabetes mellitus.

Studier har visat att i en oselekterad infarktpopulation har ca 1/3 diabetes, 1/3 nedsatt glukostolerans och endast 1/3 av patienterna normal glukostolerans. Denna kunskap har lett till att oral glukosbelastning ofta görs som screening efter akut hjärtinfarkt. Patienter med nedsatt glukostolerans bör följas upp i primärvården och i första hand få råd om livsstilsintervention. Patienter med nyupptäckt diabetes bör remitteras till diabetesdagvård eller liknande för vidare utredning och behandling.

Mekanismerna bakom utveckling av koronarsjukdom hos diabetiker är förutom ateroskleros även mikroangiopati, defekt fibrinolys, lipidrubbningar och blodflödesrubbningar. Albuminuri är starkt kopplat till koronar hjärtsjukdom vid diabetes.

Målsättningen med behandling vid diabetes skall vara optimal metabol kontroll med ett minimum av hypo- och/eller hyperglykemier. Sekundärpreventiva åtgärder är av särskild vikt hos denna högriskgrupp. Lipidsänkare bör användas frikostigt för att uppnå de rekommenderade behandlingsmålen.

En ny läkemedelsgrupp mot diabetes, de sk SGLT-2-hämmarna har visat goda resultat till patienter med diabetes och hög kardiovaskulär risk. Dessa preparat har visats minska risken för kardiovaskulära komplikationer. Dessutom har man sett en signifikant och kliniskt relevant minskad risk för sjukhusinläggning p g a hjärtsvikt och en njurskyddande effekt. Användningen av denna preparatgrupp förväntas öka påtagligt de närmaste åren.

 

Rökning
 

Riskerna med rökning är välkända. Målet bör alltid vara totalt rökstopp trots avsaknad av stora randomiserade studier. Det lönar sig alltid att sluta röka med en minskad morbiditet och mortalitet som följd. Efter ett års rökstopp halveras risken för reinfarkt och efter tio år är risken för en ny infarkt nära densamma som för icke-rökaren. 

 


Blodfettsrubbningar
 

Sekundärpreventiva studier om blodfettssänkning har hittills främst fokuserat på sänkning av totalkolesterol och LDL-kolesterol. Svenska rekommendationer har föreslagit sänkta målnivåer för kolesterol och LDL, en anpassning till internationella riktlinjer. För patienter med diabetes och kranskärlssjukdom med mycket hög risk rekommenderas sedan 2019 att behandla till LDL < 1,4 mmol/L och/eller en sänkning med minst 50 % från utgångsvärdet. En tidig insättning av hög dos statin under den initiala vårdtiden medför ökad överlevnad jämfört med sen insättning.

Serumtriglyceridernas betydelse i sekundärprofylaxen är mer osäker, men höga nivåer ökar den kardiella risken. Baserat på epidemiologiska studier förordas ofta att målet skall vara att sänka serumtriglycerider under 2 mmol/L.

På basis av epidemiologiska studier är ett starkt inverst samband mellan HDL-kolesterolnivåer och morbiditet/mortalitet i hjärtinfarkt väletablerat. Läkemedel som höjer HDL-kolesterol har ännu ingen plats i rutinsjukvård.

Förstahandsläkemedel vid hyperlipidemi är statiner (kolesterolsynteshämmare). Gallsyrabindare och nikotinsyra kan utgöra alternativa behandlingar, men användningen begränsas delvis av biverkningar. Fibrater ges främst vid hypertriglyceridemi och bör undvikas i kombination med statiner p g a risk för muskelbiverkningar (rabdomyolys).

Kolesterolabsorptionshämmare, ezetimib (Ezetrol), är ett läkemedel som i kombination med en statin ger en mer kraftfull kolesterolsänkande effekt. Resultat från Improve-IT studien påvisade en ytterligare minskad morbiditet jämfört med enbart simvastatin.

En helt ny grupp läkemedel, s k PCSK-9-hämmare, finns nu registrerade (evolocumab (Repatha) och alirocumab (Praluent)). Dessa, som mycket effektivt sänker LDL-kolesterol utöver effekten av statiner, är i dagsläget huvudsakligen avsedda för patienter med familjär hyperkolesterolemi och patienter med höga LDL-värden trots högdos statin/ezetimib. Två fas-3 studier med dessa preparat har visat en signifikant reduktion av kardiovaskulära händelser (dock ej minskad mortalitet), när man lägger till dessa läkemedel till standardbehandling (statin/ezetimib). Kostnaderna för dessa läkemedel är dock höga varför förskrivning skall ske mycket restriktivt (familjär hyperkolesterolemi eller LDL > 3,0 mmol/L trots högdos statin + ezetimib) och ansvaret för användningen bör helst hållas på några få personer per klinik.

 

Fysisk inaktivitet
 

Fysisk inaktivitet som riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom är väldokumenterad. En drygt tjugoprocentig reduktion av totalmortaliteten i kardiovaskulär sjukdom uppnås om fysisk träning initieras efter genomgången hjärtinfarkt. Fysisk aktivitet leder även till bättre livskvalitet, mindre sömnstörningar och lägre blodtryck.

 

Övervikt
 

Fetma, speciellt central med ökad intraabdominell fettmassa, medför en betydande riskökning för kardiovaskulär sjukdom. Orsaken är inflytande på bland annat blodtryck, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider och glukostolerans.

BMI > 30 kg/m2 eller midja/stuss-kvot > 0,90 hos män eller > 0,80 hos kvinnor innebär ökad risk för återfall i kardiovaskulär sjukdom. INTERHEART-studien tyder på att ökat midjeomfång är en starkare riskfaktor än BMI.

Även en liten/måttlig viktnedgång kan ha stor betydelse.

 

Högt blodtryck
 

Normotension, d v s < 140/90 mmHg, bör gälla som målblodtryck för alla patienter. Nya riktlinjer från ESC 2018 trycker på att man dock bör överväga att behandla BT (mål 130-139/80-89) hos patienter med hög kardiovaskulär risk, exempelvis etablerad koronarsjukdom. Blodtrycksmålen här bör vara ned till 130/80 eller lägre (systoliskt BT 120-129 mmHg), särskilt hos yngre < 65 år. Man bör också överväga att vid initiering av behandling använda två läkemedel.

 

Stress/depression
 

Det råder idag konsensus om att stress kan betraktas som en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Nedstämdhet/depression och många "life events" ökar risken för infarkt. Nedstämdhet efter en infarkt ökar även risken för återinsjuknande. Man bör vara observant på symtom som indikerar nedstämdhet eller ångest. Dessa patienter, och särskilt de med diagnosen MINOCA (myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries), kan behöva riktat samtalsstöd och/eller kognitiv beteendeterapi.

Vissa personlighetsdrag är överrepresenterade hos kranskärlssjuka patienter. Typ D-beteende kännetecknas av oro och irritation, depressionssymtom och kronisk anspänning.

 

Kostvanor
 

Kostvanor spelar en indirekt roll genom påverkan på andra riskfaktorer, såsom lipidprofil och övervikt. I ESCs riktlinjer kring prevention betonas vikten av kostmönster och man rekommenderar s k ”Mediterranean diet” eller Medelhavsdiet (högt intag av frukt/grönsaker, fullkornsprodukter, fisk, omättade fettsyror (ex olivolja), lågt intag av rött kött samt måttligt intag av alkohol).

Kostrekommendationer omfattar bland annat:
 

 • Kaloriintaget bör anpassas för att uppnå en ideal vikt

 • Reduktion av fettintaget till mindre än 30 % av det totala kaloriintaget

 • Mättat fett bör utgöra mindre än 10 % av det totala energiintaget, ersätt med fleromättade fettsyror

 • Kolesterolintaget bör reduceras

 • Ökat intag (2-3 portioner/dag) av frukt och bär, respektive grönsaker, bönor och rotfrukter (ca 200 g/portion)

 • Ökat intag av fisk (1-2 ggr/vecka), ris, bröd och magert kött rekommenderas

 • Minskat saltintag vid högt blodtryck (max 5 g/dag)

 

 

 

MÅLGRUPPER

 

De grupper som bör prioriteras avseende prevention mot kardiovaskulär sjukdom är:
 

 • Patienter med känd manifest kranskärlssjukdom eller annan sjukdom förorsakad av ateroskleros.

 • Friska individer med förhöjd risk, det vill säga riskfaktorer enligt ovan. Ju fler riskfaktorer, desto högre prioritet.

 • Nära anhöriga till patienter med tidig sjukdomsdebut.

 

 

 

LIVSSTILSINTERVENTION

 

 • Sluta röka

 • Öka fysisk aktivitet. Aerob träning med måttlig pulsökning (promenad, simning, cykling) 30 min minst 5 gånger per vecka

 • Kostomläggning. Reduktion av kaloriintaget vid övervikt. Reduktion av fettintaget till < 30 % av det totala kaloriintaget. Mättat fett < 10 % av totala energiintaget. Ökat intag av frukt och grönsaker.

 • Viktreduktion. BMI ≤ 25 för män, ≤ 24 för kvinnor eller en midja/stuss kvot < 0,90 för män eller < 0,80 för kvinnor

 • Stresshantering. Stresshanteringsprogram i grupp med beteendemodifiering finns på allt fler sjukhus i landet.

 

 

 

MÅLVÄRDEN

 

Farmakologisk intervention med följande målvärden:

 • Diabetes, glukosintolerans: HbA1c < 6,5 % (48 mmol/mol). Optimal metabol kontroll bör eftersträvas.

 • Blodfettsrubbningar: totalkolesterol < 4,5 mmol/L, LDL-kolesterol < 1,8 mmol/L. Om möjligt rekommenderas lägre nivåer ned till 1,4 mmol/L. Indikationer för ökad risk s-TG > 1,7 mmol/L och HDL ≤ 1,0 mmol/L för män resp < 1,3 mmol/L för kvinnor.

 • Blodtryck: < 140/90 mm Hg och < 130/80 mm Hg (diabetes).

 

 

 

ICD-10

Essentiell hypertoni I10.9
Angina pectoris, ospecificerad I20.9
Blandad hyperlipidemi E78.2
Isolerad hypertriglyceridemi E78.1
Fetma, ospecificerad E66.9
Isolerad hyperkolesterolemi E78.0
Diabetes mellitus typ 2 utan (uppgift om) komplikationer E11.9
Diabetes mellitus typ 1 utan (uppgift om) komplikationer E10.9
Onormalt glukostoleranstest R73.0
Hyperglykemi, ospecificerad R73.9
Tobaksbruk Z72.0
Stress som ej klassificeras annorstädes Z73.3

 

Nationella riktlinjer
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvården


Referenser
 

Kranskärlssjukdom – vetenskapligt underlag för Nationella Riktlinjer för hjärtsjukvård 2015, Socialstyrelsen. Länk

Salim Yusuf, Steven Hawken, Stephanie Ôunpuu, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004;364:937-952. Länk

Salim Yusuf, Steven Hawken, Stephanie Ôunpuu, et al. Obesity and the risk of myocardial infarction in 27 000 participants from 52 countries: a case-control study. Lancet 2005;366:1640-1649. Länk

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Ischemisk hjärtsjukdom, Försäkringskassan 2010. Länk

Piepoli MF et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts). European Heart Journal. Länk

Bryan Williams et al. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH) 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104. Länk

Juhani Knuuti, William Wijns et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC) 2019:1-71. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev