Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Intoxikation – Alkohol

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-10-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Akut alkoholförgiftning är den vanligaste av alla förgiftningar i Sverige och förekommer i tusental varje månad. Vanlig alkoholberusning övergår gradvis i alkoholförgiftning utan någon specifik gränslinje. Cirka 5 % av alla vuxna män och 2 % av alla kvinnor i Sverige har ett alkoholberoende. Ungefär 300 000 personer beräknas ha en riskfylld alkoholkonsumtion men i vissa skattningar anges betydligt högre antal. Cirka 20 % av befolkningen har mer eller mindre tillfälliga alkoholproblem. Dessa siffror är uppskattade och därför relativt osäkra, då stora variationer förekommer i olika skattningar och vetenskapliga studier från bland andra Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) som ger ut årliga rapporter. Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har minskat något under senare år från en toppnotering 2004 då medelkonsumtionen var 10,5 liter ren alkohol per person och år till 8,7 liter ren alkohol per person år 2019 vilket motsvarar 346 starköl eller 92 flaskor vin eller 32 flaskor sprit per år. Under 2019 var konsumtionen 2 % lägre än under 2018. Under den senaste 10-årsperioden, mellan 2010 och 2019, har den totala konsumtionen minskat med 9 %. Köpen av smugglad alkohol uppgick till 0,28 liter per person under 2019. Det är, jämfört med 2018, en minskning med 30 %. Hemtillverkningen uppgick till 0,19 liter, vilket är en minskning med 17 %.

Svenska män dricker ca 14 liter per person och år medan kvinnorna dricker ca 4 liter per person och år. Alkoholkonsumtionen är fördelad i 42 % vin, 37 % starköl, 21 % sprit, 5 % folköl och 1 % cider. De olika källornas andelar av den totala konsumtionen var under 2019 följande: Systembolaget 67,2 %, resandeinförsel 11,2 %, restauranger 10,4 %, folköl 4,7 %, köp av smugglad alkohol 3,2 %, hemtillverkning 2,2 % och internet 1,2 %.


Med riskfylld alkoholkonsumtion avses ett intag av alkohol som med tiden medför medicinska och sociala komplikationer. Med riskfylld alkoholkonsumtion avses vanligen ett intag av mer än 14 standardglas alkohol per vecka för män och 9 standardglas per vecka för kvinnor. Det motsvarar för män 56 cl sprit eller 2,2 flaskor vin och för kvinnor 36 cl sprit eller 1,4 flaskor vin per vecka. Ett standardglas (eller standardenhet) motsvarar 12 g alkohol eller en burk folköl om 50 cl, en flaska starköl om 33 cl, 12 cl bordsvin eller 4 cl sprit.

Figur 1. Olika grader av alkoholkonsumtion kopplat till WHO:s gradering för risk för alkoholskador. DRL=drinking risk level.
 

Risk för alkoholskador


Berusningsdrickande innebär vanligen att män dricker 5 standardglas och kvinnor 4 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle. En flaska vin räknas som 6 standardenheter.

Lindriga och måttliga alkoholförgiftningar (berusningar) blir vanligen inte föremål för sjukhusvård. De flesta patienter som kommer till sjukhus med alkoholförgiftning har också ådragit sig skador de behöver medicinsk behandling för p g a olycksfall eller våld, t ex skrubbsår, sticksår, kontusioner, frakturer eller skärsår. Andra allvarliga tillbud som drunkning, läkemedelsförgiftning, drogförgiftning, rökgasförgiftning, misshandel eller nedkylning är vanligt i samband med akut alkoholförgiftning. Nedkylning vid blandförgiftning med läkemedel och alkohol kan leda till förlångsammat upptag av läkemedlen vilket gör att en berusad person kan bli alltmer läkemedelsförgiftad när han eller hon blir uppvärmd.

 

Symtomen vid alkoholförgiftning är typiska och välkända för de flesta med omtöckning, långsamma reflexer, allmän stökighet, koordinationssvårigheter och balanssvårigheter som dominerande symtom. Talet blir långsamt, sluddrigt och högljutt. Kräkning och diarré är vanligt vid alkoholförgiftning, ibland med luftvägsaspiration som följd. Akuta sjukhusfall uppvisar ofta medvetslöshet i varierande grad. Vätskebalans- och elektrolytrubbningar är vanliga vid långvarigt drickande. Hypokalemi, hyponatremi, hypofosfatemi och hypomagnesemi är relativt vanligt vid alkoholmissbruk och kan i enstaka fall bli uttalat och symtomgivande. I det akuta omhändertagandet bör alla dessa elektrolytrubbningar kontrolleras och justeras.

En ren alkoholförgiftning kan orsaka sjukhusvård om den är uttalad, är del av en blandintoxikation eller drabbar unga, nedgångna, sjuka eller särskilt känsliga individer. Uttalad alkoholförgiftning föreligger vanligen med en alkoholhalt > 2,0 promille men med stora individuella variationer beroende på graden av tolerans. Vanligen kan man gå och stå stabilt upp till cirka 2 promille. Den vanligaste orsaken till dödsfall till följd av alkoholförgiftning är andningsdepression med hypoxi, lungatelektaser och luftvägsaspiration av maginnehåll. Hypotermi är också vanligt vid fatala alkoholförgiftningar. Slutlig dödsorsak vid akut alkoholförgiftning blir vanligen ett hypoxiskt hjärtstopp.

Ungefär 150-200 personer dör varje år p g a akut alkoholförgiftning i Sverige, varav endast 2-3 är under 30 år. Cirka 2000 personer dör årligen till följd av skadeverkningarna. Potentiellt letal dos alkohol kan vara ungefär 30-40 cl ren alkohol (100 %), vilket teoretiskt motsvarar 1-1,5 helflaskor sprit (75 cl, 40 %) eller 3,3-4,4 flaskor vin eller 11-14 burkar starköl intaget under kort tid. Vid mycket höga halter alkohol (> 3 promille) i blodet är det vanligen sprit som konsumerats. Vin och öl tar vanligen längre tid att dricka varför maxkoncentrationen sällan blir lika hög som efter intag av sprit.

Måttlig alkoholkonsumtion f f a med vin eller öl har i flera studier beskrivits ha positiva hälsoeffekter. Dessa ståndpunkter är kontroversiella och får betraktas som vetenskapligt osäkra. Observationsstudier begränsas av metodologiska problem, främst förväxlingsfaktorer och felklassificering. Det är alltid svårt att bevisa kausalsamband till skillnad från samvariation bland grupper med låg alkoholkonsumtion och stabila sociala och ekonomiska förhållanden.Mängd alkohol i vanliga rusdrycker

Dryck Volym (cl) Koncentration (%) Mängd alkohol (g)
Folköl 50 3,5 12
Starköl 50 5 20
Vin 75 12 65
Sprit 20 40 70
Sprit 75 40 240


Omräkning av mängden alkohol från öl, cider och vin till motsvarande mängd sprit.

Sort Alkoholstyrka (%) Volym (cl) Motsvarande mängd 40% sprit (cl)
Lättöl 2,25 33 1,9
Folköl 3,5 50 4,4
Starköl 5,6 50 7,0
Vin 12 75 22,5
Starkvin 18 75 33,8
Starkvin 22 75 41,5


Teknisk sprit

Olika kemiska alkohollösningar används som bränsle, rengöringsmedel och lösningsmedel i teknisk sprit. Vanliga lösningar med teknisk sprit är T-röd, T-blå, T-gul, K-sprit och M-sprit. Förgiftningar med dessa medel är inte ovanliga.

Alkoholhalten i teknisk sprit varierar mellan 70 och 95 %. Teknisk sprit innehåller i allmänhet denaturerande tillsatser som ska göra lösningen odrickbar, men vissa personer, oftast nedgångna alkoholister eller experimenterande ungdomar, dricker ändå dessa lösningar ofta utblandat med läsk eller fruktdrycker.

Förutom etanol innehåller teknisk sprit metyletylketon, aceton, etylacetat, propanol, paraffiner och i vissa fall Bitrex. Denaturerad sprit finns även i många handrengöringsprodukter, desinficeringsmedel, rakvatten, parfymer och i vissa läkemedelslösningar, t ex Xylocain spray. I Sverige används inte metanol som denatureringsämne, men det förekommer i en del utländska produkter.

 

Farmakokinetik

Nedsvald alkoholhaltig dryck tas snabbt upp i blodbanan från slemhinnan i tolvfingertarmen och tunntarmen. Alkohol har ingen proteinbindning utan distribueras jämt ut i kroppens olika vävnader. Skenbar distributionsvolym för alkohol (Vd) är 0,7 L/kg). Effekten i hjärnan ("target site") kommer inom några få minuter efter intag (ca 60-90 sek), vilket är välbekant för de flesta normalkonsumenter. Alkoholhalten i blod kan stiga under cirka en timmes tid efter intaget men graden varierar bl a med matintag. Champagne ger något snabbare anslag än vin. Vissa probiotika anförs som dämpande och förlångsammande på alkoholupptaget från tarmen.

En normalstor vuxen man som dricker 3-4 burkar starköl eller 4-6 glas vin (12 cl, 12 %) uppnår en ungefärlig blodkoncentration på 1 g/L som motsvarar 1 promille efter 30-60 minuter. En vuxen kvinna uppnår samma promillehalt efter intag av cirka 3 burkar starköl eller 3-5 glas vin (12 cl). 1 promille motsvarar ca 27 mmol/L etanol i blod.


Omvandlingsfaktor från mmol till promille är mmol/L x 0,0376. Uppnådd promillehalt varierar med kroppsstorlek, hur snabbt man dricker alkoholen och samtidigt intag av mat. Alkohol i hög styrka bromsar och fördröjer tarmtömningen.

Nittio procent av alkoholen bryts ner genom oxidering varav merparten sker i levern. Etanol bryts ner med relativt konstant hastighet i den mänskliga kroppen med hjälp av enzymet alkoholdehydrogenas. Etanol omvandlas till acetaldehyd som sedan snabbt bryts ned till ättiksyra och därefter till koldioxid och vatten. Nedbrytningen till acetaldehyd påbörjas redan i magsäcken men sker huvudsakligen i levern. Acetaldehyd (etanal) är en mellanprodukt vid nedbrytningen av alkohol. Det finns visst belägg för att det är acetaldehyden som orsakar en del av de klassiska symtomen vid baksmälla, d v s illamående, yrsel, huvudvärk, ostadighetskänsla och trötthet men det förklarar inte hela bakrusets effekter. Acetaldehyd bryts i sin tur ner till ättiksyra av enzymet acetaldehyddehydrogenas i den perifera cellandningen. Ättiksyra bryts därefter i flera steg ner till koldioxid och vatten.

Enzymet alkoholdehydrogenas, som bryter ner alkohol, mättas redan vid en promillehalt över 0,1, över denna gräns blir nedbrytningen konstant med en elimination enligt 0:e ordningens farmakokinetik. Ungefär 90 % av alkoholen elimineras genom nedbrytning i levern och 10 % elimineras via utandningsluften, svettning och urin. Fördelningen mellan blod och utandningsluften är ungefär 2100:1. Normal förbränning av alkohol är ungefär 0,1 g/kg kroppsvikt i timmen, d v s 5-10 g alkohol i timmen för de flesta personer. Detta motsvarar 2-3 cl sprit, 6-12 cl vin eller 12-25 cl öl per timma, d v s ungefär 1 "enhet alkoholhaltig dryck" per timma. Hos en vuxen beräknar man att promillehalten normalt sjunker med cirka 0,15 promille per timma. Alkoholen i en lättöl bryts ner på cirka 15-30 minuter medan en starköl normalt tar 60-90 minuter. Relativt stora individuella variationer förekommer.

Tabell. Normal förbränning av alkoholhaltiga drycker

Dryck och mängd Förbränningstid (ungefärlig)
Flaska lättöl, 33 cl (2,2 %) 1 timme
Burk folköl, 50 cl (2,8 %) 1,5 - 2 timmar
Flaska folköl, 33 cl (3,5 %) 1,5 - 2 timmar
Burk folköl, 50 cl (3,5 %) 2 - 2,5 timmar
Flaska starköl, 33 cl (5,0 %) 2 - 2,5 timmar
Glas vin, 15 cl (12 %) 2 - 2,5 timmar
Glas vin, 12 cl (13 %) 2 - 2,5 timmar
Flaska vin, 75 cl (13 %) 11 - 12 timmar
Sprit, 4 cl (40 %) 2 - 2,5 timmar
Halv flaska sprit, 35 cl (40 %) 16 - 17 timmarTolerans

Toleransen för alkohol är kraftigt varierande beroende på ålder och tillvänjning. Ju oftare man berusar sig, desto högre grad av tolerans utvecklas över tid. De flesta människor utan alkoholproblem har svårt för att dricka sig till nivåer över 2 promille etanol i blodet.

Livshotande förgiftning anses vanligen föreligga vid en alkoholhalt över 4,5 promille hos kvinnor och över 5 promille hos män men även lägre koncentrationer kan vara livshotande och har medfört dödsfall. Det är svårt att komma upp i dessa nivåer genom att enbart dricka öl eller vin, vanligen krävs konsumtion av sprit i stora kvantiteter. Det är inte helt ovanligt att alkoholister som vårdas på sjukhus för akut alkoholintoxikation har en promillehalt över 5, ibland upp emot 7-8 promille, i enstaka fall ännu högre. Allvarlig alkoholförgiftning bland ungdomar uppträder redan vid en promillehalt över 2,5. Allvarlig alkoholförgiftning är vanligen förenad med minnesluckor, bakrus, ostadighet och ångestsymtom i efterförloppet.


 

SYMTOM
 

Symtom vid olika grader av alkoholförgiftning

Grad av alkoholförgiftning Promillehalt (g/L) Symtom
Mild alkoholförgiftning 0,5-1,0 promille Märkbar berusning, pratighet, eufori, förlångsammat tal, långsamma reaktionsreflexer
Måttlig alkoholförgiftning 1,0-2,0 promille Påtaglig berusning, koordinationssvårigheter, alkoholdoft, illamående, humörsvängningar, ev aggressivitet, balanssvårigheter, hängande ögonlock, fuktig blick, sluddrande tal
Uttalad alkoholförgiftning 2,0-4,0 promille Mycket kraftig berusning, illamående, kräkningar, buksmärta, diarré, gångsvårigheter, instabilt temperament, våldsamt eller stökigt beteende, medvetandepåverkan, somnolens, osammanhängande i tal och tanke
Livshotande alkoholförgiftning Över 4-5 promille Medvetslöshet, kramper, djup sömn med snarkande, långsam andning, cirkulatorisk instabilitet, andningsdepression, hypoxi (blåskimrande cyanotisk hud, ssk. läppar/ansikte), hyperkapné (högröd/blålila ansiktsfärg), hypotermi


Salongsberusning anses föreligga vid en alkoholhalt på 0,5-1 promille (se ovanstående tabell). Vid halter i blodet på 1-1,5 promille upplever de flesta vuxna personer sig som måttligt berusade (några starköl eller en flaska vin) och över 1,5 promille känner sig de flesta kraftigt berusade (en till två flaskor vin). Unga flickor i nedre tonåren kan känna sig kraftigt berusade bara av en starköl och uppvisa tydliga symtom på berusning efter två starköl.

 

Blandintoxikation

Samtidigt intag av läkemedel, t ex sömnmedel eller smärtstillande medel (opioider) potentierar den toxiska effekten av alkohol. Särskilt riskfyllt är intag av opioider, bensodiazepiner, neuroleptika, barbiturater eller vissa antidepressiva läkemedel samtidigt med intag av alkohol. Över 2 promille alkohol i kombination med bensodiazepiner, opioider eller andra andningsdeprimerande droger anses vara livshotande. En måttlig alkoholförgiftning kan förvandlas till en livshotande förgiftning i kombination med måttlig eller stor mängd sömnmedel eller smärtstillande läkemedel. Kombinationen alkohol och energidrycker gör att man blir piggare och många inte känner av berusningen lika tydligt varför man riskerar att dricka mer och uppnå högre grad av berusning, inte sällan förenat med minnesluckor. Kombinationen alkohol och energidrycker har gett upphov till ökad risk för trafikolyckor, högre grad av berusning, fler sexuella övergrepp och misshandel.


 

Teknisk sprit

Symtomen vid förgiftning med denaturerad sprit liknar de vid berusning med "vanliga" etanolhaltiga drycker; olika grader av berusning, medvetandepåverkan, nedsatt balansförmåga, hyperventilation, illamående och kräkningar. Ofta förekommer en karakteristisk acetonliknande doft från utandningsluften. Risken för metabolisk acidos, illamående och kräkningar är stor.


 

UTREDNING
 

 • S-etanol
 • S-metanol
 • S-aceton
 • Puls och blodtryck
 • Syremättnad med pulsoximetri (Sa02)
 • Drogscreening för illegala droger (urinsticka)
 • Arteriellt syrabas-status (blodgas) med laktat
 • Mät anjon-gapet
 • Infektionsparametrar (CRP, SR, Procalcitonin)
 • Hb, glukos, Na, K, Mg, Fosfat
 • Ev alkoholmarkörer som B-PEth (fosfatidyletanol), S-CDT (kolhydratfattigt transferrin)
 • Ev U-Etylglukuronid (EtG), U-Etylsulfat (EtS) (påvisar alkoholkonsumtion sista 3 dygnen)
 • Leverstatus
 • EKG
 • Temperatur
 • Kontrollera neurologstatus, palpera kraniet, uteslut trauma. CT-hjärna vid medvetslöshet och på misstanke om trauma för att utesluta epi- eller subduralt hematom, samt annan intrakraniell blödning eller stroke
 • Vid misstanke om luftvägsaspiration, röntgen av lungorna
 • Vid förgiftning med illegal sprit eller hembränt, kontroll av metanol och etylenglykol i serum samt anjongap och osmolal gap.

Elektrolytrubbningar

Observera risken för elektrolytrubbningar. Det är vanligt med hyponatremi, hypokalemi, hypofosfatemi och hypomagnesemi vid alkoholförgiftning och alkoholmissbruk. Observera risken för alkohol ketoacidos.
 

 • Uttalad hyponatremi medför risk för hjärnödem och medvetandesänkning. Akut hyponatremi ger oftast en påtaglig vakenhetssänkning. Uttalad hyponatremi (< 120 mmol/L) med ringa medvetandepåverkan talar för kronisk hyponatremi. Kronisk hyponatremi måste korrigeras långsamt över flera dagar. Allt för snabb korrektion av hyponatremi kan leda till membranskador i hjärnceller (myelinskador), s k 'pontin myelys', med allvarliga neurologiska skador som följd. Hyponatremi ses oftast hos ölalkoholister, men ökad risk föreligger också vid samtidig behandling med SSRI-preparat (antidepressiva läkemedel).
   
 • Hypokalemi orsakar trötthet och risk för hjärtarytmier.
   
 • Hypomagnesemi ökar risken för hjärtarytmier (vanligt, i synnerhet förmaksflimmer) och kramper.

 • Hypofosfatemi kan ge symtom från t.ex. CNS (trötthet, parestesier, tremor, kramper och koma) och muskulatur (svaghet, pareser).

Övriga avvikelser i rutinprover

Observera förekomsten av anemi och hypoglykemi.


Biologiska alkoholmarkörer

U-Etylglukuronid (EtG) och U-Etylsulfat (EtS) kan påvisa alkoholkonsumtion inom sista 3 dygnen. S-CDT (kolhydratfattigt transferrin) stiger efter ett par veckors hög alkoholkonsumtion och B-PEth efter flera dagars hög konsumtion. CDT kan påvisa kroniskt hög alkoholkonsumtion. CDT har hög specificitet för att fastställa högkonsumtion av alkohol med ett normalvärde under två procent. För de flesta krävs ett genomsnittligt dagligt intag av 60–80 g etanol (vilket motsvarar ungefär en flaska vin) för att ge förhöjda CDT-värden, men med stora individuella skillnader i respons. Vid abstinens halveras CDT-värdet på 1–2 veckor och det kan ta en månad eller något längre för ett kraftigt förhöjt mätvärde att återgå till inom referensintervallet. 

B-PEth (fosfatidyletanol) är ett samlingsnamn för en grupp fosfolipider som bildas från fosfatidylkolin i närvaro av alkohol. PEth avspeglar de senaste veckornas alkoholkonsumtion. S-GT (gamma-glutamyltransferas) är ett membranprotein som i huvudsak finns i levern och blir förhöjt vid kronisk alkoholkonsumtion. En del läkemedel kan inducera ökad GT-nivå i plasma. GT kan även bli förhöjt vid diabetes, hjärntumörer, obesitas och gallvägssjukdomar. En bra kontroll av hög alkoholkonsumtion kan bestå av EtG, CDT och PEth. Man kan säga att EtG avspeglar hög alkoholkonsumtion de senaste dagarna, PEth de senaste veckorna och CDT de senaste månaderna. Det behövs sannolikt en veckas för hög konsumtion av alkohol för att PEth skall stiga men ett högt värde talar tydligt för hög alkoholkonsumtion d v s värdet har hög specificitet.

 • U-EtG är negativt för värden < 0,5 mg/L
 • B-PEth är negativt för värden < 0,7 μmol/L
 • B-CDT är negativt för värden < 2,0 %


Vitaminbrist

Observera framför allt risken för akut B-vitaminbrist och hypomagnesemi. K- och B-vitaminer behöver ofta substitueras med intramuskulära injektioner i tre dagar. Magnesium kan ges intravenöst eller peroralt (20 mmol/dygn).


Abstinens

Observera risken för uppkomst av allvarliga abstinenssymtom under tillnyktringen med risk för delirium och generella myoklona kramper.


Acidos

Metabolisk acidos är vanligt förekommande vid intoxikation både med vanliga rusdrycker och teknisk sprit. Är uppmätt pH i den arteriella blodgasen lägre än 7,0 anses förgiftningen vara livshotande. Base Excess lägre än -10 mmol/L indikerar annan orsak än intag av vanlig etylalkohol. Kontrollera pH, Base Excess och Laktat.


Alkohol ketoacidos

Drabbar ofta individer med kroniskt alkoholmissbruk efter en period av intensiv alkoholkonsumtion och ringa eller inget intag av vanlig mat. Tillståndet är förenligt med ökad produktion av ketoner i blod och urin, främst betahydroxysmörsyra. Ketoner i urin kan mätas med ett snabbtest. Alkohol ketoacidos kan även uppträda efter perioder av gastrointestinala besvär med kräkningar och diarréer. Patienten inkommer oftast med en uttalad metabolisk acidos med lågt pH och lågt Base Excess. I symtomatologin syns dehydrering, hyperventilation, takykardi och ofta palpationsöm buk. Laktat är vanligen endast måttligt förhöjt (< 7 mmol/L) till skillnad från laktacidos. Tillståndet kan oftast reverseras genom rehydrering med glukoslösningar. Den metabola acidosen förklaras av en anrikning av betahydroxismörsyra och ketoner.


Alkoholinducerad laktacidos

Excessivt intag av alkohol kan inducera en laktacidos som vanligen kallas laktacidos typ B. Laktatnivåerna ligger då vanligen mellan 3-15 mmol/L. Vid överskott av alkohol bildas pyruvat och NADH som leder till ökad produktion av laktat.

Typ B laktacidos kan vara orsakat av toxiner, t ex etanol, cyanid eller vid sepsis. Andra tillstånd som kan orsaka laktacidos är nedsatt glukoneogenes eller ökad glykolys. Alkohol kan orsaka såväl nedsatt glukoneogenes som ökad glykolys.

Laktacidos typ A däremot är vanligen orsakad av ischemi, t ex nedsatt perfusion (hypoperfusion/chocktillstånd), cellulär hypoxi eller ökat metabolt behov.

 

BEHANDLING
 

Alla patienter, även de som är intoxikerade med alkohol, har rätt till god allmän omvårdnad och att bli bemötta med respekt. Uppträd lugnt och säkert i kontakten med patienten (lågaffektivt bemötande). Allmän tillsyn för att förhindra traumatiska skador och stökigt beteende är det primära.

Behandlingen av en akut alkoholförgiftning är i huvudsak symtomatisk och något motgift (antidot) finns inte. Avgör lämplig vårdnivå, men ha i åtanke att vakenhet och andning kan skifta plötsligt.

Vid okomplicerad alkoholförgiftning kan spypåse, vätska, sömn under övervakning och antacida vara tillräckligt. Undvik högläge på säng eller brits för att minska risken för fallskador. Vila på madrass på golvet kan vara ett alternativ. Vid oro och ångest, ge t ex diazepam (Stesolid) 2,5-5 mg intravenöst med försiktighet eller hellre per oralt. Substituera B-vitaminer och K-vitaminer hos alkoholister:


Vid svårare intoxikationer eller då komplicerande faktorer föreligger är läget ett annat:
 

 • Övervaka vakenhet och andning noggrant.
   
 • Ge syrgas.
   
 • Sug rent i mun och svalg vid ökad förekomst av slem.
   
 • Understöd andning och cirkulation vid behov (säkerställ fri luftväg, behandla hypoxi/hyperkapnée, vätska och ev inotropa droger vid cirkulationssvikt etc. Se nedan för detaljer). Vid förekomst av paradoxalt andningsmönster behövs bättre luftvägsförhållanden och oftast intubation. Alkoholintoxikation är ofta förenat med cirkulatorisk labilitet.
   
 • Kontrollera kroppstemperaturen.
   
 • Behandla akut förvirring och motorisk oro.
   
 • Vätska, per os eller intravenöst. Förgiftade patienter behöver i regel rehydreras med intravenös vätska. Ge gärna buffrade glukoslösningar. Vid behov justering av elektrolytrubbningar. Glukos motverkar alkohol ketoacidos.
   
 • Vid hypotermi, uppvärmning.
   
 • Vid misstanke om luftvägsaspiration, röntgen av lungorna samt antibiotika mot luftvägsinfektion (cefotaxim 1 g x 3 i.v.). Vid kraftig aspiration: intubation, rensugning och respiratorbehandling med PEEP.
   
 • Eventuell profylax mot delirium och generella kramper (ex karbamazepin (Hermolepsin, Tegretol) 200 mg 1x3 p.o.). Uteslut status epilepticus.
   
 • Ventrikelsköljning och medicinskt kol administreras endast vid allvarlig blandförgiftning med läkemedel när patienten inkommit inom 1 timme efter intag.

 

Luftväg

Luftvägen kan vara mer eller mindre blockerad vid alkoholintoxikation. Skapande av fri luftväg har högsta prioritet. Sug rent i munhåla och svalg vid ökad förekomst av slem. Nästub eller svalgtub är första hjälpmedlet. Observera att nästub kan orsaka allvarlig näsblödning och att risken för näsblödning är ökad vid alkoholförgiftning (p g a alkoholens kärldilaterande effekt). Använd därför rikligt med gel vid införandet i näsan.

Positionen på den medtagna patienten bör vara framstupa sidoläge, tungan dras fram genom ett rejält käklyft. Patienter som inte klarar att hålla fri luftväg i ryggläge eller inte är väckbara bör övervakas på intensivvårdsavdelning.

Endotrakeal intubation görs om nödvändigt vid otillräckligt fri luftväg, vid hypoxi eller koldioxidretention.


Andning

Undvik hypoxi och hyperkapné, ge liberalt med syrgas. Om andningen är otillräcklig måste endotrakeal intubation och respiratorbehandling på intensivvårdsavdelning övervägas. Rensug luftvägarna från slem.


Cirkulation

Behandla blodtrycksfall med tillförsel av intravenös vätska, samt vid behov blodtryckshöjande mediciner (inotropa läkemedel), t ex efedrin, fenylefrin, dopamin eller noradrenalin. Instabil cirkulation är vanligt vid alkoholförgiftning.


Förvirring och aggressivitet

Stökiga och aggressiva patienter kan behöva sederas med läkemedel för att undvika att patienten skadar sig själv eller andra.

Sedering av oroliga patienter är besvärligt och svårt att styra på rätt sätt. Behandlingen i sig innebär risker i form av blodtrycksfall, andningssvikt eller plötsligt sänkt vakenhet med svårigheter att hålla fri luftväg och andningsdepression. Sederande läkemedel måste därför användas med försiktighet och under övervakning. Behandlingen kräver möjlighet att kunna ta över patientens andning med kontrollerad ventilation och respiratorbehandling.

Lämpliga medel är droperidol 5-10 mg i.m., midazolam 1-5 mg iv eller på en intensivvårdsavdelning propofol 20-100 mg i.v. Propofol bör endast användas av en erfaren narkosläkare som kan hantera luftvägsproblem, då påtaglig risk för blodtrycksfall och apné föreligger. Haldol bör inte användas till patienter med kramper eller tidigare kända kramper. Alternativt kan man ge olanzapin (Zyprexa) 5-10 mg x 2 eller quetiapin 50 mg x 1. Observera att olanzapin ej bör ges intravenöst.

 

Bakrus

Bakruset karaktäriseras av kraftigt illamående, yrsel, trötthet, ostadighetskänsla, ångest och huvudvärk. Bakruset uppkommer när alkoholhalten i blod är nära noll. Bakruset förklaras i första hand av den mängd alkohol som druckits men även med vilken hastighet man druckit samt vilken typ av alkoholhaltiga drycker som intagits. Färgade drycker som whiskey anses ge mer bakrus i jämförelse med ofärgad sprit. Rött vin ger ofta mer bakrus än vitt vin. Vid intag av alkohol vid samtidig vätskebrist ökar risken för bakrus och huvudvärk. Alkoholhaltiga drycker bör därför inte användas som törstsläckare eller intas vid huvudvärk. Bakruset förklaras bl a av acetaldehyd men inte helt och hållet. Nya teorier anför en inflammatorisk komponent som orsak till bakruset. Känsligheten för bakrus är individuell men drabbar de flesta personer som uppnått en alkoholhalt över 1,5 promille. Cirka 25 % av befolkningen får ringa eller inga besvär av bakrus.

Symtomen beror även på en relativ dehydrering samt intag av s k Congener. Congener är biprodukter som bildas vid fermenteringen av alkohol och består bl a av furfural, tanniner och fuselolja. Huruvida intag av vatten efter alkoholen kan förebygga bakrus är vetenskapligt oklart även om många har god personlig erfarenhet av detta.

Den största orsaken till det illamående som upplevs och den allmänna obehagskänslan beror på acetaldehyd som bildas vid nedbrytningen av alkohol. Behandlingen av bakruset är symptomatiskt med i första hand rehydrering, vila, sömn, enkla analgetika, frisk luft och antacida (omeprazol). NSAID preparat kan prövas om magbesvären endast är ringa.


 

UPPFÖLJNING
 

Vid uttalat alkoholmissbruk följs patienten upp via primärvården eller psykiatrin, beroendemedicin och socialtjänst.

Eventuell psykisk samsjuklighet (komorbiditet) bör utredas och behandlas inom riktlinjer för samsjuklighet hos relevant specialitet.
 

Länk till "Abstinens vid alkoholmissbruk - handläggning"

Länk till "Alkoholberoende, diagnostik och behandling"

Länk till "Alkoholinducerad leversjukdom"


 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation F10.0
Lindrig alkoholintoxikation Y91.0
Måttlig alkoholintoxikation Y91.1
Svår alkoholintoxikation Y91.2
Mycket svår alkoholintoxikation Y91.3
Etanol T51.0

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol


Referenser:

Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk Omräkning av etanolhalt i plasma eller serum till promillehalt i blod. Jones AW, Läkartidningen nr 6 2008 volym 105 Länk

Statens folkhälsoinstitut, Statistiska centralbyrån. Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor. Mer om enkäten

Andersson P, Moller L & Galea G (2012). Alcohol in the European Union: Consumption, harm and policy approaches. WHO Regional Office for Europe. Länk

Anderson P & Baumberg B (2006). Alcohol in Europe – A public health perspective. A report for the European Commission. London: Institute of Alcohol Studies. Länk

CAN (2012). Drogutvecklingen i Sverige 2011. Rapport nr. 130. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Länk

Hibell B m.fl. (2012). The ESPAD report 2011. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 36 European Countries. Stockholm: Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), and the Pompidou Group at the Council of Europe. Länk

Ramstedt M, Lindell A & Raninen J (2013a). Tal om alkohol – en statistisk årsrapport från Monitorprojektet. SoRAD. Stockholms universitet.

Kühlhorn E, Ramstedt M, Hibell B, Larsson S & Zetterberg H (1999). Alkoholkonsumtionen i Sverige under 1990-talet. Stockholm: Socialdepartementet.

Stockwell T, Zhao J, Panwar S, et al. Do "moderate" drinkers have reduced mortality risk? A systematic review and meta-analysis of alcohol consumption and all-cause mortality. J Stud Alcohol Drugs. 2016;77(2):185–198. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev