Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stickskador inom vården

FÖRFATTARE

Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2020-11-16

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Stickskador inom vården är mycket vanliga och utgör en potentiell risk för blodsmitta, främst för vårdpersonal, och mer sällan för den enskilde patienten. Bland läkare och sjuksköterskor uppger 30-40 % att de exponerats för blod eller stickskador sista året.

Det är främst blodöverförda virus som hepatit B-virus (HBV), hepatit C-virus (HCV) samt humant immunbristvirus (HIV) som utgör en risk.

Incidensen nya infektioner per riskexponerade personer per år har vid San Francisco General Hospital beräknats till 0,55/1000 personår, 3,05/100 personår och 0,8/1000 personår för respektive HIV, HBV och HCV.

Generellt gäller att risken för smittöverföring beror på följande faktorer:
 

 • Koncentrationen av cirkulerande viruspartiklar
 • Volymen blod/blodkontaminerad vätska som överförs
 • Risken för smitta vid stickskador kan grovt jämställas med risken vid blodstänk i ögon eller blod på slemhinnor.


HEPATIT B-VIRUS
 

Patientgrupper där hepatit B-smitta är vanligare än i normalbefolkningen
 

 • Invandrare från hepatit B-endemiska länder (Asien, Afrika, Östeuropa)
 • Intravenösa missbrukare
 • Patienter inom omsorgsvården
 • Män som har sex med män
 • Hemofilipatienter

De flesta smittsamma patienter vet själva inte om att de är smittsamma och har inga synliga tecken på sin smittsamhet. Den enskilde patientens smittsamhet kan grovt indelas med ledning av serologiska markörer. För smittsamhet krävs att patienten är HBsAg-positiv i blodet. Smittsamheten hos indexfallet indelas sedan grovt med hjälp av serologiska tester för HBeAg och anti-HBe. I praktiken är dock ofta smittkällans exakta smittsamhetsgrad inte känd när beslut om åtgärd vid inträffad stickskada görs, varför man bör vara liberal med vaccinering (sjukvårdspersonal ska vara HBV-vaccinerad men är det inte alltid).

Smittrisker vid nålstick eller stänk i ögon eller mun

Serologiskt resultatSmittrisk i procent för mottagaren
HBeAg-positiv smittkälla20 % (15-40 %)
Smittkälla saknar HBeAg och anti-Hbe2-20 %
Smittkällan anti-HBe-positiv2 % (0-5 %)Behandling vid inträffad stickskada från känd smittsam indexpatient

Vaccinerade individer
 

Om den utsatte är vaccinerad och har uppnått skyddande antikroppsnivå efter avslutad vaccinationsserie (> 10 internationella enheter av anti-HBs) behövs ingen åtgärd även om antikroppsnivåerna sjunkit under detekterbar nivå. Det cellbundna immunförsvaret ger skydd för klinisk infektion och eliminerar risken för att utveckla kronisk infektion hos immunkompetenta individer. Ofta ges trots detta en boosterdos, särskilt om mer än 10-15 år förflutit sedan vaccinationen.

 

Ovaccinerade individer

Påbörja vaccination med HBV-vaccin snarast möjligt. Ge Engerix-B doserat enligt FASS vid tidpunkterna 0, 2 och 6 veckor samt en boosterdos efter 6 månader. En månad efter boosterdosen kontrolleras om skyddande antikroppar erhållits.

HBIg (Umanbig, Scandinavian Biopharma 500 IU i.m) kan övervägas som tillägg om smittkällan är höggradigt smittsam (HBeAg-positiv), men torde inte vara nödvändigt om det angivna snabbvaccinationsschemat används. Om HBIg ges, måste det ges inom 48 timmar efter smittotillfället. Vaccinationen bör också ges snarast möjligt men kan startas upp till en vecka efter tillbud. Skyddseffekten vid senare start kan förväntas bli sämre.

 

Uppföljning

Uppföljning efter stickskadan bör göras efter 2 och 6 månader, då HBV-markörer kontrolleras serologiskt samt ALAT-värdet kontrolleras.

Vaccin:
Engerix-B 20 µg/1 mL, GlaxoSmithKline.
HBVAXPRO 15µg/mL, MSD för barn upp till 15 år


Vidare läsning, se behandlingsöversikter nedan:
 

Hepatit B - postexpositionsprofylax

Hepatit B - akut

Hepatit B - vaccinationHEPATIT C-VIRUS
 

Patientgrupper där hepatit C-smitta är vanligare än i normalbefolkningen
 

 • Intravenösa missbrukare
 • MSM (män som har sex med män)
 • Hemofiliker
 • Patienter som fått många blodtransfusioner före 1992
 • Dialyspatienter

Liksom vid HBV vet de flesta patienter själva inte om att de är smittsamma och har inga synliga tecken på sin smittsamhet.

 

Smittrisker vid nålstick eller stänk i ögon eller mun

Serologiskt resultatSmittrisk i procent för mottagaren
Anti-HCV och HCV-RNA-positiv5 %
Anti-HCV-positiv men HCV-RNA-negativIngen riskBehandling vid inträffad stickskada från känd smittsam indexpatient

Säkerställ den drabbades utgångsstatus genom att ta ALAT och HCV-serologi.
Profylax med Ig har ingen säkerställd skyddande effekt och rekommenderas inte. Vaccin saknas.

Uppföljning

Uppföljning bör göras efter 2 och 6 månader med ALAT samt HCV-RNA-analys. Om HCV-infektion uppkommer, rekommenderas numera behandling med DAA läkemedel. Tidigare avvaktade man med behandling som gavs först när infektionen blivit kronisk (se behandling av kronisk Hepatit C).


 

HIV

Risken att drabbas av hivsmitta vid nålstick är liten, men inte obefintlig. Handläggning av nålstick eller annan incident skall ske snarast. För person som exponerats för säkerställd hivsmitta eller starkt misstänkt sådan, bör handläggningen skötas av en hiverfaren läkare.

Postexpositionsprofylax (PEP) är indicerat efter sticktillbud med hivkontaminerat instrument där huden penetrerats eller om spruta delats med hivinfekterad narkoman. PEP kan även vara aktuell efter exposition av hivinfekterat blod på slemhinna eller skadad hud.

 

Patientgrupper där hivsmitta är vanligare än i normalbefolkningen
 

 • Intravenösa missbrukare
 • Män som har sex med män
 • Invandrare från HIV-endemiska länder

Liksom vid HBV vet många patienter själva inte om att de är smittsamma och har inga synliga tecken på sin smittsamhet.

 

Smittrisker vid nålstick

Den har beräknats till cirka 0,5 %. Smittrisken är dock mycket liten om smittkällan står på ART behandling och om man sticker sig på någon som är välbehandlade (HIV < 50 kopior/ml i blod) behövs ingen profylax.

 

Åtgärd

Hivantikroppstest tas på den exponerade samt på indexfallet (om status är okänt). Om antiretroviral behandling ges, bör den påbörjas omedelbart, oberoende av tid på dygnet. Om mer än 36 timmar förflutit finns ingen indikation för behandling.

Behandlingen bör modifieras med ledning av smittkällans tidigare behandling och eventuellt kända resistensförhållanden. Om indexfallet är negativ, utsättes behandlingen när svaret kommer.

Om svar på hivtester på indexfallet kan erhållas snabbt (inom några timmar) kan man avvakta dessa innan behandling insättes. Kontakt med läkare med erfarenhet av hivbehandling bör alltid tas. Det psykologiska omhändertagandet är av största vikt.

 

Läkemedel
 

 • Behandling ges med tenofovir/emtricitabin + ratelgravir eller annan kombination anpassad till resistensmönstret hos index-patientens virus och/eller index-patientens nuvarande och tidigare behandling, ges under fyra veckor (rekommendationsgrad D).

  Vissa experter anser att det räcker enbart med två preparat d v s tenofovir/emtricitabine = Truvada men hänsyn måste tas till eventuell resistens varför kontakt med erfaren hivläkare snarast bör tas för justering av behandlingen.

Uppföljning

Patienten som ges profylax bör följas med serologiskt test för HIV (Combo EIA) dag 0 samt 6 veckor efter avslutad behandling.


Vidare läsning, se behandlingsöversikt nedan:
 

Hiv – symtomatologi och diagnostikICD-10

Akut hepatit C B17.1
Akut hepatit B utan hepatit D, utan leverkoma B16.9
Akut HIV-infektionssyndrom B23.0

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

B16 Akut hepatit B
B17 Annan akut virushepatit


Referenser/litteratur

Geberding. Incidence and prevalence of HIV, HBV, HCV, and CMV among health care personnel at risk for blood exposure: final report from a longitudinal study. JID 1994; 170: 1410-17 Länk

EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. Journal of Hepatology 2017 vol 67 sid 370-398. Länk

RAV. Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn uppdaterade rekommendationer 2017 (reviderad maj 2020). Länk

Protection Against Viral Hepatitis Recommendations of the Immunization Practices Advisory Committee (ACIP). MMWR 1990; 39(RR-2); 1-26. Länk

Guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. MMWR June 9, 2001, vol.50, No.RR-11. Länk

RAV. Uppföljning efter HIV-exposition 2015. Länk

RAV. Behandling av hepatit B-virusinfektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2019. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev