Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Vaccination av barn – översikt

FÖRFATTARE

Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

GRANSKARE

Professor Jovanna Dahlgren, Barnkliniken/Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg

UPPDATERAD

2016-10-16

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL 

BAKGRUND


Inget annat område av medicinen har varit så framgångsrikt i att rädda människor från för tidig död och invaliditet som infektionsbekämpningen, med förbättrad hygien, vacciner och antibiotika.

Vaccinationer har en 200-årig historia i Sverige. År 1816, 20 år efter att Edward Jenner började med vaccinationer mot smittkoppor i England, blev smittkoppsympning obligatorisk enligt svensk lag. I många länder är vaccinationer fortfarande obligatoriska. I flera delstater i USA får barn t ex inte tillträde till förskolor eller skola om de inte fullföljt ett barnvaccinationsprogram.

Idag är all vaccination frivillig i Sverige, men över 90 procent av de svenska barnen vaccineras på barnavårdscentraler enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Motstånd mot vaccinationer har emellertid också en 200-årig historia och har från år 1998 framför allt drabbat mässling-påssjuka-rödahundvaccin (se behandlingsöversikten Vaccination av barn: MPR).

En av tabellerna nedan visar det aktuella barnvaccinationsprogrammet som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har ålagt landstingen och skolorna att erbjuda samtliga barn gratis vaccinationer enligt tabellerna. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns många svar på vanliga frågor från läkare och sjuksköterskor (se Länkar).

För reseråd, Lindquist & Lindkvist 2018.
 

Vaccination av barn - spädbarnsvacciner

Vaccination av barn - riskbarnVACCINATIONSREGISTER
 

Sedan 1 januari 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nytt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Rapporteringen är obligatorisk. Föräldrar eller barn kan inte längre välja att avstå från registrering som ska ske inom en vecka.


 

TIDIGARE SVENSKA BARNVACCINATIONSPROGRAM
 

Se Folkhälsomyndighetens hemsida, om vaccinationsprogram. Uppgifterna om tidigare vaccinationsprogram är viktiga om man ska bedöma om vuxna och äldre behöver t ex vaccinering mot tetanus när de har ett förorenat sår.


 

GAMLA BARNVACCINATIONSPROGRAMMET
 

Gamla svenska barnvaccinationsprogrammet (för barn födda 1994 och tidigare).

Vaccin mot Ålder
Difteri, Stelkramp 3, 5, 12 mån, 10 år
Polio 3, 5, 12 mån, 6 år
Haemophilus influenzae typ b (Hib), Kikhosta*3, 5, 12 mån
Mässling, Påssjuka, Röda hund 18 mån, 12 år
Riskgrupper:
 • Tuberkulos
 • Hepatit B

 • Från 6 månader
  Från födelsen

  *Uppehåll i vaccinering mot kikhosta 1979-1995.

  Flickor födda från 1993 har rätt till gratis vaccinering mot humant papillomvirus (HPV).


   

  NYA BARNVACCINATIONSPROGRAMMET

  BarnhälsovårdSkolhälsovård
  ÅLDER3 mån5 mån12 mån18 mån5–6 år6–8 år10-12 år12 år14–16 år
  ÅRSKURS1-28-9
  DifteriIIIIIIIV*IV**V*
  StelkrampIIIIIIIV*IV**V*
  KikhostaIIIIIIIV*IV**V*
  PolioIIIIIIIV
  HibIIIIII
  PneumokockerIIIIII
  MässlingIII*II**
  PåssjukaIII*II**
  Röda hundIII*II**
  HPVI+II+III***


  *Barn födda 2002 eller senare. **Barn födda t.o.m. 2001. ***Flickor födda år 1993 och senare, inklusive vaccination under tonåren för de äldsta åskullarna (”catch up vaccination”).
  Schema för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio för barn födda 2002-2003 (SOSFS 2006:22)

  Års-
  kohorter
  SchemaBarnhälsovårdenSkol-
  hälsovården årskurs 4
  Skolhälsovården årskurs 8 eller 9
  Barn födda5-6 års ålder9-11 års ålder14-16 års ålder
  20023+5+12 mån, 5-6 år+14-16 årDTP-IPV år 2007-08dTp åk 8 läsår 2016–17 eller åk 9 läsår 2017–18
  20033+5+12 mån, 5-6 å+14-16 årDTP-IPV år 2008-09dTp åk 8 läsår 2017–18 eller åk 9 läsår 2018–19
   

  VACCINER


  Vacciner som ingår i det svenska basprogrammet för barnvaccinering:

  FörkortningSjukdom/vaccinLevande vaccin?
  DTaP-IPVDifteri + tetanus + acellulärt pertussisvaccin + inaktiverat poliovaccin (Infanrix-Polio, Tetravac)Nej
  DTaP-IPV-HibDifteri + tetanus + acellulärt pertussisvaccin + inaktiverat poliovaccin + Haemophilus influenzae typ b (difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib) (Infanrix-Polio+Hib, Pentavac)Nej
  DTaP-IPV-Hib-HepBDifteri + tetanus + acellulärt pertussisvaccin + inaktiverat poliovaccin + Haemophilus influenzae typ b + hepatit B (Infanrix hexa, Hexyon)Nej
  PCV10, PCV13Konjugerat vaccin mot 10 eller 13 typer av pneumokocker (Synflorix, Prevenar 13) Nej
  MPR (på engelska: MMR)Morbilli + parotit + rubella (mässling-påssjuka-röda hund) (M-M-RVAXPRO, Priorix)Ja
  HPVHumana papillomvirus (Cervarix, Gardasil, Silgard)Nej
  BCGTuberkulos Ja
   

  ÖVRIGA BARNVACCINER


  Exklusive reseprofylax.

  FörkortningSjukdom/agens/vaccinLevande vaccin?Anmärkning
  DTPPertussis, acellulärt vaccinNejBoostrix, diTekiBooster, Triaxis. Alla tre är avsedda för boosterdos, inte primärimmunisering.
  HAVHepatit ANejHavrix, Vaqta
  HBVHepatit BNejEngerix-B, Fendrix, HBVAXPRO
  Hepatit A+BNejAmbirix, Twinrix Paediatric, Twinrix Vuxen
  Influensavaccin för injektionNejFör i.m. injektion till riskbarn. I Sverige avråder Folkhälsomyndigheten från vaccination av friska barn medan man i bl a USA och Finland rekommenderar generell vaccination av barn.
  Influensavaccin nasaltJaFluenz Tetra för åldern 2-18 år
  HibHaemophilus influenzae typ b (Hib)NejAct-HIB
  Meningokock, serogrupp CNejNeisVac-C. I Sverige är serogrupp B vanligast och vaccinet skyddar inte mot denna.
  Meningokocker, serogrupper A, C, W135, YNejMenveo, Nimenrix. Se ovan om serogrupper.
  MPRV (på engelska: MMRV)Mässling, påssjuka, röda hund, vattkopporJaProQuad och Priorix Tetra är godkända men säljs inte i Sverige (2015)
  IPVTrivalent, inaktiverat poliovaccinNejImovax, VeroPol
  OPVOralt poliovaccinJaFör oralt bruk; används ej i Sverige men dominerar i u-världen
  PPVPneumokockpolysackarid-vaccin (ej konjugerat)NejPolysackaridvaccin för s.c. eller i.m. injektion till barn >2 år och vuxna. Pneumovax innehåller polysackarider isolerade ur kapslarna från de 23 vanligaste förekommande typerna av Streptococcus pneumoniae.
  RotavirusJaRotarix, RotaTeq
  Rubella (röda hund)JaFinns inte längre på svenska marknaden; använd MPR
  TBE (Tick-born encephalitis, fästingburen virusencefalit)NejFSME-IMMUN Junior från 1-15 år och FSME-IMMUN Vuxen från 16 år. Encepur Barn från 1-11 år och Encepur från 12 år.
  Vattkoppor (varicella)JaVarilrix, Varivax
  wPHelcellsvaccin mot pertussisNejAnvänds ej längre i Sverige, men i andra länder
   

  UTFÖRANDE


  Lämplig kanylstorlek
   

  Randomiserade kontrollerade studier av Diggle et al. (2006) har visat att spädbarnsvacciner injicerade i lårmuskeln ger mindre biverkningar om en lång (25 mm) kanyl används jämfört med en kort (16 mm). Immunogeniciteten är minst lika bra med en lång som en kort kanyl. Nålens vidd (23 gauge/0,6 mm eller 25 gauge/0,5 mm) spelar ingen roll.

  En MRI-studie av överarmsmuskler rekommenderar 12 mm kanyl för i.m. injektion på överarmen hos barn från 1 års ålder som väger < 70-75 kg; längre kanyl kan skada periostet (Lippert 2008).
   


  Desinfektion

  Desinfektion av huden före vaccination rekommenderas inte av Socialstyrelsen.


  Smärtlindring

  EMLA lindrar smärtan vid vaccination. Den är bakterie- och virusdödande men kan ändå ges vid BCG-vaccination vars effekt inte påverkas av EMLA (Dohlwitz 1998). Sockerlösning i munnen fungerar smärtlindrande på spädbarn.


   

  ALLERGI


  Av vaccinerna i det svenska barnvaccinationsprogrammet är det endast mässling- och parotit-komponenterna i MPR-vaccinet som odlas i hönsembryokulturer. Minimala rester av ovalbumin kan därför förekomma i MPR-vaccinet. Efter att 700 000 doser MPR-vaccin getts i Sverige (2001) hade det bara inkommit två biverkningsrapporter om misstänkt anafylaktiska reaktioner.

  I sammanlagt 13 studier omfattande 1 693 äggallergiska barn, som vaccinerats med MPR-, parotit- eller mässlingsvaccin, inträffade endast en anafylaktisk reaktion. Fram till år 1991 hade mer än 174 miljoner doser mässlingsvaccin getts i USA med endast fem rapporterade fall av snabballergiska reaktioner hos äggallergiska barn (Foucard 2001).

  Läkemedelsverket rekommenderar att endast den lilla grupp barn som tidigare fått svår allmänreaktion efter kontakt med spårmängder av ägg bör vaccineras på barnklinik. På barnkliniken ska man ta upp noggrann anamnes och i de flesta fall vaccinera, eventuellt med dosen uppdelad på flera fraktioner med 45 minuters intervall (Aronsson 2008).

  Övriga äggallergiska barn kan vaccineras enligt gängse rutiner vid BVC eller i skolhälsovårdens regi. Pricktest har ej visat sig ha prediktivt värde för eventuell uppkomst av reaktioner vid vaccination av äggallergiska barn och rekommenderas ej.

  På samma sätt bör man handlägga vaccination med andra vacciner som innehåller spår av ovalbumin (äggalbumin): vaccin mot TBE, influensa och gula febern. Vaccin mot influensa innehåller mer ovalbumin än MPR-vaccin och vaccin mot gula febern ännu mer varför de kräver mer försiktighet.

  Hyperallergiska barn utan äggallergi kan handläggas på samma sätt eftersom de kan reagera anafylaktiskt på andra komponenter i vaccinet.

  Barn som reagerat på andra sätt än anafylaxi efter vaccination kan, inför nästa injektion av vaccinet, profylaktiskt ta antihistamin (vid allergisk reaktion), paracetamol (vid smärta och/eller feber) eller ibuprofen (vid uttalad lokalreaktion) (Aronsson 2008).


   

  OSPECIFIKA EFFEKTER AV VACCINER
   

  Infektioner och vaccinationer kan orsaka ett heterologt immunsvar så att immuniteten mot helt andra infektioner förbättras eller försämras efter infektionen eller vaccinationen (Aaby 2012).

  Efter vaccination med de levande vaccinerna BCG eller mässlingsvaccin så sjunker ibland dödligheten bland afrikanska barn så mycket att det inte går att förklara med enbart skyddet mot tbc och mässling utan förekomsten av luftvägsinfektioner och sepsis minskar också.

  Omvänt: inaktiverade (inte levande) vacciner som DTP har visat sig kunna ge högre dödlighet. Både de gynnsamma och skadliga effekterna av vaccination är mer uttalade bland flickor än pojkar. Vaccinstudier bör därför i framtiden innefatta total mortalitet och morbiditet. Först bör dock resultaten från Baby m fl testas i randomiserade studier (Pollard 2012).

   

  FLOCKEFFEKT
   

  Flockeffekt (engelska: herd immunity) innebär att även ovaccinerade får ett indirekt skydd när smittan inte längre cirkulerar i samhället därför att minst ca 90 % av befolkningen är immuna på grund av att de haft infektionen eller vaccinerats mot den. Exempel i Sverige och många andra länder är difteri, polio, mässling, röda hund och påssjuka. Hög anslutning till ett vaccinationsprogram innebär alltså minskad sjukdomsrisk även för de som har nedsatt immunförsvar och därför inte kunnat vaccinera sig.


   

  VACCINATION VID IMMUNDEFEKTER OCH IMMUNSUPPRIMERING


  • Levande vaccin (BCG, MPR, varicella) ska inte ges till patienter som får kortikosteroider och andra immunsupprimerande läkemedel, t ex onkologpatienter som inte är i remission, eller är under behandling, eller om recidivmisstanke finns.
    
  • Steroid-behandling: ≥ 1 mg prednisolon/kg/d under > 4 v är immunsupprimerande behandling.
    
  • Undvik att ge vacciner under 3 månader efter tillförsel av immunglobulin.
    
  • Vaccination av närstående för att minska expositionen kan tillämpas i vissa fall.

  För detaljer, se "Vaccination av patient med juvenil idiopatisk artrit (JIA)" (länk nedan) som också kan användas till onkologfall.


   

  RISK MED VACCIN JÄMFÖRT MED SJUKDOM (USA)

  Sjukdom/vaccin SjukdomVaccin
  MässlingPneumoni: 1 på 20
  Encefalit: 1 på 2 000
  Död: 1 på 3 000
  Risk med MPR-vaccin:
 • Encefalit eller svår allergisk reaktion: 1 på 1 000 000
 • PåssjukaEncefalit: 1 på 300
  Röda hundKongenitalt rubella-syndrom: 1 på 4 (hos kvinna infekterad före 17 graviditetsveckor)
  DifteriDöd: 1 på 20Risk med DTP-vaccin:
 • Skriker oupphörligt, sen frisk: 1 på 100
 • Kramper eller chock, sedan frisk (hypopton/hyporesponsiv episod): 1 på 750
 • Akut encefalopati: 0-10,5 på 1 000 000
 • Död: Ingen bevisad död
 • StelkrampDöd: 3 på 100
  KikhostaPneumoni: 1 på 8
  Encefalit: 1 på 20
  Död: 1 på 200 (sällsynt i Sverige)

  Källa: Maldonado 2002


   

  KONSERVERINGSMEDEL OCH VACCIN


  Inga vacciner avsedda för det svenska barnvaccinationsprogrammet innehåller tiomersal (kvicksilverhaltigt konserveringsmedel). I början av 2000-talet innehöll några andra vacciner (främst influensavacciner) tiomersal men det gör de inte längre enligt FASS (www.fass.se). Pandemrix, vaccin mot influensa A (H1N1) vid pandemin 2009, innehöll tiomersal men saluförs inte längre.

  Vissa vacciner innehåller små mängder organiska konserveringsmedel, t ex 2-fenoxietanol, medan andra vacciner inte innehåller några konserveringsmedel enligt varudeklarationen (se FASS). I endosförpackningar behövs inte konserveringsmedel.


   

  DÖDSFALL

  Vaccinrelaterade dödsfall hos barn < 15 år i Sverige
  ÅrKön; ålder vid dödsfalletVaccinDödsorsakSamband med vaccination
  1969Flicka, 2 årVaccin mot influensaHjärnödemTroligt
  1975Pojke, 4 månaderVaccin mot smittkopporVaccinia generalisataTroligt
  1984Flicka, 3 månaderBCGBCG-infektionMöjligt
  1987Pojke, 1 månadBCGMiliär BCG-it, svår kombinerad immundefekt, BMT komplicerad med sepsisMöjligt
  1994Flicka, 24 månaderVirivac (MPR) vid 18 månaders ålderTrombocytopeni med hjärnblödningMöjligt

  BMT: benmärgstransplantation (stamcellstransplantation). Källa: Läkemedelsverket.


   

  ICD-10

  Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta i kombination Z27.1
  Vaccination avseende påssjuka enbart Z25.0
  Vaccination avseende polio Z24.0
  Vaccination avseende mässling enbart Z24.4
  Vaccination avseende röda hund enbart Z24.5

   


  LÄNKAR
   

  Folkhälsomyndigheten (som innefattar f d Smittskyddsinstitutet, SMI) har mest kunskap om vaccinationer och ger råd till Socialstyrelsen som bestämmer vilka vacciner som ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet som är gratis för barnfamiljerna. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) utreder och ger råd.
   

  Braconier JH, Lindén M. Reseprofylax. Läkemedelsboken 2011/2012. Läkemedelsverket 2011.

  Carlsson RM, Silfverdal SA. Vaccination av barn och ungdomar. Läkemedelsboken 2014.

  Lindquist L, Lindkvist P. Råd och profylax vid resa. Läkemedelsboken 2014.

  SBU. Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. 2009. 489 pp. www.sbu.se

  Socialstyrelsen/Smittskydd/Vaccination Vaccination av patient med juvenil idiopatisk artrit (JIA). Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för barnreumatologi 2012. (PDF)


  Referenser


  Aaby P, Whittle H, Benn CS. Vaccine programmes must consider their effect on general resistance. BMJ 2012;344:e3769

  Alm B (redaktör), Aronsson B, Bergman A, et al. Tema barnvaccinationer. Läkartidningen 2008;105(22):1659-1687.

  American Academy of Pediatrics. Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases.

  Diggle L, Deeks JJ, Pollard AJ. Effect of needle size on immunogenicity and reactogenicity of vaccines in infants: randomised controlled trial BMJ 2006;333:571

  Dohlwitz A, Hellenberg L, Svedmyr J, et al. No negative influence of EMLA application prior to BCG vaccination. Acta Pædiatrica, 1998;87(4):480-481.

  Foucard T, Lilja G, Rietz H. Vaccinationer, allergi och praktisk handledning. I: Vaccination av allergiska barn – Bakgrundsdokumentation. Läkemedelsverket 2001:(12)3.

  Lippert WC, Wall EJ. Optimal Intramuscular Needle-Penetration Depth. Pediatrics. 2008 Sep;122(3):e556-63

  Maldonado, YA. Current controversies in vaccination. JAMA 2002;288:3155-3158.

  Pollard AJ. Non-specifi c effects of vaccines: RCTs, not observational studies, are needed. Arch Dis Child. 2012 Aug;97(8):677-8.
   

  COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

  Kommentera >>

  Lämna ett svar

  Tack för din kommentar!


  Prenumerera på våra nyhetsbrev