Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation – Tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA)

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-10-19

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA) utgör andra generationens antidepressiva läkemedel som blev vanliga i behandlingen av depressioner i Sverige under 1970-talet. Dessa läkemedel förskrivs i huvudsak mot egentliga depressioner men också mot andra tillstånd som svåra kroniska smärttillstånd, OCD, paniksyndrom, PTSD, narkolepsi och nokturi. Flera närliggande farmakologiska varianter förekommer såsom bicykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel.

Förgiftning med tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA) är fortfarande vanligt förekommande och dödsfall inträffar regelbundet även om allvarliga förgiftningar var betydligt vanligare under 1980- och 90-talet jämfört med idag. Antidepressiva läkemedel är vanliga vid självförvållade avsiktliga förgiftningar och har en betydande morbiditet och mortalitet. Förgiftning med TCA har högre mortalitet jämfört med andra antidepressiva läkemedel. Självmordsrisken hos deprimerade patienter kvarstår under behandlingen till dess remission skett och kan till och med initialt öka, då hämningen i vissa fall kan minska innan stämningsläget förbättras. Amitriptylin är ett av de vanligaste förekommande läkemedlen i dödliga självmordsförgiftningar världen över. Förgiftning med TCA diagnostiseras vanligen enligt ICD med koden T43.0. År 2017 orsakades 61 dödsfall av dessa förgiftningar i Sverige, 33 kvinnor och 28 män (man har cirka 250 dödsfall per år i England). 2017 dog något fler än 2014 (61 mot 47).

Läkemedelsförgiftning med TCA kräver ofta intensivvård. Totalt säljs ca 12 miljoner dygnsdoser TCA per år i Sverige, att jämföra med SSRI-preparaten som säljs i ungefär 170 miljoner DDD. Ett flertal tricykliska antidepressiva läkemedel har avregistrerats i Sverige under senare år p g a att dessa ersatts med modernare medel med färre biverkningar. Klassiska TCA har relativt kraftiga antikolinerga biverkningar som är kännbara vid påbörjad behandling såsom ortostatism, yrsel och ostadighetskänsla samt hjärtklappning, muntorrhet och förstoppning.

Akut förgiftning med TCA kan ge upphov till ett antikolinergt syndrom med stora pupiller, hjärtklappning, stora pupiller, sprittighet och mental oklarhet. Det antikolinerga syndromet bör särskiljas från det serotonerga syndromet som kan förekomma efter överdosering med SSRI-preparat. Allvarlig förgiftning karaktäriseras av koma, kramper och hjärtarytmier. Uttalad hjärtsvikt kan uppträda hastigt. På EKG ses vanligen breddökade QRS-komplex och oregelbunden rytm. Rejält breddökade QRS-komplex indikerar allvarlig förgiftning, ju bredare desto farligare. QRS-bredd över 140 msek indikerar mycket allvarlig förgiftning.

 

Toxicitet

Den toxiska effekten vid överdos beror i huvudsak på:
 

 1. En inhibition av noradrenalinupptaget presynaptiskt i nervterminaler
 2. En direkt alfareceptorblockad
 3. En membranstabiliserande effekt i myokard (kinidinliknande)
 4. En antikolinerg effekt

Högst toxicitet har amitriptylin och dosulepin.

 

Grad av förgiftning

TCA tas snabbt upp i CNS. Intag av mindre än 10 mg/kg ger lättare förgiftning. Intag över 15-20 mg/kg ger sannolikt allvarlig förgiftning. Intag av totalt 1 till 2 g ger vanligen måttlig förgiftning, över 2,5 g ger allvarlig förgiftning hos vuxen. Intag över 5 g ger mycket allvarlig förgiftning. Varje fall av överdosering av TCA bör betraktas som allvarligt till dess symtomatologin klingat av. Patienten bör monitoreras (hjärtövervakas) i minst 6 timmar med telemetri, vid EKG-påverkan i minst 24 timmar. Allvarliga fall bör övervakas på en intensivvårdsavdelning. TCA metaboliseras huvudsakligen i levern genom glukoronisering och oxidering. Det genomgår en enterohepatisk recirkulation och utsöndras huvudsakligen via njurarna. Halveringstiden är normalt 12-24 timmar. De flesta TCA har hög proteinbindningsgrad och hög distributionsvolym.

 

Vanliga cykliska antidepressiva i Sverige
 

Mianserin saknar den antikolinerga effekten som kännetecknar övriga preparat och har något mindre toxiticet. Några antidepressiva läkemedel som tidigare funnits i Sverige men avregistrerats under senare år är:
 

 • Desipramin (Pertrofin)
 • Imipramin (Tofranil)
 • Lofepramin (Tymelyt)
 • Protriptylin (Concordin)
 • Trimipramin (Surmontil)
 • Maprotilin (Ludiomil)

 

Andra cykliska antidepressiva läkemedel som finns utomlands och kan påträffas i Sverige genom privat införsel är:

 • Opipramol
 • Trimipramin
 • Dothiepin
 • Dibensepin
 • Protriptylin
 • Doxepin
 • Iprindol
 • Melitracen
 • Butriptylin
 • Dosulepin
 • Amoxapin
 • Dimetakrin

 

 

 

SYMTOM

 

 • Somnolens och koma
  Sänkt vakenhet till medvetslöshet, allt ifrån lätt dåsighet till djup medvetslöshet i flera dagar. Komaperiodens längd beror på vilka medel som intagits, vilken mängd som intagits och medlets halveringstid i plasma.
   
 • Oro
  Förvirring, rastlöshet och oro är vanligt
   
 • Stora pupiller
   
 • Blodtrycksfall
  Blodtrycket kan initialt vara förhöjt men är oftare något sänkt med ett systoliskt blodtryck kring 80-90 mm Hg. Ännu lägre blodtryck vid svår förgiftning.
   
 • Hjärtarytmier
  Takykardi är vanligt, liksom ventrikulära arytmier. I allvarliga fall multipla VES med komplett oregelbundenhet och 'Torsade de Pointes'-arytmier.
   
 • Andningssvikt
  Långsam, regelbunden men otillräcklig andning med risk för hypoventilation och koldioxidretention.
   
 • Kramper
  Ökad ”sprittighet”, med ofrivilliga ryckningar i muskler och extremiteter är vanligt liksom konvulsiva kramper.
   
 • Antikolinergt syndrom
  - Stora pupiller
  - Torr varm hud
  - Takykardi
  - Konfusion
  - Hallucinationer
   
 • Den engelska minnesramsan för antikolinergt syndrom är fin att lägga på minnet
  - Mad as a hatter
  - Dry as a bone
  - Red as a beet
  - Blind as a bat
  - Hot as a desert


Symtom i uttalade fall (efter intag över 2500 mg)
 

 • Svår hypotension
   
 • EKG-förändringar
  Breddökade "fula" QRS-komplex, AV-block, förlängd QT-tid, ST-T-förändringar.
   
 • Hjärtsvikt
  Kardiogen chock är förenat med bradykardi och uttalad breddökning av QRS på EKG samt ventrikulära arytmier.

Till slut utvecklas uttalad bradykardi och asystoli samt en sinusliknande kurva på EKG. Vid en QRS-tid över 100 ms ökar risken för kramper. Vid en QRS-tid över 160 ms ökar risken för ventrikulära arytmier. Med allvarliga arytmier utvecklas i regel samtidigt en uttalad hjärtsvikt (p g a negativ inotropi).


 

AKUT OMHÄNDERTAGANDE
 

Anamnes
 

 • Vilket preparat har intagits? Känd medicinering? Tablettburkar? Tomma kartor? Mängd? Tidpunkt för intag? Blandförgiftning? Tecken till avsiktlig suicidhandling? Intag av alkohol eller andra preparat?

 

 

Undersökningar
 

 • Klinisk diagnostik - statusbild (vakenhet, cirkulation, respiration)
 • Intoxprover, inklusive alkohol i blod
 • EKG (QRS-bredd, arytmier)
 • Pulsoxymetri
 • Blodtryck, invasivt artärtryck i allvarliga fall
 • Kontrollera blodprover inklusive myoglobin vid tecken till långvarig medvetslöshet
 • Drogscreening


Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk och man ska motverka hypotension, hjärtsvikt, andningssvikt, hypoxi och metabolisk acidos. De flesta tricykliska läkemedel har hög fettlöslighet, hög proteinbindningsgrad och en stor distributionsvolym vilket gör att eliminationsmetoder som hemodialys blir ineffektivt i behandlingen. Behandlingen är i huvudsak symtomatisk. Tricykliska antidepressiva läkemedel har antikolinerg effekt som är dosberoende och avtar under behandlingens gång.

Beredskap måste skapas för behandling av andningsdepression, kramper, hjärtarytmier och blodtrycksfall vilket gör att patienten i allvarliga fall alltid bör vårdas på IVA (vid intag > 2,5 g). Vid uttalat blodtrycksfall ges isoton kristalloid vätska, hyperton koksalt (RescueFlow) samt natriumbikarbonat.

Man bör även undvika att ge membranstabiliserande läkemedel som kinidin, betablockerare, kalciumantagonister och flekainid (Tambocor). Amiodarone (Cordarone) bör användas med försiktighet i behandlingen av arytmier då det kan ge förlängt QT-intervall, hypotension och möjligtvis ge upphov till arytmier (bradykardi). 

Behandling
 

 • Ventrikelsköljning
  Inom en timme från intag – tills klart utbyte. Vid senare ankomst kan ventrikelsköljning övervägas vid livshotande förgiftning upp till 24 timmar efter intoxikationen.
   
 • Medicinskt kol
  Minst 50 g. Ge alltid minst 10 ggr intagen dos.
   
 • Alkalinisering
  Natriumbikarbonat ges på vida indikationer – korrigera acidos tills Base Excess (BE) blir positivt i blodgassvaret. pH bör ligga över 7,45. Alkalinisering kan reversera delar av överledningshindret i hjärtat och förbättra depolarisationen. Även hypotensionen kan förbättras. Natriumbikarbonat minskar den fria fraktionen läkemedel i blodbanan som gör att mindre mängd TCA kan bindas in i hjärtat, plasmaproteinbindningen ökar. Man kan ofta starta med två flaskor à 100 ml Natriumbikarbonat (60 mmol/enhet) utan föregående blodgasanalys.
   
 • Hyperton koksaltlösning
  Vid breddökade QRS-komplex på EKG (> 160 ms). Ge snabbt 200 mmol natrium intravenöst.
   
 • Syrgas
  Intubation och kontrollerad ventilation vid andningsinsufficiens
   
 • Adekvat vätsketillförsel, natriumklorid, Ringer-Acetat och ev dextran (Macrodex)
   
 • Fysostigmin
  Vid uttalade antikolinerga symtom med förvirring, psykomotorisk oro och sprittighet kan man ge fysostigmin intravenöst, dock inte om cirkulationspåverkan eller bradykardi föreligger. Det finns risk att fysostigmin inducerar kramper. Avvakta första timmen.
   
 • Inotrop behandling med vasopressorsubstanser
  Noradrenalin eller adrenalin. Dopamin har ibland otillräcklig effekt. Adrenalin har i experimentella studier gett upphov till mindre arytmier än noradrenalin och kan vara att föredra. Vid uttalad bradykardi kan isoprenalin ges.
   
 • Ev arytmibehandling
  Magnesiumsulfat (20-40 mmol intravenöst), vid ventrikulära takyarytmier, eller i sällsynta fall lidokain. Vid behandling av arytmier bör polyfarmaci undvikas.
   
 • Diazepam (Stesolid)
  Kan ges vid kramper, men har begränsad effekt vid antikolinerga symtom.
   
 • Vid cirkulationskollaps kan extrakorporealt understöd såsom arteriovenös ECMO kopplas in.
   
 • ILE (Intravenous Lipid Emulsion Therapy)
  Behandling med fettemulsion intravenöst (Intralipid i.v.) kan övervägas vid cirkulationskollaps eller hjärtstopp. ILE har framför allt visats fungera vid överdosering med lokalanestesimedel, främst bupivakain. Vid överdosering med TCA finns ett stort antal positiva fallbeskrivningar publicerade. En noggrann översyn av ämnet publicerad 2016 har dock rest ett stort frågetecken för denna behandlings effektivitet vid TCA-förgiftning. I kontrollerade djurstudier har en ringa entrapment kunnat påvisas av amitriptylin men däremot ingen gynnsam hemodynamisk effekt eller förbättrad överlevnad. Evidensen för denna behandlingsform anses därför vara begränsad vid förgiftning med TCA. I vissa djurstudier har t o m en ökad mortalitet påvisats med ILE och teoretiskt finns risk för ARDS och pankreatit som följd av behandlingen.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Det är viktigt med en psykiatrisk och social uppföljning av patienter som överdoserat TCA. Ofta finns ett allvarligt bakomliggande psykiatriskt sjukdomstillstånd med djupa eller återkommande depressioner. En vård- och behandlingsplan bör upprättas för varje enskild patient. Återbesök till psykiatrin är önskvärt, remiss bör alltid skrivas. Nedstämdhet med självmordstankar och ökad suicidalitet förekommer, ställningstagande till vårdintyg. Prognosen är kortsiktigt god.


Bestående men

En överdosering med TCA ger i regel inga bestående men, såvida inte allvarliga komplikationer inträffat som luftvägsaspiration, kramper, apnéer, hjärtsvikt, hjärtstopp eller kardiovaskulär kollaps. Däremot om andningsuppehåll med hypoxi förekommit kan allvarliga bestående men bli bestående p g a anoxiska hjärnskador.

En övergående sömnstörning med kraftiga sömnsvårigheter under 3-4 veckor är vanligt. En efterföljande depression är också vanligt.

Andra biverkningar som beskrivits är magont, oro samt impotens.


 

ICD-10

Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel T43.0
Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Z03.6


Referenser

Kerr GW, McGuffie AC, Wilkie S. Tricyclic antidepressant overdose: a review. Emerg Med J 2001;18:236–41. Länk

Hawton K, Bergen H, Simkin S, Cooper J, Waters K, Gunnell D et al. Toxicity of antidepressants: rates of suicide relative to prescribing and non-fatal overdose. Br J Psychiatry 2010;196:354–8. Länk

Body R, Bartram T, Azam F, Mackway-Jones K. Guidelines in Emergency Medicine Network (GEMNet): guideline for the management of tricyclic antidepressant overdose. Emerg Med J 2011;28:347–68. Länk

Levine M, Hoffman RS, Lavergne V, Stork CM, Graudins A, Chuang R, et al. Systematic review of the effect of intravenous lipid emulsion therapy for non-local anesthetics toxicity. Clin Toxicol (Phila) 2016;epubl ahead of print. Länk

Engels PT, Davidow JS. Intravenous fat emulsion to reverse haemodynamic instability from intentional amitriptyline overdose. Resuscitation 2010;81:1037–9. Länk

Harvey MG, Cave G. Case report: successful lipid resuscitation in multi-drug overdose with predominant tricyclic antidepressant toxidrome. Int J Emerg Med 2012;5:8. Länk

Kiberd MB, Minor SF. Lipid therapy for the treatment of a refractory amitriptyline overdose. CJEM 2012;14:193–7. Länk

Litonius ES, Niiya T, Neuvonen PJ, Rosenberg PH. No antidotal effect of intravenous lipid emulsion in experimental amitriptyline intoxication despite significant entrapment of amitriptyline. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2012;110:378–83. Länk

Heinonen JA, Litonius E, Backman JT, Neuvonen PJ, Rosenberg PH. Intravenous lipid emulsion entraps amitriptyline into plasma and can lower its brain concentration – an experimental intoxication study in pigs. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2013;113:193-200. Länk

Forsberg M, Forsberg S, Höjer J. Inget stöd för att lipidterapi är en effektiv antidot vid akut förgiftning. Lakartidningen 2015;112:1723-6. Länk

Knudsen K, Abrahamsson J. Effects of magnesium sulfate and lidocaine in the treatment of ventricular arrhythmias in experimental amitriptyline poisoning in the rat. Crit Care Med 1994;22:494–8. Länk

Knudsen K, Abrahamsson J. Magnesium sulphate in the treatment of ventricular fibrillation in amitriptyline. Eur Heart J;18:881–2. Länk

Knudsen K, Heath A. Effects of self poisoning with maprotiline. BMJ 1984;288:601–3. Länk

Knudsen K, Abrahamsson J. Effects of epinephrine and norepinephrine on haemodynamic parameters and arrhythmias during a continuous infusion of amitriptyline in rats. Clin Toxicol 1993;31:461–71. Länk

Knudsen K, Abrahamsson J. Epinephrine and sodium bicarbonate independently and additively increase survival in experimental amitriptyline poisoning. Crit Care Med 1997;25:669–74. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev