Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

EKG-atlas, retledningshinder

FÖRFATTARE

Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/

GRANSKARE

Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset

UPPDATERAD

2022-03-12

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

INSTRUKTION: Klicka på de röda länkarna nedan för att visa EKG-remsorna (öppnas i ett nytt fönster).


ATRIO-VENTRIKULÄRA BLOCK
 

AV-block I
 

Kännetecknande för AV-block I är att överledningstiden mellan förmak och kammare är förlängd (PQ-tid > 0,22 sek). Alla P-vågor följs av QRS-komplex.
 

 • AV-block I
  - Sinusrytm, PQ-tid 0,26 s
  - Vänsterställd elaxel
  - Pappershastighet 50 mm/sek
  OBS! V1-V6-registreringar saknas


   
 • AV-block I
  - Sinusbradykardi.
  - AV-block I med mycket lång PQ-tid (0,54 s).
  - Lång QT-tid. QTc 499 ms (QTc = QT-tid korrigerat för aktuell hjärtfrekvens).
  - Laterala ospecifika ST-T-förändringar.
  - Generellt låga amplituder
   
 • AV-block I i vila, i regress vid sympatikotoni

  a)
  - Vilo-EKG liggande med sinusrytm 84 slag/min och förlängd överledning 0,34 s som vid AV-block I.
  - Normala kammarkomplex.

  b)
  - EKG taget under cykelbelastning (180 W) med sinusrytm 141 slag/min, överledning normaliseras till 0,14 s vilket ses bäst i V1 och V2.
  - En del muskelartfakter.
  - Splittring av QRS i V4 inom normalvariationen, ses även på vilo-EKG i a).
  - Således regress av AV-block under arbete.


AV-block II, Mobitz typ 1
 

AV-block II med Wenchebackfenomen kallas även AV-block II, Mobitz typ 1. Kännetecknas av att PQ-tiden succesivt förlängs tills P-våg utan efterföljande QRS-komplex uppträder. Bortfaller vartannat QRS-komplex (2:1-blockering) uppfattas det som AV-block II, Mobitz typ 2 (se nedan).
 

 • AV-block II Mobitz typ 1 (Wenkebachfenomen)
  - Sinusrytm.
  - AV-block II Mobitz typ 1 med Wenckebachfenomen.
  - QS-komplex anteriort (V2-V4) som tecken på geomgången transmural anterior infarkt samt patologisk Q-våg inferiort (II, aVF, III) som tecken på genomgången inferior infarkt.


   
 • AV-block II Mobitz typ 1 (Wenkebachfenomen)
  - Endast avledning I, II, III, V1, V3 och V5 visas.
  - Sinusrytm.
  - AV-block II, Mobitz typ 1 med Wenchebachfenomen. PQ-tiden förlängs succesivt vartefter det 8:e QRS-komplexet bortfaller.
  - Bifasiskt T-våg avledning V5.
   
 • AV-block II Mobitz typ 1 (Wenkebachfenomen)
  - Sinusrytm 62 slag/min
  - Ingen PQ ses i de medelvärdesbildade EKG-komplexen, men i rytmremsan längs ner ses PQ-intervall i avledning II första komplexet med 0,24 s, som ökar successivt. Efter fjärde P ses ett PQ-intervall på 0,43 s som följs av en blockerad P. Nästa PQ-intervall är 0,25 s som åter igen ökar successivt och efter åttonde QRS ses igen en blockerad P resulterande i arytmi.
  - Således AV-block II Mobitz typ 1 med Wenckebachfenomen.
  - För övrigt låga R-vågor anteriort och splittrad QRS i V3 och V4 som tecken på genomgången anterior infarkt.


AV-block II, Mobitz typ 2
 

Kännetecknas av att vissa P-vågor ej överleds till kamrarna, d v s P-våg utan efterföljande kammarkomplex. PQ-tiden är konstant i de överledda slagen. Ovanligare än Mobitz typ 1 och anses allvarligare. Leder i högre grad till totalt AV-block (se nedan).
 

 • AV-block II Mobitz Typ 2
  - Sinusrytm
  - 2:1 blockerade P

   
 • AV-block II Mobitz Typ 2
  - Pappershastighet 25 mm/sek. Endast extremitetsavledningarna visas.
  - Sinusrytm, kammarfrekvens 48 slag/min, förmaksfrekvens 96 slag/min.
  - AV-block II, Mobitz typ 2 med 2:1 blockering.
  - Patologisk Q-våg samt ST-höjning inferiort (II, aVF, III). Reciprok (spegelbild) ST-sänkning lateralt (aVL, -aVR). Således tecken på aktuell inferior infarkt.
   
 • AV Block II Mobitz typ 2
  - EKG sinusrytm 31/min, PQ-tid 0,20s
  - AV-block II, Mobitz typ 2 , 2:1
  - Blockerade P markerade med pil i avledningar V2-V4. Svårare att se i extremitetsavledningar.


AV-block III
 

AV-block III kallas också totalt AV-block, då inga förmaksimpulser överleds till kamrarna. För att asystoli inte skall inträda måste ett ersättningsfokus distalt om blocket ta över. AV-dissociation föreligger, d v s kamrarna och förmaken slår oberoende av varandra.
 

SA - BLOCK
 

 • SA - Block
  - Grundrytm är sinus men efter det 4:e slaget ses en paus betingad av ett sinus-atrial (SA) block där en sinusexcitation inte leder till P-våg utan först nästa sinusexcitation inducerar P som vanligt.
  - SA-block föreligger när pausen är en exakt multipel av föregående RR-intervall.
  - För övrigt ses normal QRST-konfiguration.


SKÄNKELBLOCK
 

Högersidigt skänkelblock
 

Kännetecknas av en andra R-våg (R') i högersidiga avledningar (V1-V2) samt breda trubbiga S-vågor i vänstersidiga avledningar (V5-V6, aVL, I). Även högersidiga repolarisationsförändringar ses (ST-sänkning och negativ T-våg) som under arbete kan vara mer utbredd (V1-V4).
 

 • Högersidigt skänkelblock
  - Sinusrytm.
  - Breddökade QRS-komplex (QRS-duration > 0,12 sek).
  - M-formade QRS avledning V1-V2.
  - Bred S-våg avledning V6.
   
 • Högerskänkelblock och förmaksflimmer
  - Oregelbunden rytm, 60/min, utan tydliga P-vågor men förmaksflimmervågor i V1-V3, breddökade QRS 0,138 s, M-formad i V1 och med T-negativitet i V1, således höger skänkelblock.


Vänstersidigt skänkelblock
 

Kännetecknas av breda R-vågor och repolarisationsförändringar (ST-sänkning samt T-negativitet) i vänstersidiga avledningar (V5-V6, aVL, I) samt breda, djupa S-vågor i högersidiga avledningar (V1-V2). QRS-duration > 0,12 sek.
 


Vänster främre fascikelblock (LAH)
 

Kännetecknas av vänsterställd el-axel i frontalplanet, mindre än –30 grader. QRS-duration ej över 0,12 sek. Liten Q-våg i avledning I samt liten r-våg i avledning III.
 


Vänster bakre fascikelblock (LPH)
 

Kännetecknas av högerställd el-axel > 105 grader, liten r-våg i I och liten q-våg i III, samt normal QRS duration. I anglosaxisk litteratur kallas block på den vänstra bakre fascikeln left posterior hemiblock. I svensk nomenklatur används vänster bakre fascikelblock eller posterobasalt fascikelblock alternativt förkortningen LPH.
 

 • Vänster bakre fascikelblock
  - Sinusrytm 58 slag/min, normal överledningstid (0,13 s)
  - Högerställd el-axel (+113 grader)
  - Liten r-våg i I och liten q-våg i III
  - QRS tid 102 ms.

Bifascikulärt block
 

 • Bifascikulärt block (RBBB + LAH)
  - Sinusrytm
  - Högersidigt skänkelblock
  - Vänsterställd elaxel som vid vänster främre fascikelblock
  - Kallas också bifascikulärt block


   
 • Bifascikulärt block (RBBB + LAH) ex 2
  - Sinusrytm, frekvens 73 slag/min
  - Högerställd el-axel i frontalplanet
  - Högersidigt skänkelblock (RBBB) samt extrem vänsterställd elaxel, –76 grader, således vänstersidigt främre fascikelblock (LAH), d v s bifascikulärt block.
  - Patologiskt EKG


   
 • Bifascikulärt block (RBBB + LAH) ex 3
  - Sinusrytm 87 slag/min
  - Normal PQ-tid 0,18 sek
  - Högersidigt skänkelblock (RBBB) samt extrem vänsterställd elektrisk axel minus 92 grader således vänstersidigt främre fascikelblock (LAH) d v s bifascikulärt block
  - Patologiskt EKG


   
 • Bifascikulärt Block (RBBB + LPH)
  - Sinusrytm 56 slag/min
  - PQ tid vid övre normalgränsen, 0,22 s
  - Bifascikulärt block med höger skänkelblock (RBBB) och vänster bakre fascikelblock (LPH) med extremt högerställd elaxel (+100 grader).
  - I V1 negativ T på grund av RBBB

OBS! Bifascikulärt block kan vara en kombination av höger skänkelblock och vänster främre eller bakre fascikelblock, där det vänstra främre fascikelblocket medför extremt vänsterställd elaxel och där det vänster bakre fascikelblocket medför en extremt högerställd elaxel. Den sistnämnda kombinationen är mycket sällsynt.


 

ICD-10

Atrioventrikulärt block, första graden I44.0
Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1
AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A
AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B
Atrioventrikulärt block, totalt I44.2
Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block I44.3
Vänstersidigt främre fascikelblock I44.4
Vänstersidigt bakre fascikelblock I44.5
Vänstersidigt grenblock, ospecificerat I44.7
Högersidigt fascikelblock I45.0
Komplett högergrenblock I45.0A
Inkomplett högergrenblock I45.0B
Annat och icke specificerat högersidigt grenblock I45.1
Bifascikulärt block I45.2

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev