Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Koronarangiografi/PCI

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Christian Dworeck, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset

UPPDATERAD

2022-01-18

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

I Sverige utfördes 2019 ca 44 000 koronarangiografier varav ca 22 000 PCI (Percutan Coronar Intervention). 21 % av alla koronarangiografier gjordes för utredning av stabil angina, 14 % för instabil angina, 23 % för non-STEMI (NSTEMI), 13 % för STEMI och 15 % för svikt-/arytmi-/klaffutredning, med stora variationer mellan olika sjukhus.


När är angiografi att överväga?

En koronarangiografi med eventuellt följande revaskularisering (PCI, CABG) är rimlig när den förväntade vinsten (i överlevnad eller symtom, funktion och/eller livskvalitet) är större än undersökningens risk. Detta innebär, då en koronarangiografi/PCI är förknippad med ibland allvarliga komplikationer, att det första steget innan beslut om koronaragniografi tas är att klargöra om patientens (misstänkta) sjukdom innebär en ökad risk för annan sjukdom (prognostisk indikation) eller om patientens symtom (symtomatisk indikation) tros vara kardiella. Första steget är alltså alltid, med undantag för patienter som ej kan kommunicera, att ta en anamnes. Det kan handla om ett samtal om 20 minuter med patienter som misstänks lida av stabil angina, eller 1 minut hos patienter med en ST-höjningsinfarkt.INDIKATION

 

Stabil angina

Symtomatisk indikation

 • Handikappande angina trots optimal läkemedelsbehandling

Prognostisk indikation

 • Myokardskintigrafi som visar > 10 % ischemi i vänster kammare.
  (se ESC-guideline chronic coronary syndrom 2019, ESC guideline myocardial revascularisation 2018 nedan)
  • Att >10% ischemi på skint utgör en prognostik koronarangioindikation ifrågesätts auf ISCHEMIA-studien 2020 (länk)

 • Förändringar på arbetsprov som motsvarar Högriskkriterier
 • DT-hjärta med misstänkta stenoser i vänster huvudstam eller proximala LAD

 

NSTEMI/instabil angina

För att avgöra om indikation föreligger för koronarangiografi vid instabil kranskärlssjukdom (instabil angina, NSTEMI) och när denna ska utföras bör man noggrant bedöma patientens riskprofil.

Upp till 25 % av alla NSTEMI-patienter har en akut kärlocklusion, men per definition ingen ST-höjning. Dessa patienter, som har en lika akut angioindikation som en STEMI-patient, upptäcks genom högrisktecken såsom pågående vilobesvär, akut svikt o s v. Pågående viloangina trots läkemedelsbehandling är alltså en högriskmarkör (som ger en prognostisk indikation för en akut angiografi inom 2 timmar) och inte bara ett subjektivt problem, som därför inte får gömmas med morfin om inte akut angiografi redan är planerat.

Riskkriterier enligt ESC-riktlinjer:

Synnerliga högriskkriterier (angio inom 2 timmar, d v s samma indikation som STEMI)
 

 • Hemodynamisk instabilitet eller kardiogen chock
   
 • Angina refraktär till medicinsk behandling (d v s nitro, eventuellt betablockerare). Meningen är inte att behandla patienter med morfin och sedan nöja sig med deras besvärsfrihet respektive analgesi. Här föreligger en akut angioindikation, då den pågående alternativt återkommande viloanginan indikerar en kritisk stenos alternativt ocklusion. Angiografi görs i prognostiskt syfte.
   
 • Livshotande arytmier
   
 • Mekaniska infarktkomplikationer
   
 • Akut hjärtsvikt relaterat till NSTE-ACS
   
 • ST-sänkning > 1 mm i minst 6 avledningar plus ST-elevation i aVR och/eller V1 (ett tecken på huvudstamstenos eller allvarlig trekärlssjukdom)

 

Högriskkriterier (angio inom 24 timmar)
 

 • NSTEMI-diagnosen ställd
   
 • Nya (eller antagligen nya) ST-T förändringar i flera avledningar
   
 • Återupplivning efter hjärtstopp utan ST-elevation och utan kardiogen chock
   
 • Grace-score > 140

 

Patienter utan nämnda riskkriterier (d v s patienter med instabil angina utan något av de ovan nämnda kriterier) klassas enligt ESC 2020 NSTE-ACS guideline som lågrisk och ska handläggas enligt riktlinjer för kronisk kornart syndrom (se ESC CCS 2019), d v s kan genomgå ett stresstest inför beslut om eventuell koronarangiografi. Det är i denna situation viktigt att förstå att diagnosen akut koronart syndrom framför allt är en klinisk diagnos och att ett stresstest i denna situation görs i prognostiskt (vinner patienten något på PCI?) och inte i diagnostiskt (har patienten verkligen ett akut koronart syndrom?) syfte. Detta innebär att patienter med ett negativt stresstest ändå får behandlas med sekundärprofylatktisk läkemedelsterapi om diagnosen koronarsjukdom är säkerställd eller klinisk sannolikt.

 

STEMI

Vid ST-höjningsinfarkt rekommenderas revaskularisering med PCI om denna kan utföras inom 120 minuter räknat från första sjukvårdskontakt (ambulans, akutmottagning). Om PCI inte är möjligt inom en fördröjning under 120 minuter (lång transportväg, PCI upptagen med flera andra STEMI-patienter) bör fibrinolys ges så snart som möjligt (inom 10 minuter), om inga kontraindikationer mot fibrinolys föreligger. Ju längre tid sedan smärtdebut (framför allt > 6 timmar) och ju äldre patienten är desto längre är det lämpligt att vänta på PCI istället för trombolys. Vid kardiogen chock anses PCI vara det bättre alternativet även vid fördröjning längre än 2 timmar.

Se ESC guideline STEMI 2017:

STEMI2017.jpgAndra indikationer för koronarangiografi
 

 • Preoperativ angiografi inför t ex hjärtklaffoperation
 • Sviktutredning
 • Arytmiutredning
 • Kontrollangiografi efter hjärttransplantation
 • Hjärtstopp utan ST-höjning
 • Donatorangiografi innan transplantation

 

Om indikationen är tveksam eller du är osäker är det alltid bättre att diskutera direkt med PCI-operatören än att bara skriva en remiss.KONTRAINDIKATIONER

 

Koronarangiografi är en invasiv procedur som innebär risker. Den potentiella nyttan ska alltid vara större än den potentiella risken.

Om en patient som kommer med en klar prognostisk angioindikation, t ex en stor anterior STEMI, får en procedurrelaterad stroke kunde man retrospektivt inte ha gjort något bättre. Om en patient, där en basal anamnes hade visat att patientens bröstsmärtor inte kan vara angina (d v s ingen indkation för angio), får samma komplikation har en undvikbar vårdskada uppkommit.

Allvarliga och letala komplikationer är väldigt sällsynta men när de inträffar är det en katastrof. Man får därför vara mycket kritisk i indikationsgranskningen och inför varje angiografi ställa frågan till sig själv om man med gott samvete kunde förklara till den på angiobordet avlidna eller strokedrabbade patientens familj varför ingreppet genomfördes.


Absoluta kontraindikationer

 • Inget informerat samtycke av en patient som kan ge samtycke
 • Avsaknad av indikation

 

Relativa kontraindikationer

 • Obehandlad hypertyreos (risk för tyreotoxikos)
 • Svår njursvikt, anuri
 • Hyperkalemi (> 5,5), hypokalemi (< 3,0), digitalistoxicitet (ökad arytmirisk)
 • Okontrollerad hypertoni (ökad blödningsrisk i samband med antikoagulation)
 • PK > 3,5
 • Kontrastallergi (risk för anafylaktisk reaktion)
 • Trombocytopeni < 40 x 109/L
 • Aktiv blödning
 • Feber (misstänkt infektion)
 • Aortaklaffendokardit (vegetation som kan lossas med katetern och orsakar septiska embolier), här rekommenderas DT hjärta.
 • Aortadissektion

 

Kontraindikationer mot PCI

 • Kontraindikationer mot dubbel trombocythämmning föreligger
 • Oacceptabel risk för ingreppet
 • Fall där CABG bedöms vara bättre

 

UTREDNING

 

Anamnes

Angina pectoris (kärlkramp) är en klinisk diagnos som ställs endast genom anamnesen. Det är därför obligat att ta en noggrann anamnes innan remissen för en koroanarangio skrivs.

Man kan ofta med några få frågor få en noggrann anamnes. Man bör alltid börja med en öppen fråga såsom ”jag behöver veta vad du har för besvär. Vill du berätta för mig?”

 • Smärtduration
  Bröstsmärtor som bara håller i under några få sekunder kan aldrig vara angina.
   
 • Rörelseaspekten
  Bröstsmärta som endast är rörelserelaterad (andning, hosta, sidoläge osv) kan inte vara angina. Vanligtvis talar patienter ej om det själv, du måsta aktiv ställa frågan och insistera på att få ett svar. Exempelvis är det enklaste sättet att skilja perikarditsmärta (andningsrelaterad) från angina att be patienten hålla andan under några sekunder.
   
 • Utbredning
  Låt patienten visa var det gör ont: Om han/hon pekar med ett finger är det ofta inte angina, om han/hon visar genom att lägga hela handen på bröstet ökar sannolikheten att det är angina.
   
 • Korrelation med motion
  Bröstsmärta som blir bättre genom motion (”det gör ont på soffan men inte när jag går”) är oftast inte angina (men smärtor som börjar vid t ex löpning och försvinner efter fortsatt löpning kan vara angina).
   
 • Samtidiga andra symtom
  ”Upplevde du något annat i samband med dessa smärtor?” Samtidig dyspné, ovanlig trötthetskänsla eller svettningar ökar kraftig sannolikheten för angina och relevant ischemi.
   
 • Symtomdebut
  Hur länge sedan var det patienten upplevde liknande besvär första gången?
   
 • Stabilitetsaspekt
  Har besvärens kvalitet, styrka eller frekvens förändrats de senaste veckorna eller månaderna?
   
 • Grad av utlösande aktivitet
  Vilken ansträngningsnivå utlöser bröstsmärtor? Förekommer de i vila, t ex på natten? Se CCS-skalan i PM om angina pectoris.

 

Anginaklassifikation

Efter anamnesen kan patientens symtom klassas som typisk angina, atypisk angina eller icke-anginösa bröstsmärtor. Hos patienter med stabil angina kan detta sedan användas för en enkel skattning av patientens pre-test probability för ischemisk hjärtsjukdom. Se även behandlingsöversikt "Angina pectoris".ATT TÄNKA PÅ INNAN ANGIOGRAFI

 

Informerat samtycke

Patienten ska alltid tillfrågas om han/hon vill genomgå en koronarangiografi innan man skriver en remiss. Detta informerade samtycke kräver alltid ett samtal med patienten om indikation och risker. Det är alltså remittentens uppgift att informera patienten om eventuella risker. Om angiografi görs som preoperativ utredning, t ex inför aortaklaffkirurgi, behöver patienten även vara informerad om och införstådd med senare kirurgi, annars är angiografi kontraindicerat eftersom indikationen saknas.

Patientsamtal inför remissen bör alltid innefatta:

 • Indikation
  Varför angiografi? Förväntad nytta?
   
 • Symtomatisk eller prognostisk indikation?
   
 • Vilka risker finns?
  Var ärlig mot patienten

 

Att tänka på när remissen skrivs

 • Är patienten CABG-opererad?
  Det är av stor vikt att få tag i operationsutlåtanden. Avsaknad av ett operationsutlåtande är en patientsäkerhetsrisk, PCI-operatören är tvungen att leta efter vengrafter som eventuellt inte finns, vilket ökar kontrastdosen, stråldosen och embolirisken.
   
 • Finns det ett aktuell UCG?
   
 • Misstanke om ASA-allergi?
  Viktig att diskutera detta INNAN patienten ligger på angiobordet, oftast kan detta lösas med en noggrann anamnes och sedan (i de sällsynta fall där allergimisstanken kvarstår efter anamnesen) vid behov ASA-desensibilisering.
   
 • Njursvikt?
  I så fall är det viktigt att vätska upp patienten.
   
 • Finns det kontraindikationer mot antikoagulation?
  Tolererar patienten fullheparinisering under PCI? Kan patienten ta dubbel trombocythämmning flera månader efter PCI? Ökad blödningsrisk? Tidigare hjärnblödning?
   
 • Finns det ett kärlaccess-problem?
  Är patienten kärlopererad i thorax, buk eller benet? Har patienten kända stenoser/ocklusioner i a radialis, brachialis, subclavia, aorta, iliaca externa, femoralis? Fanns det ett kärlaccess-problem vid tidigare angiografi?
   
 • Tolkbehov?
   
 • Kan patienten ligga plant i ½-3 timmar?
   
 • Behöver angio/PCI göras med anestesi-standby?
   
 • Finns aktuella blodprover (minst Hb, trombocyter, krea, PK för waranpatienter, TSH vid misstänkt hypertyreos)?
   
 • Föreligger någon kontraindikation mot angiografi?
   
 • Vid kontrastallergi behöver patienten förbehandlas med kortison och antihistamin. Se även Jodkontrastmedel vid röntgenundersökningar.
   
 • Anamnestisk misstanke om hypertyreos?
   
 • Behöver några läkemedel pausas inför angio? Metformin rekomenderas att pausa senast dagen innan angiografi. På Sahlgrenska rekommenderar vi att ge antikoagulantia (fondaparinux, lågmolekylära hepariner, Waran, NOAK) som vanligt innan och efter angiografi, men ta lokala rutiner i beaktning.
   
 • Är patienten gravid?

 

Vad bör stå i remissen?
 

 • Indikation
   
 • Fynd på UCG
   
 • Relevanta andra sjukdomar
   
 • Vilka antikoagulantia och/eller trombocytantagonister är patienten behandlad med?
   
 • Är patienten CABG-opererad?
   
 • Tidigare PCI?
   
 • Känt kärlaccess-problem?
   
 • Har patienten gjort ett stresstest?
   
 • Kreatinin, Hb, trombocyter, vid Waran PK(INR)
   
 • Allergier? Kontrastallergi?
   
 • Hur brådskande är det?

 

 

RISKER

 

Varje koronarangiografi och PCI innebär en risk. Mycket sällsynt förekommer allvarliga/dödliga komplikationer hos friska unga personer, men ju äldre och sjukare en patient är desto större är risken. Risken har ett samband med:

 • Patientens ålder
   
 • Patientens förmåga att ligga stilla på angiobordet (om patienten plötsligt vill stå upp under ingreppet ökar risken dramatisk). Om detta är tveksamt rekommenderas prospektiv diskussion om narkos-standby
   
 • Patientens icke kardiella sjukdomar (njursvikt, perifer artärsjukdom, blödningsbenägenhet e t c)
   
 • Extrakoronara kardiella sjukdomar (vänsterkammarsvikt, klaffsjukdomar)
   
 • Koronarstatus (flerkärlssjukdom, huvudstamsstenos)
   
 • Patientens kliniska tillstånd innan angiografi (akut hjärtsvikt, chock, pågående HLR, e t c)
   
 • Akut/planerat angiografi (vid akuta ingrepp saknas oftare kännedom av sjukdomshistoria, aktuella blodvärden, UCG e t c)
   
 • Indikation (STEMI, NSTEMI/instabil angina, planerad utredning)
   
 • PCI-operatörens kompetens, PCI-laboratoriets och sjukhusets utrustningsnivå, narkospersonalens kompetens/vana, thoraxkirurgi på sjukhuset
   
 • Typ av planerat ingrepp (exempel: PCI mot vänster huvudstam är p g a större hotat myokard mer riskabelt än PCI mot en mindre sidogren. PCI mot ett kronisk ockluderat kranskärl (CTO) orsakar oftare en allvarlig tamponad än PCI p g a akut infarkt, PCI med Rotablator i ett kraftig förkalkat kärl innebär en ökad risk av bradykardi, dissektion, ingreppsrelaterad infarkt än PCI som kan utföras med direktstenting, e t c).

 

Hos högriskpatienter är det viktigt att i förväg diskutera risker mellan kollegor på HIA, PCI, och eventuell thoraxkirurgi och narkos samt vid behov förbereda åtgärder som kan minska ingreppsrisken, t ex planera narkos-standby, profylaktisk passager-pacemaker, ECMO-standby o s v.


Komplikationer

Angiografi

 • Blödning på insticksstället, mindre lokalblödning, pseudoaneurysm men även mer allvarligt beroende på insticksställe
  - Radialispunktion: kompartmentsyndrom
  - Femoralispunktion: blödningschock vid retroperitoneal blödning
   
 • Blödning på annan plats än instickstället, p g a antikoagulation
   
 • Kärlskada på punktionsstället -> ischemi i armen alternativ benet
   
 • Embolier (stroke, perifera embolier)
   
 • Ventrikulära takykardier, ventrikelflimmer
   
 • Koronar vasospasm -> myokardinfarkt, arytmier
   
 • Kateterutlöst koronardissektion -> myokardinfarkt, arytmier
   
 • Kontrastorsakad perforation av t ex höger kranskärls konusgren -> tamponad
   
 • Kontrastallergi, anafylaxi
   
 • Kontrastutlöst njurskada
   
 • Död på grund av en av ovan nämnda komplikationer

 

Komplikationer vid PCI
 

 • Samma som vid koronarangio, plus:
   
 • Distala koronarembolier (kärlocklusion, arytmier)
   
 • Koronardissektion (kärlocklusion, artytmier)
   
 • Koronarperforation (tamponad)
   
 • Hemodynamisk påverkan vid ballongdilatation.
   
 • Tappad stent
   
 • Strålskador

 

VAL AV PUNKTIONSSTÄLLE

 

87 % av alla angio/PCI i Sverige görs idag via arteria radialis (oftast höger), resten via arteria femoralis. Användning av handledsartären minskar blödningsrisken betydligt och kräver inte att patienten är sängliggande efter angio som vid femoralispunktion. Vissa typer av PCI som kräver kateter större än 7F (t ex bifurkations-PCI med 2-stent teknik, PCI mot kroniska totalocklusioner med intrakoronart mikrokateter, rotablation med större borr) görs via femoralartären. I flera fall ger PCI via femoralartären bättre kateterstöd än PCI via handledsartären. Patient som är CABG-opererad med LIMA-graft angiograferas enklast via vänstra radialisartären.UPPFÖLJNING

 

Övervakning

Hur länge en patient behöver övervakas på sjukhuset efter PCI beror på flera faktorer (indikation för PCI, typ av PCI, komplikationer och komplikationsrisk, övriga sjukdomar m m) och får i varje enstaka fall beslutas av PCI-operatören respektive kardiologen.


Medicinering

Det är av största vikt att patienten är insatt på lämplig antitrombotisk behandling senast vid hemgång efter PCI, vilket i normalfallet innebär dubbel trombocythämning. Det skall finnas recept och det är viktig att patienten har förstått vikten av att noggrant ta dubbel trombocythämning (d v s att man kan dö av en stenttrombos om man inte tar trombocythämmaren, fr a de första 3 månaderna).

Vilken trombocythämmande behandling som är indicerat beror på PCI-indikation (stabil angina kontra akut koronart syndrom), blödningsrisk och eventuell indikation för systemisk antikoagulation (t ex vid förmaksflimmer eller mekanisk hjärttklaff) och bör framgår av PCI-utlåtandet. I Sverige användes 2015 i 98,2 % av fallen läkemedelsstent.

Tumregel för dubbeltrombocythämning (DAPT) efter PCI med ett läkemedelsstent:
 

 • PCI vid akut koronart syndrom (instabil angina, NSTEMI, STEMI): 12 månader DAPT (dubbel trombocythämnning), ASA t.v. plus prasugrel alternativt ticagrelor i 12 månader
   
 • PCI vid stabil angina: 3-6 månader DAPT, ASA t.v. plus klopidogrel i 3-6 månader
   
 • PCI vid indikation för oral antikolagulation: Oral antikoagulation (warfarin eller NOAK) plus 1 eller 2 trombocythämmare enligt lokala rutiner. Det finns ingen indikation för tillägg av en trombocythämmare till oral antikoagulation längre än 1 år efter PCI och trippelterapi längre än 1, högst 3, månader bör begränsas till undantagsfall.

 

Återbesök

Varje PCI-center har lokala rutiner för planerat uppföljning efter PCI.

Målet är optimering av sekundärprofylaktisk behandling inklusive livsstilsförändringar såsom rökstopp, kontroll/planering av antitrombotisk behandling, rehabilitering och kontroll av symtomstatus. PCI-protokollet får läsas vid återbesöket för att se om det t ex finns kvarlämnade stenoser som får utvärderas med anamnes eller stresstest.PROGNOS

 

Prognos efter PCI beror i första hand på grundsjukdom (STEMI, NSTEMI, stabil angina). Risken för instent-restenos har minskat kontinuerligt sedan introduktionen av s k drug-eluting stents och idag görs endast ca 5 % av alla PCI p g a en instent-restenos (Swedeheart 2019). För patienter som gjort PCI på grund av STEMI ligger 30-dagarsmortaliteten runt 7 %, för patienter med NSTEMI runt 2 % och för de med instabil angina samt stabil angina runt 0,5 % och har legat på ungefär samma nivå senaste 10 åren.


 

ICD-10

Akut subendokardiell infarkt i framvägg I21.4A
Akut subendokardiell infarkt, diafragmal I21.4B
Akut subendokardiell infarkt med annan lokalisation I21.4W
Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation I21.4X
Akut hjärtinfarkt, ospecificerad I21.9
Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation I21.3
Akut subendokardiell infarkt I21.4
Angina pectoris, ospecificerad I20.9
Akut transmural framväggsinfarkt I21.0
Akut transmural diafragmal infarkt I21.1
Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer I21.2
Instabil angina pectoris I20.0
Observation för misstänkt hjärtinfarkt Z03.4
Bröstsmärtor, ospecificerade R07.4

 

Referenser

ESC Guideline Myocardial revascularisation 2018. Länk

ESC Guidelines NSTE-ACS 2020. Länk

ESC Guideline STEMI 2017. Länk

ESC Guideline chronic coronary syndromes 2019. Länk

SWEDEHEART årsrapport 2019. Länk

Moscucci, M.. (2013). Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention: 8th edition. Lippincott Williams and Wilkins.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev