Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation och substansbruk – Nya Psykoaktiva Substanser (NPS)

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-08-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Intresset bland ungdomar för droger som köps på internet har varit stort under de senaste åren. Under 2021 svarade 7 % av pojkarna och 5 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika. År 2014 hade 3 % av unga vuxna (15-24 år) köpt någon nätdrog senaste året och cirka 8 % använt en sådan drog någon gång i livet. År 2021 uppgav cirka 1 % i både årskurs 9 och i gymnasiets år 2 att de någon gång använt NPS. Med nätdroger menas nya psykoaktiva substanser (NPS) med psykotropa effekter som kan inhandlas via internet. De benämns ofta också som "Research Chemicals" (RC droger) eller "Designer Drugs". Poängen med att introducera nya substanser på marknaden är att de inte omfattas av någon legal reglering. Dessa substanser liknar flera etablerade narkotiska preparat, vanligen är de amfetaminliknande, cannabisliknande eller morfinliknande men flera olika kategorier finns.

Konsumtionen av dessa substanser är ofta hälsofarlig, både allvarliga förgiftningstillbud och dödsfall har konstaterats. Substanserna förekommer i många olika former och kan intas som tabletter, kapslar, pulver eller för rökning eller som spray. Flera hundra olika substanser har introducerats på marknaden under senare år. Bland dessa så kallade "nya psykoaktiva substanser" märks olika grupper som:

 • Katinoner (t ex mefedron, metedron, nafyron)
 • Syntetiska cannabinoider (SCRA - cannabisliknande - "Spice")
 • Fenetylaminer
 • Opioider (t ex fentanylanaloger)
 • Tryptaminer
 • Bensodiazepiner
 • Piperaziner
 • Arylalkylaminer
 • Aminoindaner
 • Piperidiner och pyrrolidiner
 • Arylcyklohexylaminer
 • Ketaminanaloger
 • Växter och växtdelar
 • Övriga hallucinogener

 

Vanligast är katinoner följt av syntetiska cannabinoider. Drogerna kallas även för "legal highs och smart drugs".

De flesta nätdroger har huvudsakligen amfetamin- eller cannabisliknande effekter. Opiatliknande och bensodiazepinliknande finns också. Många av substanserna kan klassificeras som substituerade amfetaminderivat eller syntetiska cannabinoider (SCRA). De flesta är kemiskt besläktade med fenetylamin, där alfa-metylfenetylamin är mest känt som amfetamin. Amfetaminanaloger ger användaren ökad energi och minskad aptit; vanligen känner sig användaren pigg och uppåt och mer fokuserad efter intag av substansen. Överdrivet intag ger däremot en rad negativa konsekvenser med ökad risk för psykos. En del av de cannabisliknande drogerna är syntetiska eller växtbaserade preparat, s k syntetiska cannabinoider (”Spice” eller ”K2”). Effekterna av dessa liknar cannabis men ger förhållandevis mer hyperaktivitet och viss centralstimulerande effekt.

Köpet av NPS sker via internet på olika svenska eller utländska hemsidor eller via langare på samma sätt som annan illegal narkotika. Leveransen kommer ofta med posten eller via en lokal langare. Nya nätdroger har gett upphov till många allvarliga intoxikationsfall som varit intensivvårdskrävande. Fall med dödlig utgång finns beskrivet. Innehållet är ofta delvis eller helt okänt för användaren och det är vanligt med ”föroreningar”, d v s inblandning av andra substanser än vad som utges av säljaren. Effekterna kan därigenom bli oväntade och svårare än vad användaren räknat med.

Flertalet av dessa substanser är svåra att detektera vid rutinmässig blodprovstagning men kan påvisas i blod och urin genom utvidgad och riktad kemisk analys. Snabbtester av urinprov finns för drogscreening men påvisar ofta enbart de vanligaste substanserna, såsom ecstasy, kokain, cannabis och amfetamin och riskerar att missa förekomsten av NPS. LSD, Spice och andra syntetiska cannabinoider är svårare att upptäcka men nya drogstickor finns kommersiellt tillgängliga som kan detektera både Spice och andra nätdroger.

I den här översikten behandlas förgiftning med olika nya psykoaktiva substanser (NPS). För närvarande klassificeras cirka 50 olika substanser per år i Sverige och cirka 100 nya substanser identifieras i hela Europa varje år. En topp noterades 2014 och 2015, därefter har antalet nyupptäckta substanser minskat något i antal, både i Sverige och i Europa. Drogerna blir efterhand klassade som antingen narkotika eller hälsofarlig vara. Fram till en sådan klassifikation kan drogerna säljas lagligt utan reglering. Totalt har mer än 700 nya substanser rapporterats och fler än 400 har upptäckts sista 5 åren. Sjukhusvårdade fall kommer ofta i kluster, d v s en grupp av allvarliga fall inklusive dödsfall kommer inom en kort tidsperiod inom ett begränsat område. Exempel på kluster av drogförgiftningar med dödsfall som förekommit under senare år är Krypton, 5-IT, AH-7921, MT-45, PMMA, Acetylfentanyl, Cyklopropylfentanyl och Spice. År 2020 inträffade över 20 dödsfall som var kopplade till den syntetiska cannabinoiden 4F-MDMB-BICA.

 

 

För mer information, se även behandlingsöversikter:
 

Intoxikation och substansbruk - Cannabis

Intoxikation och substansbruk - Ecstasy

Intoxikation och substansbruk - Amfetamin och metamfetamin

 

 

SPICE ("K2")

 

Spice är en blandning av ett flertal örter och kryddor med tillsatser av syntetiska cannabinoider som ger effekter liknande cannabis och amfetamin. Syntetiska cannabinoider eller syntetiska cannabinoidreceptoragonister (SCRA) är en heterogen grupp av föreningar utformade för att efterlikna effekterna av delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) genom att binda till cannabinoidreceptorerna CB1 och CB2. Spice blandas med tobak och röks via pipa eller cigaretter. De syntetiska cannabinoiderna löses ofta upp i aceton innan de sprayas över en kryddblandning som man därefter röker i en rullcigarett. Substanserna har psykotropa egenskaper och kallas för syntetiska cannabinoider eller, mer korrekt, cannabinoidreceptoragonister. Effekten i CNS utövas huvudsakligen via CB1-receptorer.

Effekter och biverkningar efter intag är cannabisliknande med ett euforiserande rus. De vanligaste biverkningarna är:

 

 • Torr mun
 • Illamående, kräkningar
 • Röda ögonvitor, ögonsveda
 • Minnesstörningar
 • Förhöjd puls
 • Förhöjt blodtryck
 • Panikkänslor
 • Hungerkänslor
 • Ångest
 • Hyperaktivitet
 • Psykomotorisk oro
 • Förvirring
 • Kramper (särskilt av PB-22)
 • Njursvikt (särskilt av XLR-11)

 

De syntetiska cannabinoiderna har en komplicerad kemisk nomenklatur (förkortning plus ordningsnummer) och i de flesta fall är användarnamnen annorlunda. Flertalet av cannabinoiderna är narkotikaklassade och listan blir längre för varje år. Bland dessa substanser kan nämnas:

 • Olika cyklohexylfenoler t ex CP 47,497 i flera olika subtyper
 • Olika naftoylindoler t ex JWH-015, -018, -019, -073, -081, -122, -203, -250
 • HU-210
 • 5F-AKB-48, 5F-PB-22, 5F-UR-144 och vissa varianter av JWH-018 är klassade som hälsofarliga varor.
 • Några andra nyligen rapporterade substanser är SDB-006, 5F-SDB-006 och FUB-PB-22 (år 2014).
 • AB-CHMINACA, MBB-CHMINACA

 

 

För mer information, se även behandlingsöversikt - Intoxikation och substansbruk - Spice

 

 

 

KATINONER

 

Katinonerna är en grupp syntetiska medel med svagt centralstimulerande effekter som liknar fenetylaminerna. Katinonerna utgör den största gruppen av NPS. Bland katinonerna finns preparat som Mefedron, MDPV, Metylon, Metedron och Natylon. Substanserna förekommer i pulver-, tablett- och kapselform. Mefedron har användarnamn som "Krabba" och "Subkoka".

Katinoner syntetiseras kemiskt från norefedrin och norpseudoefedrin. Effekterna liknar fenetylaminernas, d v s de är centralstimulerande med ett starkt euforiskt rus. Det ger ökade energi, är uppiggande och ger ökad socialiseringsgrad. Biverkningar kan t ex utgöras av:

 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Yrsel
 • Takykardi, hjärtklappning
 • Hypertension
 • Ångest
 • Oro
 • Sluddrigt tal
 • Förvirring, konfusion, psykos

 

Förgiftningar med förvirring, kallsvettning, feber, skakningar, sluddrigt tal och psykotiska symtom har förekommit. Enstaka fall av medvetslöshet och dödsfall finns rapporterade.


 

MEFEDRON

 

Mefedron (4-metylmetkatinon) fick snabb spridning i Sverige 2009 och 2010. Mefedron är kraftigt euforiserande och ett snabbt insättande sug efter drogen har beskrivits liksom hastig beroendeutveckling.

Generella kramper, andningsstillestånd och enstaka dödsfall har förekommit.

Beslag av Mefedron i Sverige har kommit från bl a Kina och Österrike. Substansen har en lätt doft av skaldjur, därav slangnamnet "krabba". Mefedron är klassificerat som narkotika sedan 2009.

 

 

 

MDPV

 

MDPV är en förkortning av 3,4-metylendioxypyrovaleron. MDPV ger centralstimulerande effekter liknande amfetamin men med betydligt mer hallucinogena effekter. I likhet med pyrovaleron verkar MDPV troligen genom att kraftigt öka mängden av flera olika tillgängliga transmittorsubstanser i hjärnan, t ex dopamin, noradrenalin och serotonin.

Några vanliga användarnamn är ”MDPV, MDPK, Sonic, Magic, Monkey Dust, Skutz”.

MDPV tillhör gruppen katinoner och liknar pyrovaleron (4-metyl-α-pyrrolidino-valerofenon) som är listad i 1971 års psykotropkonvention (grupp IV). Förekomsten av MDPV ökade dramatiskt i Sverige under 2013 och var då en av de vanligaste nätdrogerna, främst i Västmanland och runt Västerås, Norrköping och Eskilstuna. MDPV har orsakat flera dödsfall, främst genom drogrelaterade trauman. Förekomsten har minskat under senare år.

MDPV förekommer som pulver, ampuller och tabletter. För en normal till stark dos kan de rapporterade effekterna hålla i sig mellan 5 till 12 timmar och effekterna beskrivs av användare som starkt euforiserande. MDPV ger ett starkt rus med instabilt temperament, upplevelsen varierar häftigt och växlar snabbt mellan behag och obehag. Regelbundet användande av MDPV kan vara beroendeframkallande samt ge toleransutveckling (d v s ökande dosering krävs för fortsatt effekt).

Ett s k serotonergt syndrom kan inträda som sitter i upp till en vecka. Med serotonergt syndrom avses ett överslag av serotonin i hjärnan vilket påverkar vitala funktioner i hela organismen. Detta tillstånd kräver vanligtvis medicinsk intensivvård.

Se behandlingsöversikt - Serotonergt syndrom

En vanlig dos MDPV är mellan 5-10 mg. Bland de negativa effekterna märks hög risk för akut psykos med agitation och konfusion. Patienterna kan bli våldsamma och aggressiva med kraftfulla hallucinationer och vanföreställningar. Andra beskrivna biverkningar är illamående, kräkningar, oro, yrsel, dubbelseende, svettningar, temperaturstegring, hög puls, högt blodtryck, synhallucinationer, hjärtpåverkan och paranoia. Neurologiska symtom som ofrivilliga knepiga spastiska rörelser kan uppträda, s k dystonier och akatisier. Flera fall med akut förgiftning med ett stökigt och våldsamt omhändertagande har beskrivits i akutsjukvården och från polisen. Höga doser har rapporterats orsaka kraftiga ångestattacker hos ovana användare och upprepat intag kan leda till beroende. Sidoeffekterna är ångest, panikattacker, självdestruktiva handlingar, depression, paranoida vanföreställningar och aggressivitet. Flera fall av plötsliga impulsiva suicidförsök och fullbordade suicid har observerats. Påverkade personer har rapporterats kunna kasta sig genom glasdörrar och ut i trafiken framför bilar och bussar. Upprepat intag under längre period har även rapporterats ge abstinenssymtom liknade de för metamfetamin.

 

 

5-IT

 

5-IT (5-(2-Aminopropyl)indol eller 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamin) är en indol och en isomer av alfa-metyltryptamin (AMT). Föreningen är kemiskt besläktat med fenetylaminderivat såsom 5-APB, 6-APB.

5-IT har i huvudsak centralstimulerande i stället för psykedeliska effekter. Det finns noterat att "vid 20 mg oralt ger substansen ökad hjärtfrekvens, anorexi, urinutsöndring och visst värmeslag i ca tolv timmar." I olika diskussionsforum beskrivs intag av doser kring 100-250 mg.

Akut överdosering med 5-IT har beskrivits ge upphov till symtom som liknar de vid intoxikation med andra centralstimulantia; oro, agitation, och hypertermi. Under 2012 påvisades 5-IT i 14 obduktionsärenden där substansen var ensamt förekommande i 2 fall.

 

 

 

FENETYLAMINER

 

Fenetylaminer (PEA) är kemiska derivat av amfetamin med närbesläktade egenskaper. Fenetylamin är egentligen den kemiska grundstrukturen i amfetamin. Det finns minst ett femtiotal olika fenetylaminer; alla är inte narkotikaklassade. Några är i stället klassificerade som hälsofarliga varor, vilket innebär förbud för innehav om inte professionell hantering kan styrkas.

Effekten vid intag är ökad frisättning i varierande grad av dopamin, serotonin och noradrenalin. Medlen har i allmänhet psykotropa, d v s hallucinogena och energigivande effekter. Effekten påminner om den vid användning av amfetamin. Flera av fenetylaminerna påverkar autonoma nervsystemet med risk för blodtrycksstegring och perifer vasokonstriktion (amfetamin användes ursprungligen för sina kärlkonstringerande effekter som förkylningsmedicin, t ex bensedrine).

Några exempel på fenetylaminer och katinoner är:

 • BDB (benzodioxolylbutanamin)
 • 2C-B (bromdimetoxifenetylamin)
 • 2C-T-2 (dimetoxietyltiofenetylamin)
 • 2C-T-7 (dimetoxipropyltiofenetylamin)
 • DOC (4-klor-2,5-dimetoxikloramfetamin)
 • MBDB (metylbensodoxolbutanamin)
 • TMA-6 (2,4,6-trimetoxiamfetamin)
 • PMA (Para-metoxi-amfetamin)
 • PMMA (Para-metoxi-metamfetamin)
 • 3-CMC (3-klorometkatinon) ”kristall”
 • 4-CMC (4-klorometkatinon)

 

2C-B säljs vanligen i form av rosa tabletter. Några vanliga slangnamn är Bromo, Venus och Eve. 2C-T-2 liknar 2C-T-7, men har inte samma toxicitet. 3-CMC säljs som vita kristaller.

 

DOB (Dimetoxibromamfetamin)

DOB är en substituerad amfetamin med starkare psykotrop aktivitet än andra fenetylaminer. Vanligen förekommer DOB som ett vitt syntetiskt pulver som säljs i kapslar eller tabletter. Substansen har även förekommit i läskpapper, s k "blotters". DOB kan också "snortas", d v s dras in genom näsan.

DOB har långsamt tillslag (ca en timme) och ger ett långvarigt rus. DOB har kraftigt kärlsammandragande effekt. Ett vanligt slangnamn är "Golden Eagle".


Bromo-Dragonfly

Bromo-Dragonfly (bromo-bensodifuranyl-isopropylamin) är en syntetisk fenetylamin som liknar DOB, LSD och amfetamin. Drogen har en uttalad affinitet för serotoninreceptorer. Bromo-Dragonfly förekommer som pulver, "blotters", vätska eller tabletter. Vanliga substansbruksdoser är 50-800 µg.

Bromo-Dragonfly är hallucinogen, men har också effekter som liknar amfetaminets. Drogen är kraftigt vasokonstringerande och har orsakat uttalad vasospasm ("pseudoergotism") som lett till perifer ischemi och amputation av fingrar och tår. Pseudoergotism har även uppstått efter intag av DOI. Dödsfall efter intag har inträffat i Sverige. Vanliga symtom vid överdosering är psykomotorisk oro och förvirring.


MT-45

Denna substans är egentligen en piperazin men har effekter liknande opioider med sedering, analgesi och andningsdepression. Under 2013 och 2014 påvisades MT-45 i tolv sjukhusvårdade förgiftningsfall. Samtliga fall var män i åldern 17-35 år. I åtta av tolv fall påvisades även andra droger, flertalet av dessa var nya syntetiska substanser. I tre av fallen påvisades också cannabis. I nio fall av tolv var patienterna medvetslösa vid påträffandet, en person avled. I flera fall utvecklades ototoxicitet med nedsatt hörsel. MT-45 har också orsakat akut kutant symtomkomplex med depigmentering av hår och ögonbryn och annan kroppsbehåring. Det har också gett upphov till stora flammande eksemliknande hudförändringar samt katarakt.


MDEA/MDE

Metylendioxyetylamin är ett derivat av fenetylamin som är ecstasyliknande med euforiserande och empatogena (”entaktogena”) egenskaper. Drogen ökar nivåerna av serotonin, noradrenalin och dopamin. MDEA kallas ofta för ”Eve”. Vanliga doser är lite högre jämfört med ecstasy, 100-200 mg för ett rus.


MDA

Metylendioxyamfetamin är ett derivat av amfetamin som är ecstasyliknande med euforiserande, empatogena och hallucinogena egenskaper. MDA är också känt som tenamfetamin. MDA kallas ofta för ”Sally, SASS eller Sassafras”.


MBDB

Metyl-bensodoxol-butanamin är ett derivat av amfetamin som är ecstasyliknande med milda euforiserande och hallucinogena egenskaper. MBDB kallas ofta för ”Eden eller Methyl-J”. Drogen förefaller vara något mindre potent jämfört med ecstasy (MDMA).


PMA

Para-metoxi-amfetamin är ett derivat av amfetamin som är ecstasyliknande med euforiserande och hallucinogena egenskaper. PMA är även känt som 4-metoxiamfetamin och har huvudsakligen serotonerga effekter. PMA har orsakat ett flertal dödsfall och kallas ofta för ”Dr Death eller Death”. Drogen kan inducera allvarliga hjärtarytmier och är dessutom en potent MAO-hämmare vilket kan ge upphov till ett uttalat serotonergt syndrom med kraftig och svårbehandlad hypertermi.


PMMA

Para-metoxi-metamfetamin är ett derivat av metamfetamin som är ecstasyliknande med euforiserande och hallucinogena egenskaper. PMMA kallas också för metyl-MA eller 4-metoxi-metylamfetamin. År 2011 kunde PMMA påvisas i ett kluster med 12 dödsfall i Norge. Drogen kallas ofta för ”Superman eller Supermanecstasy”.
 

Superman ecstacy

 

 

3-CMC ”Kristall”

3-CMC (3-klorometkatinon) kallas också för "kristall". Drogen säljs som vita kristaller i pulverliknande form. Substansen liknar andra katinoner med risk för serotonergt syndrom och psykos. En närbesläktad variant är 4-CMC (4-klorometkatinon). Flera stora beslag noterades 2021.

 

 

 

TRYPTAMINER

 

Tryptaminer är en grupp syntetiska droger med LSD- och meskalinliknande effekter. Tryptaminer är mer hallucinogena än fenetylaminer. Tryptaminer liknar strukturellt serotonin. Vetenskapliga studier görs för närvarande med DMT i behandlingen av svåra depressioner under kontrollerade former. En långvarig antidepressiv effekt har beskrivits. Bland olika tryptaminer märks:
 

 • DiPT (diisopropyltryptamin)
 • 5-MeO-DiPT (5-metoxi-diisopropyltryptamin)
 • AMT (alfa-metyltryptamin)
 • DMT (n,n-dimetyltryptamin)
 • 5-MeO-AMT (5-metoxi-alfa-metyltryptamin)
 • 5-MeO-DMT (5-metoxi-DMT)
 • dimetyl-5-metoxitryptamin
 • DPT (dipropyltryptamin)

 

Vanligen säljs tryptaminerna i form av kapslar eller tabletter och intas peroralt. Substanserna kan även, i pulverform, snortas eller rökas. Psilocin och psilocybin, vilka finns i hallucinogena svampar, kan klassificeras som tryptaminer.

Intag av tryptaminer förstärker sinnesintrycken, främst hörseln. En överdos orsakar, liksom andra NPS, symtom som:
 

 • Hyperaktivitet
 • Agitation
 • Förvirring
 • Synhallucinationer

 

Risk för psykotiska symtom och generella kramper föreligger. Tryptaminer kan orsaka allvarlig blodtrycksstegring vid överdosering. De kan även orsaka allvarliga läkemedelsinteraktioner.BENSYLPIPERAZIN (BZP)

 

Bensylpiperazin är besläktat med amfetamin och har liknande effekter som andra NPS. Piperaziner användes medicinskt under 1970-talet som antidepressiva läkemedel på grund av sina serotoninhöjande effekter. De hade dock inte några positiva långtidseffekter och togs därför bort från läkemedelsmarknaden. BZP har istället etablerat sig som en partydrog och ett substansbruksmedel bland ungdomar, framför allt på Nya Zeeland och i Australien. Det är inte narkotikaklassat och kan beställas hem via internet eller köpas utomlands.

BZP förekommer vanligen i kapselform som intas peroralt. Ruset varar i sex till åtta timmar. Vid överdosering ses samma typ av symtom som vid intag av andra amfetaminanaloger, t ex högt blodtryck, takykardi och psykomotorisk oro.

TFMPP (trifluorometylfenylpiperazin), har effekter som enligt användarna istället är helt ecstasylika. TFMPP kallas ofta för ”Legal X”.CAPTAGON

 

Captagon är en centralstimulerande drog som innehåller fenetyllin. Substansen betecknas även som amfetaminetylteofyllin vilket är en mildare form av amfetamin. Medlet har använts i behandlingen av ADHD. Drogen förekommer framför allt bland soldater i mellanöstern som ett centralstimulerande medel men har även sålts som rekreationsdrog till ungdomar i länder som Syrien och Libanon. Drogen förekommer än så länge i Europa endast i mycket begränsad omfattning. Captagon tillverkas i första hand i Syrien och Irak.DEXTROMETORFAN (DXM)

 

Dextrometorfan (DXM) är en hostdämpande NMDA-antagonist som säljs som icke-receptbelagt läkemedel i vissa länder, bland annat Danmark, Finland och USA. DXM har opiatliknande effekter med sedativa och i höga doser dissociativa egenskaper. En ökad användning av DXM i berusningssyfte har rapporterats bland yngre tonåringar i Sverige. DXM i höga doser har hallucinogena effekter. Akuta förgiftningar med DXM och bensylpiperazin har fram tills nyligen varit relativt ovanligt i Sverige. 1988 rapporterades dock två DXM-relaterade dödsfall. 2008 har ånyo dödsfall rapporterats i Sverige.

Dextrometorfan är numera narkotikaklassat men kan beställas hem via internet eller köpas utomlands. DXM säljs under läkemedelsnamn som Dexofan, Dexalon, Coricidin, Wick's formula, Neo-Tussan, Resilar och Robitussin.

Några slangnamn på dextrometorfan är "DXM", "Dex", "Robo", "Skittles", "Syrup", "Triple-C" och "Tussin".

Symtom på förgiftning med DXM är bland annat:

 • Hypertemi
 • Gastrointestinala symtom
 • Klåda
 • Somnolens
 • Andningssvikt
 • Drömliknande upplevelser
 • Känslor av isolering
 • Dissociation
 • Desorientering
 • Hyperestesi
 • Ataxi

 

Ökad suicidalitet förekommer.BENSODIAZEPINER

 

Flera olika icke-registrerade bensodiazepinpreparat förekommer på den svarta marknaden och säljs på nätet. Även flunitrazepam säljs illegalt på nätet under flera olika varunamn. Tidigare var Rohypnol (flunitrazepam) ett vanligt förekommande läkemedel på den illegala marknaden men är numera avregistrerat p g a omfattande skadligt substansbruk.

Bensodiazepinerna har i huvudsak avslappnande och sömngivande egenskaper och tas ofta ihop med andra droger. Potensen är varierande. Alprazolam har varit det mest eftertraktade medlet på den illegala marknaden. Felaktig tillblandning av fentanyler har inträffat bland vissa illegala bensodiazepiner.

En relativt ny bensodiazepin är fenazepam. Det är en substans med mycket lång halveringstid, ända upp till tre dagar vilket vid överdosering kan ge mycket långdragna effekter. Minnesrubbning, koordinationssvårigheter och desorientering har beskrivits i upp till en vecka efter intag av fenazepam. Fenazepam har importeras till Sverige från framför allt Ryssland.

Exempel på olika icke-registrerade bensodiazepinpreparat som finns på nätet:
 

 • Adinazolam
 • Bromazepam
 • Diklazepam
 • Desmetylflunitrazepam
 • Etizolam
 • Flualprazolam
 • Flubromazepam
 • Flubromazolam
 • Fludiazepam
 • Flurazepam
 • Flunitrazepam
 • Flunitrazolam
 • Fenazepam
 • Kamazepam
 • Klonazolam
 • Kloniprazepam
 • Loprazolam
 • Lorazepam
 • Lormetazepam
 • Meklonazolam
 • Nitrazolam
 • Norfludiazepam
 • Pyrazolam
 • Zapizolam

 

 

Se även behandlingsöversikt - Intoxikation och substansbruk - Bensodiazepiner

 

 

FENTANYL

 

Olika analoger av fentanyl kan köpas via internet och kan därigenom klassas som NPS men de är givetvis opioider och avviker på så vis från de flesta övriga NPS. Senaste 2 åren har stora beslag gjorts av olika varianter av fentanyl i sprayform (liknar vanlig nässpray). Illegalt fentanyl förekommer även i peroral form (kapslar) och i plåster. Legal användning av fentanyl förekommer regelbundet inom anestesi och intensivvård. Flest antal dödsfall i Sverige inträffade år 2017 med över 100 fall. Härefter har antalet minskat drastiskt (2 fall år 2019).

De akuta effekterna efter intag av dessa typer av opioider innefattar: eufori, avslappning, smärtlindring, sedation (dåsighet, trötthet), ångestlindring, mental avtrubbning. långsam pulsfrekvens, undertemperatur och andningssvikt. Sekundär andningsdepression har observerats i fall där stora doser ackumulerats. Biverkningar vid användning utan överdosering kan vara trötthet, frusenhet, stelhet, urinretention, förstoppning och klåda. Regelbunden användning kan leda till koncentrationssvårigheter och ökad risk för traumatiska skador på grund av minskad uppmärksamhet. Rörelser och reflexer blir tröga och långsamma liksom talet, även andningen kan bli långsam. Rösten kan vara låg och släpig under opioidpåverkan. Det finns risk för kronisk nedstämdhet på grund av substansbruket och personligheten blir avflackad.

Fentanyl är farligt att överdosera och ett stort antal dödsfall har förekommit i Sverige under senare år. Fentanyl finns i många olika kemiska varianter med olika potens. Några potenta varianter är:

 • Cyklopropylfentanyl
 • Despropionylfentanyl
 • Carfentanil
 • Alfentanil
 • Furanylfentanyl
 • Fluoro-butyrfentanyl
 • Metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF)
 • Metoxiacetylfentanyl
 • Akrylfentanyl
 • Acetylfentanyl

 

De flesta är betydligt kraftfullare än morfin, 100-1000 gånger starkare varför fentanyl vanligen doseras i mikrogram och morfin i milligram.


 

SYMTOM AV NPS-FÖRGIFTNING

 

Påverkan

Effekten av de flesta NPS såsom katinoner, fenetylaminer och olika amfetaminanaloger kännetecknas av eufori, social empati, öppenhet och ökad mental och fysisk energi. Välbefinnandet ökar och en positiv lustkänsla infinner sig under 1-3 timmar efter intag. Självförtroendet ökar och man får en upplevelse av att alla problem försvinner. Drogerna ger en förhöjd känsla av kommunikation, förståelse och inlevelse med empatogena eller entaktogena effekter. Lukt-, syn- och hörselintryck förstärks med ökad perception. Pupillerna vidgas (mydriasis).

Den centralnervösa effekten orsakas huvudsakligen av en serotoninfrisättning i hjärnans centrala delar, främst limbiska systemet, striatum och hippocampus. Efter långvarigt bruk uttöms de serotonerga depåerna och patienterna riskerar att utveckla negativa mentala symtom, dysfori, depressioner och psykoser.

Exempel på negativa effekter:

 • Hyperaktivitet och hypomani
 • Tankeflykt, instabilt temperament
 • Oro, rastlöshet, ångest, irritabilitet
 • Försämrad självkontroll, distanslöshet, instabilt beteende
 • Gränslös sexuell aktivitet
 • Ökad aptit, hetsätande (men även aptitlöshet och anorexi)
 • Huvudvärk
 • Nedstämdhet
 • Psykosliknande reaktioner, hallucinationer

 

Droganvändaren blir med tiden efter upprepat intag utmattad, irriterad och deprimerad. Nedstämdheten kan vara svårbehandlad och långdragen. Djurdata tyder på att skador på dopaminbanor och, framför allt, serotoninbanor är morfologiska och delvis irreversibla. Även generella kramper förekommer.

Symtom som kan uppträda efter några månaders substansbruk är:

 • Trötthet, irritabilitet
 • Sömnsvårigheter
 • Stereotypt beteende
 • Depression, självmordstankar, ökad suicidalitet
 • Paranoia
 • Ångest
 • Mutism
 • Katatonier

 


Symtom vid akut överdosering

Vid akut överdosering av nätdroger märks bland annat stora, vidgade pupiller, hyperaktivitet, excitation, upprymdhet, rastlöshet och agitation. Patienten kan te sig onaturligt uppspelt och vara psykomotoriskt orolig. Han eller hon kan drabbas av takykardi, palpitationer och tremor, samt hypertoni och bröstsmärta. Förvirring och hallucinationer förekommer. Det finns risk för att patienten drabbas av muskelspänningar, rigiditet, muskelryckningar och kramper; kramp och stelhet i käkpartiet (trismus) är vanligt.

Överdosering innebär risk för:

 • Akut konfusion – akut psykos
 • Hjärtarytmier
 • Myoklona kramper
 • Hypertermi (feber)
 • Serotonergt syndrom
 • Vattenintoxikation (akut hyponatremi)
 • Hjärnödem
 • Leverpåverkan
 • Njursvikt

 

Värmeslag, rabdomyolys och serotonergt syndrom kan i synnerhet uppträda efter intag av olika syntetiska katinoner eller fenetylaminer och långvarig dans eller vistelse i varm miljö, samt dålig hydrering. Hypertermi kan följas av muskulär rigiditet, kramper och rabdomyolys. Hypertermi är ofta ett av symtomen i ett "serotonergt syndrom" (se nedan) och kan leda till hyperkalemi, hjärtpåverkan med arytmier, acidos, koma och multipel organsvikt. Andra allvarliga symtom som kan utvecklas är försämrad koagulationsförmåga - DIC (disseminerad intravasal koagulation) och andningssvikt med risk för lungödem. Det finns även risk för hjärnblödning och kardiovaskulär kollaps.

Hypertermi med kroppstemperatur över 41 grader är farligt och över 42 grader är direkt livshotande - leversvikt och njursvikt har beskrivits. Allvarlig hypertermi måste behandlas skyndsamt med omedelbart aktiv nedkylning. Troligen uppträder njur- och leversvikt sekundärt till rabdomyolys och utfällning av myoglobin i njurglomeruli. Njursvikt har även rapporterats efter intag av vissa Spice-sorter. CT- eller MRT-hjärna bör utföras för att utesluta hjärnödem om uttalad hyponatremi uppstår (S-Na < 120 mmol/L), likaså vid fokalneurologiska symtom. Morfologiska skador på serotonerga banor kan påvisas med PET-kamera eller funktionell MRT.


 

BEHANDLING

 

Omhändertagande

Omhändertagandet vid akut överdosering med centralstimulerande droger är i huvudsak symtomatiskt. Specifika antidoter saknas.

Viktigast är en noggrann övervakning av:

 • Vakenhet
 • Andning
 • Cirkulation
 • Temperatur
 • Mentala funktioner

 

Det är viktigt att styra patienten till rätt medicinsk avdelning så att vitala livsfunktioner kan säkerställas akut. I efterförloppet bör det skadliga substansbruket behandlas; bedömning av psykiatriker och remiss till beroendemedicinsk klinik och socialtjänsten blir ofta aktuellt. Anmälan till socialtjänsten skall alltid utföras vid livshotande substansbruk.

Prognosen vid förgiftning med NPS är i regel god om inte allvarliga komplikationer tillstött redan före ankomsten till sjukhus. Screening med drogsticka kan ibland, men inte alltid, ge information om vilka droger som intagits. Negativ screening utesluter inte förgiftning med partydroger.


Behandling vid akut överdosering

Kontrollera puls, blodtryck, temperatur och mentala funktioner regelbundet. Invasiv blodtrycksmätning bör utföras vid kraftig blodtrycksstegring vid måttlig eller kraftig intoxikation. Placera patienten i ett tyst och mörkt rum vid lindrig till måttlig förgiftning och låt honom eller henne äta, sova och vila (sovmorgon). Behandla oro och agitation (se nedan). Observera risken för hypertermi. Ge adekvat sedering.

Rehydrera med kristalloida vätskor och kontrollera elektrolyter i serum. Gör drogscreening av urinprov eller plasma. Begär en riktad analys av urinprov med avseende på nätdroger.

Generell handläggning:
 

 • Alla allmänpåverkade patienter bör behandlas på sjukhus.
   
 • Ta Hb, LPK, CRP, trombocyter, PK/INR, kreatinin, kreatinkinas (CK), myoglobin, leverstatus och urinsticka. Vid behov sätt dropp, t ex Ringer-acetat.
   
 • Adekvat vätsketillförsel, sätt minst en PVK och ge riklig rehydrering (2-3 liter Ringer-Acetat, Plasmalyte) med sikte på god diures.
   
 • Noggrann monitorering av vätskebalans, elektrolytstatus, njurfunktion, temperatur och leverstatus. Korrigera elektrolytrubbningar.


Farmakologisk behandling vid oro eller agitation:

 • Diazepam (Stesolid) 5-20 mg 3 gånger dagligen, alternativt oxazepam (Oxascand) 15-50 mg 3-4 gånger dagligen

 • Midazolam 2-5 mg i.v. (1 mg/ml) vid motorisk oro och ångest

 • Olanzapin (Zyprexa) 10 mg x 2 alternativt Risperdal 1 mg x 2

 • Droperidol (Dridol) 5-10 mg i.m. x 1

 • Haloperidol (Haldol) 5 mg 1-2 gånger dagligen alternativt oral lösning 1-2 mg, högst var 4:e timme. Om peroral behandling inte är möjlig kan haloperidol ges i.m. 2,5-5 mg x 4.

 • Propofol (Propofol) i.v. vid kraftig oro på en intensivvårdsavdelning

 • Dexmedetomidin (Dexdor) i kontinuerlig infusion vid kraftig oro på en intensivvårdsavdelning. Alternativt klonidin. Klonidin kan även ges som kapslar peroralt, 150 mikrogram x 3.

 • Symtomatisk behandling i övrigt

 • Försiktighet med betablockerare

 

CT-hjärna utförs vid blodtryckskris eller neurologiska symtom, såsom vid hjärnödem eller slaganfall. Kontrollera myoglobin eller CK i serum för att se om rabdomyolys föreligger. Eventuellt forcerad alkaliniserad diures om så är fallet.

Vid hypertermi kan aktiv nedkylning och sedering krävas:

 • 1-2 liter kall koksaltlösning i.v.
 • Diazepam (Stesolid) 5-20 mg i.v.
 • Extern kylbehandling med kyltäcke, kyldräkt eller liknande
 • Vid extrem hypertermi överväg extrakorporeal nedkylning genom ECMO-system eller liknande


Vid serotonergt syndrom kan behandling med något av nedanstående läkemedel ges:


Vid kraftig hypertoni (> 200 mmHg) - invasiv blodtryckskontroll med artärkateter:

 

 

 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, beroendesyndrom F14.2
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, akut intoxikation F15.0
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, skadligt bruk F15.1
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, akut intoxikation F16.0
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, skadligt bruk F16.1
Andra och icke specificerade narkotiska medel T40.6
Psykostimulantia med missbruksrisk T43.6

 

Referenser

Europeisk narkotikarapport Trender och utveckling 2021 EMCDDA ISSN 2314-9221. Länk

CAN:s nationella skolundersökning 2021 Ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel CAN Rapport 205. Länk

Drogutvecklingen i Sverige 2014, Rapport nr 144, Centralförbundet för alkohol- och narkotikautvecklingen, Stockholm 2014. Länk

Gouzoulis-Mayfrank E. & Daumann J. Neurotoxicity of methylenedioxyamphetamines (MDMA; ecstasy) in humans: how strong is the evidence for persistent brain damage? Addiction 2006; 101:3: 348-361. Länk

Ecstasy, the serotonin syndrome, and neuroleptic malignant syndrome – a possible link? JAMA feb 17, 1993, Vol 269, no 7. Länk

Skolelevers drogvanor 2013. Kunskapskällaren 2013, rapport 2013:1. Göteborgs Stad, Social resursförvaltning.

Årsrapport EMCDDA Situationen på narkotikaområdet i Europa 2012.

EMCDDA; Action on new drugs briefing paper: Understanding the “Spice” phenomenon. 2009. Lissabon.

Borek HA, Holstege CP. Hyperthermia and multiorgan failure after abuse of "bath salts" containing 3,4-methylenedioxypyrovalerone. Ann Emerg Med. 2012 Jul;60(1):103-5. Länk

Jerry J, Collins G, Streem D. Synthetic legal intoxicating drugs: the emerging 'incense' and 'bath salt' phenomenon. Cleve Clin J Med. 2012 Apr;79(4):258-64. Länk

Lindeman E, Hultén P, Ström S, Enlund M, Al-Saffar Y, Helander A. Increased abuse of the Internet drug MDPV in Västmanland. Severe cases of poisoning have given health care major problems. Länk

Läkartidningen. 2012 Oct 24-Nov 6;109(43-44):1954-7.

Murray BL, Murphy CM, Beuhler MC. Death following recreational use of designer drug "bath salts" containing 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV). J Med Toxicol. 2012 Mar;8(1):69-75. Länk

Penders TM, Gestring RE, Vilensky DA. Intoxication Delirium following Use of Synthetic Cathinone Derivatives. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 2012;38(6)616-617. Länk

Ross EA, Reisfield GM, Watson MC. Psychoactive “bath salts” intoxication with methylenedioxypyrovalerone. The American journal of Medicine. September 2012, 125:(9) 854–858. Länk

Schneir AB, Cullen J, Ly, BT. “Spice” Girls: Synthetic Cannabinoid Intoxication. The Journal of Emergency Medicine 2011;40(3)296-299. Länk

Wood DM, Davies S, Puchnarewicz M, et al. Recreational use of 4-methylmethcathinone (4-MMC) with associated sympathomimetic toxicity. J Med Toxicol 2010; 6:327–330. Länk

Wood DM, Greene SL, Dargan PI. Clinical pattern of toxicity associated with the novel synthetic cathinone mephedrone. Emerg Med J 2011; 28:280–282. Länk

Piper BJ. A developmental comparison of the neurobehavioral effects of ecstasy (MDMA). Neurotoxicol Teratol. 2007 Mar-Apr;29(2):288-300. Länk

Bankson MG, Cunningham KA. 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) as a unique model of serotonin receptor function and serotonin-dopamine interactions.J Pharmacol Exp Ther. 2001 Jun;297(3):846-52. Länk

Montoya AG et al. Long-term neuropsychiatric consequences of "ecstasy" (MDMA): a review. Harv Rev Psychiatry 2002 10(4):212-20. Länk

Karlsen SN, Spigset O, Slördal L. The dark side of ecstasy: neuropsychiatric symptoms after exposure to 3,4-methylenedioxymethamphetamine. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008;102(1):15-24. Länk

Dar KJ, McBrien ME. MDMA induced hyperthermia: report of a fatality and review of current therapy. Intensive Care Med 1996;22(9):995-6. Länk

Bråbäck L, Humble M. [Young woman dies of water intoxication after taking one tablet of ecstasy. Today's drug panorama calls for increased vigilance in health care] Läkartidningen 2001;98(8):817-9. Länk

Parrott AC. Recreational Ecstasy/MDMA, the serotonin syndrome, and serotonergic neurotoxicity. Pharmacol Biochem Behav. 2002;71(4):837-44. Länk

Stolaroff MJ, Wells CW. Preliminary results with new psychoactive agents 2C-T-2 and 2C-T-7. Yearbook for Ethnomedicine 1993:99-117.

Balíková M. Nonfatal and fatal DOB (2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine) overdose. Forensic Sci Int. (2005) 153, 85–91. Länk

Bowen JS, Davis GB, Kearney TE, Bardin J. Diffuse vascular spasm associated with 4-bromo-2,5-dimethoxyamphetamine ingestion. JAMA. 1983;249(11):1477-9. Länk

Rammer L, Holmgren P, Sandler H. Fatal intoxication by dextromethorphan: A report on two cases. Forensic Sci Int. 1988;37(4):233-6. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev