Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation – Fentiazinderivat

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-09-18

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Fentiazinderivat är utvecklade från en grupp äldre läkemedel s k fentiaziner med antipsykotiska egenskaper (även benämnda neuroleptika) som kan ge allvarliga förgiftningar. Till gruppen fentiaziner hör läkemedel som:
 

 

Tidigare hörde även äldre läkemedel som Nozinan, Hibernal, Mallorol, Siqualone, Stemetil och Esucos till denna grupp men alla dessa är numera avregistrerade.

Fentiaziner är närbesläktade med tricykliska antidepressiva läkemedel och kan vid överdosering ge upphov till livshotande tillstånd med koma och allvarliga hjärtarytmier.

 

Fentiazinderivat

Fentiazinderivat är en typ av läkemedel med sedativa, antikolinerga och antihistaminerga egenskaper som vanligen förskrivs vanligen mott illamående eller oro. Fentiazinderivat är vanligt förkommande vid läkemedelsförgiftning, ofta i kombination med andra preparat.

Fentiazinderivat är preparat där vissa saknar egentliga antipsykotiska effekter som Theralen, Lergigan och Propavan, medan andra preparat har tydliga antipsykotiska effekter (de med piperazinring). Fentiazinderivat används ofta mot:
 

 • Ångest
 • Orostillstånd
 • Sömnsvårigheter
 • Sjösjuka
 • Illamående
 • Allergiska reaktioner

 

Fentiazinderivat ger i regel mindre allvarliga överdoseringar jämfört med fentiaziner men har blivit fler i antal.

Tioxanter är andra närbesläktade preparat som ger liknande symtomatologi vid förgiftning, t ex:

 

Läkemedlen förekommer som tabletter, orala droppar och oral lösning. Tidigare fanns prometazin även för injektionsbruk men det är avregistrerat. I andra länder tillhandahålls många olika fentiazinderivat som ibland dyker upp i Sverige i samband med förgiftningstillbud.

De vanligaste fentiazinderivaten är:

 

 

Epidemiologi

Förskrivningen av prometazin (Lergigan) har ökat kraftigt i Sverige under senare år liksom antalet förgiftningsfall trots att detta är ett äldre läkemedel. År 2017 inträffade mer än 600 förgiftningsfall. De flesta förgiftningsfall har milda eller måttliga symtom men dödsfall förekommer. I Toxnet (Toxicology Data Network) anges att det finns fall av andningsdepression, sömnapné och plötslig spädbarnsdöd rapporterat hos ett antal spädbarn eller småbarn. Det anges vidare att plötsliga och oväntade dödsfall har inträffat hos patienter som konsumerat fentiazinderivat, särskilt vid långvarig administrering.KLINIK OCH SYMTOM

 

Fentiaziner och fentiazinderivat kan efter överdosering ge förlängd QT-tid och allvarliga hjärtarytmier, varför EKG alltid måste tas med bestämning av QT-tiden (kan behöva upprepas).

Hjärtklappning, takykardi och oregelbunden hjärtrytm förekommer men är inte särskilt vanligt. Dock bör man vara observant på att förlängd QT-tid förekommer och att maligna arytmier kan uppträda som ventrikeltakykardi och Torsade de Pointes-arytmi. I många fall är QT-förlängningen mycket begränsad och saknar klinisk relevans. Den absoluta risken att drabbas får nog ses som mycket liten, men det är svårt att bedöma risken hos en enskild patient. Andra riskfaktorer måste beaktas som, t ex kardiovaskulär sjukdom, hög eller låg ålder, och hereditet för hjärtinfarkt eller stroke.

I kombinationspreparat (Lergigan Comp) ingår förutom prometazin även koffein och efedrin som kan ge en annan förgiftningsbild. De huvudsakliga effekter som syns vid överdosering och förgiftning med fentiazinderivat är trötthet, somnolens samt i tilltagande grad vakenhetssänkning och koma. Den sedativa effekten potentieras av andra sedativa, hypnotika eller alkohol. Den kliniska bilden kan också karaktäriseras av psykomotorisk oro och förvirring med en orolig patient som inte går att kommunicera med. Ett antikolinergt syndrom är vanligt.


Propiomazin (Propavan) är ett centralt verkande fentiazinderivat där förgiftningsbilden främst karaktäriseras av uttalad trötthet, sänkt vakenhet eller koma med andningssvikt i allvarliga fall. Komaperioden kan vara långdragen (ibland > 24 timmar) vid kraftig överdosering.

Toxiciteten hos fentiazinderivat varierar med intagen dos, patientens ålder och kondition samt samtidigt intag av andra substanser. De flesta tillbuden ger endast måttliga symtom. Intag av 20-100 mg kan ge toxicitet hos barn under ett års ålder. Intag av 100-1000 mg kan ge måttlig intoxikation till barn mellan 1-10 år. Intag av 1-2,5 g hos vuxen ger i regel måttlig intoxikation om samtidigt intag av andra substanser inte förekommit. Intag över 2,5 g bör betraktas som allvarligt men symtomatologin kan variera kraftigt. Intag av en hel flaska Alimemazin på 50 ml innebär intag av 2 g vilket ger en allvarlig men oftast inte livshotande förgiftning. Intag av en och en halv flaska Theralen gav i ett fall hos vuxen kvinna upphov till en natts vård i respirator men i övrigt stabil hemodynamik och okomplicerat förlopp.


Vanliga symtom vid förgiftning

 • Sänkt medvetandegrad
 • Förvirring, oro
 • Hallucinationer
 • Nedsatt syn
 • Ljuskänslighet
 • Rastlöshet
 • Motorisk oro
 • Aggressivitet

 

 

Vanliga kliniska fynd

 • Hypertermi
 • Förlängd QT-tid
 • Torra slemhinnor
 • Torr varm hud
 • Sänkt vakenhet
 • Stora och ibland ljusstela pupiller
 • Sinustakykardi
 • Nedsatta tarmljud
 • Urinretention
 • Normalt – förhöjt blodtryck
 • Kontraktioner i sträckmuskulaturen
 • Opistotonus, positiv Babinski

 

 

Antikolinergt syndrom

Fentiazinderivat har kraftiga antikolinerga egenskaper som kan ge patienten karaktäristiska symtom vid överdosering. Symtom som präglar bilden kan vara oro, förvirring, stora pupiller, takykardi, muntorrhet, hallucinationer och ibland ett fullskaligt delirium. Kramper är mer ovanligt men spastiska muskelkontraktioner förekommer. I enstaka fall ses även opistotonus samt märkliga ryckningar i bål och större muskelgrupper, symtombilden kan vara svårtolkad. Den engelska minnesramsan för det antikolinerga syndromet beskriver symtomen väl:

"Blind as a bat, mad as a hatter, red as a beet, hot as Hades (or hot as a hare), dry as a bone, the bowel and bladder lose their tone, and the heart runs alone."

Det antikolinerga syndromet kan behandlas med fysostigmin (Anticholium) intravenöst avseende de centralnervösa effekterna som yttrar sig som ett delirium. Vid behandling med antidoten fysostigmin kan en orolig och förvirrad patient plötsligt vakna till, bli mentalt redig och orienterad vilket ter sig som ett uppvaknande som dramatiskt förbättrar den kliniska bilden och lugnar alla närvarande.

Utöver de akut toxiska effekterna av fentiaziner är det också värt att nämna att fentiaziner kan orsaka idiosynkratisk agranulocytos och ikterus.DIAGNOS

 

Diagnostisering av förgiftning av fentiazinderivat baseras på anamnes och ev fynd av tablettaskar, flaskor (Alimemazin), förpackningar eller läkemedel. Vanligen görs ingen läkemedelsbestämning i blod eller urin. Diagnos och behandling av antikolinergt syndrom styrs utifrån den kliniska bilden. Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk. Antidotbehandling med fysostigmin kan vara effektivt i vissa fall med huvudsakligen centralnervösa symtom. Sänkt vakenhet och respiration understöds med intubation och respirator.

BEHANDLING

 

Det viktigaste i de flesta fall av förgiftning med fentiazinderivat är att:

 • Identifiera toxiskt agens
   
 • Noggrant övervaka vakenhet och andning
   
 • Understödja andning och cirkulation vid behov
   
 • Genomföra aktiv elimination när så är indicerat tidigt i förloppet, t ex genom ventrikeltömning, och tillförsel (instillation) av medicinskt kol ('aktivt kol')
   
 • Behandla akut förvirring och motorisk oro på ett lugnt och säkert sätt (bensodiazepiner hjälper i regel inte)
   
 • Antidotbehandling med fysostigmin när tydlig indikation föreligger och nyttan överväger riskerna som vid antikolinergt syndrom med delirirum
   
 • Behandling av hjärtsvikt och hypotension med sedvanliga inotropa droger som noradrenalin eller adrenalin
   
 • Behandling med intravenös fettemulsion (ILE, Intralipid) kan prövas som sista utväg vid kardiovaskulär kollaps
   
 • Lägga in patienten på en avdelning med rätt vårdnivå och adekvat övervakning. Undvik för låg vårdnivå när medvetandet är sänkt eller andningen är nedsatt
   
 • Ordna en uppföljning genom psykiatrin och socialtjänsten

 

Ventrikelsköljning och installation av aktivt kol är indicerat om stor dos intagits och patienten inkommer inom en till två timmar efter intag. Vanligen ges 50 g kol uppslammat i vatten per os via en grov sond.

Om patienten är cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil men orolig och deliriös kan man pröva fysostigmin intravenöst, oftast med god effekt. Kontraindikationer är blandintoxikation med andra kardiodepressiva läkemedel såsom tricykliska antidepressiva medel eller läkemedel som ger sänkt kramptröskel. Man bör inte heller ge fysostigmin om patienten har breddökade QRS-komplex, bradykardi (puls < 50 slag/min) eller andra hjärtarytmier.

Vid misstanke om oro p g a antikolinergt syndrom bör fysostigmin provas före bensodiazepiner. Bensodiazepiner har endast måttlig effekt vid antikolinergt syndrom. Dock sänker fysostigmin kramptröskeln varför risk finns för kramper om läkemedel intagits som kan provocera kramper, exempelvis så som TCA.


Fysostigmin

Fysostigmin (Anticholium) är ett licensläkemedel som lagerhålls på de flesta akutsjukhus i Sverige som injektionsvätska 0,4 mg/ml i förpackningar om 5 x 5 ml.


Dosering av fysostigmin

1-2 mg ges långsamt i.v. till vuxna och 0,02-0,04 mg/kg i.v. till barn. I uttalade fall kan även en infusion prövas. Effekt kan förväntas inom några minuter, och durationen är ca 90 minuter. Dosen kan ibland behöva upprepas med någon timmes intervall om uttalade symtom återkommer, men den kliniska erfarenheten är att man sällan behöver ge någon ytterligare dos senare än 8 timmar efter den första. Patienten bör vid fysostigmininjektion vara monitorerad med EKG (kardioskop) och atropin bör finnas tillgängligt. UPPFÖLJNING

 

Psykiatrisk och social uppföljning av patienten är viktigt då intoxikationen sker i samband med suicidförsök eller då patienten har ett aktivt substansbruk med läkemedel, alkohol eller narkotika. Återbesök till psykiatrin, beroendesjukvården eller till socialtjänsten är önskvärt, remiss bör skrivas. Vid ett livshotande substansbruk (alkohol, opioider eller illegala droger) skall socialtjänsten alltid kontaktas, skriftligen eller muntligen.

Fall med ungdomar under 18 år ska anmälas till sociala myndigheter och BUP (barn- och ungdomspsykiatrisk klinik). Även skolhälsovården kan behöva kopplas in.

Vid upprepade akuta överdoseringar bör anmälan till socialtjänsten göras och omhändertagande enligt LVU (lagen om vård av unga < 20 år) eller LVM (lagen om vård av missbrukare) bör tas under övervägande. Anmälan till socialtjänsten kan vara muntlig eller skriftlig.PROGNOS

 

En läkemedelsöverdosering med fentiazinderivat ger i regel inga bestående men, såvida inte allvarliga komplikationer tillstöter som:
 

 • Apné
 • Aspirationspneumoni
 • Kramper
 • Allvarliga arytmier
 • Akut leversvikt
 • Akut njursvikt
 • Uttalad generell hypoxi
 • Agranulocytos

Risken för utveckling av abstinens efter substansbruk av alkohol, droger eller läkemedel måste alltid tas med i bedömningen vid en utskrivning. En övergående sömnstörning med kraftiga sömnsvårigheter under 3-4 veckor är inte ovanligt. Andra biverkningar som beskrivits är:

 • Magont
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedstämdhet
 • Ångest
 • Impotens

 

Många patienter upplever låg livskvalitet under lång tid efter att ha vårdats för en akut förgiftning. Risken finns alltid för en ny förgiftning eller överdosering under närmaste året (10-20 %).


 

ICD-10

Antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp T43.3

 

Referenser

Höjer J, Tellerup M. Renässans för Lergigan med kraftig ökning av intoxikationsfall. Läkartidningen. 2018;115:E9EZ. Länk

Owczuk R, Twardowski P, Dylczyk-Sommer A, Wujtewicz MA, Sawicka W, Drogoszewska B, Wujtewicz M. Influence of promethazine on cardiac repolarisation: a double-blind, midazolam-controlled study. Anaesthesia. 2009 Jun;64(6):609-14. Länk

Nachimuthu S, Assar MD, Schussler JM. Drug-induced QT interval prolongation: mechanisms and clinical management. Ther Adv Drug Saf. 2012 Oct;3(5):241-53. doi: 10.1177/2042098612454283. Review. Länk

van Noord C, Eijgelsheim M, Stricker BH. Drug- and non-drug-associated QT interval prolongation. Br J Clin Pharmacol. 2010 Jul;70(1):16-23. Länk

Phenergan produktresumé FDA. Länk

Kondou N, Hiasa Y, Kishi K, Fujinaga H, Ohishi Y, Ohtani R, Wada T, Aihara T [A case of life-threatening ventricular arrhythmias probably due to psychotropic drugs]. Kokyu To Junkan. 1993 Nov;41(11):1117-20. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev