Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation och substansbruk – Amfetamin och metamfetamin

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-10-26

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Globalt sett finns omkring 185 miljoner droganvändare. Av dessa använder cirka 34 miljoner amfetamin som huvudsakligt substansbruksmedel. Amfetaminbruk är relativt sett vanligt i Sverige och Skandinavien jämfört med andra länder i Europa. Man beräknar att mellan 10000 och 25000 personer använder amfetamin i Sverige. Av dessa har cirka 8000 amfetamin som primär drog, vilket utgör ca 32 % av de med tungt substansbruk. Centralstimulerande läkemedel förskrivs även legalt i Sverige, framför allt på indikationen ADHD och narkolepsi. Den legala förskrivningen har ökat markant under senare år, både bland barn, ungdomar och vuxna.

Av de personer med intravenöst substansbruk som finns i Sverige beräknar man att merparten, cirka 60–70 %, använder amfetamin och resterande del använder heroin. Injektionsbruket i sig ökar påtagligt risken för medicinska komplikationer som infektionssjukdomar och trombembolier. Dödligheten bland amfetaminbrukare är ca 2 % årligen. Amfetaminbrukare har en ökad dödlighet jämfört med normalpopulationen, men lägre jämfört med opiatbrukare och blandbrukare. Amfetamin är den drog i Sverige som oftast föranleder polisiära ingripanden ute i samhället, cirka 7 000 beslag görs årligen. Användandet av centralstimulerande medel utgör med andra ord ett omfattande medicinskt och socialt problem.

Bland de centralstimulerande läkemedlen räknas i första hand amfetamin, dexamfetamin, metamfetamin och metylfenidat. Många nya s k psykoaktiva substanser (NPS) är derivat av amfetamin och har liknande centralstimulerande effekter. Flera närbesläktade medel klassificeras som fenetylaminer eller syntetiska katinoner. Även kokain och ecstasy är centralstimulerande men klassificeras oftast i en egen kategori droger.

Skadeverkningar av amfetamin är ett relativt vanligt problem på våra medicinska och kirurgiska akutmottagningar och inom missbruksvården medan isolerade amfetaminintoxikationer är relativt ovanligt.

Olika derivat av centralstimulerande läkemedel i Sverige är:

I andra länder finns en lång rad andra amfetaminpreparat som säljs i illegalt Sverige eller på nätet t ex amfetaminsulfat (Amfetamin), dextroamfetamin (Dexedrin), fenmetralin (Fenmetrazin), fenetyllin (Captagon) och fentermin (Mirapront). Av alla patienter som går i behandling för substansbruk i Sverige använder ungefär hälften amfetamin regelbundet. De flesta med amfetaminmbruk har ett blandbruk med annan narkotika och läkemedel, ofta med cannabis och bensodiazepiner. Legal användning av centralstimulerande läkemedel har ökat kraftigt under senare år, främst metylfenidat (Concerta och Ritalin) men även lisdexamfetamin (Elvanse) har fått en markant ökad användning, både bland barn, ungdomar och vuxna. Enbart Ritalin och Elvanse är godkänt för användning till vuxna.



AMFETAMIN

 

Amfetamin är ett centralstimulerande medel som efter intag ger ökad energi, ökad aktivitetsgrad, ökad uthållighet och förhöjd vakenhet, aptiten minskar. Det är det äldsta, mest kända och mest använda medlet av all olika centralstimulantia. I CAN:S drogvaneundesökning 2014 så angav 1 % av pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet att de någon gång provat amfetamin.

Amfetamin framställs kemiskt och är ett vitt pulver, ibland med svag skiftning åt gult, brunt eller grått. I regel injiceras amfetamin, men det kan också sväljas eller drickas upplöst i en dryck ("bomba"). Mellan 40 och 80 % av användarna anger att de injicerar amfetamin. En dos av amfetamin har vanligen effekt i en till två timmar, ibland längre. Några vanliga användarnamn på amfetamin är ”Tjack", "Uppåttjack", "Vaket", "Vitt", "Dos” och ”Speed”. Påsar med pulver, kapslar eller tabletter säljs illegalt. Man talar ibland om ett amfetamingroggande eller knaprande. Normal dos vid nasalt, oralt eller intravenöst intag är 100-200 mg.



METAMFETAMIN


Metamfetamin är en amfetaminvariant som blivit populär under senare år. Några slangnamn är "Meth", "Speed" och "Yaba". I Sverige kallas det bl a för ”Metatjack”. Drogen smugglas till Sverige från bland annat Thailand och beskrivs ge intensiv eufori med kraftigare förstärkning av perceptionen än vanligt amfetamin (mer psykotropt med högre risk för psykos). Metamfetamin har blivit vanligare i Sverige under senare år och utgör nu cirka 20 procent av amfetaminanvändningen. Metamfetamin intas vanligen genom rökning. Metamfetamin säjs vara 2-4 gånger starkare än vanligt amfetamin.

Metamfetamin säljs vanligen som vitt pulver i kapslar, men förekommer även i kristallin form, vanligen kallat "Ice" eftersom kristallerna liknar små isblock eller grovsalt. Ice är vanligen genomskinligt. Några andra smeknamn är "Los Angeles Glass", "Glass" och "Crystal".

Ice ger ett starkare rus än vanligt amfetamin med en känsla av upprymdhet och ökad energi. Metamfetamin har längre halveringstid jämfört med vanligt amfetamin. Effekten sitter i längre, uppemot 24 timmar. Vid upprepat intag kan effekten sitta i flera dygn. Substansbruket av metamfetamin är relativt omfattande i USA, Japan, Sydafrika, Sydostasien (Thailand) och Australien. Metamfetamin används även intravenöst. Normal dosering är 10-30 mg, stark dos är 30-60 mg och väldigt stark dos är 40-150 mg.



SYMTOM OCH KLINISKA EFFEKTER


Den klassiska effekten av amfetamin består av en kortvarig euforiserande effekt med:

 • Ökad vakenhet och självkänsla
 • Stärkt självförtroende och ökat självhävdelsebehov. Man blir expansiv i tal och tanke, vilket kan uppfattas som distanslöshet och hypomani
 • Ökad psykisk och fysisk energi
 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Hyperaktivitet
 • Tankeflykt
 • Ökad impulsivitet
 • Ökad aptit
 • Ökad sexuell lust
 • Förhöjd sinnesstämning under en kort period följt av en långvarig dysforisk period

 

Euforin uppkommer som en följd av ökad frisättning av flera olika signalsubstanser (katekolaminer) i centrala nervsystemet (CNS), främst dopamin och noradrenalin. Amfetamin ger 1000 % ökning av dopamin i nucleus accumbens jämfört med 150 % för cannabis i djurstudier. Efterhand utvecklas toleransökning, med risk för hallucinationer och vanföreställningar. Amfetaminet brukas därför i regel med några timmars intervall under några dagar eller upp till en vecka. Efter detta behöver personen återhämta sig - sova och vila ut. Substansbruket är ofta periodiskt och omfattar även andra droger.

Vanliga symtom efter en längre tids substansbruk är:

 • Oro
 • Ångest
 • Irritabilitet, aggressivitet
 • Sömnsvårigheter
 • Hallucinationer
 • Nedstämdhet
 • Akut psykos
 • Paranoida vanföreställningar med hög grad av misstänksamhet och aggressivitet
  - Paranoian försvinner i regel efter en tids abstinens

 


Effekter vid substansbruk

Symtom på substansbruk av amfetamin innefattar hyperaktivitet med excitation och motorisk oro. Den påverkade kan med tiden få en karaktäristisk fjädrande, studsande gång och drabbas av ofrivilliga, slängiga och yviga rörelser (choreoathetos). Ytterligare symtom/kliniska tecken:

 • Stora pupiller
 • Stirrig blick
 • Flush (hudrodnad, blodvallningar)
 • Taktila hallucinationer, myrkrypningar med kliande, särskilt över underarmar
 • Klåda och myrkrypningar
 • Monotona rörelser
 • Koordinationssvårigheter
 • Tuggningar
 • Tics
 • Svårigheter att stå still och ett intensivt beteende (man blir ”speedad”)


Fysiologiska effekter

Puls och blodtryck stiger - ökningen är dosberoende och kan vid höga doser orsaka kraftig blodtrycksstegring och takykardi. Det är inte ovanligt att amfetaminbrukare får hjärnblödning - systoliskt blodtryck över 250 mm Hg har uppmätts. De blödningar som uppkommer i CNS kan vara punktformigt spridda, vilket ibland gör det svårt att evakuera kirurgiskt. Vid röntgen med angiografi kan det vara svårt att påvisa en blödningskälla. Behandlingen blir istället ofta konservativ med invasiv blodtryckskontroll. En ökad risk finns för utveckling av cerebrala aneurysm som kan brista och ge allvarlig subarachnoidalblödning som kräver neurokirurgisk eller angiografisk intervention. Hematomen resorberas så småningom, men neurologiska skador av olika omfattning kan kvarstå.

Amfetaminbruk kan med tiden leda till olika tromboemboliska komplikationer med skador på hjärta och kärl med ökad risk för aortaaneurysm och kärldissektion, och hjärtsvikt (dilaterad kardiomyopati).

Andra fysiologiska effekter är sänkt kramptröskel, viktnedgång, avmagring, sömnlöshet, malnutrition, kardiomyopati, nedsatt tandstatus med kraftig karies och torra slemhinnor, vitaminbrist, samt nedsatt immunförsvar. Amfetaminbruk kan även leda till ökad risk för:
 

 • Missbildningar under graviditet
 • Fosterskador med ökad perinatal dödlighet
 • Hepatit B och C, HIV
 • Levercirros
 • Stroke
 • Skadade hjärtklaffar (endokardit)
 • Dilaterad kardiomyopati
 • Malnutrition


Psykiska effekter

Substansbruk av centralstimulantia kan ge psykisk påverkan i form av bland annat hyperaktivitet, hypomani, distanslöshet, oro, rastlöshet, ångest, instabilt temperament och ökad aggressivitet, såväl utåt- som inåtvänd.

Andra psykiska symtom och effekter som substansbruket kan leda till är:

 • Tankeflykt
 • Ökad impulsivitet
 • Maniska episoder
 • Försämrad självkontroll, hämningslöst beteende
 • Ökad aptit, hetsätande (men även aptitlöshet)
 • Panikattacker, fobier
 • Tvångsfenomen (tvångstankar och tvångshandlingar)
 • Psykosliknande reaktioner
 • Tics
 • Hudklåda, taktila hallucinationer (”Meth Bugs”)
 • Depression, nedstämdhet och självmordshandlingar
 • Paranoida tankar

 


Akut överdosering

Vid överdosering uppstår ett kraftigt sympatikuspåslag med hyperaktivitet, hypertoni, takykardi, svettning, rigiditet och hypertermi. Psykiska symtom enligt punktlista nedan är vanligt förekommande.
 

Måttlig överdosering uppträder vid intag över 200 mg amfetamin, kraftig överdosering över 500 mg och livshotande överdosering över 1 000 mg (lägre doser gällande metamfetamin). Normalt intag är 100-200 mg per gång. Intag över 500 mg kan leda till:

 • Konfusion
 • Ångestattacker
 • Psykomotorisk oro
 • Aggressivitet
 • Akut psykos
 • Njursvikt
 • Leversvikt
 • Hypertermi
 • Kardiovaskulär kollaps

 

Hypertermi kan orsaka rabdomyolys och metabolisk acidos med frisättning av kalium och risk för hjärtarytmier. Generella kramper, blodtrycksfall och syrebrist kan uppträda plötsligt.



BEHANDLING

 

Amfetamin har en måttligt beroendeframkallande effekt. I en studie på ungdomar utvecklade 11 % beroende av de som provade amfetamin. Toleransutveckling finns beskrivet, liksom kraftigt psykologiskt beroende. Beroendets patofysiologi tycks involvera bl a störningar i hjärnans dopaminsystem. I både djurmodeller och humana PET-studier har minskade mesolimbiska dopaminnivåer påvisats efter amfetaminintag, förändringar som också kopplats till abstinensbesvärens svårighetsgrad. Behandlingen av substansbruket är i huvudsak symtomatiskt och terapeutiskt inriktat med försök till absolut abstinens. Försök har gjorts med medicinsk substitutionsbehandling med lisdexamfetamin (Elvanse). Vid amfetaminbruk föreligger risk för psykosutveckling med ökad suicidalitet.

Vad gäller läkemedelsbehandling finns det inte tillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna dra några säkra slutsatser om effektiv behandling vid beroende av centralstimulantia. Andelen med intravenöst substansbruk har minskat vid substitutionsbehandling. Det finns endast begränsad evidens för att substitutionsbehandling vid amfetaminberoende har positiva behandlingseffekter avseende substansbruk, abstinensbesvär och drogsug.
 

 • Det finns nyare studier som antyder att behandling med dextroamfetamin (Dexedrin), metylfenidat (Concerta) och disulfiram (Antabus) har effekt vid bruk av centralstimulantia, framför allt vid kokainbruk. Lisdexamfetamin förefaller ge mindre risk för substansbruk jämfört med dexamfetamin men möjligen är detta endast en dosfråga eller en fråga om kontrollerat bruk. Andra studier pågår där man behandlar med opioidantagonister (naltrexon).
   
 • Tveksamhet finns gällande effekt av behandling med baklofen (Lioresal) och naltrexon (Naltrexon Vitaflo).
   
 • Behandling med bensodiazepiner (eller z-substanser som zopiklon) är förstahandsval vid behandling av sömnsvårigheter, ångest och oro.
   
 • Psykossymtom kan behandlas med exempelvis olanzapin (Zyprexa), risperidon (Risperdal) eller zuklopentixol (Cisordinol).
   
 • Försiktighet rekommenderas med högdosneuroleptika på grund av risken för hemodynamisk instabilitet och sänkt kramptröskel.


Psykosocial behandling, i form av omlärande och beteendeterapeutiska metoder, har uppvisat positiva effekter i vissa studier vid amfetaminbruk, särskilt under de första sex månaderna i behandlingen. Enbart psykoterapi som behandlingsmetod har resulterat i ett ökat kvarstannande i strukturerade behandlingsprogram jämfört med andra interventioner (högre retentionsgrad).

 

Akut behandling

Omhändertagandet vid akut överdosering av centralstimulantia styrs efter vilka medel som intagits, men är i huvudsak symtomatiskt. Det är viktigt att styra patienten till rätt vårdnivå så att vitala livsfunktioner kan säkerställas. Många patienter kräver efter akut behandling bedömning av psykiatrin och remiss till beroendemedicinsk klinik och socialtjänsten.

Vid akut omhändertagande av konfusionella personer med substansbruk är regelbunden kontroll av mentalt status och vitala funktioner som puls, blodtryck och temperatur viktigt. Placera patienten i ett tyst och mörkt rum och låt honom/henne äta, sova och vila (sovmorgon). Vid kraftig hypertoni (systoliskt blodtryck över 200 mm Hg) bör invasiv blodtrycksmätning via en artärkateter användas. Patienten bör då vårdas på en intensivvårdsavdelning. Rehydrera med kristalloida vätskor och kontrollera elektrolyter i serum. Vid kraftig hypertermi är det viktigt med snabb aktiv kylning. Behandling med alfareceptoragonister som klonidin eller dexmedetomidin kan fungera väl. Dessa läkemedel kan ges peroralt, nasalt eller intravenöst.

Bensodiazepiner bör ges mot ångest och oro och för att förebygga eller behandla generella kramper. Vid peroral överdosering av amfetamin skall medicinskt kol och ventrikeltömning övervägas på samma sätt som vid andra förgiftningstillstånd, d v s det rekommenderas generellt vid allvarlig förgiftning upp till en timma efter intag.

Surgörning av urinen ökar eliminationen av amfetamin, men rekommenderas inte generellt då det är ogynnsamt vid samtidig rabdomyolys. Var liberal med ultraljud hjärta (UCG) för att diagnosticera eventuell hjärtsvikt och kardiomyopati. Vid neurologiska symptom bör CT hjärna göras och vid blödning bör cerebral angiografi göras.

Farmakologisk behandling:

 • Diazepam (Stesolid) 5-20 mg 3-4 gånger dagligen mot ångest/oro alternativt oxazepam (Sobril) 15-50 mg 4-6 gånger dagligen.
   
 • Risperidon (Risperdal) 1 mg 2 gånger dagligen, alternativt:
   
 • Olanzapin (Zyprexa) 10-20 mg x 2, alternativt:
   
 • Haloperidol (Haldol) 5 mg 1-2 gånger dagligen (undvik högdosneuroleptika) alternativt oral lösning 1-2 mg, högst var 4:e timme mot psykotiska symtom. Om peroral behandling inte är möjlig kan Haldol ges i.m. 2,5-5 mg x 4.
   
 • Midazolam 2-5 mg intravenöst vid motorisk oro och ångest.
   
 • Dexmedetomidin (Dexdor) i infusion om behandlingen ges på en intensivvårdsavdelning.
   
 • Klonidin kan ges antingen intravenöst eller peroralt, 75-150 mikrog x 3.
   
 • Vid hjärtklappning och måttlig hypertoni ges betablockad - propranolol (Inderal) 40 mg x 3 eller metoprolol 50 mg x 3.
   
 • Symtomatisk behandling i övrigt.
   
 • Samtidig användning av intramuskulärt olanzapin och bensodiazepiner bör undvikas utanför en intensivvårdsavdelning p g a ökad risk för hypotoni, bradykardi och andningsdepression.

 


Uttalad hypertoni

Vid uttalad hypertoni (> 200 mm Hg) bör blodtrycket kontrolleras invasivt.

Behandling av högt blodtryck måste ske med försiktighet. Betablockerare givet intravenöst har beskrivits ge paradoxala effekter vid toxisk påverkan av kokain och amfetamin. Högt blodtryck bör därför i första hand behandlas med kärldilaterare som nitroglycerin. Magnesiumsulfat är en mild kärldilaterare som fungerar väl i behandlingen av sympatikotona tillstånd och kan prövas vid amfetamintoxicitet.

 • Infusion av glycerylnitrat (Nitroglycerin) 0,2-0,5 μg/kg/min.
   
 • Infusion av magnesiumsulfat 20 mmol i 100 ml NaCl under 20 minuter följt av 20 mmol under 20 timmar.
   
 • Klonidin (Catapresan) kan prövas i kontinuerlig infusion, 0,25-0,5 mikrog/kg/tim alternativt dexmedetomidin (Dexdor). Catapresan kan även ges per os 75-150 mikrog x 3.
   
 • Försiktighet med betablockerare intravenöst.
   
 • CT-hjärna vid hyperton kris eller neurologiska symtom.

 


Hypertermi

Sedering och kylning vid hypertermi är viktigt. Aktiv behandling kan krävas skyndsamt.

Sedering sker i första hand med bensodiazepiner, t ex midazolam (Dormicum 1 mg/ml) eller diazepam (Stesolid 5 mg/ml), i andra hand med propofol (Diprivan 20 mg/ml).

Aktiv nedkylning kan åstadkommas genom intravenös tillförsel av 1-2 liter kall koksaltlösning eller bättre med hjälp av kyldräkt på liknande sätt som vid hjärtstopp.



PROGNOS

 

Prognosen vid akut förgiftning med centralstimulantia är i regel god om patienten inte redan fått komplikationer i form av cerebrala blödningar, serotonergt syndrom eller kardiovaskulär kollaps. Ett "sympatikotont eller serotonergt syndrom" kan utvecklas vid överdosering med amfetamin med multipel organsvikt som följd i allvarliga fall. Årligen dör cirka 100 personer i narkotikarelaterade dödsfall till följd av substansbruk med amfetamin.

Ungefär hälften av alla dödsfall till följd av amfetaminbruk beror på kardiovaskulär kollaps, resterande dör på annat sätt; genom olycksfall, trauma, självmord, svåra infektioner (sepsis), dilaterad kardiomyopati, lungemboli, hjärtinfarkt, andra intoxikationer etc.


 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, skadligt bruk F15.1
Psykostimulantia med missbruksrisk T43.6

 

Referenser


WHO Statistics Internet

Drogutvecklingen i Sverige 2007, Rapport nr 107, Centralförbundet för alkohol- och narkotikautveckling, Stockholm 2007.

Lan KC, Lin YF, Yu FC, Lin CS, Chu P. Clinical manifestations and prognostic features of acute methamphetamine intoxication. J Formos Med Assoc 1998;97(8):528-33. Länk

Robertsen A, Kowalczyk M, Gabrielsen AM, Jacobsen D. Amphetamine poisoning. Tidsskr Nor Laegeforen. 1998;20;118(28):4340-3. Länk

Brown JM, Hanson GR, Fleckenstein AE. Methamphetamine rapidly decreases vesicular dopamine uptake. J Neurochem 2000;74(5):2221-3. Länk

Anglin MD, Burke C, Perrochet B, Stamper E, Dawud-Noursi S. History of the methamphetamine problem. J Psychoactive Drugs 2000;32(2):137-41. Länk

Yui K, Goto K, Ikemoto S, Ishiguro T, Kamata Y. Increased sensitivity to stress in spontaneous recurrence of methamphetamine psychosis: noradrenergic hyperactivity with contribution from dopaminergic hyperactivity. J Clin Psychopharmacol 2000;20(2):165-74. Länk

Abraham HD, Fava M. Order of onset of substance abuse and depression in a sample of depressed outpatients. Compr Psychiatry 1999;40(1):44-50. Länk

Xu JH, Shen H, Zhang YP. Amphetamine--induced rage reaction in mice and its mechanism. Yao Xue Xue Bao 1992;27(8):566-71. Länk

Silverstone T. Appetite suppressants. A review. Drugs 1992;43(6):820-36.Länk

Baucum AJ 2nd, Rau KS, Riddle EL, Hanson GR, Fleckenstein AE. Methamphetamine increases dopamine transporter higher molecular weight complex formation via a dopamine- and hyperthermia-associated mechanism. Neurosci. 2004;24(13):3436-43. Länk

Volkow ND, et al. Effects of dopamine and serotonin-releasing agents on methamphetamine discrimination and self-administration in rats. Psychopharmacology (Berl). 1999;141(3):287-96. Länk

Horrigan JP, Barnhill LJ. Low-dose amphetamine salts and adult attention-deficit/hyperactivity disorder. J Clin Psychiatry 2000;61(6):414-7. Länk

Pelham WE, et al. Once-a-day Concerta methylphenidate versus three-times-daily methylphenidate in laboratory and natural settings. Pediatrics 2001;107(6):E105. Länk

Roffman JL, Raskin LA. Stereotyped behavior: effects of d-amphetamine and methylphenidate in the young rat. Pharmacol Biochem Behav 1997;58(4):1095-102. Länk

Ellinwood, E.H. Amphetamine Psychosis. I. Description of the individuals and processes. Journal of Nervous and Mental Disease. 1967;144, 273-283.

Shoptaw SJ, Kao U, Ling WW. Treatment for amphetamine psychosis. Cochrane Database Syst Rev 2008;(4):CD003026. Länk

N Buxton and N S McConachie. Amphetamine abuse and intracranial haemorrhage. J R Soc Med. 2000;93(9): 472–477. Länk

Goodman, SJ; Becker, DP. Intracranial hemorrhage associated with amphetamine abuse. JAMA. 1970;212(3):480–480. Länk

Borbély A A, Baumann I R and Waser P G. Amphetamine and thermoregulation: Studies in the unrestrained and curarized rat. 1974;281(4):327-40. Länk

Callaway CW, Clark RF. Hyperthermia in psychostimulant overdose. Ann Emerg Med 1994;24(1):68-76. Länk

Bloniecki Kallio V, Guterstam J, Franck J. Substitutionsbehandling prövas mot amfetaminberoende. Läkartidningen 2016;113:DSU6. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev