Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tularemi (harpest)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Orsakas av en intracellulärt växande gram-negativ bakterie, Francisella tularensis. Reservoaren är smågnagare och harar. Koppling finns till lämmelår. En teori gör gällande att bakterien kan överleva bland vattenlevande amöbor mellan år med mycket smågnagare.

Smitta sker genom fyra olika vägar; direktkontakt med sjuka djur, stick av smittad mygga (vanligast i Sverige)/bett av fästing, inandning av partiklar som är förorenande med djurs avföring eller intag av smittat vatten eller föda. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Är smittsam på laboratorium.

Sjukdomen förekommer mest i Norrland men fall finns även rapporterade från Svealand och Götaland.

Vanligen rapporteras 150-350 fall per år men vissa år ses tularemiutbrott ex 2015 och 2019 med 800-1000 fall.

Tularemi är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. I USA är Francisella tularensis uppmärksammat bland smittämnen klassade som möjlig risk för bioterrorism. Huvuddelen av fallen uppträder juli-oktober.


 

KLINIK OCH SYMTOM

 

 • Hög feber
 • Torrt sår som ibland kan vara obetydligt
 • Svullna regionala lymfkörtlar
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Hosta vid pulmonellt engagemang

 

Dessa symtom kan vara de enda och ger då en klinisk bild som vid oklar feber. Frekvensen av övriga symtom beror delvis på hur smittan kommit in i kroppen.

Den ulceroglandulära formen dominerar i Sverige och då mest på underbenen. Smittan har då sannolikt spridits via direktkontakt med sjukt djur eller bett av insekt/fästing. Det blir ett sår som ofta föregås av en papel på stället för insektsbettet. En ömmande ulceration uppkommer i samband med eller kort tid efter feberdebuten. Däremot saknas vanligtvis lokal reaktion (t ex rodnad) i sårets omgivning och såret är ofta täckt av en skorpa.

Regionalt till såret finns ömma lymfkörtlar. Vid försenad eller utebliven antibiotikabehandling förstoras körtlarna ytterligare (kan bli hönsäggsstora) samt smälter och rupturerar med rikligt varflöde. Se bilder.

Aerosolsmitta via luftvägarna ger risk för pneumoni, men kan även ge övriga symtombilder.

Aerosolsmitta till ögonen ger ökad risk för konjunktivit. Svullna körtlar kan uppträda framför örat och på halsen (oculoglandulär form)

Om smittan sker oralt, t ex via vatten, kan patienten besväras av faryngit eller tonsillit.

Neurologiska symtom finns också beskrivna.

 

Images

 

Rupturerad lymfkörtel vid Tularemi.
Komplikationer

 

 

 

 

Inkubationstid

 

 • 1-10 dygn, i genomsnitt 3 dygn

 

 

 

DIAGNOS

 

 • Klinisk
   
 • Serologi. Serokonversion är sällan detekterbar förrän efter 14 dagar med symtom.
   
 • Sårodling utförs endast undantagsvis p g a risk för laboratoriesmitta. Odling eller DNA-extraktion som misstänks innehålla F. tularensis får bara skickas till laboratorier med tillstånd att hantera denna organism, för närvarande endast Folkhälsomyndigheten och Norrlands Universitetssjukhus som har nationellt referenslaboratorium (NRL) för tularemi.

 • Ett speciellt transportmedium kan rekvireras. Bakterien växer långsamt (ofta mer än 10 dagar). Blododlingar är sällan positiva.
   
 • Immunfluorescens
   
 • PCR. Hög specificitet och ca 80 % sensitivitet på ulceroglandulärt prov finns rapporterat. Analyseras på Folkhälsomyndigheten. Lyft eventuell krusta och ta prov från sårkanten med bomullsarmerad provtagningspinne.
   
 • LPK, CRP och SR kan variera från normalvärden till måttligt förhöjda.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Streptokockadenit (ger oftast inte lika stora körtlar, har ibland lymfangitstrimma, spontanperforerar inte).
   
 • Stafylokockinfektion (rodnad finns ofta runt såret till skillnad mot tularemisår)

 

 

 

BEHANDLING

 

Förstahandsval är ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 10 dagar (Ciproxin). ciprofloxacin rekommenderas även till barn i dosen 15-20 mg/kg/dygn, delat i två doser.

Alternativ till vuxna är doxycyklin (Doxyferm) per os 100 mg x 2, 14 dagar och till barn doxycyklin 4-5 mg/kg x1 i 14 dagar. Nya studier har inte påvisat någon risk för missfärgade tänder när doxycyklin ges i korta kurer till barn, se referens nedan Todd et al 2015.

Bakteriens känslighet in vitro är högre för ciprofloxacin än för doxycyklin och aminoglykosider.

Betalaktamantibiotika (t ex penicillin och cefalosporiner) är inte verksamma.

 

 

 

PROFYLAX

 

 • Skyddskläder och handskar vid kontakt med döda gnagare.
   
 • Om en jägare upptäcker vita fläckar på inre organ vid slakt av hare ska slakten avbrytas och händerna tvättas omedelbart.
   
 • Täckande kläder och myggmedel.
   
 • Vaccin saknas.

 

 

 

Länkar
 

Smittskyddsblad - Tularemi (Harpest)


 

ICD-10

Ulceroglandulär tularemi A21.0
Okuloglandulär tularemi A21.1
Pulmonell tularemi A21.2
Gastrointestinal tularemi A21.3
Generaliserad tularemi A21.7
Andra specificerade tularemiformer A21.8
Tularemi, ospecificerad A21.9
Vaccination avseende tularemi Z23.4

 

Referenser

 

Johansson A, Berglund L, Sjöstedt A, Tärnvik A. Ciprofloxacin for treatment of tularemia. Clin Infect Dis 2001; 33: 267-268. Länk

Eliasson H, Lindbäck J, Nuorti JP, Arneborn M, Giesecke J, Tegnell A. The 2000 tularemia outbreak: a case control study of risk factors in disease-endemic and emergent areas, Sweden. Emerg Infect Dis 2002;8:956-960. Länk

Bäck E. Tularemi påträffas I hela landet. Läkartidningen, 1995 sid 3790-3793.

Eliasson H, Bäck E. Tularemia in an emergent area in Sweden: An analysis of 234 cases in 5 years. Scand J Infect Dis 2007;39:880-9. Länk

Todd et al. No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain fever. J Pediatr.2015;166:1246-51. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev