Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation och substansbruk – Bensodiazepiner

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-09-27

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Bensodiazepiner är en grupp ångestlösande och sömngivande läkemedel som började användas i Sverige under 1960-talet som ångestlösande läkemedel (anxiolytikum) och sömnmedel (hypnotikum). De utgör också standardbehandling vid akuta epileptiska kramper. Bensodiazepiner är internationellt accepterade standardmedel vid behandling av ångesttillstånd och tillfälliga sömnstörningar. De har även i varierande omfattning kommit att användas vid behandling av lindrigare former av oro och ångest. Kvinnor ordineras oftare bensodiazepiner och konsumerar ca 70% av volymen, vilket kan relateras till att det är vanligare med ångesttillstånd och sömnsvårigheter hos kvinnor än hos män. Användningen av bensodiazepiner har också samband med åldern. Personer över 65 år svarar för mer än hälften av konsumtionen. Bensodiazepiner är vanligt förekommande i samband med läkemedelsorsakade överdoseringar och akuta intoxikationer, ofta i samband med alkohol. Bensodiazepiner är vanliga vid blandförgiftningar med droger och läkemedel.

Bensodiazepiner verkar farmakologiskt genom att förstärka den normala transmissionen av signalsubstansen GABA i CNS via specifika bensodiazepinreceptorer (GABA-A). Diazepam verkar genom att öka permeabiliteten av ligandstyrda kloridjonkanaler. GABA hämmar i sin tur transmissionen av flera viktiga signalsubstanser, såsom noradrenalin, serotonin, dopamin och acetylkolin.

 

Diazepam omvandlas i kroppen till olika aktiva metaboliter, huvudsakligen nordiazepam och temazepam men även oxazepam som utsöndras i urinen. Maximala blodkoncentrationer av diazepam uppkommer 30-90 minuter efter intag med en halveringstid som kan variera mellan 20-40 timmar för diazepam och 50-99 timmar för nordiazepam (se Tabell 2). Terapeutiskt intervall har uppgivits till 0,1-0,2 mg/L.


Alla bensodiazepiner har en viss risk för beroendeutveckling. Med beroende avses att patienten inte kan sluta med användningen på grund av abstinensbesvär eller psykiskt beroende. I Sverige uppskattar man att 65 000 personer har ett skadligt bruk av läkemedel och att 315 000 har ett riskbruk. Att vara beroende innebär att man känner ett sug efter läkemedlet, att man har svårt att kontrollera användningen, att man har svårt för att sluta använda läkemedlet och att man utvecklar abstinens utan det. De olika preparaten har inte samma risk för beroende men har väsentligen liknande farmakologisk profil med jämförbara risker vid överdosering och substansbruk. Diazepam är klassat som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning IV.

De bensodiazepiner med störst risk för beroende är de som har snabbt anslag och hög potens. Dessa är flunitrazepam, alprazolam, oxazepam och lorazepam. Störst risk för beroende förefaller idag finnas hos alprazolam (Xanor, Alprazolam). Regelbundet intag av vissa av dessa bensodiazepiner innebär risk för toleransökning samt uppkomst av abstinensbesvär vid utsättningsförsök. Personer med sömnsvårigheter får ofta återkommande sömnbesvär vid utsättningsförsök av bensodiazepiner.

Flunitrazepam är ett potent insomningsmedel (sedativum, hypnotikum) men på grund av en betydande beroendesrisk och risk för missbruk förekommer det också illegalt i Sverige. Tidigare fanns flunitrazepam i flera preparat som Rohypnol, Flupam och Fluscand, som alla numera är avregistrerade preparat.

Bensodiazepiner förskrivs främst som insomningsmedel till äldre patienter men de används även som premedicinering inför kirurgiska operationer, både till barn och vuxna. I premedicineringsform har bensodiazepiner fått en mindre roll under senare år och kommit att ersättas av andra farmakologiska preparat, t ex clonidin (Catapresan) eller Dexmedetomidin (Dexdor). 

Som insomningstablett har flunitrazepam i stor utsträckning ersatts av de s k Z-drogerna zopiklon (Imovane) och zolpidem (Stilnoct). Zopiklon rekommenderas som förstahandsmedel i behandlingen av sömnsvårigheter (insomnia). Som sbustansbruksmedel har Rohypnol i viss utsträckning ersatts av dessa medel samt Diazepam (Stesolid), oxazepam (Sobril), lorazepam (Temesta) och alprazolam (Xanor).

 

Tabell 1. Olika bensodiazepiner och liknande läkemedel

Bensodiazepin Läkemedelsnamn Läkemedelsform
Diazepam Stesolid, Diazepam, (Valium, Apozepam - avregistrerat) Tablett, rektal lösning
Klonazepam Iktorivil, (Rivotril-avreg) Tablett, injektionslösning, oral lösning
Lorazepam Temesta, Lorazepam Tablett
Midazolam Midazolam, Buccolam Injektionslösning, mixtur
Nitrazepam Nitrazepam (tillhandahålls ej), (Mogadon, Apodorm avregistrerade) Tablett
Flunitrazepam Flunitrazepam, (Fluscand, Rohypnol - avregistrerat) Tablett
Oxazepam Sobril, Oxascand Tablett
Alprazolam Xanor, Xanor depot, Alprazolam Tablett, depottablett
Triazolam Halcion (avregistrerat) Tablett
Zolpidem Stilnoct, Zolpidem Tablett
Zopiklon Imovane, Zopiklon, Zopiclon, Zopiclone Tablett
Zaleplon Sonata (avregistrerat) TablettTabell 2. Approximativa ekvipotenta doser och elimineringstider för olika bensodiazepiner.

Bensodiazepin Ekvivalent dos (mg) Terminal halveringstid (h)
Alprazolam 0,5 6-12
Klordiazepoxid 25 5-30
Klonazepam 0,5 18-50
Diazepam 10 20-100
Flunitrazepam 1 18-26
Flurazepam 15-30 40-250
Loprazolam 1 6-12
Lorazepam 1 10-20
Lormetazepam 1 10-12
Nitrazepam 10 15-38
Oxazepam 20 4-15
Temazepam 20 8-22
Zolpidem 20 2-3
Zopiklon 15 5-6
Zaleplon 20 2Olika icke-registrerade bensodiazepinpreparat som kan inhandlas på nätet och påträffas i Sverige är:
 

 • Adinazolam
 • Bromazepam
 • Diklazepam
 • Desmetylflunitrazepam
 • Flubromazepam
 • Flubromazolam
 • Fludiazepam
 • Flurazepam
 • Flunitrazolam
 • Flunitrazepam
 • Etizolam
 • Fenazepam
 • Kamazepam
 • Klonazolam
 • Kloniprazepam
 • Loprazolam
 • Lorazepam
 • Lormetazepam
 • Meklonazolam
 • Meklonazolam
 • Nitrazepam
 • Norfludiazepam
 • Pyrazolam
 • Triazolam
 • Zapizolam

 

 

 

SUBSTANSBRUKSSYNDROM

 

Bensodiazepiner kan användas som berusningsmedel då de har en avslappnande och euforiserande effekt med risk för substansbruk och beroende, ofta i kombination med alkohol. Den avslappnande effekten förstärks av alkohol. Ofta går utvecklingen från regelbunden användning via en överkonsumtion till riskbruk, substansbruk och beroende. Denna utveckling ses bl a vid kroniska smärttillstånd samt vid långdragna ångest och orostillstånd.

Vid skadligt bruk av läkemedel överskrids rekommenderad dygnsdos vanligen med mer än det dubbla, (från en till två tabletter till fyra fem tabletter eller mer per dygn). Substansbruk av bensodiazepiner förekommer som ett renodlat bruk av läkemedlet eller som skadligt bruk tillsammans med andra substanser så som alkohol, analgetika eller narkotika. Man kan se en glidande övergång från normalkonsumtion, till riskbruk och substansbrukssyndrom. Alprazolam (Xanor) och oxazepam (Oxascand, Sobril) är de preparat som har störst potential för beroendeutveckling men risk för beroende finns hos alla bensodiazepiner utan undantag inklusive zolpidem och zopiklon. Samtidigt finns det många patienter som fungerar väl med oförändrad dosering utan toleransutveckling eller doshöjning, framför allt äldre som använder det som insomningsmedel. 

Alprazolam (Xanor) har en betydande risk för beroende. Effekten av högre doser än 1 mg alprazolam eller mer än 10 mg diazepam ger vanligen, men inte alltid, dåsighet, uttalad trötthet och sömnighet som övergår i sömn, djupare sömn eller koma. En person som intagit en hög dos kan te sig berusad och få symtom som vidgade pupiller, flamsighet, pratighet, förlångsammade reflexer, slapp muskulatur, fumlighet, sluddrande tal, sömnighet och slutligen koma. Överdrivet upprepat intag av stora doser kan kallas för "toxikomani". 

Hos vissa individer kan en paradoxal effekt uppstå vid ökat intag, med ”ökad vakenhet” ("excitationsbild med stökigt beteende") i kombination med en hämningslösande effekt. Risken för en excitationsbild ökar vid samtidigt intag av amfetamin eller andra centralstimulerande medel. Det är inte ovanligt med psykomotorisk oro, d v s svårigheter att vara still, hyperaktivitet, samt ökad aggressivitet och ökad impulsivitet, särskilt under initialfasen av en överdos. Denna paradoxala effekt kan även uppkomma i samband med premedicinering, såväl bland barn som vuxna. Effekten på barn beskrivs ibland som att barnet ”klättrar på väggarna” och bensodiazepiner har därför blivit mindre vanligt som premedicinering.

Excitationsstadiet innebär en vakenhetsförändring som kan övergå i sömn eller koma. Personer med regelbundet substansbruk kan dock behålla den ”ökade vakenheten” och undvika sömn genom att välja rätt doseringsintervall eller genom att kombinera bensodiazepiner med centralstimulerande medel som amfetamin, metamfetamin, kokain, katinoner eller ecstasy. Detta ses främst bland personer med ett vanemässigt substansbruk och en ökad tolerans för läkemedlet. Excitationsbilden kan övergå i akut förvirring med agitation, inte sällan med aggressivitet, stökighet och hallucinationer.

Flera illegala bensodiazepinpreparat förekommer i Sverige eller kan inhandlas på nätet som används i ett blandmissbruk. Bland dessa bör nämnas bromazepam, flunitrazepam, flubromazepam, diklazepam, flubromazolam, fenazepam, klonazolam, meklonazolam, pyrazolam och etizolam.

 

 

Beroende

Man är i riskzonen om man:
 

 • Använder bensodiazepiner under lång tid (> 3 månader)
 • Tar större doser än rekommenderat
 • Tar det oftare än vad som har ordinerats
 • Tar det för icke-medicinska ändamål
 • Tar det samtidigt med andra substanser, t ex alkohol, sedativa, narkotika eller andra smärtstillande medel

 

Risk för att beroende insmugit sig finns om man har:
 

 • Ett tvångsmässigt sökande efter läkemedlet
 • En oförmåga att begränsa användningen på egen hand
 • Svårigheter att fungera utan läkemedlet

 

Beroende av bensodiazepiner kan utvecklas redan efter några veckor hos känsliga individer men tar vanligtvis längre tid. Unga personer mellan 18-25 års ålder är extra känsliga och bör inte använda dessa läkemedel annat än kortvarigt. Personer som använder bensodiazepiner regelbundet utvecklar lättare depressiva symtom jämfört med andra. Förekommer långvarigt bruk med svårigheter att sluta utan att höga doser används kan detta kallas för "lågdosberoende"

 

 

Abstinens

Vid utvecklat beroende av bensodiazepiner uppkommer abstinenssymtom vid abrupt utsättande av läkemedlet. Man får symtom som overklighetskänsla, ökad nervositet, obehag, påträngande ångest och oro. Somatiska symtom som allmänt, illabefinnande, hjärtklappning, darrningar, magont, kallsvettning och abstinenskramper förekommer också. Magont och ökad oro kan hos vissa vara enda symtomen på abstinens. Vid långvarigt substansbruk krävs i regel en långsam och successiv nedtrappning av läkemedlen med exempelvis tablett diazepam (Stesolid) vilket kan ta flera månader upp till ett år. Abstinenskramper har beskrivits vid abrupt utsättande. Abstinenssymtomen börjar uppträda några dagar efter avslutat intag av läkemedlet. Inte sällan påbörjas en sådan nedtrappning långt ovanför rekommenderade dygnsdoser. Startdoser kan vara så höga som 60-100 mg diazepam per dygn som sedan ges i nedtrappande dos. Alternativa läkemedel i behandlingen av abstinenssymtom har ännu inte visat bättre resultat än behandling med bensodiazepiner i nedtrappningsdoser. Bland läkemedel som prövats finns t ex betablockerare, clonidin och buspiron.

 

Särskilda risker vid blandbruk

Det finns särskilda risker med ett substansbruk där bensodiazepiner och smärtstillande medel kombineras. Förstärkningen av dämpande effekter på andnings- och cirkulationscentrum i hjärnan kan leda till livshotande överdoser och död, särskilt i kombination med alkohol. När användningen av olika droger avbryts samtidigt uppstår olika abstinenssymtom. Bensodiazepiner förstärker den andningshämmande effekten av smärtstillande läkemedel. Bensodiazepiner förstärker ruset av andra droger som cannabis, amfetamin och opiater.


Korstolerans

När tolerans för ett preparat inom en specifik grupp av droger uppstått ökar toleransen även för andra preparat inom samma kategori. Det förekommer till exempel att läkare som ska söva en patient inför en operation upptäcker att patienten inte somnar på normal dos narkosmedel. Det beror oftast på att patienten är storkonsument av något liknande preparat.


Korssensitisering

Vissa drogeffekter förstärks i stället vid långvarigt bruk, till exempel själva ”drogsuget”, men också de psykosframkallande effekterna. Sensitisering till en drog kan medföra korssensitisering till en annan drog. I praktiken innebär det att den som är beroende av en drog lättare blir beroende av en annan.

 

 

 

ÖVERDOSERING

 

Symtom vid akut överdosering av bensodiazepiner

 • Somnolens, dåsighet, sänkt vakenhet, medvetslöshet
 • Yrsel
 • Blodtrycksfall
 • Bradykardi
 • Hypotermi
 • Apnéepisoder
 • Mydriasis, stora pupiller (även små miotiska pupiller förekommer särskilt vid medvetslöshet)
 • Ataxi
 • Dysartri, långsamt sluddrigt tal
 • Illamående
 • Muskelsvaghet
 • Andningsdepression
 • Oro
 • Excitation
 • Berusning
 • Takykardi
 • Hallucinationer
 • Koma

 

 

BEHANDLING VID AKUT ÖVERDOSERING

 

 • Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk

 • Säkra vitala funktioner enligt ABCDE
   
 • Sätt minst en PVK
   
 • Ta Hb, LPK, trombocyter, leverprover, PK/APTT, S-etanol och drogsticka på urinen
   
 • Arteriell blodgas vid medvetslöshet
   
 • Allmän tillsyn för att förhindra fallskador och stökigt beteende
   
 • Övervaka vakenhet och andning noggrant
   
 • Ge syrgas vid behov
   
 • Sug rent i mun och svalg vid ökad förekomst av slem
   
 • Skapa fri luftväg. Patienten bör placeras i framstupa sidoläge vid snarkande andning. S k 'kantarell-nästub' eller motsvarande kan användas
   
 • Understöd andning och cirkulation vid behov (säkerställ fri luftväg, behandla hypoxi/hyperkapné, vätska och ev inotropa droger vid cirkulatorisk svikt etc). Vid förekomst av paradoxalt andningsmönster behövs bättre luftvägsförhållanden och oftast intubation och kontrollerad ventilation i respirator
   
 • Kontrollera kroppstemperaturen
   
 • Om ansenlig mängd läkemedel intagits bör ventrikelsköljning utföras enbart inom 1 timma efter intagen dos
   
 • Aktivt kol ges enbart inom 1 timme efter intagen dos
   
 • Intravenös vätsketillförsel av isotona kristalloida lösningar, t ex Ringer-Acetat eller Plasmalyte
   
 • Intubation och kontrollerad ventilation vid djup medvetslöshet och andningssvikt
   
 • Antidotbehandling med flumazenil (Lanexat) i lämpliga fall


Specifik antidot flumazenil (Lanexat 0,1 mg/ml, 5 ml i en ampull = 0,5 mg) kan ges långsamt intravenöst för att väcka en komatös eller semikomatös patient i doser om 0,3-0,5 mg. Dosen bör upprepas efter en minut vid utebliven effekt. Oftast räcker 2 - 3 doser. Maximal dos till vuxna är 2 - 5 mg flumazenil. Observera antalet ampuller. Ny injektion blir ibland nödvändig efter 1 - 4 timmar. I enstaka fall kan flumazenil administreras i kontinuerlig infusion. Flumazenil kan kombineras med naloxon i fall av oklar medvetslöshet vid misstanke om droginducerad medvetslöshet.

Flumazenil (Lanexat) är olämpligt och kan vara farliga att ge vid blandintoxikationer med läkemedel som kan inducera generella kramper, t ex antidepressiva läkemedel, då antidoten sänker kramptröskeln. Vid tveksamhet kan patienten med fördel i stället övervakas avseende andning och luftvägar på en intensivvårdsavdelning. Behandlingen bör styras av vad som är bäst för patienten och inte efter platssituationen på IVA.

Ventrikelsköljning bör utföras endast om mycket stor mängd bensodiazepiner intagits eller om medlet intagits i kombination med andra farliga preparat upp till en timme efter intaget. Om tveksamhet föreligger huruvida patienten kan skydda sina luftvägar bör erfaren anestesiolog medverka under proceduren.

Patient som är djupt medvetslös eller har otillräcklig andning bör övervakas och följas på en intensivvårdsavdelning. Vanligen vaknar patienten efter överdosering av bensodiazepiner efter 4-12 timmar beroende på intagen dos och typ av preparat. Observera att flera bensodiazepiner har aktiva metaboliter med lång halveringstid varför även längre tids medvetslöshet än 12 timmar förekommer. Halveringstiden förlängs ytterligare vid reducerad leverfunktion. Med säkerställda vitala funktioner där andning och luftväg säkerställts är prognosen vanligtvis mycket god med endast symtomatisk behandling.

En överdos av bensodiazepiner ger vanligtvis inga bestående men såvida inga uttalade hypoxiska perioder förekommit. Det är viktigt att försöka få en uppfattning om allvarlig hypoxi förekommit före patientens ankomst till sjukhus om det är möjligt. Myoglobin eller kreatinkinas (CK) i serum kan ge viss uppfattning om patienten var medvetslös under lång tid. Patologiska levervärden kan också uppträda efter uttalad hypoxi. I återhämtningsfasen föreligger viss risk för abstinenskramper.

 

 

 

UPPFÖLJNING


Det är viktigt att styra patienten under akutfasen till rätt vårdnivå så att vitala funktioner kan säkerställas på en medicinsk akutvårdsavdelning eller en intensivvårdsavdelning.

I efterförloppet skall substansbruk behandlas; bedömning av psykiater och remiss till beroendemedicinsk klinik samt kontakt med socialtjänsten är några åtgärder som nästan alltid behövs. Sluten abstinensbehandling skall planeras då det är förväntat med svår abstinens.

Anmälan till socialtjänsten skall alltid utföras vid livshotande substansbruk, vid behandling av barn under 18 år eller då vuxna har barn som löper risk för vanvård.

Psykosociala stödinsatser är nödvändiga att ge parallellt med läkemedelsbehandling av förekommande abstinenssymtom. Det är viktigt att få en bild av patientens personlighet, emotionella tillstånd och kognitiva funktionsförmåga för att kunna ge patienten rätt behandling. Utredningen behöver bedöma huruvida psykotiska symtom, ökad suicidalitet eller beroende finns. Föreligger depression och psykotiska symtom är risken stor för suicidhandlingar.

Behandlingen i öppenvården individualiseras och baseras på täta kontakter med psykiater eller psykolog som har erfarenhet av läkemedelsberoende, samt regelbundna kontroller av urinprover med analys av bensodiazepiner, THC (tetra-hydro-cannabinol) och andra droger. Initialt efter en period av substansbruk är det vanligt med en närminnesstörning och dålig motivation till drogfrihet.

Sociala aspekter måste också värderas i patientens behandling och kurator kopplas in. Man bör vidare bilda sig en uppfattning om vilka riskfaktorer och vilka skyddsfaktorer (anhöriga/ekonomi/boende) som patienten har i sin närmiljö för att kunna ge rätt stödinsatser. En viktig fråga att utreda är vilken boendeform som patienten har. En personlig samverkan mellan beroendeklinik och socialtjänst är ofta nödvändigt i dessa ärenden. En remiss till psykolog eller kurator med särskild kompetens avseende beroendesjukdomar och användning av bensodiazepiner är väsentlig för det fortsatta omhändertagandet av patienten. Vid behandling av skolungdomar bör också skolhälsovården meddelas. En bedömning av patientens beroendeutveckling och suicidalitet bör göras med etablerade psykologiska mätinstrument som ASI-intervju, AUDIT och mätinstrument för att bedöma självmordsrisken.

 

ICD-10

Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel T42

Bensodiazepiner T42.4

 

Ring vid behov Giftinformationscentralen 010-456 67 19 för sjukvårdspersonal

 

Referenser

Roy-Burne, PP. The GABA-Benzodiazepine Receptor Complex: Structure, Function, and Role in Anxiety. Journal of Clinical Psychiatry. 2005;66 Suppl 2:14-20. Länk

Longo, Lance; Johnson, Brian. Addiction: Part I. Benzodiazepines–Side Effects, Abuse Risk, and Alternatives. American Family Physician. 2000 Apr 1;61(7):2121-8. Länk

Van Vliet, P; Van der Mast, RC; Van den Broek, M; Westendorp, R. Use of Benzodiazepines, Depressive Symptoms, and Cognitive Function in Old Age. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2009 May;24(5):500-8. Länk

Gunnar Hermansson. Rohypnol - inte bara ett sömnpiller. En kartläggning av ett drogmissbruk. Polishögskolan 1998.

Magi Farré et al. Abuse liability of flunitrazepam among methadone-maintained patients. Psychopharmacology 1998:140:486-495. Länk

Sarah R. Calhoun et al. Abuse of Flunitrazepam (Rohypnol) and other benzodiazepines in Austin and South Texas. Journal of Psychoactive Drugs. 1996 Apr-Jun;28(2):183-9. Länk

Christian Barnas et al. Benzodiazepines and other psychotropic drugs abused by patients in a Methadone maintenance program: familiarity and preference. Journal of Clinical Psychopharmacology. 1992 Dec;12(6):397-402. Länk

Thirion et al. Dépendence aux psychotropes et traitements de substitution: tendances récentes. X. Therapie 1999; 54: 243-249. Länk

J. Salvaggio et al. Consommation abusive de flunitrazepam par les toxicomanes aux opiacés. Ann. Med. Interne 151, suppl. 2000 Apr;151 Suppl A:A6-9. Länk

Anders Carlsten et al. The role of benzodiazepines in elderly suicides. Scand J Public Health 2003; 31: 224-228. Länk

O. H. Drummer and David L. Ranson. Sudden Death and Benzodiazepines. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 17(4):336-342, 1996. Länk

Henrik Druid et al. Flunitrazepam: an evaluation of use, abuse and toxicity. Forensic Science International. 2001 Nov 1;122(2-3):136-41.Länk

Kelly M.Smith et al. Club Drugs: methylenedioxymethamphetamine, flunitrazepam, ketamine hydrochloride, and gamma-hydroxybutyrate. Am J Health-Syst Pharm. 2002 Jun 1;59(11):1067-76. Länk

Heather Ashton. Adverse effects of prolonged benzodiazepine use. Adverse Drug Reaction Bulletin. 1991;8(1-2):19-28. Länk

Marta Mas et al. Comment: use and abuse of flunitrazepam. The Annals of Pharmacotherapy 1998 September, vol 32, 980-981. Länk

Luis San et al. Flunitrazepam consumption among heroin addicts admitted for in-patient detoxification. Drug and Alcohol Dependence. 1993 May;32(3):281-6. Länk

L. Ferreira et al. Benzodiazepine misuse in poly-drug users.

V.I. Rickert and C.M. Wiemann. Date rape among adolescents and young adults. J Pediatr Adolesc Gynecol 1998:11:167-175. Länk

Anna M Dåderman and Lars Lidberg. Flunitrazepam (Rohypnol) abuse in combination with alcohol causes premditated grievous violence in male juvenile offenders. J Am Acad Psychiatry Law vol 27, no 1, 1999. Länk

Anna M. Dåderman and Gunnar Edman. Flunitrazepam abuse and personality characteristics in male forensic psychiatric patients. Psychiatry Research. 2001 Aug 5;103(1):27-42. Länk

Anna M. Dåderman et al. Violent behaviour, impulsive decision-making, and anterograde amnesia while intoxicated with flunitrazepam and alcohol or other drugs: a case study in forensic psychiatric patients. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 30:238-51, 2002. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev