Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Fjärsingstick och andra giftiga fiskar

FÖRFATTARE

Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-10-11

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

MARIN TOXIKOLOGI


Ett stort antal fiskar, blötdjur, anemoner och andra marina organismer kan orsaka en toxisk reaktion vid kontakt med människor. Av havets cirka 27 000 kända arter bedöms omkring 1 700 som mer eller mindre giftiga. Det är fler än alla kända giftiga ryggradsdjur tillsammans. Förgiftning av marina arter kan uppträda efter förtäring av giftig fisk men kan även inträda efter sting eller beröring, vanligen genom penetrerande stick på gifttaggar (sting). De vanligaste förgiftningarna efter förtäring av fisk är scombroidförgiftning, ciguateraförgiftning och fuguförgiftning, varav fuguförgiftning (blåsfisk) är den allvarligaste med flera inträffade dödsfall.

Det blir allt vanligare att svenskar dyker eller badar i tropiska vatten och exponeras för olika giftiga marina arter. Förtäring av giftiga exotiska fiskar har blivit vanligare i Europa genom import. Flera fall av ciguateraförgiftning har inträffat i Europa under senare år.

För information om andra giftiga havslevande djur och alger, var god se behandlingsöversikt - Maneter, alger och giftiga havslevande djur

 

 

 

FJÄRSING (Trachinus draco)


Fjärsing (”Taggig drake”, eng. "Greater weever") är en ätlig fisk som förekommer längs med den svenska västkusten i Skagerack, Kattegatt och ända ner till Öresund, vanligast är den i Bohuslän. Fisken blir vanligen 20-25 cm lång men den kan bli uppemot 40-45 cm och den kan väga upp till ett kilogram.

 

Beskrivning

Fjärsingen är långsmal, ser hoptryckt ut och blir oftast några decimeter lång. Den är tecknad i skimrande grönt, gult och svart på en gulgrön botten, munnen är uppåtriktad, fjärsingen ser lite trulig ut ("trumpen").

På ryggen och gälfenorna har fjärsingen uppfällbara gifttaggar (stålfenor). Den kan injicera ett gift vid sting, främst från ryggfenorna. Fisken har två ryggfenor och det är den främre som är giftig. Toxinet är både hemorragiskt, neurotoxiskt och nekrotiserande. Fjärsingen attackerar inte, till skillnad från t ex Drakfiskar, utan sticker endast i självförsvar. Giftet frisätter både adrenalin, noradrenalin och serotonin, därav är det mycket smärtsamt. Giftet innehåller flera olika toxiner bl a ett gift som kallas "dracotoxin".
 

Extern länk till bild på fjärsing från Havs och Vattenmyndighetens webbplats


Risk för sting

Fjärsingen kommer in mot kusten fram på våren och finns invid stränderna under sommaren, då flest sting inträffar. Fjärsingen ligger gömd i sanden på botten där den ligger och väntar på byten. Den har då bara ögonen och munnen synliga.
 

 • Det vanligaste är att sting uppkommer i samband med att fiskare rensar sina garn efter fångst av fjärsing och råkar komma mot gifttaggarna med fingrarna.
   
 • Det är riskabelt att kroka av en fjärsing från en fiskekrok då man lätt kan bli stungen. Observera att även gälfenorna har gifttaggar, inte bara ryggfenorna!
   
 • Sting i foten kan inträffa om man råkar trampa på en fjärsing.

 • Om man trampar på en fjärsing kan ett flertal avbrutna spetsar från fenorna fastna inne i huden. 

 

Fjärsingens gift är aktivt även när fisken är död efter fångst. Ett sting av fjärsing leder till en kraftig inflammation med omedelbar smärta, svullnad och domningar. Fjärsingen är trots sitt gift en fin matfisk (smakar i stil med sjötunga) som går att inhandla i fiskhandeln.

 

Mindre fjärsing (Echiichtys vipera)

Längs med Danmarks västkust i Atlanten finns en variant av fjärsing kallad liten fjärsing eller mindre fjärsing (Eng: "The lesser weever"). Denna fisk finns även i Engelska kanalen, Ostatlanten, längs Frankrikes västkust, i Svarta havet och Medelhavet. Fisken har ibland kallats för "havets huggorm".

Liten fjärsing anses vara Europas farligaste fisk. Fisken är cirka 15 cm lång och sandfärgad. Ryggfenan med gifttaggarna är helt svart. Taggarna är så pass vassa att de kan gå igenom en våtdräkt eller en "flip-flop"-sandal. Den lilla fjärsingens toxin frisätter mer serotonin än sin större släktings, vilket anses förklara varför smärtan blir mer uttalad vid sting av denna fisk. Även den mindre fjärsingens toxin är aktivt efter att fisken dött.
 

Extern länk till foto på liten fjärsing


Symtom

Vanliga symtom vid sting av fjärsing är:
 

 • Intensiv smärta
 • Svullnad
 • Domningar
 • Känselbortfall
 • Missfärgning av huden


Även generella symtom kan tillstöta, såsom:
 

 • Illamående
 • Allmänt obehag
 • Huvudvärk
 • Magont
 • Yrsel
 • Frossa
 • Svettningar
 • Dåsighet
 • Generella kramper (i sällsynta fall)


Stinget är normalt inte livshotande, men en bakteriell infektion kan tillkomma lokalt i afficierad hud och komplicera förloppet.

Känselbortfall efter sting av fjärsing är vanligen övergående, men kan bli långdraget och bestående i sällsynta fall. Svullnaden kan kvarstå under lång tid, oftast upp till en månad, i enstaka fall mer än ett år! Toxinet finns dock inte kvar mer än i högst 48 timmar. Fall med långdragen svullnad inklusive smärta och rörelseinskränkning samt en långdragen eksemliknande fjällande hudförändring förekommer. 

 

Behandling
 

 • Angripen kroppsdel bör omedelbart efter stinget sänkas ner i hett vatten (minst 40 grader). Då inaktiveras toxinet (proteinet denatureras) och man uppnår omedelbar och effektiv smärtlindring. Vattnet bör hålla en temperatur runt 45 grader och det är förstås viktigt att man inte skållar sig. Angripen kroppsdel bör hållas i det varma vattnet tills varaktig smärtlindring har uppnåtts. Uppvärmningen bör pågå i minst 30 minuter, men ända upp till 90 minuter kan behövas, 60 minuter rekommenderas. Man får fylla på med nytt hett vatten under behandlingen och helst mäta temperaturen med en vattentermometer. Strax under smärtgränsen är en lämplig vattentemperatur om vattentermometer saknas.
   
 • Rester av en eventuell gifttagg som kan finnas kvar i såret bör avlägsnas. Om man måste bör detta göras kirurgiskt. Svårfunnen gifttagg kan ibland hittas med hjälp av ultraljudsundersökning eller MR! Inkapslade gifttaggar kan ligga kvar i månder och ge långdragna besvär.
   
 • Angripen kroppsdel ska i övrigt lämnas i fred och såret hållas rent.
   
 • Antibiotika ges enbart om sekundär infektion tillstöter vilket inte är ovanligt.

 • Vid kroniska besvär är behandlingen huvudsakligen symtomatisk. Kroniska eksem liksom Raynaudfenomen finns beskrivet.


I händelse av följande bör sjukvård uppsökas:
 

 • Om generella symtom tillstöter
 • Vid besvärlig långvarig smärta
 • Om kirurgiskt avlägsnande av en gifttagg krävs. Ultraljud eller MR!
 • Vid kroniska besvär

 

 

 

STENFISK (Synanceia verrucosa)


Stenfisk är en mycket giftig fisk med utbredning i de tropiska delarna av Indiska oceanen och Stilla havet. Stenfisken blir 30-60 cm lång och är en stormunnad kindpansrad rovfisk (en typ av Drakhuvudfisk) som lever av att blixtsnabbt attackera och äta småfisk. Stenfisken skadar människor genom sting av gifttaggar och injektion av toxin.

Stenfisken tillhör släktet skorpionfiskar (scorpenidae) och är sannolikt den giftigaste av alla fiskar. Flera dödsfall finns beskrivna, några redan inom en timme efter stinget. Det finns flera olika underarter av synanceia (Drakhuvudfiskar), förutom Synanceia verrucosa också till exempel Synanceia erosa och Synanceia trachynis i olika storlekar.

 

Beskrivning

Stenfisken är en synnerligen ful fisk med välutvecklat kamouflage. Det gör den ytterst svår att upptäcka i havet t o m om man tittar just där fisken ligger. Fisken ligger ofta gömd i sanden med endast mun och ögon synliga. Den vårtliknande täckningen gör den helt lik omgivande stenar och alger på botten. Stenfisken har 13 gifttaggar på ryggfenorna som den omedelbart reser om man närmar sig fisken, vidrör den eller råkar trampa på den. Giftet är mycket komplext och innehåller neurotoxiner och myotoxiner såväl som proteiner som förorsakar en kraftig antigenreaktion. Antiserum mot stenfiskgift finns för systemisk behandling vid allmänsymtom efter sting men kan vara svårt att få tag på.
 

Extern länk till en bild på en stenfisk


Symtom

Toxinet från stenfisken är mycket giftigt och ett sting ger upphov till omedelbara mycket svåra smärtor.

Vanliga symtom är:
 

 • Intensiv smärta
 • Svullnad
 • Domningar
 • Känselbortfall
 • Missfärgning av huden

 

Även generella symtom kan tillstöta, såsom:
 

 • Illamående
 • Allmänt obehag
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Frossa
 • Svettningar
 • Blodtrycksfall och kramper (i sällsynta fall)
 • Cirkulations- och andningspåverkan, i uttalade fall

 

Toxinet kan vara dödligt med ett allvarligt insjuknande inom ett fåtal minuter. Dödsfall har inträffat inom en timme efter stinget.

 

Behandling
 

 • Angripen kroppsdel bör omedelbart sänkas ner i hett vatten vid sting. Då inaktiveras toxinet (proteinet denatureras). Vattnet bör hålla en temperatur runt 45 grader. Angripen kroppsdel bör hållas i det varma vattnet i 60-90 minuter, tills varaktig smärtlindring uppnås.
   
 • Immunglobulin mot tetanus, 250 IE i.m. om tetanusskydd saknas, annars tetanusvaccin s.c. (rekommenderas, men med tveksamt vetenskapligt underlag, stelkrampsfall finns dock beskrivet).
   
 • Vid uttalade allmänsymtom eller chock ges behandling med specifikt immunserum mot stenfiskgift.
 • I övrigt följer man akutmedicinska råd för behandling av chock. 

 

 

 

DRAKFISK (Pterois volitans)


Drakfisk är en vacker zebraliknande fisk som lever bland koraller i Indiska oceanen och västra delarna av Stilla havet. Drakfisken kan ge upphov till förgiftning genom sting. Den förekommer också längs med USA:s östkust. Observationer av Drakfisk har även gjorts i medelhavet, främst runt Turkiet och Cypern. I Sverige förekommer drakfisken enbart som akvariefisk.

Drakfisken tillhör släktet drakhuvudfiskar, en undergrupp till skorpionfiskarna - Scorpenidae.

 

Beskrivning

Fisken blir upp till 38 cm och kan väga upp till ett kilogram, men är vanligen något mindre. Drakfisken är en vacker fisk, tvärrandig i brunt och vitt, och kallas även för lejonfisk (”Lion fish”).

Drakfisken jagar fisk och kräftdjur på natten och ligger och gömmer sig bland koraller på dagen. Den har stora bröstfenor, bukfenor och en ryggfena som den rör sakta fram och tillbaks likt vackra fanor.

Drakfiskar har ett toxin som utsöndras från de tre första ryggfenorna. Toxinet är i första hand neurotoxiskt. Både lokalsymtom och generella symtom kan utvecklas. Toxinet innehåller inflammatoriska substanser som prostaglandiner och tromboxan B2.

Drakfisken kan attackera och sticka angriparen aktivt med sina ryggfenor. Sting är vanligast på nedre extremiteten utom vid akvariearbete. Skador i Sverige rapporteras i första hand från personer som arbetar med akvariefiskar.
 

Extern länk till bild på drakfisk


Symtom

Giftkörtlarna på drakfisken är mindre än på stenfisken. Toxinet är mycket giftigt och ett sting ger upphov till omedelbar svår smärta.

Vanliga symtom, utöver smärtan, är:
 

 • Svullnad
 • Domningar
 • Känselbortfall
 • Missfärgning av huden

 

Även generella symtom kan tillstöta, såsom:
 

 • Illamående, kräkningar
 • Allmänt obehag
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Frossa
 • Svettningar
 • Dåsighet
 • Cirkulations- och andningspåverkan (i sällsynta fall)

 

Dödsfall är mycket ovanligt, men förekommer. Toxinet är aktivt även efter att fisken är död, och tål frysning. Sekundärinfektioner är vanliga efter sting.

 

Behandling

Angripen kroppsdel bör omedelbart sänkas ner i hett vatten. Då inaktiveras toxinet (proteinet denatureras). Vattnet bör hålla en temperatur av minst 40 grader, helst mellan 45 och 50 grader. Man bör hålla angripen kroppsdel i det varma vattnet i 60-90 minuter, tills varaktig smärtlindring uppnås. Sök efter gifttaggar med ultraljud och avlägsna eventuella rester kirurgiskt.

 

 

 

PRICKIG KOFFERTFISK (Lactophrys bicaudalis)

 

Den prickiga koffertfisken (eng: Trunk fish) är en korallfisk som utsöndrar ett ciguateratoxin vid beröring från körtlar på ryggen. Toxinet är endast farligt vid förtäring av fisken, så det finns ingen omedelbar fara för dykare vid beröring. Dock kan hajar dö som ett resultat av att de äter koffertfisk. Även muränor liksom många andra korallfiskar kan vara rikliga på cigueteragift vid förtäring.

 

 

 

PIRÅL (även Pilål)

 

En rosafärgad sällsynt ål med vassa tänder men käklös som blir ca 45 cm lång. Tillhör klassen rundmunnar. Den producerar ett slem som den kan kväva sina byten med. Lever i regel på djupt vatten och förekommer längs västkusten i Bohuslän.

 

 

 

LÅNGSNÖRE

 

En typ av mask som kan bli flera meter lång. Producerar ett giftigt slem men är sannolikt ofarlig för människor. Lever på botten under 10 meters djup.

 

 

 

SCOMBROTOXISM

 

Konsumtion av fisk av arten scombroidae och scomberesocidae kan ge upphov till ett förgiftningssyndrom kallat scombrotoxism eller scombroidförgiftning (histaminförgiftning). Vanligen uppkommer syndromet efter förtäring av olika arter av tonfisk eller makrill, t ex Skipjack Tuna eller Bonito. Dessa fiskar konsumeras vanligen i sallader, bl a i medelhavsområdet.

Scombrotoxism uppkommer efter att man ätit fisk kontaminerad med bakterier som frisätter rikliga mängder histidin. Bakterierna är av arten E. Coli, Proteus, Klebsiella eller Aerobacter. I dessa bakterier produceras histamin och histaminliknande ämnen (histidin) av enzymet histidindekarboxylas.

Scombrotoxism är inte någon allergisk reaktion, men symtomatologin är likartad.

 

Symtom

Symtom uppträder vanligen inom en timme efter konsumtion. Symtomatologin är relaterad till histaminfrisättning och utgörs av:

 • Svettning
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Huvudvärk
 • Hjärtklappning
 • Flush (rodnad)
 • Urtikaria
 • Yrsel
 • Svullnad i ansiktet med svullna läppar och svullen tunga (i sällsynta fall)

 

Andningsproblem kan uppstå med bronkobstruktivitet och blodtrycksfall. Symtomen är vanligen kortvariga och övergående inom 8-10 timmar.

 

Behandling
 

 • Behandling med antihistaminer som blockerar H1- och H2-receptorer rekommenderas (Aerius, Tavegyl, Loratadin). 

 • Kortison är inte indicerat utan kan tvärtom förlänga förloppet.
   
 • Allvarliga förlopp måste behandlas med intravenös vätska, antihistaminer och adrenalin.

 

 

 

CIGUATERAFÖRGIFTNING


Förgiftning kan uppstå efter konsumtion av fiskar kontaminerade med ciguateratoxin. Ciguateratoxin bildas huvudsakligen av bakterier i alger som heter Gambierdiscus toxicus. Dessa alger förekommer mest i korallrev i Västindien. Ciguateratoxin anrikas i första hand hos korallfiskar (revfiskar) främst i Västindien och i Karibiska havet. Hit räknas napoleonfisk, papegojfisk, barracuda, tropisk havsaborre, röd snapper, amberjack, kingfish och andra exotiska fiskar som lever runt korallrev. Ciguateraförgiftning är vanligt i och runt Dominikanska republiken. Papegojfisk kan även innehålla tetrodotoxin som är betydligt mer toxiskt. Fisken luktar och smakar normalt. Koncentrationen av ciguateratoxin är högst i lever och inälvor i fisken. Gastrointestinala symtom och neurologiska bortfallssymtom är utmärkande.

 

Symtom

Vanliga symtom är:
 

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré (kan vara uttalad)
 • Allmän sjukdomskänsla, yrsel, trötthet och sömnighet
 • Myalgi, nackont
 • Frossa och svettningar
 • Neurologiska bortfallssymtom (polyneuropati), parestesier, Domningar och känselbortfall i extremiteterna, främst de nedre men även kranialnervspåverkan kan förekomma
 • Smärta, värk och muskelsvaghet
 • Metallsmak i munnen
 • Smärta vid beröring av kyla, allodyni
 • Blodtrycksfall, bradykardi
 • Koma i uttalade fall

 

Symtomen debuterar 30 min till 2 dagar efter intag av giftig fisk. Gastrointestinala symtom varar i 1-2 dagar, övriga symtom varar upp till en vecka. Diarréer är det vanligaste problemet. Neurologiska bortfallssymtom kan förekomma och bli långdragna och i enstaka fall bestående. Man talar om kronisk ciguateraförgiftning. Detta tillstånd kan ge allodyni och ett kroniskt smärttillstånd. Utredning med klinisk neurofysiologi kan påvisa nedsatt nervledningsförmåga i affekterad extremitet.

Diagnosen ställs genom anamnes och klinisk bild. Analys av ciguateragift på människa är under utveckling men är ännu inte någon etablerad metod (radioimmunoassay). Fiskrester kan dock analyseras och bekräfta förekomsten av ciguateragift, Detta bör göras om flera personer blivit förgiftade och hälsovårdsmyndigheten bör kopplas in.

 

Behandling

I huvudsak symtomatisk med vila och vid behov intravenös vätska. Mannitol givet intravenöst (1 g/kg) har i flera fallbeskrivningar visats ge god effekt mot neurologiska och muskulära symtom om behandlingen ges inom 48 timmar efter insjuknandet men det vetenskapliga underlaget för mannitolbehandling är svagt och behandlingen har ifrågasatts. Annan specifik behandling saknas. Antihistaminer kan hjälpa liksom vanliga analgetika typ paracetamol (Alvedon) mot värk.

 

 

 

FUGUFÖRGIFTNING

 

I Japan och en del andra asiatiska länder konsumeras ibland blåsfisk - "Fugu" som rätt tillagad anses vara en delikatess. Några olika arter av blåsfisk är Takifugu rubripes, Lagocephalus och Sphoeroides. Blåsfisken lever i Stilla havet, Röda havet och Indiska oceanen. Fisken finns främst kring Japan, Kina, Filippinerna och Taiwan men finns även i Västindien och Mexico. Blåsfisken kallas även knotig tetraodontitfisk eftersom den är knotig och har fyra kraftiga tänder. Förgiftning inträder efter förtäring.

Länk till bild på fugu

Fisken har ett potent gift, tetrodotoxin, som kan ge upphov till mycket allvarlig neuromuskulär förgiftning, även dödsfall. Tetrodotoxin är ett neurotoxin som kan orsaka förlamning även total paralys inklusive andningsmuskler. Toxinet binder till natriumkanaler i perifera nervceller och blockerar neurotransmissionen. Tio milligram anses vara en dödlig dos. Det passerar inte blodhjärnbarrriären utan ger huvudsakligen upphov till perifer förlamning, inklusive andningsförlamning. Tetrodotoxin finns även i andra marina arter som den blåringade bläckfisken, papegojfisk och vissa grodarter (pilgiftsgrodor). Toxinet anrikas i fiskens inälvor, främst i levern men även i tarmarna, gonaderna (ovarierna) och i skinnet. Blåsfiskens taggar är inte giftiga men toxinet finns i hela fisken.

Från 1974 till 1983 rapporterades 646 fall av Fuguförgiftning i Japan med 179 dödsfall. Vid allvarlig förgiftning har mortaliteten uppskattats till nära 50 % i paralytiska förlamningar med andningsförlamning. Den förgiftade patienten kan utveckla total förlamning men ändå vara vaken och medveten nära inpå döden. Döden inträder vanligen inom 4-6 timmar efter förtäring utan assisterad ventilation, med ett intervall från 20 minuter till 8 timmar. Patienterna dör genom andningsförlamning och asfyxi. Vid behandling med artificiell ventilation (respiratorbehandling) har mortaliteten sänkts till runt 5 %. Någon antidot finns inte. Giftet bildas sannolikt av olika bakterier som fisken äter, t ex Vibrio alginolyticus.

 

Symtom

Vanliga symtom vid Fuguförgiftning är:
 

 • Bedövningskänsla kring munnen och läpparna
 • Tilltagande känselbortfall i ansiktet, armar och ben -parestesier
 • Känsla av domningar och frånvarokänsla (”lightheadness”)
 • Huvudvärk
 • Magsmärta
 • Illamående
 • Diarré
 • Tilltagande neuromuskulär paralys
 • Hypoventilation, andningssvikt
 • Hypoxi
 • Hyperkapné
 • Medvetslöshet
 • Kramper
 • Mental avtrubbning
 • Hjärtarytmier
 • Kardiovaskulär kollaps

 

 

Behandling

Specifik antidot saknas. Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk med inriktning på artificiell ventilation, respiratorbehandling och följer generella intensivvårdsprinciper. Eftersom neuromuskulär paralys är vanligt är det viktigt att understödja andningen och insätta mekanisk ventilation och respiratorbehandling så snabbt som möjligt. Behandling med intravenös vätska och hjärtstärkande (inotropa) läkemedel följer gängse intensivvårdsprinciper.

 

 

 

STINGROCKA (Potamotrygonidae)

 

Denna vackra fisk förekommer i större delen av världen, både i salt och sött vatten i tropiska och subtropiska hav. Fisken förekommer i ett flertal olika underarter i olika storlekar, den förekommer i minst 8 olika familjer. Stingrockan är en broskfisk som är besläktad med hajar.

Vissa stingrockor har en giftkörtel och kan injicera ett gift vid sting, medan de flesta stingrockor främst skadar mekaniskt genom stinget som kan liknas vid ett knivstick. Stingrockor som lever i sötvatten har i regel mer gift än de som lever i saltvatten. Särskilt giftig är en art som förekommer i Sydamerikas floder. I giftet har det identifierats cystatin, peroxiredoxin och galectin.

Vissa underarter har gett upphov till ett antal farliga förgiftningar genom sting med svansfenan, oftast av alltför närgångna dykare. Skador uppkommer oftare p g a den mekaniska skadan och sekundära infektioner än p g a toxiska effekter av gift. Den kända australiska zoologen Steve Irwin dog 2006 efter att ha blivit skadad i bröst och hjärta av en stingrocka.

Skador uppkommer oftast när man råkar trampa på en rocka, den angriper vanligen inte människor utan försöker oftare fly vid närkontakt med människa. Ett sting kan ge upphov till smärta, svullnad, ömhet och inte sällan sekundära infektioner. Muskelkramper och generella symtom som illamående och kräkningar kan uppträda p g a de toxiska effekterna. Stinget är vanligtvis inte livshotande om inte vitala organ skadats. En del av fenan kan finnas kvar i såret och bör avlägsnas noggrant kirurgiskt. Behandling kan prövas med hett vatten (45 grader i 30-60 min) som vid andra marina sting av affekterad kroppsdel för att neutralisera toxiner.


 

ICD-10

Fiskförgiftning orsakad av ciguatera T61.0
Fiskförgiftning orsakad av scombroid T61.1
Toxisk effekt av kontakt med fisk T63.5

 

Referenser

Dekker CJ. Chronic pain and impairment of function after a sting by the great weaver fish (Trachinus draco)]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001 May 5; 145(18):881-4. Länk

Halpern P, Sorkine P, Raskin Y. Envenomation by Trachinus draco in the eastern Mediterranean. Eur J Emerg Med. 2002 Sep; 9(3):274-7. Länk

Brenneke F, Hatz C. Stonefish envenomation--a lucky outcome. Travel Med Infect Dis. 2006 Sep; 4(5):281-5. Epub 2005 Oct 25. Länk

Bee M. Fish stings and other marine envenomations. W V Med J. 1991 Jul; 87(7):301-3. Länk

Fezai M, Slaymi C, Ben-Attia M, Lang F, Jemaà M. Purified Lesser weever fish venom (Trachinus vipera) induces eryptosis, apoptosis and cell cycle arrest. Sci Rep. 2016 Dec 20; 6:39288. Epub 2016 Dec 20. Länk

Hawdon GM, Winkel KD. Venomous marine creatures. Aust Fam Physician. 1997 Dec; 26(12):1369-74. Länk

Kizer KW. Marine envenomations. J Toxicol Clin Toxicol. 1983-1984; 21(4-5):527-55. Länk

Auerbach PS. Marine envenomations. N Engl J Med. 1991 Aug 15; 325(7):486-93. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev