Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation och substansbruk – GHB

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-10-18

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Gamma-hydroxybutyrat (GHB) är en kemikalie och ett lösningsmedel som används som berusningsmedel bland många ungdomar, framför allt för att få ett alkoholliknande, starkt rus. GHB används normalt i stora kvantiteter inom den kemiska industrin. Substansbruket av GHB har global omfattning sedan 1990-talet med spridda endemiska utbrott i olika länder, däribland USA, Schweiz, Spanien, Norge och Sverige. Det skadliga bruket av GHB i Sverige har varit fokuserat kring Göteborg, Västra Götaland och Sundsvallsregionen och var som intensivast under perioden 2000-2010. Under 2014 rapporterades GHB- eller GBL-beslag av 18 länder i Europa. De 1 243 beslagen uppgick till 176 kg och 544 liter av drogen, där Belgien (40 %) och Norge (34 %) var och en för sig stod för mer än en tredjedel av beslagen. Substansbruket förefaller vara mest utbrett i Holland och Belgien under senare år medan det nästan försvunnit i Sverige. Sporadiska utbrott av GHB-förgiftningar noteras fortlöpande.

GHB är narkotikaklassat och förbjudet att använda fritt sedan år 2000 i Sverige. Det skadliga bruket av GHB har varit intensivt i vissa regioner men har minskat betydligt efter 2010. Visst substansbruk förekommer fortfarande fast i mindre omfattning och sporadiska förgiftningsfall kan ses vid våra akutmottagningar runt om i landet. Några närliggande kemikalier som också kan ge skadligt bruk är GBL och butandiol. GHB-brukare kommer ofta in med blandintoxikationer t ex med tramadol, bensodiazepiner, amfetamin och GHB.

GHB (gamma-hydroxybutyrat) är en organisk syra och ett derivat av karboxylsyran smörsyra. GHB är även ett registrerat läkemedel mot narkolepsi och i vissa länder även mot alkoholabstinens och viss annan abstinens, framför allt för sina starkt sömngivande egenskaper. GHB kan kupera sömnsvårigheter under en abstinensfas. GHB finns registrerat som läkemedel i Sverige på indikationen narkolepsi, preparatnamnet är Xyrem, oral lösning 500 mg/ml (4-hydroxismörsyra). Som läkemedel benämns GHB ofta som ”Oxybate” eller ”Sodium oxybate”. Vanliga preparat i utlandet är Xyrem, Alcover, Anetamin, Gamanest, Gioron, Somsanit. Normaldosering av Xyrem är 4,5 g per dag uppdelat på 2 doser.

GHB konsumeras vanligen i en genomskinlig lösning, lite simmig eller oljig till konsistensen. Lösningen är klar eller halmgul till färgen. GHB luktar lite som lösningsmedel, ungefär som linoleummatta och smakar vanligen lite salt.

GHB brukas mest av män i åldern 20-30 år, främst i Västsverige kring Göteborg. Drogen intas mest i flytande form men säljs även i kristallin form i kapslar. Ruset förstärks av alkohol och sömnmedel, och det är vanligt att man intar andra illegala droger samtidigt med GHB. GHB i brukarkretsar har många smeknamn, bl a ”Gobbe”, ”Liquid Ecstasy” och ”Tvål”. 

Recept för egentillverkning av GHB finns på internet och drogen kan relativt enkelt framställas av kemikalier i ett vanligt kök. Färdigblandat GHB i lösning konsumeras vanligen från en tömd Sprite- eller Coca-colaflaska (PET-flaska). Den färdiga lösningen intas kapsylvis (”korkas”). En normal substansbruksdos är en till två kapsyler (0,5-2 centiliter motsvarar ungefär 2-4 g [200 mg/ml]) GHB. En rusgivande dos kan variera mellan några gram upp till 18 gram, medan en normal medicinsk dos är 2,25 g per dos.

I Göteborgs drogvaneundersökning bland skolelever 2013 så har andelen ungdomar som prövat GHB minskat under senare år. Den uppgick år 2013 till 2 % av de som provat narkotika. År 2014 uppgav 0,4 % av pojkarna och 0,1 % av flickorna i årskurs 2 att de någon gång provat GHB. Det skadliga bruket har minskat markant under senare år. I 2016 års drogvaneundersökning bland skolelever i årskurs 2 uppgav 0 % att de provat GHB. I Norge däremot har det ökat under senare år.


Farmakologi

GHB förekommer naturligt (endogent) i kroppen som substrat (prekursor) för GABA i mycket små mängder och påverkar bl a vakenhet och kramptröskeln. GHB passerar snabbt blodhjärnbarriären och ger en centralnervös påverkan på framför allt monoaminerga synapser med påverkan på dopamin och specifika GHB-receptorer. GABA utgör en kemisk transmittorsubstans för ungefär 30 % av alla celler i CNS. GABA är i huvudsak en lugnande signalsubstans i sina funktioner och påverkar flera andra signalsubstanser, bl a dopamin. GHB binder huvudsakligen till GABAB-receptorer och sannolikt till specifika GHB-receptorer som är excitatoriska. GHB ger upphov till en frisättning av både dopamin och glutamat. Terapeutiska serumkoncentrationer av GHB är inte helt kända men man tror att runt 100 mg/L ger ett euforiskt rus och över 500 mg/L ger ett livshotande tillstånd. Stora interindividuella skillnader förekommer.

 

 

 

EFFEKTER

 

Många akuta överdoser har presenterat sig som dramatiska och stökiga akutfall med antingen djup medvetslöshet, kramper och andningsstillestånd eller med påtaglig aggressivitet, våldsamhet, allmän stökighet och psykomotorisk oro (”raptus”). Intag av 0,5-2 centiliter GHB (20-30 % lösning) ger ett rus med en euforiserande och avslappnande effekt, liknande ett rus av bensodiazepiner och alkohol. GHB sågs ge ökad sexuell lust kombinerat med en hämningslösande effekt och har i flera fall använts som s k "date rape drug" eller våldtäcktsdrog.

Intag av GHB ger kliniska effekter liknande en blandning av alkohol och bensodiazepiner. Berusningskänslan inträder 10-20 minuter efter intag med maximal effekt efter 30-60 minuter, vilket ger ett betydligt långsammare tillslag än alkohol. GHB ger upphov till berusning, dåsighet och eufori. I för hög dos förekommer medvetslöshet och ibland kramper och muskelryckningar, såväl av typen ”muscular jerks”, "petit mal" som "grand mal". Det är vanligt med oro, muskelryckningar, ofrivilliga rörelser, spasticitet, stökighet och aggressivitet. Märkliga egendomliga (koreoatetotiska) ofrivilliga rörelser har observerats och dokumenterats. Vid överdosering föreligger risk för koma, kramper, djup medvetslöshet, andningssvikt och död.
 

 • GHB ger i små doser eufori och ett ökat välbefinnande men också ökad självkänsla, sexuell stimulans och styrkt manlig identitet (”machoeffekt”, "reinforcement").
   
 • Intag av en måttlig dos GHB ger ett alkoholliknande rus som först är uppiggande, avslappnande och sedan kraftigt sömngivande.

 • GHB sägs ge en ökad sexuell lust.
   
 • GHB kan ge en känsla av avspänning, lugn, fridfullhet, ökad sensualitet, mild upprymdhet, positiva kickar, "ökad verbalitet" och muskelslapphet.
   
 • Upprepat intag av GHB över tiden kan snabbt ge upphov till toleransutveckling med intag av allt större doser.

 • Risken för beroende och substansbruk är betydande.
   
 • GHB kan relativt snabbt orsaka ett fysiskt och psykiskt beroende (inom 3-6 månader).
   
 • Drogen ger vanligen inget bakrus (snarare mår man bra dagen efter) och har låg organtoxicitet.

 

Biverkningar av skadligt bruk av GHB kan vara sömnsvårigheter, nedstämdhet, depressioner, slöhet, yrsel, minnesförlust, ataxier, magsmärtor, choreoatetoser, mental avflackning, illamående, kräkningar, magont, impotens, blodtrycksfall och huvudvärk. Substansbruk ger betydande abstinensbesvär. Substansbruket förefaller ge ökad risk för suicid inom 5 år.


Koncentration och dosering
 

 • Normaldos är 0,5-4 centiliter (20-30 % lösning) med stora individuella skillnader och variationer i lösningens styrka.
   
 • En rusgivande dos kan variera mellan några gram upp till 18 gram, medan en normal medicinsk dos är 2,25 g per dos.
   
 • En kapsyl GHB ger ett rus motsvarande ungefär 2 starköl och sitter i ca en timma.
   
 • Två kapsyler kan leda till sömn inom 20-30 minuter.
   
 • Tre till fyra kapsyler kan orsaka koma i 3-5 timmar.
   
 • Fem till sex kapsyler hos den ovane kan leda till djupt koma (RLS 8), andningsdepression, långsam hjärtrytm med risk för kramper och plötslig död.
   
 • Pojkar/män förefaller tolerera högre doser jämfört med flickor/kvinnor.
   
 • GHB inducerar en betydande toleransutveckling efter 1-6 månaders användning.

 

Koncentrationen av drickbart GHB varierar påtagligt mellan olika lösningar. En vanlig styrka är 20-30 % GHB i flytande form (källa SKL/NFC). GHB har ett snävt dosintervall (smalt terapeutiskt fönster), ger varierande berusningseffekter från gång till gång. Det är svårdoserat och mycket lätt att överdosera. Stora skillnader i individuell tolerans förekommer och ovan angivna effekter avser en ovan användare. En brukare med toleransutveckling tål betydligt större mängd för motsvarande symtom.

 

 

 

SYMTOM VID ÖVERDOSERING

 

 • Dåsighet
 • Berusning
 • Snabbt insättande sömnighet
 • Aggressivitet, stökigt beteende, våldsamhet
 • Fluktuerande vakenhet (vaknar/somnar periodiskt är ett relativt typiskt fenomen)
 • Frånvaroperioder (absenser)
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Skakningar
 • Yrsel
 • Muskelkramper
 • Ataxier
 • Choreoatetoser
 • Kortvarig medvetslöshet
 • Långsam puls
 • Motorisk oro
 • Avflackning
 • Affektlabilitet, aggressivitet

 

En stor överdos ger

 

 • Snabbt insättande sömnighet, uttalad trötthet
 • Fluktuerande vakenhet
 • Medvetslöshet, koma
 • Små pupiller, oftalmoplegi (skelning)
 • Blodtrycksfall
 • Långsam hjärtrytm
 • EKG-påverkan, bradykardi ev AV-block I-III med höga QRS-amplituder
 • Oregelbunden puls
 • Långsam och oregelbunden andning, andningsdepression
 • Generella kramper
 • Kräkning
 • Risk för aspiration av maginnehåll i lungorna
 • Hypotermi men även hypertermi förekommer

 

 

 

AKUT OMHÄNDERTAGANDE

 

Behandlingen vid akut överdosering är i huvudsak symtomatisk och något motgift (antidot) finns inte. Vakenhet och andning kan fluktuera. GHB-förgiftning har normalt ett påtagligt dynamiskt förlopp med snabba fluktuationer i vakenhet. Kramper, illamående och kräkningar är relativt vanligt. Otillräcklig andning understöds med hjälp av endotrakeal intubation och respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning.

Det viktigaste i behandlingen är:
 

 • Noggrann övervakning av vakenhet, syremättnad och andning
 • Understödja andning och cirkulation vid behov
 • Behandla hypoxi med syrgas
 • Screening av urin och verifiering av prover på GHB
 • Säkerställa fri luftväg (nästub, svalgtub, intubation)
 • Behandla hypoventilation med respirator
 • Behandla blodtrycksfall med tillförsel av intravenös vätska samt vid behov blodtryckshöjande mediciner (efedrin, noradrenalin)
 • Ge en rimlig grad av sedering vid behov
 • Behandla akut förvirring och motorisk oro på ett lugnt och säkert sätt
 • Lägga in patienten på rätt vårdnivå
 • Göra en uppföljande utredning och behandling av beroendeproblematiken genom psykiatrin, beroendemedicinsk klinik och socialtjänsten


Magsköljning (ventrikelsköljning) och installation av aktivt kol är av begränsat värde och bör undvikas. Risk för ofri luftväg vid CNS-påverkan (RLS > 4/GCS < 6).


Sovande patient

Om patienten sover djupt och inte kan väckas bör han eller hon övervakas på en intensivvårdsavdelning (IVA) med beredskap för intubation. Är vitala parametrar stabila och patienten andas lugnt och regelbundet räcker det i regel med övervakning och patienten får sova ruset av sig. Håller patienten fri luftväg i ryggläge och syresätter sig väl behövs vanligtvis inte inläggning på IVA men observera att vakenheten kan försämras plötsligt och dramatiskt. Lägg patienten i framstupa sidoläge.

Annan orsak till djup medvetslöshet bör uteslutas. Kontrollera elektrolyter och en arteriell blodgas. Utför röntgen med CT-hjärna vid oklar medvetslöshet eller vid fokalneurologiska symtom, var liberal med CT-hjärna.

Vid GHB-förgiftning sover patienten djupt i 1-5 timmar. Längre tids medvetslöshet än 6 timmar beror i regel på andra orsaker, t ex blandintoxikation med andra läkemedel. Uppvaknandet sker i regel lugnt men kan gå väldigt snabbt och patienten känner sig tidigt återställd. Patienten kan vanligen utskrivas till hemmet.

Förefaller patienten orolig under uppvaknandefasen bör man sedera patienten något för att förlänga sömnen och ge ett lugnare uppvaknande. Man kan sedera patienten med diazepam eller midazolam 1-2 mg intravenöst (1 mg/ml), dridol (5-10 mg i.m.) eller propofol (20 mg/ml, 1-10 ml) under noggrann övervakning. I vissa fall övergår tillståndet i en akut abstinensfas som kan vara uttalad och kräva akut abstinensbehandling.


Drogscreening och provtagning

Gör en drogscreening på urinen för att upptäcka blandförgiftningar och andra möjliga orsaker till medvetslöshet. Skicka urinprov till kliniskt kemiskt-laboratorium för analys av GHB med GC-MS (gaskromatografi-masspektrometri). GHB kan även analyseras med en ny immunohistokemisk analys som kan fastställa GHB-förgiftning samma dag som provet tas. GHB finns på vissa snabbstickor för drogscreening.


Orolig patient

Om patienten är agiterad och orolig kan patienten sederas med midazolam 2-5 mg i.v.) eller propofol i.v., vilket kan upprepas. Även sederande psykofarmaka har använts framgångsrikt i den akuta fasen, exempelvis droperidol (Dridol) 10 mg i.m eller haloperidol (Haldol) 2,5-5 mg i.v. eller i.m. Heminevrin (klometiazol) bör undvikas helt. Samtidig användning av intramuskulärt olanzapin och bensodiazepiner bör undvikas utanför en intensivvårdsavdelning p g a ökad risk för hypotoni, bradykardi och andningsdepression

Observera att vakenheten fluktuerar och att patienten snabbt kan bli medvetslös med otillräcklig andning.

Är patienten kraftigt agiterad och/eller våldsam kan man tvingas söva patienten fullt ut och lägga honom eller henne i respirator. Man kan då starta med midazolam 5 mg i.v. och därefter ge propofol (Diprivan) 50-500 mg i.v. efter behov tills patienten sover lätt. Dessa patienter kräver i regel kontinuerlig infusion av propofol i 5 till 8 timmar på en intensivvårdsavdelning. Man ger då 100-400 mg i timmen och styr infusionshastigheten efter vakenheten. Patienten bör övervakas på IVA och luftvägen måste vara säkrad genom endotrakeal intubation och respiratorbehandling. Därefter kan man lätta på sederingen och extubera när patienten vaknar lugnt och fridfullt.

Sövning av patienten med propofol intravenöst och intubation bör endast ske om situationen är ohållbar med omedelbar fara för patientens liv (nödvärn). Detta kräver i regel aktiv medverkan av anestesiläkare och intubation med respiratorbehandling under minst 4-6 timmar. Överväg tvångsvård enligt LPT.

Om patientens vakenhetsförändring, "typiskt för GHB-överdosering" inte förändras efter 3-5 timmar, bör annan diagnos övervägas. Kontrollera övriga intoxikationsprover, liksom elektrolyter (hyponatremi), b-glukos, och en arteriell blodgas. Var liberal med CT-hjärna.

Agiterade och oroliga patienter bör inte släppas ut från akutmottagningen medan de fortfarande är drogpåverkade eftersom de kan vara våldsamma och okontrollerade både mot sig själva, anhöriga och personal.


Abstinensfas

Om patienten uppvisar abstinens med oro, hallucinationer, skakningar, illamående, huvudvärk eller psykotiska symtom omedelbart efter den akuta överdosen, kan akut avgiftning behöva genomföras. Patienten bör då vårdas inneliggande, företrädesvis på en psykiatrisk avdelning eller vid en beroendeenhet. Akut svår abstinens kan följa direkt på en akut överdosering.

Första dygnet kan kräva sedering med inj. midazolam eller propofol. Därefter kan man använda tablett diazepam (Stesolid) eller tablett lorazepam (Temesta). Patienten behöver i regel höga doser Stesolid första dygnen. Lämplig startdos är 60 mg/dygn eller mer (Sic). Vid behandling med Propofol bör patienten vårdas på en intensivvårdsavdelning.

Olanzapin (Zyprexa) kan ges intramuskulärt 10-20 mg x 2, alternativt risperidon (Risperdal) 1 mg x 2 om patienten har inslag av hallucinationer eller kraftig oro trots diazepam.

Behöver man omedelbar effekt kan man i stället ge Haldol (5 mg/ml) en halv till en milliliter (2,5-5 mg) i.v. eller i.m.

I en senare fas kan man behöva lägga till ett antidepressivum, t ex mirtazapin (Mirtazapin) 30 mg x 1 eller sertralin (Zoloft) 50 mg x 1. Mirtazapin har en sederande effekt och kan ges till natten för sömn. Även sertralin har sederande effekt, särskilt i inledningen av en behandling eller i höga doser. Behandling med ett antidepressivt läkemedel gör det möjligt att komma till rätta med den sömnstörning som är vanlig vid långvarigt skadligt bruk av GHB. Besvär med sömnen är det som ofta oroar patienterna mest. Många patienter med skadligt bruk av GHB utvecklar en depression som kan vara farmakologiskt behandlingskrävande.

Observera att man bör vara försiktig med poliklinisk förskrivning av stora doser bensodiazepiner till personer som brukar GHB, då samtidigt intag av GHB och bensodiazepiner kan vara kraftigt andningsdeprimerande. Flunitrazepam och lorazepam bör undvikas helt polikliniskt. 

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Det är viktigt med en psykiatrisk och social uppföljning av patienter med etablerat skadligt bruk av GHB då ett blandat skadligt bruk med läkemedel, alkohol och narkotika är vanligt. En vård- och behandlingsplan bör upprättas. Återbesök till psykiatrin inom beroendesjukvården eller till socialtjänsten är önskvärt, remiss bör alltid skrivas till socialtjänsten. Nedstämdhet med självmordstankar och ökad suicidalitet förekommer. Prognosen för personer med skadligt bruk av GHB på lång sikt förefaller dålig då många uppvisar annat substansbruk och en betydande psykisk ohälsa. Specifik behandling mot GHB-beroende saknas men man har bl a provat GHB som legal medicin (Xyrem) under kontrollerade former i nedtrappande dos. Annan behandling som kan prövas är buspiron, ofta i kombination med ett antidepressivt medel, t ex mirtazapin.

Substansbruk av centralstimulantia (amfetamin, kokain, ecstasy) är vanligt bland patienter med skadligt bruk av GHB liksom allmän social oreda. Fall med ungdomar under 18 år bör anmälas till sociala myndigheter och BUP (barn- och ungdomspsykiatrisk klinik). Även skolhälsovården kan behöva kopplas in.

Vid upprepade akuta överdoseringar bör anmälan till socialtjänsten göras akut och omhändertagande enligt LVU eller LVM tas under omedelbart övervägande.


Bestående men

En GHB-överdosering ger i regel inga bestående men, såvida inte allvarliga komplikationer tillstöter som luftvägsaspiration, andningssvikt, hjärtstopp, kramper, apnéer eller hypoxi. Däremot om andningsuppehåll med hypoxi förekommit kan allvarliga bestående men med anoxiska hjärnskador bli bestående.

En övergående sömnstörning med kraftiga sömnsvårigheter under 3-4 veckor är vanligt. En efterföljande depression är också vanligt.

Andra biverkningar som beskrivits är magont samt impotens. Beroendet kan kräva behandling under flera månader.


 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, akut intoxikation F13.0
Andra psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes T43.8

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

F13 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika


Referenser
 

Persson S-Å, Eriksson A, Hallgren N, Eklund A, Berkowicz A och Druid H. GHB – farlig, beroendeframkallande och svårkontrollerad ”partydrog”. Läkartidningen Nr 38 2001 Vol 98 4026-34. Länk

Engelsen J & Rolighed Christensen H; Gammahydroxybutyrat en endogen substans og et nyt rusmiddel. Ugeskr Laeger 199;161:6903-7. Länk

Liechti ME, Kupferschmidt H. Gamma-hydroxybutyrate (GHB) and gamma-butyrolactone (GBL): analysis of overdose cases reported to the Swiss Toxicological Information Centre. Swiss Med Weekly. 2004 Sep 4;134 (35-36):534-7. Länk

Caldicott DG, Chow FY, Burns BJ, Felgate PD, Byard RW. Fatalities associated with the use of gamma-hydroxybutyrate and its analogues in Australasia. Med J Aust. 2004 Sep 20;181(6):310-3. Länk

Couper FJ, Thatcher JE, Logan BK. Suspected GHB overdoses in the emergency department. J Anal Toxicol. 2004 Sep;28(6):481-4. Länk

Dyer, J.E., Roth, B., Hyma, B.A. Gamma-hydroxybutyrate withdrawal syndrome. Ann Emerg Med 2001;37:147-153. Länk

Knudsen, K., Greter, J., Verdicchio, M. High mortality rates among GHB abusers in Western Sweden. Clinical Toxicology 2008;46:187-192. Länk

Knudsen, K., Greter, J., Verdicchio, M., Cederquist, T. [GHB, GBL and butanediol poisonings--a serious problem in Western Sweden]. Lakartidningen 2005;102:3294-3296. Länk

Liechti, M.E., Kunz, I., Greminger, P., Speich, R., Kupferschmidt, H. Clinical features of gamma-hydroxybutyrate and gamma-butyrolactone toxicity and concomitant drug and alcohol use. Drug Alcohol Depend 2006;81:323-326. Länk

Skolelevers drogvanor, CAN rapport nr 170, Centralförbundet för alkohol- och narkotikautvecklingen, Stockholm 2017.

Skolelevers drogvanor 2013. Kunskapskällaren 2013, rapport 2013:1. Göteborgs Stad, Social resursförvaltning.

Grund J-P, De Bruin D, Van Gaalen S. Going knock —Recurrent comatose GHB intoxication in the Netherlands & Flanders (Belgium). June 2018, International Journal of Drug Policy. 2018 Jun 26;58:137-148. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev