Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation och substansbruk – Cannabis

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-11-19

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

 

BAKGRUND

 

Cannabis är en drog som använts mycket länge i vissa kulturer som rogivande, ångestlösande, smärtstillande och stämningshöjande medel. Cannabis har många smeknamn som ”weed, brunt, grönt, gräs, ganja, braja, röka, joint, gås, spliff, holk, feting” m m. Det uppskattas att 147 miljoner människor världen över använder cannabis regelbundet. Vanligast tycks användningen vara i anglosaxiska länder som Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och USA. Cannabis används också i stor utsträckning i Europa där 17,2 miljoner, eller 14,1 % av alla unga vuxna (15–34 år), använt cannabis någon gång under senaste året. I Sverige har 7,2 % i åldersgruppen 15–34 år använt cannabis någon gång under senaste året vilket är lägre än genomsnittet i Europa (ungefär hälften så vanligt) och väsentligt lägre jämfört med delstater i USA som legaliserat cannabis.

Cannabis är en utpräglad ungdomsdrog och den mest utbredda drogen i Sverige. Användningen tycks ha ökat markant sista 2 åren. I huvudsak är cannabis förekommande i åldersgruppen 15–25 år, men substansbruk förekommer även högre upp i åldrarna. I Sverige är 50 % av de som söker hjälp för cannabisbruk under 20 år. 80 % av alla beslag av narkotika inom EU utgörs av cannabis. Två tredjedelar av dessa beslag görs i Spanien och England.

Cannabis intas vanligen genom rökning i cigaretter eller pipa, antingen som hasch (cannabisharts) eller marijuana. Under senare år har tillgången ökat markant på marijuana i EU och i Sverige. Hasch kallas även för cannabis resin.

En renodlad cannabisförgiftning (överdosering) kräver vanligen inte vård på akutmedicinsk klinik utan kan skötas inom psykiatrin eller på beroendemedicinsk avdelning, liksom abstinensbesvär och andra negativa symtom kopplade till substansbruk. Cannabis är dock vanligt förekommande vid blandbruk med läkemedel och andra droger och är därför vanligt förekommande bland patienter som vårdas p g a akut förgiftning och överdoser vid akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Blandintoxikationer av THC, tramadol och bensodiazepiner har blivit mycket vanligt. Cannabisanvändning är även vanligt bland tunga brukare av heroin eller amfetamin. Cannabisanvändning kategoriseras som tungt substansbruk när det används dagligen eller så gott som dagligen (20 dagar eller mer per månad).

Omhändertagandet vid akut cannabisförgiftning styrs av vilka övriga droger som intagits samtidigt, men är i huvudsak symtomatiskt. Viktigast vid akut blandförgiftning är en noggrann övervakning av vakenhet, andning, cirkulation och mentala funktioner samt att styra patienten till rätt vårdavdelning. Den mentala instabiliteten är väl så viktig att observera som den somatiska. Många patienter med substansbruk med cannabis behöver först medicinsk behandling och därefter bedömning av psykiatrin, remiss till beroendemedicinsk klinik och vidare till socialtjänsten.

Prognosen vid akut cannabisrus är i regel god utom vid allvarliga blandintoxikationer. Allvarliga kroppsskador är inte ovanligt efter akuta psykoser, t ex hopp eller fall ifrån hög höjd liksom trafikolyckor. 


För mer allmän information om narkotikaberoende se behandlingsöversikt - Narkotikaberoende - diagnostik och behandling

 

 

 

CANNABIS SATIVA/INDICA


Cannabis skördas från växten Cannabis Sativa (indisk hampa) eller från plantan Cannabis Indica. Cannabisväxten odlas främst i varma länder i Nordafrika (Marocko, Algeriet) och Mexico, men kan odlas i många andra länder, även i Sverige (både inomhus och utomhus). Marknadsandelen för inhemskt producerad, kraftfull marijuana har ökat under de senaste åren, och data pekar nu på att även importerad hasch har blivit kraftfullare. Cannabis ingår i hasch, marijuana och hascholja, vilka alla används som berusningsmedel. Cannabis i ätbara livsmedel som kakor "Brownies" och olika godisartiklar har ökat påtagligt under senare år. Hasch har under lång tid varit vanligaste cannabispreparatet i Sverige och utgjorde ca 85 % av marknaden i Sverige 2011 men marijuana har blivit allt vanligare under senare år. Sedan 2013 är marijuana vanligare än hasch i Europa. I svenska skolenkäter är användning av marijuana vanligare än hasch.

Marijuana framställs ur torkade blomdelar och toppskott medan hasch (cannabisharts) består av kådan från stamdelarna på cannabisplantan (honplantan), sammanpressade med blomdelar och toppskott (cannabis resin). Hasch blandas oftast med vanlig tobak medan marijuana oftast röks utan tobak. Cannabis röks vanligen i rullcigaretter ("joints") eller i pipa (holk), men kan även ätas i kakor eller intas i dryck, exempelvis i te. Ett gram marijuana på gatan kostar cirka 100 kronor, 2,5 g kostar cirka 300 kronor. I en rullcigarett (joint) blandas vanligen 200–400 mg cannabis med tobak som man röker ensam eller tillsammans med andra. I en pipa (holk) blandas vanligen 700 mg till en kostnad av cirka 100 kronor. Priset för marijuana är ungefär detsamma som för hasch. Regelbundna användare av cannabis konsumerar vanligen mer än 2 g per dag.

Cannabis innehåller ett flertal psykogent aktiva cannabinoider. Den mest psykoaktiva substansen är delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) som ger ett avslappnande och euforiserande rus. Andra aktiva cannabinoider är delta-9-tetrahydrocannabivarin, delta-8-tetrahydrocannabinol, cannabigerol, cannabinol, cannabichromen och cannabidiol. THC anses vara psykotomimetiskt (psykosframkallande) medan cannabidiol anses vara antipsykotiskt. Det finns en mängd olika cannabinoler (minst 60–80 stycken) och det är inte helt klarlagt vilka som är psykogent aktiva. Halten THC i marijuana är vanligtvis lägre än i hasch, cirka 5–10 % i marijuana mot 7–14 % aktiv substans i hasch. En variant av cannabis som kallas för ”skunk” är starkare och innehåller 6–15 % THC. Skunk anses vara extra starkt och har visats kunna ge skador på vit substans i hjärnan nära corpus callosum. Koncentrationen av THC har under senare år ökat, preparat med halter ända upp mot 30 % har hittats men vanligen är det inte mer än 14 %. En variant av cannabisplantan som kallas "Sensimilla" innehåller inga frön och innehåller därför extra höga halter av THC. Sensimilla odlas fram enbart från honplantor.

Användningen av cannabis har ökat över hela världen under senare år. Cannabis anses vara måttligt beroendeframkallande. Beroende anses föreligga när användaren fortsätter använda drogen regelbundet trots beteendemässiga, kognitiva, perceptuella och emotionellt negativa symtom. Av alla som använder cannabis utvecklar cirka 9 % ett beroende. Av de som börjar använda cannabis regelbundet under gymnasietiden utvecklar cirka var sjätte (16,7 %) ett beroende. Av de som är dagliganvändare (20 dagar per månad eller mer) före 17 års ålder utvecklar 50–60 % ett beroendeproblem. Tidig regelbunden användning ökar alltså risken för beroende betydligt. Det finns robusta vetenskapliga belägg för att cannabis ökar risken för psykossjukdom men i vilken grad är omtvistat. Vanligen anger man risken som "dubbelt så stor" som utan cannabisanvändning.

 

 

 

SYMTOM


Påverkan

Rökning av cannabis ger användaren en känsla av avslappning, lugn, smärtlindring, fridfullhet och lustfylld upprymdhet. I höga doser kan varseblivningen bli förstärkt och förändrad, man upplever ökad och förändrad perception framför allt av ljud och ljus. Musik kan upplevas starkare och ge kraftigare upplevelser. Cannabis är även smärtlindrande och i viss mån kramplösande. På vissa håll i världen används cannabinoler i medicinskt syfte ("medicinsk cannabis") under reglerade former som smärtstillande medel, bl a vid multipel skleros (MS) och kroniska handikapp med muskulära kontrakturer och spasticitet, t ex efter anoxiska hjärnskador. Cannabidiol har gett positiva effekter i behandlingen av vissa svåra former av epilepsi, Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom. Medicinska studier har kunnat visa att cannabis inte hjälper mot MS-sjukdomens progress men ger smärtlindring och är rogivande. Forskning pågår inom fältet, även avseende effekter på diabetes. Vad som avses med medicinsk cannabis varierar mellan olika länder och mellan olika stater i USA, flera olika beredningar har definierats som medicinsk cannabis. Medicinsk cannabis förskrivs inte av läkare utan försäljs av särskilda dispensärer till dem som kan uppvisa rättighet att köpa det på medicinska grunder. Omfattande studier av cannabidiol som smärtlindrande läkemedel har inte visat övertygande positiva resultat utan i flera fall med många biverkaningar.

Hallucinationer och psykotiska symtom uppträder i svårare fall vid substansbruk, även florida psykoser förekommer särskilt efter intensivt användande eller användning av väldigt starka preparat. Cannabis är vanligen lugnande men aggressiva genombrott med psykotiska symtom förekommer. Cannabis reklameras ofta som en drog som sprider ”lugn och fridfullhet” men detta har kommit att ifrågasättas under senare år då en rad aggressiva våldsbrott utförts under cannabispåverkan. En vetenskaplig metaanalys publicerad 2020 kunde påvisa en moderat men signifikant ökad risk för våldsamma handlingar hos unga personer med cannabisberoende.
 


Symtom vid cannabispåverkan
 

 • Berusning, upprymdhet
 • Fnittrighet, gladlynthet, 'flummig och flamsig', leenden
 • Pratsamhet, mer socialt aktiv
 • Ixoid (vidhäftig) i tal och tanke
 • Grandiosa tankar
 • Rödsprängda ögonvitor, glansiga ögon
 • Vidgade pupiller, hängande ögonlock
 • Torrhetskänsla i mun och svalg
 • Godissug
 • Långsamma reflexer, slapp muskulatur (låg tonus)
 • Fumlighet
 • Sluddrigt tal
 • Hjärtklappning, palpitationer (takykardi)
 • Sömnighet, trötthet, hängighet, dvala
 • Osammanhängande i tal och tanke
 • Passivitet, inbundenhet
 • Ångestattacker, panikångest
 • Paranoida tankar
 • Vanföreställningar, hallucinationer

 


Abstinens
 

Cannabis kan orsaka abstinenssymtom, även lång tid efter användandet med:
 

 • Irritabilitet
 • Minnesluckor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sömnsvårigheter
 • Mardrömmar
 • Overklighetskänsla
 • Ångest
 • Depression

 

 

Substansbruk


Psykiska effekter

Personer med cannabisberoende har högre grad av psykiatrisk komorbiditet jämfört med normalpopulationen (högre grad av psykisk ohälsa). Man ser högre förekomst av depression, dystymi, mani, hypomani, panikångest, agorafobi, sociala fobier, andra specifika fobier och generellt ångestsyndrom. Samtida bruk av andra substanser är vanligt förekommande. Substansbruk av cannabis kan leda till abstinensliknande symtom som ångest, förvirring, vanföreställningar och hallucinationer. I höga doser och framför allt efter längre tids substansbruk kan andra psykiska symtom utvecklas som:
 

 • Depressioner, nedstämdhet
 • Apati, slapphet
 • Minnessvårigheter
 • Humörsvängningar, nedstämdhet, ångest
 • Amotivationssyndrom, orkeslöshet, initiativlöshet
 • Personlighetsförändring, ökad inåtvändhet, inbundenhet, tysthet
 • Förändrad verklighetsuppfattning
 • Kognitiv svikt
 • Paranoida idéer
 • Psykotiska symtom

 

Personlighetsförändringen kan bli bestående om användaren fortsätter att röka cannabis efter att den primära psykosen utvecklats. Psykotiska symtom kan hos känsliga individer uppträda hastigt efter några veckors intensivt substansbruk eller användning av starkare preparat – en så kallad "akut haschpsykos". Finns det en koppling till cannabis vid förstagångsinsjuknande i psykossjukdom predikterar denna sämre prognos med fler dagar på sjukhus och fler inläggningar. Vissa användare riskerar med tiden, efter månader av intensiv användning att utveckla försämrad kognitiv funktion med sämre inlärningsförmåga, närminne, exekutiva funktioner och simultankapacitet. Personlighetsförändring jämte förändrad verklighetsuppfattning med ”schizofreniforma symtom” kan uppträda. Dessa symtom uppträder i regel inte förrän efter flera års regelbunden användning. I en australiensisk studie har rapporterats om sämre intellektuell utveckling hos dem som brukat cannabis före 17 års ålder. En svensk studie har visat 40 % ökad dödlighet bland dem som använt cannabis i tonåren jämfört med normalpopulationen (OR 1.4).

Risken för att utveckla schizofreniforma symtom är väsentligt högre för dem som använder drogen dagligen (dubbelt ökad risk) jämfört med dem som endast rökt ett fåtal gånger. Risken är högre för dem som börjat röka i unga år jämfört med dem som börjat senare (efter 18 års ålder). Riskerna att utveckla akut psykos, personlighetsförändring och depression följer samma mönster. Flickor förefaller vara känsligare än pojkar men användningen är betydligt vanligare bland pojkar (8,4 % av unga pojkar mot 6,2 % av unga flickor).


Differentialdiagnostik mellan cannabisinducerad psykos (CIP) och primär psykos (PP)

Följande faktorer är vanligare vid cannabisinducerad psykos (CIP) jämfört med psykos orsakad av schizofreni (primär psykos – PP): manligt kön, expansivitet i känslor och idéer, derealisation eller depersonalisation, visuella hallucinationer och förändrat sensorium. Tid för sista drogintag kan indikera om patientens psykotiska symtom beror på cannabisförgiftning eller abstinenssymtom. Premorbid personlighetsstörning är vanligare vid underliggande schizofrenisjukdom. Observera att 25 % prevalens av positiv cannabisurintoxikologi har rapporterats vid schizofreni. Det är viktigt med noggrann anamnes. Skilj noga på CIP och intoxikation av cannabis.


Kännetecken för cannabisinducerad psykos (CIP)
 

 • Symtomen uppträder under eller efter tungt substansbruk eller efter ökning av styrkan på cannabis

 • En positiv toxikologi-screening kan ge ett tydligt tidssamband

 • Antipsykotiska läkemedel förbättrar inte alltid symtomen

 • Ofta förknippat med visuella illusioner och paranoida idéer

 • Patienten är mer medveten om symtomatologin, har mer insikt om sjukdomen

 • Tankar är mer organiserade och sekventiella jämfört med PP

 • Det är vanligt med tung användning av cannabis under den senaste månaden

 • Symtomen minskar med minskad droganvändning

 • Plötslig uppkomst av humörlabilitet och paranoida symtom, inom 1 vecka efter användning men så tidigt som 24 timmar efter användning.

 • Mer stämningsrelaterade symtom jämfört med primär psykos (mer ångest)

 

 

Kännetecken för primär psykossjukdom (PP)
 

 • Symtomen uppträder vanligen före eller utan tungt substansbruk

 • Antipsykotiska läkemedel förbättrar symtomen markant

 • Förenat med vanföreställningar, hallucinationer och tankefel

 • Symtomen persisterar trots drogabstinens

 • Mindre insikt om det psykotiska tillståndet

 • Desorganiserade tankar (t ex lösa associationer, lösryckt eller omständligt tal)

 • Mer humörstabilt jämfört med CIP

 


Substansbruk av cannabis kan leda till
 

 • Impulsiva våldshandlingar
 • Självmordshandlingar
 • Förändrad tidsuppfattning
 • Försämrad förmåga till omvärldsförståelse
 • Ensamhet, social isolering, inbundenhet
 • Personlighetsförändring, schizofreniforma symtom

 

Tonåringar kan få försenad identitetsutveckling och försenad personlig mognad. Tonårskaraktären med tonårsrevolten gentemot auktoriteter och samhällsinstitutioner kan kvarstå under många år. Psykomotoriska funktioner med krav på simultankapacitet kan också försämras. Förmågan att köra bil eller utföra komplicerade arbetsuppgifter försämras.Övriga effekter

Personer med cannabisberoende har en lägre grad av glukosmetabolism i hjärnan, särskilt i lillhjärnan. Cannabisrökning innebär en ökad exposition för tjära (50 procent mer än i cigaretter) vilket ökar risken för hosta och bronkit, både akut och kronisk, liksom för kronisk lungsjukdom. Det ger ökad risk för hosta, ökad salivproduktion, bronkit, heshet och dyspné. Det finns förhöjd risk för lungcancer (dubblerad risk för tunga användare), för testikelcancer och en del andra cancertyper samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för akut koronart syndrom och hjärtinfarkt ökar markant bland yngre med cannabisanvändning. Det finns även ökad risk för hypertension, takykardi och förmaksflimmer. 

Fertilitetsnedsättning kan förekomma vid substansbruk av cannabis. Vid graviditet föreligger ökad risk för tillväxthämning hos fostret. Det kan inte heller uteslutas att det föreligger en ökad risk för missbildningar på fostret, för skador på dess psykiska funktioner och risk för att det drabbas av akut icke-lymfatisk leukemi. Djurstudier visar på ökad förekomst av kognitiva skador på avkomman efter cannabisexposition av gravida djur och hos människan möjligen ökad risk för autism hos avkomman. Det finns en ökad risk för låg födelsevikt, förtidig förlossning, för placentalossning, för anemi under graviditet och för intensivvård under graviditet. 

Cannabis påvisas ofta vid olika akuta förgiftningar. Det är vanligt med blandintoxikationer med THC, tramadol och bensodiazepiner. Vid narkotikarelaterade dödsfall är cannabispåverkan vanligt, men utgör sällan dödsorsaken i sig. Substansbruk av cannabis ger ökad risk för arbetsrelaterade skador och trafikolyckor. Risker med cannabis innefattar kognitiv nedsättning, skolmisslyckande och psykosutveckling.

 

 

 

UTREDNING

 

 • Drogscreening (urinprov, U-tox, drogsticka)
 • Verifiering på lab
 • Täta urinprover avseende tetrahydrocannabinol (THC)
 • Kontroll av elektrolytstatus
 • Temperaturkontroll
 • Lungröntgen på vida indikationer
 • Rutinprover i blod
  – Hemoglobin
  – Na, K, kalcium
  – Leverstatus
  – CRP, SR
  – LPK, TPK
  – Kreatinin
  – PK, APTT
 • Psykologbedömning
 • Kuratorskontakt
 • Eventuell remiss till beroendeklinik
 • Bedöm gärna vilken form av cannabis som använts
 • Bedöm hur många gram som konsumeras per vecka
 • Bedöm hur många kronor som går åt till cannabiskonsumtion per vecka

 

 

 

BEHANDLING


Det saknas specifik farmakologisk behandling mot cannabisberoende. Rimonabant är en typ av antagonist, en kompetitiv cannabinoidreceptoragonist (CB-1 receptor) som blockerar effekterna av THC och som har visat positiva resultat i en del studier för att minska akuta fysiologiska problem i samband med cannabisrökning. Rimonabant är dock avregistrerat i Sverige och har ingen plats i behandlingen.

Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk i kombination med psykosocial stödterapi. Behandlingen kan vanligen skötas i öppenvården, men slutenvård krävs vid akuta blandförgiftningar och akuta psykoser. Det primära i behandlingen är total avhållsamhet från fortsatt cannabiskonsumtion. Cannabis kan ge besvärliga abstinenssymtom efter intensiv användning, vanligen sitter abstinensen i cirka en vecka.

Farmakologisk behandling på grund av ångest, abstinens och orostillstånd behöver vanligen fortgå under lång tid efter cannabisbruk. Kontakt med psykiater eller psykolog med särskilda kunskaper om effekterna av cannabis är angeläget. Behandlingen fokuserar på substansbrukets negativa effekter på tankefunktionen, motivationen och kognitiva funktioner. Sjukdomsinsikten är vanligen låg med dålig motivation till behandling och avhållsamhet. Psykiatrisk komorbiditet är vanlig. Utredningen behöver bedöma huruvida psykotiska symtom eller ökad suicidalitet föreligger. Föreligger depressivitet och psykotiska symtom är risken stor för suicidhandlingar. Behandlingen i öppenvården individualiseras och baseras på täta kontakter med psykiater eller psykolog, samt regelbundna kontroller av urinprover med analys av THC. Cannabis kan framkalla depressiva reaktioner och psykoser. Risken för djupa depressioner är trefaldigt ökad bland cannabisanvändare jämfört med icke cannabisanvändare.

Initialt är det vanligt med en närminnesstörning, låg sjukdomsinsikt och dålig motivation till drogfrihet. Sociala aspekter måste också värderas i patientens behandling och kurator kopplas in.

Den psykosociala behandlingen för dem som har färre problem inriktas på korttidsbehandling (3-6 besök i öppenvården) medan patienter med svårare problem får ett längre behandlingsprogram, minst 14 besök till en psykolog eller kurator över en fyramånadersperiod. I vissa fall kan stödinsatser för familj och närstående också vara motiverat. Cannabisbrukare har högre grad av socialbidragsberoende, högre grad av arbetslöshet och sämre akademisk utbildning jämfört med normalpopulationen.

 

Farmakologisk behandling

Behandlingen vid akut cannabisintoxikation inriktas på omedelbar avhållsamhet från cannabis. Vid behov ges parenteral vätska, allvarlig dehydrering förekommer. Substituera även elektrolyter. Ge patienten ett tyst, mörkt rum och vila, mat och sömn.

I initialstadiet är ofta farmakologisk behandling av abstinenssymtom nödvändig. Den farmakologiska behandlingen trappas successivt ut under 3-6 månader samtidigt som stödterapin består. Abstinensbehandling kan genomföras med t ex ett Oxascandschema (oxazepam i successivt nedtrappande dos under 4-7 dagar. Tungt Oxascandschema innebär 30 mg x 4 första dagen, därefter successiv nedtrappning. Lätt Oxascandschema innebär 15 mg x 4 första dagen, därefter successiv nedtrappning. I första hand bör det lätta schemat följas, men om abstinenssymptomen är uttalade som efter en lång period av intensivt substansbruk kan det tunga schemat följas. Studier har gjorts med litium mot abstinensbesvär liksom med acetylcystein, buspiron, vareniklin, lofexidin (clonidinliknande) och cannabinol.


Akut omhändertagande
 

 • Sätt minst en PVK. Ta Hb, LPK, trombocyter och drogsticka på urinen.
   
 • Vid behov sätt dropp, t ex Ringer-acetat, Plasmalyte eller 1000 ml buffrad glukos 5 % per dygn.
   
 • Neuroleptika av typen T. olanzapin (Zyprexa) 5-10 mg x 1-2 (sederande) kan användas liksom T. risperidon (Risperdal) 1 mg x 2 eller T. haloperidol (Haldol) 4 mg x 1.
   
 • Antihistaminer som alternativ: T. hydroxizin (Atarax) 25-50 mg till natten.
   
 • T. oxazepam (Oxascand) 15 mg, enligt schema, ”lätt” eller ”tungt oxascandschema”.
   
 • T. mirtazapin (Remeron) 30 mg till natten.

 • Buspiron 5 mg x 3 kan övervägas (anxiolytiskt läkemedel)
   
 • Acetylcystein kan ev övervägas. N-acetylcystein är en antioxidant som är en prodrog till den naturligt förekommande aminosyran cystein. Det används som slemlösande läkemedel och säljs receptfritt i många länder, även i Sverige. Verkningsmekanismen vid cannabisberoende är inte känd. Effekten är endast påvisad i små och få studier. 

 


Stödinsatser

Identifiera eventuell kognitiv funktionsnedsättning, psykotiska symtom, förekomsten av schizofreniforma symtom och depressivitet och gör en bedömning av suicidaliteten. Erbjud stödinsatser av olika slag:
 

 • Psykosociala stödinsatser
 • Motivationshöjande samtal
 • Stödinsatser för drogrelaterade kompetensbrister
 • Undersökning samt stödinsatser för drogrelaterade minnesförluster
 • Motivera total avhållsamhet

 

Observera att försämringen av kognitiva funktioner initialt kan vara subtil och måste värderas med strukturerade metoder. Vid cannabisbruk eller beroende ger Contingency management (CoM) som är en beteendeterapeutisk metod som tillägg till Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP) och motivationshöjande behandling (MET) bättre resultat.
 

 • En liten effekt på cannabisanvändning jämfört med enbart KBT eller ÅP med MET under behandling eller vid behandlingsslut (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

 • En liten effekt på cannabisanvändning jämfört med enbart KBT eller ÅP med MET 6–12 månaders uppföljning (måttligt starkt vetenskapligt underlag).


ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykotisk störning F12.5
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, skadligt bruk F12.1
Cannabis och dess derivat T40.7

 

Referenser

WHO statistics Internet

Drogutvecklingen i Sverige 2017, Rapport nr 164, Centralförbundet för alkohol- och narkotikautveckling, Stockholm 2017. Länk

Skolelevers drogvanor 2016, Rapport nr 161, Anna Englund CAN 2016. Länk

Narkotikan i Sverige: Metoder för förebyggande arbete en kunskapsöversikt Sven Andréasson (red.) Statens folkhälsoinstitut, Östersund, R 2008:23 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-573-8. Länk

Moore T et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007; 370: 319-28. Länk

D’Elia G, Perris C, Persson G. Psykoser i anslutning till cannabismissbruk. Läkartidningen 67;32:1970.

Areseneault L et al. Cannabis use in adolescence and risk for adult psychosis: longitudinal prospective study. BMJ 2002;325:1212-3. Länk

Patton GC. Cannabis use and mental health in young people: cohort study. BMJ 2002;325:1195-8. Länk

Editorial. Cannabis and mental health. BMJ 2002;325:1183-4. Länk

Zammit S. et al. Self reported cannabis use as a risk factor for schizofrenia in Swedish conscripts of 1969: historical cohort study. BMJ 2002;325:1199-201. Länk

Mass R et al. Relationship between Cannabis use, schizotypal traits, and cognitive function in healthy subjects. Psychopathology 2001;34:209-214. Länk

Fletcher JM et al. Cognitive correlates of long-term cannabis use in Costa Rican men. Arch Gen Psychiatry 1996;53:1051-7. Länk

Ashton CH. Adverse effects of cannabis and cannabinoids. Br J Anaesth 1999;83:637-49. Länk

Volkow, ND et al. Psychiatry research: Neuroimaging, 67, pp 29-38, 1996.

Fergusson and Boden, Cannabis use and later life outcomes are dose dependent. Addiction, 103: 969-976, 2008. Länk

Gray, KM, Carpenter, MJ, Baker, NL, DeSantis, SM, Kryway, E, Hartwell, KJ, et al. A double-blind randomized controlled trial of N-acetylcysteine in cannabis-dependent adolescents. The American journal of psychiatry. 2012; 169(8):805-12. Länk

Manrique-Garcia E, et al. Cannabis, Psychosis, and Mortality: A Cohort Study of 50,373 Swedish Men. Am J Psychiatry 2016; 00:1–9; doi: 10.1176/appi.ajp.2016.14050637. Länk

Association Between the Use of Cannabis and Physical Violence in Youths: A Meta-Analytical Investigation Laura Dellazizzo, et al. Published Online: 27 May 2020. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev