Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Vinterkräksjukan (Calicivirus)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Vinterkräksjukan orsakas av RNA-virus inom gruppen Calici, där norovirus och sapovirus är undergrupper. Människan är den enda kända reservoaren.

Sjukdomen är synnerligen smittsam. En droppe från kräkning eller avföring kan innehålla miljontals virus och smittdosen kan vara så låg som 10-100 viruspartiklar. Smittade personer kan sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter att de tillfrisknat.

Immunitet efter genomgången sjukdom är kortvarig och virus inom gruppen har olika genotyper, vilket innebär att man kan bli sjuk flera gånger.

Calicivirus är den vanligaste orsaken till gastroenteritutbrott på sjukhus. Både patienter och personal drabbas. Inte sällan måste hela sjukhusavdelningar stängas för intagning av nya patienter och anhöriga skall varnas för att besöka en smittad avdelning (sätt upp en skylt på dörren att gastroenteritutbrott pågår). Patienter och personal skall inte flyttas till andra avdelningar inom sjukhuset. Sjuka skall vårdas med barriärvårdsrutin och med så litet personalomsättning som möjligt. För mer detaljer - följ sjukhusets lokala bestämmelser vid virala gastroenteritutbrott!

Flera livsmedelsburna utbrott från restaurang och personalmatsalar rapporteras årligen. Djupfrysta importerade hallon, ostron och andra livsmedel som sannolikt förorenats av en sjuk person har orsakat utbrott. Utbrott på kryssningsfartyg har uppmärksammats. Vissa personer (upp till 20 %) förefaller ha genetiska egenskaper som minskar risken för att bli sjuka.

Sjukdomen förekommer oftast i november till april med en topp i januari-mars, därav namnet vinterkräksjukan. Under Covid-19 pandemin minskade antalet fall avsevärt, men är nu tillbaka i samma omfattning som tidigare.

GII.4 varianten har spridits från södra halvklotet, framför allt Australien och Nya Zeeland, och skapat stora problem inom vården. En tendens till något minskat antal fall har noterats under de senaste åren. Om detta beror på utveckling av en naturlig immunitet, förändrade virulensfaktorer hos noro/calicivirus, eller förbättrade hygienrutiner är oklart.

Förskolor drabbas ofta av vinterkräksjuka. Barn som går på förskola eller familjedaghem kan komma tillbaka när de äter som vanligt och det har gått minst två dygn utan att de har kräkts eller har haft diarré. Barn som går i skolan ska stanna hemma i minst ett dygn efter att de har blivit friska.

Ofta kan man påvisa calicivirus i avföring under flera veckor efter det att alla symtom försvunnit, men det är svårt att avgöra hur länge patienten smittar.

Vinterkräksjukan är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, men vid misstänkta utbrott skall detta alltid rapporteras till smittskyddsläkaren i landstinget och vid livsmedelssmitta även till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.


 

KLINIK OCH SYMTOM

 

 • Snabbt insjuknande
 • Illamående
 • Kräkningar, inte sällan kaskadliknande
 • Diarré
 • Buksmärtor
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Feber
 • Sjukdomen är självläkande inom några dygn

 

 

 

DIAGNOS

 

 • Klinisk diagnos.
   
 • PCR metod finns på viruslab för påvisning av calicivirus från avföringsprov (ca 2 ml). Är oftast endast aktuellt initialt vid ett utbrott. ”Pinnprov” är lika bra som ”skopa” med faeces. Tag prover från några akut sjuka för att försöka fånga orsaken. Tag då också PCR faeces för att utesluta de vanligaste bakteriella patogenerna (se behandlingsöversikt - Diarré, infektiös).
   
 • Elektronmikroskopi på avföringsprov kan utföras i speciella fall där orsak till utbrottet inte framkommit med andra tester.
   
 • Calicivirus kan inte odlas

 

 

Inkubationstid

 

 • 12–48 timmar

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • I akutskedet är det viktigt att utesluta annan sjukdom. Diarré, feber och kräkningar kan förekomma vid allvarliga sjukdomar, exempelvis sepsis.
   
 • Andra mikrorganismer som orsakar diarré, t ex salmonella, campylobacter, rota- och adenovirus.
   
 • Matförgiftning

 

 

 

PROFYLAX

 

 • Inget vaccin finns
 • God handhygien. Mekanisk rengöring med tvål är viktigt. Tyvärr avdödas inte virus av handsprit.
 • Sjuka personer bör inte laga mat åt andra under akut sjukdom

 

 

 

BEHANDLING

 

Specifik behandling finns inte.

Drick små portioner vätska med täta mellanrum innehållande lämplig socker-salt-halt. Ex blanda 1 liter vatten med 3 matskedar strösocker eller 2 matskedar druvsocker och 1/2 tesked salt, alternativt Sempers vätskersättningsmedel.

Studier pågår med ondansetron (Zofran) som lindrande behandling.

Vid svårare dehydrering ge fysiologisk balanserad elektrolytlösning (intravenöst Ringer-acetat).

Kontrollera Na, K och kreatinin.

Viktigt! Gör uppehåll med mediciner inom gruppen ACE-hämmare, angiotensin-II-antagonister, metformin och andra läkemedel som kan ge njurskador eller laktacidos.


 

ICD-10

Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor A08.1

 

Referenser

 

Svenungsson B, Hedlund K-O. Vinterkräksjukan-vinterns gissel i vården. Läkartidningen, 2003;6 418-422. Länk

Sjukdomsinformation om calicivirus (noro- och sapovirus) från Folkhälsomyndigheten. Länk

Calicivirus – sjukdomsstatistik. Folkhälsomyndigheten. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev