Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation och substansbruk – Ecstasy (MDMA)

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-09-29

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Ett ökat intresse för hallucinogena droger kan konstateras bland ungdomar under de senaste decennierna, såväl i Sverige som ute i Europa. Ecstasy är en amfetaminbesläktad substans med rusgivande och centralstimulerande effekter som först blev populär under 1990-talet som stimulantia och partydrog. Ecstasy är klassat som narkotika och all användning är illegal.

Bland så kallade nya psykoaktiva substanser (NPS) märks inte bara ecstasy (MDMA) utan en rad olika substanser som fenetylaminerkatinonersyntetiska cannabinoidertryptaminer och flera andra droger. Drogerna kallas även för ”Nätdroger, Designer Drugs, Legal highs eller Smart drugs.” Ecstasy har länge varit vanligast och kan liknas vid en referenssubstans för många andra nya psykoaktiva substanser (NPS).

Flertalet av NPS kan klassificeras som substituerade amfetaminderivat. De flesta har farmakologiska effekter liknande amfetamin med varierande grader av euforiserande, energigivande, stimulerande och hallucinogena effekter. Flertalet har blivit klassade som narkotika enligt LVFS 2011:10 men några har blivit klassade som hälsofarlig vara.

Substanser som Bensylpiperazin (BZP), dextrometorfan (DXM), mefedron, metedron, nafyron, DMT, med flera kan också räknas in under beteckningen (NPS).

Akut förgiftning med NPS samt alkohol och olika läkemedel, framför allt bensodiazepiner, är inte ovanligt bland ungdomar med blandbruk. Även förgiftning med hallucinogena svampar och olika gaser, t ex lustgas, förekommer bland samma grupp av användare.

I den här översikten behandlas framför allt förgiftning med ecstasy. Olika närbesläktade derivat av ecstasy (MDMA, MMDA, MDE, MDA, PFMPP) säljs också över nätet.


För mer information se även behandlingsöversikt - Intoxikation och substansbruk - Nätdroger

 

 

 

ECSTASY


Ecstasy (3,4-metylendioxymetamfetamin - MDMA) är ett centralstimulerande amfetaminliknande medel som blivit en vanlig partydrog i Europa under 1990-talet. Ecstasy är klassat som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning I. Ecstasy syntetiserades redan 1912 av Merck i Tyskland. MDMA användes först som psykoterapeutiskt läkemedel under 60-talet i USA p g a sina "entaktogena" (empatiökande-"tillitsökande") egenskaper och utvecklades senare till en så kallad partydrog runt om i Europa, fr a i England och Tyskland på s k ravefester i samband med musik och dans. För närvarande pågår nya studier om MDMA-understödd psykoterapi kan förbättra effekten i behandlingen av PTSD och svårbehandlade depressiva tillstånd. Även dimetyltryptamin (DMT) och LSD prövas nu i olika studier mot svårbehandlade depressioner. MDMA har potential att fungera som ett snabbt insättande antidepressivt medel genom sin modulering av 5-HT-systemet och som en förstärkningsstrategi i kognitiv terapi. Akut verkar MDMA genom att öka extracellulära 5-HT-nivåer.

I Sverige påträffades ecstasy första gången 1986 och blev narkotikaklassat året därpå. Användandet bland ungdomar i Sverige ökade kraftigt under slutet av 90-talet, minskade under 2000-talets början för att åter öka från 2012 och framåt. Drogen används sporadiskt av ungdomar mellan 15 och 25 års ålder i samband med fester och intensivt dansande. Ecstasy används oftare av pojkar än av flickor. I drogvaneundersökningen 2017 bland svenska skolungdomar uppgav någon enstaka procent att de provat ecstasy i gymnasieskolans årskurs 2 mot 3 % 2006. Av de som provat narkotika i årskurs 2 uppgav 12 % att de provat ecstasy i Göteborg 2013. Endast ett fåtal personer med substansbruk efterfrågar behandling för ecstasyrelaterade problem. Ecstasy är vanligare i södra Sverige samt i storstadsregionerna.

Ecstasy är en potent frisättare av serotonin, dopamin och noradrenalin. Effekt inträder ca 30 minuter efter intag och är som starkast under 1-3 timmar. Halveringstiden är ca 7 timmar. Vid akut överdosering kan symtom p g a kraftig serotoninfrisättning orsaka ett s k serotonergt syndrom. MDMA metaboliseras huvudsakligen via två vägar i levern, dels via COMT genom metylering, dels genom dealkylering och deaminering.

 

Innehåll och utseende

Ecstasy är ett centralstimulerande medel med något svagare fysiologiska, men mer euforiserande, hallucinogena (psykotropa) och entaktogena effekter jämfört med amfetamin. Substansen är rusgivande och man får en ökad sensorisk varseblivning med ökad perception för ljud och ljus. Det finns flera olika närbesläktade substituerade amfetaminer med liknande effekter som ecstasy, t ex:
 

 • MDEA/MDE (metylendioxyetylamfetamin) "Eve"
 • MDA (metylendioxyamfetamin) ”Sally, SASS, Sassafras”
 • TFMPP (trifluorometylfenylpiperazin) ”Legal X”
 • MBDB (metyl-bensodoxol-butanamin) ”Eden, Methyl-J”
 • PMA (para-metoxiamfetamin) ”Dr Death”
 • PMMA (para-metoxi-metamfetamin) ”Superman”

 

Drogerna har många olika slangnamn bland brukarna, som t ex XTC, Love and kissing pills, Adam, Eve, Eden, E, Mandy, Molly, Superman, X med mera. 

Ecstasy säljs vanligen som färgglada tabletter som intas oralt med olika utseende i styrkan 50-100 mg. Innehåll och styrka kan variera mellan olika tabletter och är sällan helt känt för användaren. Effekten är därför svårförutsägbar och varierande. Tabletterna är ofta stämplade med en logotyp eller ett varumärke, t ex en "Smiley", Mitsubishi-märket, Supermanlogotypen, Mercedes-stjärnan eller liknande. På den illegala marknaden kostar en tablett cirka 100 kronor. Ecstasy i pulverform kan även snortas, inhaleras eller lösas upp och injiceras vilket är ovanligt. En tablett kostar ca 150 kr/st (prisuppgifter från CAN 2020).

Analyser av innehållet i olika ecstasytabletter har visat på förekomst av en mängd olika kemiska substanser - MDMA, MDEA, MDA, MDB e t c. Detta gör att användaren kan uppleva varierande effekter mellan olika tabletter av samma utseende. Ecstasytabletter importeras från bland annat Ryssland, Polen, Tyskland och Holland.

Flertalet NPS kan analyseras i blod och urin vid misstanke om drogpåverkan vid utvidgad analys. Snabbtester av urinprov finns för drogscreening men dessa tar enbart de vanligaste preparaten som ecstasy. MDMA kan vanligen påvisas i urinen upp till 2-4 dagar efter intag.

Ecstasy.jpg

Figur 1. Vanligt utseende vid försäljning av tabletter.

 

 

 

SYMTOM


Påverkan

Effekten av ecstasy och liknande substanser kännetecknas av positiva ruseffekter som eufori, social empati, öppenhet och ökad mental och fysisk energi. Välbefinnandet ökar och en positiv lustkänsla infinner sig under 1 till 3 timmar efter intag. Självförtroendet ökar temporärt och man får en upplevelse av att alla problem försvinner. Drogerna ger en förhöjd känsla av kommunikation, förståelse och inlevelse. Man upplever ökad tillit och intimitet till andra personer i omgivningen. Denna effekt benämns som entaktogen. Man blir mer benägen till nära kroppskontakt. Lukt-, syn- och hörselintryck förstärks - ökad perception. Pupillerna vidgas (mydriasis). Flera närliggande preparat saknar den entaktogena effekten.

Den centralnervösa effekten orsakas främst av en kraftig serotoninfrisättning i hjärnans centrala delar främst limbiska systemet och hippocampus, men efter en tids bruk uttöms alla serotonerga depåer och patienterna utvecklar negativa mentala symtom med dysfori, nedstämdhet, olust, depressioner och ibland psykoser.

Exempel på effekter:
 

 • Hyperaktivitet, rastlöshet och hypomani
 • Tankeflykt, instabilt temperament
 • Oro, ångest, irritabilitet
 • Hjärtklappning
 • Försämrad självkontroll, distanslöshet, instabilt beteende
 • Gränslös sexuell aktivitet
 • Ökad aptit, hetsätande (men även aptitlöshet och anorexi)
 • Huvudvärk
 • Psykosliknande reaktioner, hallucinationer

 

Droganvändaren blir med tiden efter upprepat intag utmattad, irriterad och deprimerad. Patientens nedstämdhet kan vara svårbehandlad och långdragen. Experimentella djurdata tyder på att skador på dopaminbanor och framför allt serotoninbanor är morfologiska och delvis irreversibla. Även generella kramper förekommer efter överdosering.

Symtom som kan uppträda efter några månaders substansbruk är:
 

 • Trötthet, orkeslöshet, nedstämdhet
 • Sömnsvårigheter
 • Stereotypt beteende, tics
 • Posthallucinatorisk perceptionsstörning (HPPD)
 • Syntinnitus
 • Depression
 • Paranoia
 • Ångest
 • Mutism
 • Katatonier

 

Behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat) mot nedstämdhet fungerar sämre än normalt efter substansbruk av ecstasy. Användaren får med tiden sämre effekt av förnyat intag av ecstasy. Vid långvarigt substansbruk utvecklar många patienter en kognitiv dysfunktion - minne och inlärningsförmåga försämras väsentligt.

 

Symtom vid akut överdosering

En normal dos är skattat till 100 mg per os, vanliga variationer är 50-250 mg. Lindrig överdosering är sannolikt 250-500 mg, måttlig överdosering 500-1000 mg och kraftig överdosering över 1000 mg. Vid akut överdosering av ecstasy och andra centralstimulerande partydroger ser man kliniska symtom som stora, vidgade pupiller, hyperaktivitet, excitation, upprymdhet, ökad svettning, rastlöshet och agitation. Patienten kan te sig onaturligt uppspelt och utveckla psykomotorisk oro. Man kan få takykardi, palpitationer och tremor samt hypertoni och bröstsmärta. Aggressivitet förekommer, liksom förvirring och hallucinationer. I en studie av akuta förgiftningar med NPS rapporterades psykos hos 6 % av patienterna. Det finns risk att patienten drabbas av muskelspänningar, muskelryckningar och kramper, vanligt är kramp i käkpartiet (trismus, ihållande tuggning) samt hypertermi. Risken för hypertermi är betydande och kan bli mycket allvarlig och livshotande.

Ecstasy metaboliseras genom demetylering i levern via CYP2D6 till 4-hydroxy-3-metoxy-amfetamin (HMA) och sedan vidare genom metylering till 4-hydroxy-3-metoxy-metamfetamin (HMMA) via enzymet COMT.

Vid akut överdosering löper patienten risk för:
 

 • Akut konfusion
 • Hjärtarytmier
 • Myoklona kramper
 • Serotonergt syndrom
 • Hypertermi (feber), värmeslag
 • Vattenintoxikation med hyponatremi
 • Hjärnödem
 • Leverpåverkan
 • Njursvikt

 

Vattenintoxikation kan uppträda efter intag av ett par ecstasytabletter och överdrivet intag av vatten; flickor förefaller mer känsliga än pojkar. Vattenintoxikation med uttalad hyponatremi (S-Na < 120 mmol/l) kan leda till hjärnödem, huvudvärk, dimsyn, kramper och koma. Enstaka dödsfall har rapporterats i Sverige och ett flertal fall i England och Europa.

Värmeslag kan uppträda efter intag av ecstasy och långvarig dans eller vistelse i varm miljö (nattklubbsmiljö). Patienten löper risk för att utveckla hypertermi med muskulär rigiditet, kramper och rabdomyolys. Dåligt intag av dryck ökar risken för hypertermi och acidos. Hypertermi är ofta ett av symtomen i ett "serotonergt syndrom" (se nedan) och kan leda till hyperkalemi, hjärtpåverkan med arytmier, koma och multipel organsvikt. Hypertermin beror sannolikt på blockad av 5-HT2A-receptorer i hjärnan och en ökning av serotonin i hypotalamus och striatum med en nedreglerad funktion av dopamin.

Kroppstemperatur över 41 grader är farligt och över 42 grader är direkt livshotande, en sådan kraftig hypertermi kräver omedelbart omhändertagande med aktiv snabb kylning. Hypertermin kan bli uttalad och långdragen, särskilt efter intag av PMA eller PMMA. Isolerade fall med leversvikt och njursvikt finns även beskrivet. Troligen uppträder njursvikt sekundärt till rabdomyolysen och utfällning av myoglobin i njurglomeruli. Kontrollera alltid myoglobin eller CK i serum. CT-hjärna eller magnetröntgen bör utföras om uttalad hyponatremi uppträder (S-Na < 120 mmol/L), för att utesluta hjärnödem, eller vid fokalneurologiska symtom. Morfologiska skador på serotonerga banor kan påvisas med PET-kamera (f-MRI). Observera att kylning med kyldräkt kan vara otillräckligt p g a för långsam effekt, varför mer invasiva åtgärder som isbad kan behöva tillgripas.

Andra allvarliga symtom som kan utvecklas är försämrad koagulationsförmåga, DIC (disseminerad intravasal koagulation) och andningssvikt med risk för lungödem. Kramper och koma kan förekomma. Det finns även risk för tromboemboliska komplikationer som hjärnblödning, lungemboli och kardiovaskulär kollaps.

 

Serotonergt syndrom

Med serotonergt syndrom menas en kraftig överaktivitet i det serotonerga systemet i hjärnan. Det är ett allvarligt tillstånd som kan inträffa vid överdosering av olika NPS, ofta i kombination med antidepressiva läkemedel eller analgetika. I värsta fall leder det till multipel organsvikt och dödsfall. Serotonergt syndrom går vanligen med hypertermi och dessa fall bör vårdas på en intensivvårdsavdelning.

Symtom på serotonergt syndrom innefattar:
 

 • Motorisk oro
 • Tremor
 • Svettning
 • Stora pupiller
 • Oro
 • Agitation
 • Konfusion
 • Diarré
 • Klonus (lättutlösta extremitetsreflexer), främst nedre extremiteterna
 • Takykardi
 • Rigiditet
 • Hypertermi

 

Se behandlingsöversikt - Serotonergt syndrom

 

 

 

BEHANDLING


Omhändertagande

Omhändertagandet vid akut överdosering med centralstimulerande amfetaminanaloger är i huvudsak symtomatiskt och likartat för de flesta substanser. Specifika antidoter saknas men vissa läkemedel kan prövas vid serotonergt syndrom.

Viktigast är en noggrann övervakning av:
 

 • Vakenhet
 • Andning
 • Cirkulation (puls, blodtryck)
 • Temperatur
 • Mentala funktioner

 

Det är viktigt att styra patienten till rätt medicinsk avdelning så att vitala livsfunktioner kan säkerställas akut. I efterförloppet bör substansbruket behandlas; bedömning av psykiatriker och remiss till beroendemedicinsk klinik och socialtjänsten blir ofta aktuellt. Anmälan till socialtjänsten skall alltid utföras vid livshotande substansbruk.

Prognosen vid förgiftning med partydroger är i regel god om inte allvarliga komplikationer tillstött redan före ankomsten till sjukhus. Screening med drogsticka kan ibland, men inte alltid, ge information om vilka droger som intagits. Negativ screening utesluter inte förgiftning med partydroger.

 

Behandling vid akut överdosering

Kontrollera puls, blodtryck, temperatur och mentala funktioner regelbundet. Invasiv blodtrycksmätning bör utföras vid kraftig blodtrycksstegring vid måttlig eller kraftig intoxikation. Placera patienten i ett tyst och mörkt rum vid lindrig till måttlig förgiftning och låt honom eller henne äta, sova och vila (sovmorgon). Behandla oro och agitation. Observera risken för hypertermi. Rehydrera med kristalloida vätskor och kontrollera elektrolyter i serum. Gör drogscreening av urinprov eller plasma.

Generell handläggning:
 

 • Alla allmänpåverkade patienter bör behandlas på sjukhus.

 • Sätt minst en PVK

 • KAD på medvetslös eller uttalat allmänpåverkad patient

 • Ta Hb, LPK, CRP, trombocyter, PK/INR, kreatinin, myoglobin, CK,  leverstatus och drogsticka. Vid behov sätt dropp, t ex Ringer-acetat.
   
 • Adekvat vätsketillförsel, sätt minst en PVK och ge riklig rehydrering (2-3 liter Ringer-Acetat) med sikte på god diures.
   
 • Noggrann monitorering av vätskebalans, elektrolytstatus, njurfunktion, temperatur och leverstatus. Korrigera elektrolytrubbningar.

 • Var liberal med ultraljud hjärta (UCG) och CT hjärna. 

 

Farmakologisk behandling vid oro eller agitation:
 

 • Diazepam (Stesolid) 5-20 mg 3-4 gånger dagligen alternativt oxazepam (Oxascand) 15-50 mg 3 gånger dagligen
    
 • Droperidol (Dridol) 10 mg i.m. x 1 vid kraftig oro
   
 • Olanzapin (Zyprexa) 10 mg x 2 alt risperidon (Risperdal) 1 mg x 2 vid psykotiska symtom eller utpräglad oro. OBS Olanzapin ges inte intravenöst. 
   
 • Midazolam 2-5 mg i.v. vid motorisk oro och ångest. Kan behöva ges i infusion 1-5 mg/h. 
   
 • Propofol (Propofol) i.v. i infusion vid kraftig oro på en intensivvårdsavdelning
   
 • Dexmedetomidin (Dexdor) eller klonidin i kontinuerlig infusion vid kraftig oro på en intensivvårdsavdelning
   
 • Symtomatisk behandling i övrigt
   
 • Försiktighet med betablockerare
   
 • OBS. Samtidig användning av intramuskulärt olanzapin och bensodiazepiner bör undvikas utanför en intensivvårdsavdelning p g a ökad risk för hypotoni, bradykardi och andningsdepression.

 

CT-hjärna vid blodtryckskris eller neurologiska symtom, som vid hjärnödem eller stroke. Kontrollera myoglobin i serum för att se om rabdomyolys föreligger. Eventuellt forcerad alkaliniserad diures om så är fallet.


Vid hypertermi kan aktiv nedkylning och sedering krävas:
 

 • 1-2 liter kall koksalt intravenöst

 • Diazepam (Stesolid) 5-20 mg i.v.

 • Kylbehandling med kyldräkt eller liknande

 • Vid extrem hypertermi kan kylning extracorporealt via ECMO användas


Vid serotonergt syndrom kan behandling med något av nedanstående läkemedel ges:
 


Vid kraftig hypertoni (> 200 mmHg) - invasiv blodtryckskontroll med artärkateter:
 

 

 

Behandling av beroende eller långvarigt substansbruk av Ecstasy

Den mest effektiva behandlingen för patienter med MDMA-beroende är kognitiva beteendeinsatser utformade för att förändra patientens tänkande, förväntningar och beteenden och att öka färdigheterna i att hantera livets olika stressorer. Stödgrupper för mental återhämtning kan vara effektivt i kombination med beteendeinsatser för att stödja långsiktig återhämtning. Specifik farmakologisk behandling saknas utan utformas efter den enskildes mentala status.

I initialstadiet är ofta farmakologisk behandling av abstinenssymtom nödvändig. Den farmakologiska behandlingen trappas successivt ut under 3-6 månader samtidigt som stödterapin består. Abstinensbehandling kan genomföras med t ex ett Oxascandschema (oxazepam) i successivt nedtrappande dos under 4-7 dagar. Tungt Oxascandschema innebär 30 mg x 4 första dagen, därefter successiv nedtrappning. Lätt Oxascandschema innebär 15 mg x 4 första dagen, därefter successiv nedtrappning. I första hand bör det lätta schemat följas, men om abstinenssymtomen är uttalade som efter en lång period av intensivt substansbruk kan det tunga schemat följas. Studier har gjorts med litium mot abstinensbesvär liksom med acetylcystein, buspiron, vareniklin, lofexidin (clonidinliknande) och cannabinol. Det antidepressiva medlet duloxetin (Cymbalta, Duloxetine) har haft positiva effekter i en del mindre studier mot ecstasy beroende.


 

ICD-10

Psykostimulantia med missbruksrisk T43.6
Andra och icke specificerade narkotiska medel T40.6
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, skadligt bruk F15.1
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, akut intoxikation F16.0
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, beroendesyndrom F14.2
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, akut intoxikation F15.0
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, skadligt bruk F16.1

 

Referenser


de la Torre R et al. Human pharmacology of MDMA: pharmacokinetics, metabolism, and disposition. Ther Drug Monit. 2004 Apr;26(2):137-44. Länk

Gouzoulis-Mayfrank E. & Daumann J. Neurotoxicity of methylenedioxyamphetamines (MDMA; ecstasy) in humans: how strong is the evidence for persistent brain damage? Addiction 2006; 101:3: 348-361. Länk

Ames D, Wirshing WC. Ecstasy, the serotonin syndrome, and neuroleptic malignant syndrome – a possible link? JAMA. 1993 Feb 17;269(7):869-70. Länk

Skolelevers drogvanor 2013. Kunskapskällaren 2013, rapport 2013:1. Göteborgs Stad, Social resursförvaltning.

Årsrapport EMCDDA Situationen på narkotikaområdet i Europa 2006. ISSN:1609-6207.

Piper BJ. A developmental comparison of the neurobehavioral effects of ecstasy (MDMA). Neurotoxicol Teratol. 2007 Mar-Apr;29(2):288-300. Länk

Bankson MG, Cunningham KA. 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) as a unique model of serotonin receptor function and serotonin-dopamine interactions. J Pharmacol Exp Ther. 2001 Jun;297(3):846-52. Länk

Montoya AG et al. Long-term neuropsychiatric consequences of "ecstasy" (MDMA): a review. Harv Rev Psychiatry 2002 10(4):212-20. Länk

Karlsen SN, Spigset O, Slördal L. The dark side of ecstasy: neuropsychiatric symptoms after exposure to 3,4-methylenedioxymethamphetamine. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008;102(1):15-24. Länk

Dar KJ, McBrien ME. MDMA induced hyperthermia: report of a fatality and review of current therapy. Intensive Care Med 1996;22(9):995-6. Länk

Bråbäck L, Humble M. [Young woman dies of water intoxication after taking one tablet of ecstasy. Today's drug panorama calls for increased vigilance in health care] Läkartidningen 2001;98(8):817-9. Länk

Parrott AC. Recreational Ecstasy/MDMA, the serotonin syndrome, and serotonergic neurotoxicity. Pharmacol Biochem Behav. 2002;71(4):837-44. Länk

Stolaroff MJ, Wells CW. Preliminary results with new psychoactive agents 2C-T-2 and 2C-T-7. Yearbook for Ethnomedicine 1993:99-117.

Balíková M. Nonfatal and fatal DOB (2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine) overdose. Forensic Sci Int. (2005) 153, 85–91. Länk

Bowen JS, Davis GB, Kearney TE, Bardin J. Diffuse vascular spasm associated with 4-bromo-2,5-dimethoxyamphetamine ingestion. JAMA. 1983;249(11):1477-9. Länk

Rammer L, Holmgren P, Sandler H. Fatal intoxication by dextromethorphan: A report on two cases. Forensic Sci Int. 1988;37(4):233-6. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev