Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tuberkulos (tbc), latent (LTBI)

FÖRFATTARE

Med dr, infektionsläkare, reumatolog Boris Kan, Infektionsklinken/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2021-02-17

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Länk till behandlingsöversikt Tuberkulos (tbc), diagnostik

Länk till behandlingsöversikt Tuberkulos (tbc), behandling

Latent tuberkulos (LTBI) är ett asymtomatiskt tillstånd av immunologisk kontroll över förmodad levande men icke odlingsbara tuberkelbakterier. Positiv IGRA (Interferon-gamma release assays) eller tuberkulintest (PPD) betraktas som ett indirekt bevis på persisterande, infektion med Mycobacterium tuberculosis. Dessa tester skiljer inte mellan latent och aktiv tbc och bör inte tas för att utesluta aktiv tbc.

Ungefär 10 % av immunokompetenta med LTBI utvecklar tbc under sin livstid. Majoriteten insjuknar inom första 2 åren efter smittotillfället. Risken att insjukna i tbc är störst hos immundefekta och under 2 års ålder och är påtagligt ökad upp till 5 års ålder. Risken stiger igen efter 15 års ålder och når sin höjd hos 20-30 åringar. Immunokompetenta som blir smittade efter 30 års ålder blir sällan sjuka ( < 2 %) Risken anses öka vid upprepade exponeringar/infektioner.

Flyktingar från ”högendemiska länder”, med uppskattad tbc-incidens ≥ 100 fall per 100 000, står för 90 % av tbc-fallen i Sverige. Deras risk att insjukna är störst inom de 2 första åren efter ankomsten.

Förebyggande behandling av LTBI minskar risken för utveckling av aktiv sjukdom med cirka 90 % vid fullföljd behandling inom välkontrollerade studieramar.

Syftet med screening är att hitta aktiv sjukdom eller LTBI hos följande riskgrupper:
 

 1. Kontaktpersoner till tbc-sjuka
 2. Immundefekta individer med ökad risk att utveckla tbc
 3. Flyktingar från högendemiska länder


SYMTOM
 

LTBI förutsätter avsaknad av symtom/fynd förenliga med aktiv tbc.


 

UTREDNING
 

Följande symtom bör föranleda utredning av eventuell aktiv tbc:
 

 • Hosta
 • Hemoptys
 • Feber
 • Nattliga svettningar
 • Viktnedgång
 • Andfåddhet och bröstsmärta

Personer med tbc-misstänkta symtom eller patologisk lungröntgen remitteras omgående till närmaste tbc-mottagning.

Screening för tbc-specifika symtom kombinerad med lungröntgen är en rätt så säker metod för att påvisa eller utesluta lung-tbc. Antal missade (”falskt negativa”) fall av lung-tbc uppskattas till < 1 per 1000 individer om lungröntgen är normal och inga symtom finns.

Aktiv tbc hittas via screening nästan uteslutande hos kontakter till smittsamma tbc-fall och flyktingar från högendemiska länder. De övriga brukar söka själv när de blir sjuka. I sällsynta fall kan aktiv tbc upptäckas via kroppsundersökning, exempelvis vid förstorad lymfkörtel. Ca 10 % av immunokompetenta med lung-tbc kan ha normal lungröntgen, vilket dock är vanligare hos immundefekta.

SR, blodstatus och CRP har inget större värde för att utesluta aktiv tbc och behöver inte tas rutinmässigt.

 

Riskfaktorer för LTBI
 

 • Känd exponering för tbc
   
 • Ursprung i högendemiska länder (för tbc-incidens, se länk till WHO). Smittorisken ökar ytterligare under vistelser i fängelse och för sjukvårdspersonal i tbc-endemiskt område.
   
 • Långvariga (≥ 3 månader) resor i högendemiska länder. Tidsgränsen är relativ. Risken ökar ytterligare vid arbete med sjuka och flyktingar.
   
 • Missbrukare och hemlösa

Riskfaktorer att insjukna/aktivera LTBI (i fallande ordning)
 

 • Aids
 • Hiv (fr a vid CD4-tal < 500)
 • Transplantation
 • Silikos
 • Cancer (lymfom, leukemi, head-neck, lung)
 • Nyligen smittad (≤ 2år), risken att insjukna är relaterad till individens ålder
 • Apikala fibrotiska parenkyminfiltrat
 • Barnaålder < 5 år
 • TNF-alfa-hämmarbehandling
 • Dialyskrävande njursvikt
 • Steroider (motsvarande ≥ 15-20 mg prednisolondos i > 2 veckor)
 • Diabetes (dåligt kontrollerad)
 • Grav undervikt
 • Viss riskökning: Graviditet, omfattande magtarmkirurgi, alkoholism, rökning, KOL, levercirros, D-vitaminbrist

Det finns ingen generell rekommendation att screena alla som behandlas med steroider, cytostatika, har diabetes, hemodialys och grav undervikt. Däremot bör personer som kommer från högendemiska länder eller har exponerats för tbc tidigare i livet (behöver frågas) testas för LTBI.

 

Immunologiska tester - bakgrundsinformation
 

PPD

Testning med PPD skall endast utföras av vana sjuksköterskor som helst sätter minst 100 tester/år.

PPD avläses efter 48-72 timmar och indurationens tvärdiameter mäts då med en linjal. Med positivt tuberkulintest (PPD) hos friska, immunokompetenta vuxna och BCG-vaccinerade barn menas oftast en reaktion ≥ 10 mm. Hos små barn (< 5 år) och immundefekta (med medicinska riskfaktorer) tolkas reaktionerna på ≥ 5 mm som positiva. PPD har lägre sensitivitet före 6 mån ålder.

PPD bör undvikas hos BCG-vaccinerade då falskt positiva reaktioner är vanliga, i synnerhet hos de som vaccinerats efter ett års ålder.

Alla svenskar födda mellan 1940 och 1975, kan betraktas a priori som BCG-vaccinerade, även om de saknar BCG-ärr.

För utlandsfödda gäller följande: Om individen kommer från ett land där vaccineringen är allmän betraktas hen som vaccinerad, f ö se BCG-atlas.

 

IGRA

Det finns två kommersiellt tillgängliga IGRA-tester: QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) och T-SPOT TB test (TB-Spot). IGRA har högre specificitet än PPD och något högre sensitivitet vid testning av immunsupprimerade. QTF-positivitet är starkare korrelerad med exponering för tbc än positiv PPD.

Positivt QTF definieras som > 0,35 U/mL men resultat 0,20-0,99 IU/ml ska tolkas med försiktighet. Ett nytt test kan övervägas hos immunokompetenta med testresultat i gränsvärde zon - stor andel blir negativa vid upprepat test. Hos immundefekta brukar resultat ≥ 0,20 tolkas som positiva.

QTF kan upprepas hos närkontakter om första (negativa) testet togs ≤ 2 månader efter senaste kontakten med smittsamt indexfall. Ökning från 0,7 IU/ml kan sannolikt betraktas som motsvarighet till "tuberkulinomslag": första, negativa, PPD reaktion ökar med ≥ 6 mm för barn och immundefekta respektive ≥ 10 mm för övriga vid en andra tuberkulintestning.

QTF: Intermediära/svårtolkade resultat ses hos upp till 10 % av alla testade.

Om första QTF är ”inte bedömbar”, upprepas QTF. Om resultatet blir igen ”inte bedömbar" kan kompletterande PPD eller TB-Spot utföras och/eller närmaste tbc-mottagning kontaktas.

TB-Spot TB  är något känsligare än QTF hos immundefekta, särskilt vid lymfopeni (låga CD4-tal). Testet är dock dyrt och arbetskrävande. Tillgången till testet i Sverige är begränsad.

IGRA rekommenderas för testning av barn från 2 års ålder men PPD verkar vara känsligare än IGRA under 2 års ålder.


Falskt negativa tester

Beror på immunosuppression, hög ålder, felaktig provtagningsteknik och andra ”tekniska” problem samt att provet tagits för tidigt i relation till exponeringen.

 

Testning och tolkning
 

Immunokompetenta kontakter

Val av test: I första hand QTF hos BCG-vaccinerade. Ett QTF testresultat på ≥ 0,70 IU/ml betraktas som positivt (LTBI), åtminstone hos närkontakter till hög-smittsamt index, hös övriga kan gränsen höjas till ≥ 1 IU/ml.


Andra immunokompetenta riskgrupper ( d v s flyktingar från högendemiska länder)

Val av test: I första hand QTF hos BCG-vaccinerade. Ett testresultat på ≥ 1 IU/ml betraktas som positivt (LTBI).


Immundefekta

Val av test: I första hand QTF hos BCG-vaccinerade. Ett testresultat på > 0,20 IU/ml betraktas som positivt (LTBI). Vid negativt resultat överväg ett annat immunologisk test (PPD eller T-spot TB) hos de med lungröntgenfynd eller riskfaktorer för LTBI, särskilt vid ökad sannolikhet för falsknegativt testresultat:

Sannolikheten för falsknegativt testresultat är ökad hos äldre, undernärda samt personer som behandlas med immunosuppressiva eller har en annan immundefekt vid testtillfälle. Tillförlitlig kunskap kring det enskilda immunosuppressiva läkemedlets typ- och dos-relaterade verkan på PPD/IGRA-svar saknas. Undvik sådan behandling före testning, när det är tillåtet, eller åtminstone överväg tillfälligt utsättning/dosminskning. IGRA förefaller mera robust i det sammanhanget.

PPD-reaktioner på 5-9 mm hos BCG-vaccinerade aktuella för anti-TNF-behandling kan betraktas som ”falskpositiva” om IGRA är negativ samt utan riskfaktorer för LTBI och utan ökad sannolikhet för falsknegativt testresultat (se ovan).

PPD kan påverka resultatet av QTF. Därför rekommenderas provtagning för QTF senast vid avläsning av PPD.


 

BEHANDLING
 

Utförlig information om tbc ges till alla. Vikten att kontakta sjukvården vid tillkomst av hosta i > 3 veckor måste understrykas.
 

 • Kontakter
  Behandlingen bör övervägas hos alla som är yngre än 20 (-35) år. Bedömningen får göras på individuell basis hos de som äldre.

  Även de som tidigare behandlats för aktiv tbc kan erbjudas behandling mot LTBI, efter att aktiv tbc har uteslutits. Undvik PPD/QTF hos de som haft tbc eller testats positiva tidigare.

  Gravida närkontakter (hushållskontakter) kan behandlas under graviditeten. De övriga gravida så snabbt så möjligt efter förlossningen. Risken att reaktivera är ökad i slutet av graviditeten och under postpartumtiden. Omgående behandling, efter att aktiv tbc har uteslutits, ges till små barn (≤ 2 år) och ska övervägas upp till 5 års ålder samt till kraftigt immunsupprimerade vuxna närkontakter till mikroskopipositiv tbc. Efter 8–10 veckor upprepas IGRA/PPD (helst PPD+IGRA, åtminstone under 2 års ålder), och om detta test är negativt, överväg, självklart på individuellt basis, att avsluta behandlingen. De med fortsatt uttalad immunosuppression, och därför opålitliga PPD/QTF-resultat, bör fullfölja hela behandlingen. Hos hivpositiva kan testet upprepas när CD4-positiva T celler har stigit.
   
 • Flyktingar från högendemiska länder
  Behandlingen bör erbjudas till barn och kan övervägas till yngre vuxna som har varit i Sverige i upp till 2 år. Personer som förväntas ha kort vistelse (< 2 år) tillhör normalt inte målgruppen för förebyggande behandling om de inte har en särskilt hög risk för sjukdom. Dock vet ofta inte människor vid ankomsttiden hur länge de blir kvar i landet. Gränsen är inte absolut och måste användas med förnuft. Huruvida frekventa resor till högendemiska länder utgör en tillräcklig kontraindikation till behandlingen är diskutabelt.

  Fungerande kommunikation är den absolut viktigaste förutsättningen för att genomföra behandlingen. Det är svårt att förutse ”adherence”, men tidigare uteblivna besök och svårigheter att nå patienten när det behövs kan tyda på att patienten kommer att avbryta behandling i förtid. Problemet är vanligt hos flyktingar och gravida. Behandlande läkare måste själv tro på behandlingen för att kunna övertyga patienten! 

 • Immundefekta
  Konsensus är att testa alla kandidater för transplantation, hemodialys, patienter aktuella för behandling med TNF-alfa-hämmare och de med silikos. Hivpositiva som kommer från högendemiska länder eller andra riskmiljöer (fängelser, missbrukare) bör också screenas för LTBI. Vid positivt test erbjuds behandling.

  Sannolikheten att hitta aktiv tbc vid första screening av kandidater för TNF-alfa-hämmare och immundefekta utan riskfaktorer för LTBI (ej kontakter, ej flyktingar o s v) är mycket låg. Första screeningen kan därför göras av behandlade läkare på hemmaklinik. Individer med epidemiologiska riskfaktorer eller med svårtolkade undersökningsresultat ska remitteras till närmaste tbc-mottagning.

  Lungröntgen med frågeställning ”tecken på genomgången tuberkulos” görs på samtliga. Röntgen ska inte vara äldre än 3 månader. Behandling med TNF-alfa-hämmare kan startas efter ca 1 månads behandling mot LTBI.

  Förnyad IGRA-testning, under pågående TNF-alfa-hämmarbehandling, kan övervägas efter resor till högendemiska länder och exponering för tbc.

  Transplantationskandidater och andra gravt immundefekta som tidigare behandlats för tbc kan avstå från profylaktisk (LTBI-) behandlingen med förutsättning att de har genomfört hela behandlingen enligt moderna riktlinjer och har inte varit exponerade för tbc senare.
   
 • LTBI-behandling av personer med negativa immunologiska tester
  Kan övervägas hos en individ som har en allvarlig immundefekt (hiv, transplantationskandidat) med känd exponering, härkomst från ett högendemiskt land eller fibrotiska lungförändringar, se länk (Tabell 2, punkt b).
   
 • Hög ålder
  Utgör inte en absolut kontraindikation till behandling. Behandlingen kan övervägas om risken att reaktivera anses vara hög. Det bör dock nämnas att behandling till individer som är äldre än 65 snarare tillhör undantag än regel, dels med hänsyn till biverkningar dels för att risken att reaktivera faller med stigande ålder.


Läkemedel
 

Förstahandsval är idag rifampicin i kombination med Isoniazid eller i monoterapi.

 

 • Isoniazid och rifampicin i 3 månader
 • Isoniazid (Tibinide) 300 mg x 1 i 6-9 månader

  Till immundefekta inklusive TNF-alfa-hämmarkandidater och de som har fibrotiska lungförändringar ska isoniazid ges i 9 månader. Vitamin B6 (Pyridoxin) 40 mg x 1 ges samtidigt med isoniazid till vuxna.

 • Rifampicin i 4 månader
  • Ges inte till hivpositiva p g a otillräcklig dokumentation.
  • Förstahandsval till kontakter med verifierad isoniazidresistens hos indexfallet eller vid isoniazidintolerans. Eftersom rifampicin är mindre levertoxiskt än INH kan behandlingen övervägas till äldre, de med leversjukdom eller de som tar levertoxiska läkemedel. Kan ersättas med rifabutin om rifampicin inte kan användas p g a interaktioner och isoniazid inte kan användas av andra skäl.

 • Rifapentin och Isoniazid (INH)
  • Behandling pågår i 12 veckor (3 månader) och ges en gång i veckan under observation/DOT
  • Vitamin B6 ges profylaktiskt, 1 g/vecka
  • Isoniazid 15 mg/kg, avrunda till 50/100 mg. 900 mg är maxdos.
  • Rifapentin ≥ 50 kg 900 mg (max), 32-49 kg 750 mg, 25-32 kg 600 mg
  • Ges inte till småbarn (< 2 år ) och gravida.
  • Rifapentin är godkänt på licens av Läkemedelsverket i Sverige men läkemedlet är inte tillgängligt.

Biverkningar och interaktioner

 

Isoniazid (INH)

 

Behandling med isoniazid ger hos ca 20 % förhöjda transaminaser, vilket oftast är ofarligt. En del utvecklar dock INH-hepatit, vilket är ett potentiellt dödligt tillstånd som kliniskt förlöper som virushepatit med snabbt och kraftigt stigande leverprover. Starkt ökad risk efter 65 år.

Risken är också förhöjd hos dem som har bakomliggande leversjukdom (förhöjt ALAT vid baseline), dricker alkohol dagligen, tar andra läkemedel som listas som CYP3A4-inducerare (karbamazepin, enzalutamid, fenytoin, rifabutin m fl), har haft andra tecken på INH-intolerans (yrsel, illamående, polyneuropati), i.v.-drogbruk, gravida.

INH-hepatit karaktäriseras av:
 

 • Debut (kan vara abrupt) inom 3 månader efter behandlingsstart
 • Trötthet, illamående, influensakänsla, ibland kräkningar. Ikterus, uppkommer några dagar till veckor efter ovanstående symtom, och ses hos ca 10 % av fallen. Behandlingen måste avbrytas!

INH kan både öka och minska koncentrationer hos olika, mindre ”vanliga” läkemedel, för detaljerad information kontrollera i FASS eller Medscape.

 

 

Rifampicin, rifabutin, rifapentin

 

Mest vanligt, enligt FASS, är gastrointestinala biverkningar och allmän hudreaktion med rodnad (ca 5 %). Sällsynta men potentiellt mycket allvarliga biverkningar inkluderar hemolys/anemi, trombocytopeni, njursvikt och i sällsynta fall pneumonit.

Beakta interaktioner, särskilt med warfarin, p-piller, azoler (antimykotika), hivläkemedel och steroider! Mindre interaktioner med rifapentin och rifabutin.

 

Kontroller under behandling

 

Basprover tas före behandlingsstart, därefter ALAT 1 gång/månad. På många håll i världen kontrolleras prover regelbundet enbart hos riskgrupper med avseende på hepatotoxicitet. Hos asymtomatiska, leverfriska individer utan ovannämnda riskfaktorer kan ALAT upp till 4 x övre normala referensvärdet accepteras.

Undvik INH hos patienter med nedsatt leverfunktion. Måste de behandlas bör leverprover kontrolleras var 2-4 v.

Patienter skall informeras om symtom som kan tyda på allvarlig hepatotoxicitet, och att ta kontakt vid sådana symtom.

Isoniazid kan orsaka svåra kramper som i sin tur kan leda till allvarlig metabol acidos, hjärnskada och multiorgansvikt. Som motgift ges mycket höga doser av vitamin B6. Giftinformationscentralen har tidigare utfärdat en varning om att INH-intoxikation är en viktig differentialdiagnos hos patienter med generella kramper av okänt genes, ”särskilt om personen är ung och av utländsk härkomst”, se länk i Läkartidningen.


Kontroller efter genomförd behandling

 

Ej indicerade.

 

 

Kontroller utan behandling

 

Kontakter till multiresistent TBC som har LTBI bör istället följas upp i 2 års tid efter exponering med kliniska kontroller och röntgenkontroller.

Upprepade röntgenkontroller av övriga kontakter med LTBI som inte behandlats är sällan motiverade. Sannolikheten att upptäcka tbc tidigt, via röntgen, just vid undersökningstillfället, hos en individ utan symtom, är minimal och de flesta söker själva när de blir sjuka.


 

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Tuberkulos


ICD-10

Onormal reaktion på tuberkulintest R76.1
Observation/utredning för misstänkt tuberkulos Z03.0A
Latent tuberkulos Z22.8A

 

Referenser

 

Sterling TR, et al. Guidelines for the Treatment of Latent Tuberculosis Infection: Recommendations from the National Tuberculosis Controllers Association and CDC, 2020.  MMWR Recomm Rep. 2020; 69: 1-11. Länk 

 

Jung EYG, Schluger NW. Advances in the diagnosis and treatment of latent tuberculosis infection.  Curr Opin Infect Dis. 2020; 33: 166-172. Länk

 

Carranza C, et al. Diagnosis for Latent Tuberculosis Infection: New Alternatives.  Front Immunol. 2020; 11: 2006. Länk

 

Campbell JR, et al. Absolute risk of tuberculosis among untreated populations with a positive tuberculin skin test or interferon-gamma release assay result: systematic review and meta-analysis. BMJ 2020; 368: m549. Länk

 

Sartori NS, et al. Incidence of tuberculosis in patients receiving anti-TNF therapy for rheumatic diseases: a systematic review.  Clin Rheumatol. 2020; 39: 1439-1447. Länk

 

Auguste P, et al. Identifying latent tuberculosis in high-risk populations: systematic review and meta-analysis of test accuracy. Int J Tuberc Lung Dis.; 23: 1178-1190. Länk 

 

Sotgiu G, et al. QuantiFERON TB Gold Plus for the diagnosis of tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. J Infect. 2019; 79: 444-453. Länk

 

Maung Myint T, et al. Tests for latent tuberculosis in candidates for solid organ transplantation: A systematic review and meta-analysis.  Clin Transplant. 2019; 33(8): e13643. Länk

 

Menzies D, et al. Four Months of Rifampin or Nine Months of Isoniazid for Latent Tuberculosis in Adults. N Engl J Med. 2018; 379: 440–453. Länk

 

Ignatius EH, Swindells S. Are We There Yet? Short-Course Regimens in TB and HIV: From Prevention to Treatment of Latent to XDR TB. Curr HIV/AIDS Rep. 2020; 17:  589-600. Länk

 

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination. © Folkhälsomyndigheten, 2020. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev