Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation – SSRI-preparat, SNRI-preparat, NaSSA-preparat och atypiska antidepressiva läkemedel

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-10-19

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Förskrivningen av andra antidepressiva läkemedel än klassiska tricykliska medel (TCA) har ökat kraftigt under de senaste 30 åren i Sverige. 2020 beräknade man att ca 1 067 000 patienter behandlades med antidepressiva läkemedel. 2018 var det 7 % av alla män och 13 % av kvinnor som någon gång under året hämtat ut antidepressiva läkemedel. 2017 förskrevs 97 dygnsdoser per 1000 invånare. Sverige ligger därmed på sjätte plats av 29 länder i OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och därmed över genomsnittet. Den högsta konsumtionen finns bland de över 85 år, men den största ökningen har skett bland barn och unga. Läkemedlen kan indelas i fyra grupper:

 • SSRI-preparat - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
 • SNRI-preparat - Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors
 • NaSSA-preparat – Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants
 • NDRI - Noradrenergic and Dopamin Reuptake Inhibitors och övriga preparat

 

Generellt har SSRI-preparaten tagit över större delen av marknaden för antidepressiva läkemedel. SSRI-preparat såldes år 2015 i 82 dygnsdoser per 1000 invånare och dag. SSRI stod för 413 000 av totalt 600 000 patienter (68 %) som behandlas med antidepressiva läkemedel. 2017 såldes 227 miljoner dygnsdoser till kvinnor och 121 miljoner DDD till män. I alla åldersgrupper är det fler kvinnor än män som använder antidepressiva läkemedel. Könsskillnaden är störst bland unga i åldern 15-29 år där 11 % av kvinnorna får dessa läkemedel mot 5 % bland männen.

Kliniska fall med förgiftning av SSRI-medel eller övriga antidepressiva läkemedel har därför blivit vanliga på en akutmottagning. 2013 dog 49 personer i Sverige till följd av förgiftning med klassiska antidepressiva läkemedel medan 69 personer dog av andra och icke-specificerade antidepressiva läkemedel (Dödsorsaksregistret – T43.2).

 

SSRI-preparaten har betydligt lägre akut toxicitet jämfört med klassiska TCA, medan SNRI-preparat intar en mellanställning avseende toxicitet. Cirka 7 % av alla förgiftningar med dessa medel rapporteras som allvarliga fall. Hjärttoxiciteten är lägre för SSRI-preparat men uttalad hjärtsvikt kan förekomma efter intag av höga doser, då oftast mer än 5 g. Generella kramper förekommer relativt ofta vid akut förgiftning och kan vara svårbehandlade. Intag av SSRI-preparat kan dessutom ge upphov till ett s k Serotonergt syndrom. Detta syndrom kan uppträda efter intag av flera läkemedel som hämmar återupptaget av serotonin i CNS - t ex ett SSRI-preparat och ett analgetikum (tramadol, fentanyl) - eller olika illegala narkotika som amfetamin och ecstasy ger ökad risk för kramper. Några särskilda SSRI-preparat kräver särskild uppmärksamhet vid akut förgiftning och beskrivs här nedan.

Några vanliga antidepressiva medel är:

SSRI-preparat

 

 

SNRI-preparat
 

 

 

NaSSA-preparat
 

 

 

NDRI-preparat
 

 

Venlafaxin (Efexor/Efexor depot) är ett antidepressivt läkemedel som verkar genom att hämma återupptaget av såväl noradrenalin som serotonin i hjärnan och klassas som ett s k SNRI-preparat. Även dopaminupptaget hämmas i viss mån.

Efexor säljs som tabletter i styrkan 37,5 respektive 75 mg samt i depotform i styrkan 75 eller 150 mg. Den höga styrkan hos tabletterna gör att intagen mängd vid överdosering oftast blir hög. Detta läkemedel förtjänar härigenom extra uppmärksamhet i samband med akuta överdoseringar.

Intag upp till 1 g Venlafaxin hos vuxen utgör en lindrig förgiftning och intag av 1-2,5 g måttlig förgiftning. Intag över 2,5 g utgör allvarlig förgiftning. Observera att patienter som intagit Efexor depot kan försämras successivt upp till 24 timmar efter intaget. En lindrig symtomatologi vid ankomst till sjukhus utesluter därmed inte ett stormigt förgiftningsförlopp. Varje överdos med detta medel bör betraktas som allvarligt.

Det finns flera förgiftningsfall rapporterade i Sverige senaste åren med dödlig utgång. I ett fall var intagen mängd cirka 4,8 g Efexor Depot och i ett annat fall 7,5 g Efexor samt en okänd mängd oxazepam (Oxascand, Sobril) i suicidsyfte.


Liknande preparat

Det finns flera antidepressiva läkemedel som t ex mianserin (Mianserin), mirtazapin (Mirtin, Mirtazapin), bupropion (Zyban), reboxetin (Edronax), atomoxetin (Strattera), vortioxetin (Brintellix) och duloxetin (Cymbalta, Yentreve) som inte klassas in under tricykliska preparat eller som SSRI-preparat utan som SNRI-medel, NaSSA-medel eller NDRI-medel. Edronax och Strattera är selektiva noradrenalinåterupptagshämmare. Strattera är ett preparat som används mot koncentrationssvårigheter på indikationen ADHD hos barn och vuxna. bupropion (Zyban, Voxra, Bupropion) är indicerat vid depression, viktreduktion och vid rökavvänjning. Bupropion har förekommit som substans vid skadligt bruk och kan i dessa sammanhang ha viss centralstimulerande effekt. Vid överdosering har bupropion två metaboliter med lång halveringstid (> 30 h) som gör att patienter kan vara komatösa under mycket lång tid, i vissa fall i flera dagar. Bupropion förekommer dessutom i modifierad releaseform.

Kliniskt liknar effekterna av dessa preparat vid överdosering SSRI-preparaten, men den farmakologiska effekten varierar. Observera särskilt risken för förlängd QT-tid och risken för kramper vid akut förgiftning. Myoklonier eller kramper kan debutera utan andra varningssignaler, t ex efter intag av Venlafaxin (Efexor) eller bupropion (Zyban, Voxra). Vid måttlig eller allvarlig förgiftning bör man vara extra uppmärksam på förekomsten av muskelryckningar eller generella kramper. Dessa kan komma plötsligt vid i övrigt endast lindrig symtomatologi. Kramperna kan vara långdragna och ihållande och återkomma även efter tillförsel av diazepam (Stesolid). ST-T förändringar på EKG och förlängd QT-tid har setts även hos yngre hjärtfriska patienter. Uteblivna EKG-förändringar utesluter inte allvarlig förgiftning till skillnad från förgiftning med klassiska antidepressiva medel. Patienter med måttligt eller stort intag av dessa läkemedel och initialt lindrig symtomatologi bör därför övervakas på en intensivvårdsavdelning med noggrann övervakning i minst 12 timmar vid allvarlig förgiftning och i minst 24 timmar vid allvarlig förgiftning med depå-preparat (Efexor depot). Var uppmärksam på QT-tiden på EKG eftersom förlängd QT-tid ökar risken för allvarliga hjärtarytmier. Se upp med förlängd QT-tid särskilt vid förgiftning med Venlafaxin (Efexor), citalopram (Cipramil) och mirtazapin (Mirtin).

Vid medvetslöshet hos äldre kan den kliniska bilden vara relativt ospecifik och andra kliniska igenkänningstecken saknas. Diagnosen kan lätt missas, en noggrann anamnes är oerhört viktig liksom kontroll av tomma förpackningar. Provtagning av urin och blod kan utföras i oklara fall. Observera laktatstegring.SYMTOM OCH KLINIK

 

CNS-symtom vid överdosering

 • Excitation med oro, agitation, förvirring, yrsel, hallucinationer
 • Tremor, frossbrytningar
 • Okulära oscillationer
 • Yrsel
 • CNS-depression med koma eller sänkt vakenhet.
 • Kramper kan uppträda plötsligt, även hos relativt opåverkade patienter
 • Extrapyramidala biverkningar; rigiditet, sprittighet, tremor, akatisier (oförmåga att vara still)
 • Lättutlösta senreflexer, klonus
 • Hypertermi

 

 

Cirkulatoriska symtom

 • Blodtrycksfall, men blodtrycket kan även vara förhöjt (ofta initialt, autonom instabilitet)
 • Takykardi eller bradykardi
 • AV-block, förlängd QT-tid, ST-T-förändringar, breddökade QRS-komplex
 • Ventrikulära arytmier och extraslag
 • Cirkulationskollaps och ventrikelflimmer i uttalade fall. Ventrikelflimmer kan uppträda plötsligt utan nämnvärda föregående EKG-förändringar. Ventrikelflimmer föregås ofta av kramper.
 • Sänkt ScVO2 samt stegrat laktat

 

 

Övriga symtom

 • Rigiditet, tremor, hypertermi, rabdomyolys, serotonergt syndrom
 • Andningssvikt
 • Myoklonier (muskelryckningar)
 • Mydriasis
 • Svettningar
 • Gastrointestinala symtom; diarré, illamående och kräkningar
 • Lever och njurpåverkan i sällsynta fall
 • Elektrolytrubbningar – hyponatremi, hypokalemi, hypomagnesemi

 

 

Serotonergt syndrom

Överdosering med SSRI-preparat, SNRI-preparat och atypiska antidepressiva medel kan alla orsaka ett serotonergt syndrom via stimulering av 5-HT2A-receptorer. Syndromet kan uppkomma efter en akut överdosering men även efter intag av terapeutiska doser. Med serotonergt syndrom menas en kraftig överaktivitet i den serotonerga neurotransmissionen i CNS och den symtomatologi detta medför. Symtomatologin domineras av CNS-symtom med akatisier, tremor, svettning, oro, agitation, konfusion, diarré, hyperreflexi, klonus, takykardi, rigiditet och hypertermi. Det är ett allvarligt tillstånd som i värsta fall leder till döden. Risken är särskilt stor om ett antidepressivt läkemedel kombineras med andra medel som också frisätter serotonin. Exempel på andra medel är fler olika analgetika och centralstimulerande narkotika som amfetamin, kokain och ecstasy. Även sumatriptan (Imigran), valproat (Absenor, Ergenyl, Orfiril), levodopa (Madopark, Sinemet), bromokriptin (Pravidel), lamotrigin (Lamictal), litium (Lithionit) och vissa hälsokostpreparat kan framkalla ett serotonergt syndrom. Bland analgetika kan nämnas tramadol (Dolatramyl, Gemadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol), petidin (Petidin) och fentanyl (Fentanyl). Symtomen kan vara hastigt insättande feber, muskelrigiditet och excitation förekommer i regel.

Vanligen är syndromet relativt beskedligt och övergående. I allvarliga fall uppkommer rabdomyolys, generella kramper, njursvikt, andningsinsufficiens, leversvikt och multipel organsvikt. Det viktigaste i behandlingen av syndromet är sedation och nerkylning. Vid behov kan specifika läkemedel ges med viss ”antidoteffekt” såsom cyproheptadin (Periactin - licenspreparat) och risperidon (Risperdal). Betablockerare (Seloken), bromokriptin (Pravidel) eller dantrolen (Dantrium - licenspreparat) har ingen plats i behandlingen.

Vid serotonergt syndrom kan behandling prövas med något av följande läkemedel:

 

 

Se behandlingsöversikt - Serotonergt syndrom

 

 

 

HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING

 

Behandlingen av akut förgiftning med SSRI- och SNRI-preparat är i huvudsak symtomatisk och liknar behandling av förgiftning med klassiska antidepressiva medel. Vakenhet, andning och hemodynamik kan plötsligt försämras utan förvarning. Kramper, psykomotorisk oro, vakenhetssänkning, illamående och kräkningar är vanligt. Otillräcklig andning understöds vid behov med hjälp av endotrakeal intubation och respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning.

Är vitala parametrar stabila och patienten andas lugnt och regelbundet räcker det i regel med övervakning och patienten får sova tills han eller hon vaknar. Komatösa patienter läggs stabilt i sidoläge och vänds varannan timma. Annan orsak till djup medvetslöshet än förgiftning bör naturligtvis uteslutas. Kontrollera elektrolyter, intoxprover och en arteriell blodgas (laktat) liksom alkoholkoncentrationen i blod. Utför röntgen med CT-hjärna i oklara fall av medvetslöshet eller vid förekomst av fokalneurologiska symtom.

Medicinskt kol är värdefullt om det administreras tidigt i behandlingen, framför allt inom en timma efter intag av toxiska medel. Administration av medicinskt kol bör vara standardbehandling vid allvarlig förgiftning. Kol är av begränsat värde om det kommer in senare än en timma efter förgiftningstillbudet. Tidigt administrerat kol är mycket effektivt och absorberar de flesta antidepressiva läkemedel. Medicinskt kol kan även ges senare än efter en timma vid livshotande förgiftning och bör komplettera ventrikelsköljning när detta genomförs. Se särskilda riktlinjer för ventrikelsköljning och medicinskt kol.

Magsköljning (ventrikelsköljning) kan vara av stort värde men bör endast utföras om patienten kommer in tidigt till sjukhus efter förgiftningstillbudet, helst inom en timma. Vid mycket allvarliga förgiftningar (livshotande förgiftning), efter intag av mycket stora doser eller efter intag av depå-preparat kan magsköljning behöva utföras även i ett senare skede. Se särskilda riktlinjer för ventrikelsköljning.
 

Se behandlingsöversikt - Ventrikelsköljning och medicinskt kol
 

 • Ventrikelsköljning om befogat
   
 • Medicinskt kol (Carbomix, Kolsuspension 150 mg/ml) 50 g peroralt, eller mer. Sätt ventrikelsond om upprepat aktivt kol skall ges.
   
 • Adekvat vätskesubstitution med kristalloida infusionslösningar; t ex 2000-3000 ml Ringer-Acetat eller Plasmalyte, ev dextran (Macrodex) 500 ml.
   
 • Övervakning av cirkulation, respiration och diures. Följ laktat.
   
 • Diazepam (Stesolid) 5-10 mg i.v. vid oro, hypertermi, rigiditet eller kramper. Behandling med diazepam har gett förlängd medvetslöshet.
   
 • Natriumbikarbonat vid acidos, arytmier eller breddökade QRS-komplex. Ge initialt 100-300 ml natriumbikarbonat.
   
 • Var liberal med intubation och kontrollerad ventilation.
   
 • Inotrop behandling, dopamin, noradrenalin eller adrenalin vid refraktär hypotension.
   
 • Vid uttalad cirkulationssvikt överväg behandling med extrakorporeal cirkulation (ECMO-system). Förbered med artär- och venkanylering i ljumskarna (artär på vänster sida, venkanyl på höger sida)
   
 • I händelse av cirkulationsstillestånd ska hjärt-lungräddning utföras omedelbart och lipidbehandling kan prövas.
  - Ge bolus av en 20 % lipidemulsion (Intralipid), 1,5 ml/kg i.v. alt 100 ml snabbt intravenöst.
  - Starta en infusion med en lipidemulsion 0,25 ml/kg/min i 10 min, under tiden som hjärt-lungräddning utförs, alt 100 ml intravenöst - vilket kan upprepas.
  - Bolusdoser kan upprepas var 5:e minut, två eller tre gånger om det behövs, 1 ml/kg Intralipid. Mer än 8 ml/kg lipidemulsion bör inte ges.
   
 • Hyperton koksaltlösning (Rescueflow) kan provas vid breddökade QRS-komplex (200 mmol över 20 minuter).
   
 • Eventuellt arytmibehandling med magnesiumsulfat. Tjugo (20) mmol magnesium i 100 ml natriumklorid infunderas intravenöst under 20 minuter.
   
 • Vid serotonergt syndrom: sedering och kylning. Ev muskelrelaxation.
   
 • Specifik behandling vid serotonergt syndrom kan ges med:
  - Cyproheptadin (Periactin) 8 mg x 3 per os - licenspreparat.
   
 • Övrig symtomatisk behandling, d v s behandla acidos, hypovolemi, hypotension, arytmier och elektrolytstörningar.
   
 • Vid hypertemi:
  - Klä av patienten
  - Applicera sk kyldräkt (som vid hjärtstopp)
  - Kyl patienten med kalla påsar i axiller, ljumskar och över pannan (dålig effekt).
  - Ge 1000 ml kylskåpskall natriumklorid intravenöst i perifer nål över 30 minuter. OBS! Ge aldrig kalla lösningar i en central venkateter!
  - Vid uttalad svårbehandlad hypertermi: sedering, vård i respirator och muskelrelaxation.
   
 • Dokumentera i journalen tid för tablettintag, typ av läkemedel, mängd (totalt i mg), ev tomma läkemedelsförpackningar och från vem uppgifterna kommer.
   
 • Bejaka eller negera tecken till yttre trauma, stickmärken e t c.
   
 • Inhämta information om de olika preparat patienten tagit via FASS Överdosering. Ring vid behov Giftinformationscentralen för sjukvårdspersonal 010-456 67 19 dygnet runt.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Psykiatrisk och social uppföljning av patienten är viktigt då intoxikationen sker i samband med suicidförsök eller då patienten har ett aktivt skadligt bruk med läkemedel, alkohol eller narkotika. Återbesök till psykiatrin eller till socialtjänsten är önskvärt, remiss bör alltid skrivas. Värdera patientens grad av depression (suicidalitet) samt förekomst av psykotiska symtom.

Föreligger ökad suicidalitet med en aktiv dödsönskan måste behandling under LPT övervägas.


Bestående men

En läkemedelsöverdosering ger i regel inga bestående men, såvida inte allvarliga komplikationer tillstött som apné, kramper, aspirationspneumoni, akut leversvikt, akut njursvikt eller uttalad generell hypoxi. Risken för utveckling av abstinens efter skadligt bruk av alkohol, droger eller läkemedel måste alltid tas med i bedömningen vid en utskrivning. En övergående sömnstörning med kraftiga sömnsvårigheter under 3-4 veckor är inte ovanligt liksom trötthet och muskelvärk. Andra biverkningar som beskrivits är magont, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, ångest samt impotens.


 

ICD-10

Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Z03.6
Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel T43.0
Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel T43.2
Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism-bostad-idrott X60.00


Se även behandlingsöversikt - Intoxikation - SSRI


Referenser

Howell C, Wilson AD, Waring WS. Cardiovascular toxicity due to venlafaxine poisoning in adults: a review of 235 consecutive cases. Br J Clin Pharmacol. 2007;64(2):192-7. Länk

Kelly CA, Dhaun N, Laing WJ, Strachan FE, Good AM, Bateman DN. Comparative toxicity of citalopram and the newer antidepressants after overdose. J Toxicol Clin Toxicol. 2004;42(1):67-71. Länk

Colbridge MG, Volans GN. Venlafaxine in overdose – experience of the National Poisons Information Service (London centre) [abstract]. J Toxicol Clin Toxicol. 1999;37:383.

Blythe D, Hackett LP. Cardiovascular and neurological toxicity of venlafaxine. Hum Exp Toxicol. 1999;18(5):309-13. Länk

Cumpston S, Chao M, Pallasch E. Massive venlafaxine overdose resulting in arrythmogenic death [abstract]. J Toxicol Clin Toxicol. 2003;41:659.

Mazur JE, Doty J, Krygiel A. Fatality related to a 30-g venlafaxine overdose. Pharmacotherapy. 2003;23(12):1668-72. Länk

Pascale P, Oddo M, Pacher P, Augsburger NM, Liaudet L. Severe rabdomyolysis following venlafaxine overdose. Ther Drug Monit. 2005;27(5):562-4. Länk

Daniels RJ. Serotonin syndrome due to venlafaxine overdose. J Accid Emerg Med. 1998; 15:333-4. Länk

Whyte I, Dawson A, Buckley N. Relative toxicity of venlafaxine and selective serotonin reuptake inhibitors in overdose compared to tricyclic antidepressants. QJM. 2003;96:369-74. Länk

Hernández JL, Ramos F, Infante J, Rebello M, Gonzales-Macias J. Severe serotonin syndrome induced by mirtazapine monotherapy. Ann Pharmacother. 2002;36:641-3. Länk

Personne M, Sjöberg G. Toxicitet vid överdosering av nya antidepressiva. Läkartidningen 2008; 105 (3):125-7. Länk

Hanekamp, et al. Serotonin syndrome and rabdomyolysis in venlafaxine poisoning. The Netherlands Journal of Medicine. 2005;63(8):316-318 Länk

Danescu I L, Macovei R Al, Caragea G, Ionica M and Cioca G. Rhabdomyolysis in a venlafaxine poisoning case [abstract]. Toxicology Letters. 2008;180:S1, Page S129. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev