Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Narkotikaberoende, diagnostik och behandling

FÖRFATTARE

Professor Johan Franck, Klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet

GRANSKARE

Med dr Joar Guterstam, Beroendecentrum/Stockholms läns landsting

UPPDATERAD

2019-02-26

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Begreppet narkotika omfattar en lång rad olika substanser, med olika farmakologiska effekter och medföljande hälsorisker. Intravenös användning ger särskilda medicinska risker, inte minst för blodsmittor

En rad riskfaktorer för narkotikaberoende har identifierats, både psykosociala och genetiska.

All icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat är förbjuden i Sverige. Det är även förbjudet att köpa, inneha, sälja, byta, ge bort eller låna ut. Odling, framställning, förpackning, transport eller förvaring är också olagligt.


 

DEFINITIONER

Missbruk

Missbruk av narkotika är en term som har olika betydelse:

 • I juridiska sammanhang betecknas all användning som missbruk (juridiskt språkbruk; i exempelvis Socialtjänstlagen används termen men den saknar definition).

 • Inom socialtjänsten betecknas vanligen all användning av narkotika som missbruk oavsett om man har utvecklat beroende eller ej. Med tungt missbruk avses antingen (så gott som) dagligt intag av narkotika eller att intravenöst intag förekommit vid minst ett tillfälle senaste året.

 • Termen missbruk bör undvikas inom hälso- och sjukvården eftersom den saknar definition och kan ses som stigmatiserande. Använd hellre termerna riskbruk/skadligt bruk/beroende, alternativt användning eller bruk. I undantagsfall kan det av språkliga skäl trots allt vara motiverat att använda missbruk om alternativen blir språkligt otympliga.

   

  Skadligt bruk

  Skadligt bruk är en psykiatrisk diagnos i WHO:s klassifikationssystem ICD-10, som avser upprepad substansanvändning under det senaste året som framkallar negativa sociala eller medicinska konsekvenser enligt vissa uppställda kriterier.


  Beroende

  Enligt ICD-10 menas "en grupp av fysiologiska, beteendemässiga och kognitiva fenomen, där substansen får en mycket högre prioritet av individen än andra beteenden som tidigare haft större betydelse".

  För att ställa diagnosen krävs att minst tre av följande sex kriterier är uppfyllda under det senaste året:
   

  • Ett starkt behov (sug) eller tvång att inta substansen
  • Svårigheter att kontrollera konsumtionen (kontrollförlust)
  • Förekomst av karakteristiska abstinenssymtom
  • Toleransökning
  • Tilltagande ointresse för andra saker än att inta substansen
  • Fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador

  ICD-10 använder alltså två skilda diagnostermer för narkotikaproblem, skadligt bruk och beroende, där det senare betecknar svårare problem. Man kan alltså inte ställa diagnosen skadligt bruk om patienten uppfyller kriterierna för beroende av den aktuella substansen. Dessa termer kommer troligen kvarstå i den kommande uppdateringen ICD-11.

  I det amerikanska diagnossystemet DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan; American Psychiatric Association, 2013) valde man en annan väg och förde samman DSM-IV-diagnoserna missbruk respektive beroende i den övergripande diagnosen substance use disorder (sv: substansbrukssyndrom). Denna diagnos är definierad som ett kontinuum, där svårighetsgraden spänner från lindrig till svår. Varje substans kategoriseras i en egen diagnos. Lindrig svårighetsgrad fordrar att två eller tre kriterier (av totalt 11) har uppfyllts. Om fyra eller fem kriterier är uppfyllda betecknas tillståndet som medelsvårt, vid sex eller fler kriterier som svårt (bägge dessa termer motsvarar ungefär det som benämns beroende i ICD-10). Jämfört med DSM-IV har också ett nytt kriterium - sug - tillkommit, och ett kriterium - problem med rättsväsendet - har utgått eftersom kulturella och juridiska skillnader mellan länder gjort det svårt att tillämpa detta kriterium.

   

  Återfall

  Återfall är en term som definieras i relation till patientens tillstånd före behandling och patientens individuella behandlingsmål. I princip är ett återfall en återgång till det konsumtionsbeteende som motiverade behandlingen.


   

  DIAGNOSTIK OCH UTREDNING
   

  All utredning av narkotikaberoende bör innefatta övervakade urinprov. Utan övervakning blir urinprov meningslösa eftersom kvaliteten i provsvaren inte kan garanteras. Även om en patient medger intag av en substans kan denne välja att dölja att flera olika preparat intagits. Om övervakade urinprov inte är möjliga att genomföra kan utandningsprov eller munvätskeprov vara ett alternativ.

  Icke-övervakade urinprov har mycket begränsat informationsvärde!

  Utöver sedvanlig anamnes kan man använda sig av screeningformuläret DUDIT (Drug Use Disorder Identification Test).

  De narkotikaanalyser som brukar räknas till standardbatteriet vid screening är:
   

  • morfinliknande alkaloider (opioider)
  • centralstimulerande aminer (amfetamin, metamfetamin)
  • kokain (kokainmetaboliten bensoylecgonin)
  • tetrahydrocannabinol (THC)
  • bensodiazepiner

  Under senare år har hundratals nya narkotiska substanser blivit tillgängliga på den illegala marknaden och screeningmetoder för många av dessa är under utveckling, främst genom masspektrometri. Exempel på substanser där det förekommer nya derivat varje år är syntetiska cannabinoider (”spice”), fenetylaminer, katinoner, opioider, tryptaminer, benzodiazepinderivat, arylalkylaminer samt flera substanser som inte går att hänföra till lätt igenkännbara kemiska grupper. Det totala antalet substanser som (2016) monitoreras av EMCDDA är fler än 450. Hälften av dessa har rapporterats under de senaste tre åren. Även i Sverige har hundratals olika substanser upptäckts i analyser av ackrediterade laboratorier.

  Observera att vissa narkotikaklassade centralstimulerande läkemedel inte ger utslag i den vanliga (immunbaserade) screeninganalysen för centralstimulerande aminer. Detsamma gäller för ecstasy och flera andra derivat av amfetamin (s k partydroger). I sådana fall måste särskild frågeställning ges till laboratoriet som då kan gå vidare med masspektrometri. Särskilda analyser kan behöva beställas för GHB, LSD och ett antal andra mindre vanligt förekommande preparat.

  Observera att screeninganalysen för morfinliknande alkaloider ej avslöjar intag av dextropropoxifen (samtliga farmaceutiska specialiteter avregistrerade i Sverige) eller buprenorfin (Temgesic, Subutex, Suboxone, Espranor, Norspan m fl). Intag av dessa substanser detekteras endast om särskild analys beställs av dextropropoxifen respektive buprenorfin.

  Observera att ett positivt urinprov endast talar om att intag förekommit - ej när eller i vilken omfattning.

  Den tid som urinprovet förblir positivt efter ett enstaka intag kan grovt sammanfattas enligt nedan, beroende på såväl dos som andra faktorer:

  Amfetamin2-6 dagar
  Kokain1-4 dagar
  Cannabis7-14 dagar (upp till någon månad efter långvarigt, intensivt intag)
  Heroin2-4 dagar
  Bensodiazepiner2-7 dagar (upp till flera veckor efter höga doser av diazepam)


  Eliminationstiden kan variera kraftigt mellan individer. Efter en längre tids intag förekommer det ibland att exempelvis amfetamin detekteras under längre tid än ovan, trots att inget nytt drogintag förekommit.

  Cannabis är, bland annat, till följd av sin fettlöslighet långlivat i kroppen och efter ett långvarigt intag kan urinen innehålla cannabismetaboliter i mer än en månad. För THC finns möjligheten att begära en kvantitativ analys som ställs i relation till U-kreatinin. Man kan därmed få en viss uppfattning om eliminationshastigheten. En plötslig stegring av U-THC kan då tyda på ett nytt intag.


   

  STATUSTECKEN OCH SYMTOM
   

  Akut narkotikapåverkan

  Centralstimulantia
   

  • Förhöjd grundstämning (hypomani)
  • Motorisk oro
  • Agitation och/eller aggressivitet
  • Vidgade pupiller
  • Förhöjt blodtryck
  • Minskad aptit
  • Minskat sömnbehov

  Höga doser kan ge huvudvärk, feber, svettningar, yrsel och i extrema fall cirkulationskollaps. Vid intravenös användning ses färska stickmärken i armveck, armar, hals, underben, fotrygg, handrygg eller genitalier.


  Hallucinogener (inkl ecstasy)
   

  • Allmänna psykostecken (vanföreställningar, tankestörning, irrationellt beteende)
  • Förstorade pupiller

  Cannabis (inkl syntetiska cannabinoider som bl a går under namnet ”spice”)
   

  • Sedation
  • Kognitiv hämning
  • Inadekvat skrattande
  • Rödögdhet
  • Takykardi
  • Muntorrhet
  • Hjärtinfarkt (finns beskrivet efter intag av ”spice”)

  Opioider
   

  • Sedation, vid höga doser andningspåverkan och medvetslöshet
  • Små pupiller
  • Höga doser kan förorsaka rörelsemönster som vid alkoholpåverkan (sitter ihopsjunken eller ligger)
  • Stickmärken vid intravenöst intag

  Allmänna tecken på långvarig användning (några exempel)
   

  Centralstimulantia

  • Rastlöshet
  • Misstänksamhet, i vissa fall uttalade vanföreställningar av förföljelsekaraktär (”nojjor”)
  • Ångest och depression
  • Svajig gång
  • Stirrande blick
  • Tics i ansikts- och halsmuskulatur, ibland kroppstics. Typiskt är att patienten spänner tuggmusklerna, slickar sig runt läpparna, ideligen petar i näsan och ansiktet
  • Punding (Komplexa, långvariga, meningslösa och stereotypa beteenden - exempelvis meningslös sortering av saker, isärplockning av sammansatta föremål e t c. Om beteendet avbryts kan personen bli omotiverat rasande och utagerande).
  • Infektioner (till följd av intravenöst intag)
  • Stickmärken (se ovan), ibland med flebiter
  • Nasalt intag (oftast kokain) kan leda till rinnande näsa, skada på nässeptum och eksem runt näsborrarna
  • Undernäring

  Cannabis
  • Försämrat korttidsminne
  • Försämrat logiskt tänkande, oförmåga att planera
  • Passivitet (amotivationssyndrom). Användaren kan av omgivningen uppfattas som långsamt personlighetsförändrad

  Opiater
  • Infektioner (till följd av intravenöst intag, t ex HIV, hepatit m m)
  • Försämrad tandhälsa

  Hallucinogener (inkl ecstacy)
  • Ångest och depression
  • Psykostecken
  • Kvarstående perceptionsstörningar eller återtrippar (”flashbacks”), ofta obehagliga


   

  OMHÄNDERTAGANDE
   

  Vem gör vad kring den narkotikaberoende patienten?
   

  Grundregeln är att narkotikaberoende är specialistfall, främst beroende på att det ofta finns annan samtidig psykisk störning, samt att utredning och uppföljning förutsätter övervakad provtagning.
   

  • Primärvården och företagshälsovården kan spela en viktig roll för tidig upptäckt. Enklare fall av läkemedelsberoende (analgetika, anxiolytika, sömnmedel) kan ibland handläggas i denna vårdform
    
  • Socialtjänsten och beroendevården skall erbjuda ett integrerat lokalt omhändertagande för personer med narkotikaproblem
    
  • Allmänpsykiatrin har huvud- och samordningsansvaret för insatserna till personer med allvarlig psykisk sjukdom som även har ett substansberoende. Exempel är psykossjukdomar, bipolär affektiv sjukdom och självskadebeteende.
    
  • Kommunerna och landstinget har ansvar för det förebyggande arbetet och stöd till närstående

  När kan jag remittera till den specialiserade beroendevården?

  • I normalfallet alltid vid användning av narkotika


   

  BEHANDLING
   

  Narkotikaberoende är en kronisk recidiverande sjukdom som i vissa fall fordrar livsvarig behandling och rehabiliterande insatser. Faktorer som försämrar prognosen för narkotikafrihet är:
   

  • Användning av flera droger
  • Neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, autismspektrumsyndrom)
  • Personlighetssyndrom, särskilt av antisocial typ
  • Psykisk sjukdom (psykossjukdom, bipolär affektiv sjukdom)
  • Hemlöshet
  • Arbetslöshet
  • Kriminell livsstil

  Frånvaro av dessa faktorer kan tvärtom förbättra prognosen. För långsiktig rehabilitering kan också möjligheter att aktivera ett socialt nätverk eller återknyta till tidigare erfarenhet från arbetsmarknaden vara av stor positiv betydelse.


  Behandling vid abstinens
   

  Se översikt: Abstinens vid narkotikamissbruk

  Psykosocial behandling

  De flesta vetenskapliga utvärderingar som visat en effekt av psykosocial behandling vid opioidberoende har gjorts med metadonbehandling som grund. Utan samtidig medicinsk underhållsbehandling minskar kvarstannande i behandling så mycket att psykosocial behandling ofta blir svår eller omöjlig att genomföra.

  Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att kognitiv beteendeterapi ökar kvarstannande i behandling. Det finns även stöd för att psykosocial behandling (utan läkemedel) kan minska risken för återfall till både centralstimulantia och opioider, men effekterna är små.

   

  Läkemedel vid opiatberoende

  Metadon är en opioidreceptor-agonist som introducerades för underhållsbehandling av opioidberoende i början av 1960-talet. Den används över hela världen och har i vetenskapliga utvärderingar visats kraftigt minska överdödligheten för personer med opioidberoende, samt minska användningen av illegala opioider.

  Metadonbehandling kan i många fall vara livslång, och beroende på individens förutsättningar kan sådan behandling kombineras med en långt gången rehabilitering, t ex till ett aktivt yrkesliv.

  Buprenorfin (Subutex) är en partiell opioidreceptor-agonist som används på samma indikation som metadon. Buprenorfin har vissa fördelar, bl a är riskerna vid överdosering mindre än för metadon. En kombination av buprenorfin och naloxon (Suboxone) anses minska risken för icke-medicinsk intravenös användning av läkemedlet eftersom opioidantagonisten naloxon blockerar de omedelbara effekterna av buprenorfin vid intravenös tillförsel. Detta kombinationspreparat bör därför användas som förstahandsmedel.

  Fler personer med opioidberoende fortsätter behandling med metadon än med Buprenorfin, samtidigt som buprenorfin har vissa fördelar ur säkerhetssynpunkt. På kort sikt är de båda preparatens kostnadseffektivitet likartad.

  Underhållsbehandling vid opioidberoende regleras i Sverige av HSLF-FS 2016:1 och vårdgivaren måste på förhand anmäla till IVO att man avser bedriva sådan vård. Metadon och buprenorfin för underhållsbehandling får endast förskrivas av specialistläkare i psykiatri eller beroendemedicin.

   

  Läkemedel vid centralstimulantiaberoende

  Det finns inte något läkemedel registrerat specifikt för behandling av centralstimulantiaberoende. Naltrexon (Naltrexon) är en opioidreceptor-antagonist som i flera studier visats sig minska risken för återfall i amfetaminberoende. Många patienter med amfetaminberoende har neuropsykiatriska funktionshinder (t ex ADHD) som i vissa fall kan behandlas med metylfenidat (Concerta, Ritalin, Equasym) eller andra centralstimulerande läkemedel (Attentin, Elvanse, Metamina). Detta är ett område under utveckling där det vetenskapliga underlaget fortfarande är begränsat, varför dessa patienter lämpligen bör skötas inom specialiserad beroendevård.

   

  Brukarorganisationer

  En rad brukarorganisationer gör mycket viktiga insatser för att hjälpa människor med skadligt bruk och beroende (www.nasverige.org, www.convictus.org, www.kris.se, www.rfhl.se, www.aa.se).


  Behandlingsmål

  Målet för behandlingen är individuellt och bygger på patientens egna målsättningar och motivation. Narkotikafrihet bör alltid uppmuntras. Målet kan förändras under behandlingen och patientens motivation kanär inte statisk utan kan till exempel påverkas genom specifik samtalsmetodik ("Motiverande samtal").

   

  Tvångsvård (LPT, LVM)

  Tvångsvård av personer med alkohol- eller annat substansberoende regleras av Lagen om vård av missbrukare (LVM; 1988:870) i vissa fall, samt av Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT; 1991:1128) i andra.

  LPT kan bli aktuell i samband med akut narkotikapåverkan, då kriterierna för tvångsvård i enligt med denna lag är uppfyllda. Det förekommer ibland ett missförstånd att LPT inte skulle vara tillämplig då patienten är narkotikapåverkad. Avgörande för beslutet om intagning skall basera sig på förekomsten av allvarlig psykisk störning (§3, LPT). Narkotikapåverkan kan betraktas som orsaken till den aktuella allvarliga psykiska störningen (exempelvis amfetaminutlöst psykos).

  LVM är en lag som reglerar vård av "missbrukare" som till följd av ett fortgående "missbruk" dels är i behov av vård; dels till följd av "missbruket" utsätter sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

  Det uttalade syftet med LVM är att skapa förutsättningar för vård i en drogfri miljö där motivationsarbete kan bedrivas med sikte på fortsatt frivillig behandling. Lagen är endast tänkt att användas i akuta situationer och med stor restriktivitet. Även om tvångsvårdens långsiktiga effekt för personer med substansberoende är ifrågasatt kan ett akut omhändertagande vara livräddande. Det är socialtjänsten - inte hälso- och sjukvården - som beslutar om vård enligt LVM.


   

  ICD-10

  Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain F14
  Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis F12
  Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater F11
  Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika F13
  Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser F19

   

  Referenser

  Agerberg M. (2003) Kidnappad hjärna. Studentlitteratur, Stockholm.

  Berglund M, Thelander S, Öjehagen A m fl (2001) Behandling av alkohol- och narkotikaproblem - en evidensbaserad kunskapssammanställning. SBU-rapport 2001. www.sbu.se

  Franck J, Nylander I (red.) Beroendemedicin (2015). Studentlitteratur, Lund.

  Jayaram-Lindström N., Beck O., Hammarberg A. & Franck J. (2008) Naltrexone for the treatment of amphetamine dependence: A randomized, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry. 2008 Sep. Länk

  Johansson K, Wirbing P (2001) Lev gott - med eller utan alkohol. Wahlström & Widstrand 2001, ISBN 91-46-18044-3.

  Johansson K och Wirbing P (1999, andra upplaga i maj 2005). Riskbruk och missbruk. Alkohol-Läkemedel-Narkotika. Uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri. Natur och Kultur.

  Hermansson U (2005) Riskbruk av alkohol i arbetslivet. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning www.can.se

  Mossberg D m fl (2005) Kurs i beroendelära för läkarlinjen. www.beroendemedicin.se

  Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2017. Länk

  Ortiz L, Wirbing P (2017) Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika. Studentlitteratur, Lund.

  Sandahl C, Birgerson E, Armelius B-Å, Fridell M, Segraeus V (1998) Bedömingsinstrument inom behandling och forskning. Statens institutionsstyrelse (SIS). www.stat-inst.se

  Vetenskap & Praxis 3-4 (2009), Brittisk rapport jämför metadon och buprenorfin. SBU

   

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev