Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Varicella-zostervirus

FÖRFATTARE

Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2020-11-15

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Varicella-zostervirus (VZV) tillhör samma grupp av neurotropa herpesvirus som herpes simplexvirus typ (HSV) 1 och 2, och kan liksom dessa etablera en persisterande infektion i sensoriska ganglier. Till skillnad från HSV, som kan orsaka asymtomatiska infektioner, ger VZV nästan alltid symtom under primärinfektionen, och då i form av vattkoppor (varicellae). Latensfas kan etableras i de flesta sensoriska ganglier.

Smittan är luftburen, och det räcker att dela rum med en vattkoppspatient för att smittan ska överföras. Reaktivering av VZV från ganglierna sker oftast efter lång tid och i form av bältros (zoster), en ensidig gruppering av virusinnehållande blåsor med utbredning inom ett dermatom i huden. Smittsamhet till icke-immun person föreligger även vid herpes zoster, men anses lägre än den vid vattkoppor. Vattkoppsutbrott kan dock mycket väl initieras av bältrosfall.

I likhet med HSV kan VZV ibland reaktiveras endast inom nervsystemet, alltså utan kutan blåsbildning, s k zoster sine herpete. VZV ger allvarligare symtom hos immunsupprimerade patienter, både under primärinfektion och zosterreaktivering. Icke-immuna gravida kvinnor och deras nyfödda barn kan drabbas av svår VZV-infektion varför exposition av dessa bör undvikas.


 

SYMTOM
 

Vattkoppor

Efter 2-3 veckors inkubationstid debuterar feber och lätta ÖLI-symtom följt av ett generellt utslag som utvecklas till blåsbildningar, ofta även i hårbotten. Senare krustabeläggs blåsorna och klåda kan då vara besvärande. Hos barn har tillståndet vanligtvis ett komplikationsfritt förlopp medan vuxna oftare drabbas av visceralt engagemang och pneumonit. Immunsuppression är en riskfaktor. Vattkoppor hos mamman i samband med förlossning utgör en risk för allvarlig infektion hos barnet.
 

Bild vattkoppor - Länk till www.dermis.net


Cerebellit

Den vanligaste neurologiska komplikationen till primär VZV-infektion är cerebellit, som ger kliniska besvär i form av ataxi med gångsvårigheter. Tidigare ansågs genesen vara en postinfektiös inflammation, men virus-DNA kan ibland påträffas i ryggmärgsvätska, vilket indikerar pågående virusreplikation och eventuell möjlighet till antiviral behandling.


Bältros

Den persisterande VZV-infektionen kan reaktivera i form av bältros, då patienten ofta utvecklar en stor mängd blåsor grupperade inom ett dermatom. Bältros är vanligtvis lokaliserad till thorax, men kan förekomma på andra ställen som t ex i ansiktet där utbredning över ögat speciellt bör uppmärksammas p g a risk för komplikationer. Oftast föregås hudmanifestationen av en skarp brännande smärta över samma område; smärtans intensitet avspeglar risken för bestående neuralgi. En annan viktig riskfaktor för den postherpetiska neuralgin är hög ålder och tidig antiviral behandling, som kan reducera akut smärta, utgör inget säkert skydd mot denna komplikation.

Bältros kan ibland ses hos barn och yngre vuxna som fått sin primärinfektion tidigt i livet och då med lindriga eller inga symtom i form av vattkoppor. Om så inte är fallet, d v s vid bältros efter tydlig anamnes på vattkoppor, bör förekomst av bakomliggande immunsuppression beaktas hos yngre zosterpatienter.
 

Visa översikt: Bältros (Herpes zoster)


Zosterkeratit

VZV kan liksom HSV-1 orsaka återkommande ögoninfektioner i hornhinnan, där dendritiska sår kan ses efter flurosceinfärgning. Vid misstanke om zosterkeratit bör patienten remitteras till ögonläkare. Reaktiverad VZV-infektion kan i sällsynta fall orsaka akut retinal nekros, som kan hota synen på drabbat öga.


Meningit

VZV är en vanlig orsak till virusmeningit, och då oftast i samband med bältros. Förloppet kan vara långdraget och komplikationer ses oftare än vid andra serösa meningiter.


Facialispares

Uppskattningsvis vart 4:e fall orsakas av VZV, och då oftast utan samtidig blåsbildning i yttre hörselgången (vid förekomst av sådana blåsor benämns tillståndet Ramsay Hunts syndrom). Vid VZV-genes är prognosen betydligt sämre än snittet, med fler fall av kvarstående pares än vid t ex HSV-1-orsakad pares.


Encefalit

Allvarlig CNS-infektion orsakad av VZV kan uppstå i samband med både vattkoppor och bältros, och även utan kutana manifestationer. VZV ska alltid ingå i utredning av misstänkt viral encefalit.

 


DIAGNOSTIK
 

Både vattkoppor och bältros har tydliga kliniska bilder så diagnosen kan ställas kliniskt. Vid keratit är bilden liknande den vid HSV-1-infektion. Grupperade blåsor t ex på bålen, glutealt eller på övre och nedre extremiteter kan orskas antingen av VZV eller HSV-1 eller HSV-2. VZV-genes kan konfirmeras med DNA-påvisning (PCR) av blåssekret eller ryggmärgsvätska. Serologisk diagnostik är speciellt användbar vid reaktiverad infektion då titerstegring ses. Neurologiska komplikationer enligt ovan, särskilt de utan hudmanifestationer, kan utredas etiologiskt med lumbalpunktion för PCR och/eller serologi.


 

BEHANDLING
 

Tillgängliga antivirala medel hämmar virus DNA-replikation och bör insättas tidigt för bästa effekt. Behandling av hudmanifestationer som insättes senare än 72 tim efter debut (ju tidigare desto bättre) ter sig ej meningsfull, såvida inte nytillkomna lesioner iakttagits. Resistens förekommer, men är ännu ovanligt hos immunkompetenta patienter. Behandling kan administreras lokalt, peroralt eller systemiskt, allt efter tillståndets svårighetsgrad. Allvarliga CNS-infektioner som encefalit bör behandlas med intravenöst tillfört aciklovir.
 

TillståndBehandling
Vattkoppor (varicellae)
Indikation: > 20 år, samt gravida, immunsupprimerade, eller barn
med uttalade besvär
Aciklovir 800 mg x 5 i 7 dagar (vuxna, per os)
Valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar p.o (dock ej dokumenterat i studier)
Barn 2-12 år: Aciklovir 20 mg/kg x 4 i 7 dagar (tabl alt. mixtur, max 800 mg x 4)
Bältros (herpes zoster)Valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar p.o
Famciklovir 0,5 g x 3 i 7 dagar p.o
Immunkompetenta med svår
varicella-zosterinfektion
Aciklovir 5 mg/kg x 3 i 7 dagar (i.v.)
Barn 3 mån-12 år: 250 mg/kvm x 3 i 7 dagar (i.v.)
Immunsupprimerade med svår
varicella-zosterinfektion
Aciklovir 10 mg/kg x 3 i 7 dagar (i.v.)
Barn 3 mån-12 år: 500 mg/kvm x 3 i 7 dagar (i.v.)
Ramsay Hunts syndrom och VZV-orsakad facialisparesValaciklovir 1g x 3 i 7 dagar p.o. Kan betraktas som bältros.
ZosterkeratitÖgonsalva Aciklovir x 5 i 5 dagar, eller t o m tre dagar efter utläkning.

Anm. För dosering till patienter med nedsatt njurfunktion, se FASS. kvm=kvadratmeter kroppsyta.

Beslut angående behandling av CNS-infektioner som encefalit, meningit, cerebellit m fl bör fattas tillsammans med infektionsläkare.


 

PROFYLAX
 

Den höga smittsamheten vid VZV gör att viruset lätt sprids på förskolor, inom sjukvård e t c. Den luftburna smittan anges som störst under prodromal/debutstadiet, varför smitta troligen kan ske även innan blåsdebut. Virus kan sedan överföras ända fram till kruststadiet. Smittrisken ska bedömas med utgångspunkt från det enskilda fallet, t ex vad gäller återgång till dagis efter sjukdom. Speciell försiktighet tillråds vid exponering av immunsupprimerade barn och andra icke-immuna. Ett verksamt vaccin, som används i allt större delar av västvärlden, finns tillgängligt i två likvärdiga preparationer (Varilrix, Varivax). Vaccinet är levande, och orsakar troligen en livslång subklinisk infektion. Skyddet är gott mot vattkoppor. Allmän vaccination mot vattkoppor är införd i flera länder, men ännu ej i Sverige.

Ett liknande vaccin givet i högre virusdos till vuxna har visats minska risken för insjuknande i bältros, men protektionsgraden är måttlig.

I Sverige är detta vaccin (Zostavax, levande vaccin i hög dos) tillgängligt efter önskemål. Cellulär immunbrist utgör kontraindikation mot VZV-vaccination, både mot vattkoppor och bältros. Ett subkomponentsvaccin baserat på glykoprotein E (Shingrix), med bättre säkerhetsprofil och god protektion mot bältros även hos individer > 80 år, är godkänt och introduceras för närvarande i Sverige.


 

ICD-10

Vattkoppor med andra specificerade komplikationer B01.8
Vattkoppor med meningit B01.0
Vattkoppsencefalit B01.1
Vattkoppor utan komplikation B01.9
Bältros med andra specificerade komplikationer B02.8
Bältros utan komplikation B02.9

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

B02 Bältros


Litteratur
 

Workshop: Treatment of herpes simplex, varicella and zoster. Läkemedelsverket 1998:3.

Minson AC: Alphaherpesviruses: herpes simplex and varicella-zoster. Microbiology and Microbial Infections, Eds. Mahy and Collier; Topley and Wilson´s 1998.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev