Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Salmonella

FÖRFATTARE

Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2020-10-25

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Salmonella är en gramnegativ stavbakterie som tillhör familjen Enterobackeriacae. Cirka 2500 serotyper kan kopplas till human infektion, samtliga förutom S. Paratyphi och S. Typhi förekommer också i djurvärlden. I Sverige diagnostiseras årligen 2000-4000 fall, varav ca 60-70 % är smittade utomlands. Mer än 80-90 % av fallen med tyfoidfeber och paratyfoidfeber har förvärvat smittan utomlands. Årligen rapporteras ett smärre antal livsmedelsassocierade utbrott, ofta kopplade till förorenade grönsaker. De största utbrotten i Sverige orsakades 1953 av S. Typhimurium (kontaminerat nötkött) med cirka 9000 fall och 1977 av S. enteritidis (kontaminerade äggprodukter) med cirka 3000 fall.


 

SMITTVÄGAR
 

Salmonella finns hos många djurslag globalt, t ex nöt, fjäderfä, vilda fåglar, sällskapsdjur och inte minst reptiler som ormar och sköldpaddor. Utbredning inom djurvärlden är mindre vanligt i Sverige. Smittspridning till människa sker fekal-oralt framför allt via födoämnen, t ex kontaminerade ägg- och köttprodukter, men även förorenade frukter, kryddor och grönsaker. Person till person smitta förekommer men är mindre vanlig eftersom infektionsdosen ofta är hög. Reptiler och sköldpaddor är ofta koloniserade med Salmonella och kan överföra smitta.


 

SYMTOM
 

De kliniska manifestationerna vid Salmonella omfattar enterit/enterokolit samt septisk salmonellos, inkluderande tyfoid- och paratyfoidfeber, med eller utan fokala manifestationer från organ utanför tarmkanalen. Asymtomatiskt bärarskap förekommer också. Äldre samt spädbarn liksom immunsupprimerade individer tycks ha en ökad mottaglighet för infektion.


Salmonellaenterit

Inkubationstid 1-3 dygn. Stora variationer i sjukdomsbild. Ofta akut insjuknande, feber, vattniga, voluminösa diarréer; ibland kolit med blodig, slemmig avföring. Som regel spontan läkning inom 7-14 dygn. Septisk sjukdom med hög feber och allmänpåverkan förekommer, framför allt hos patienter med allvarliga underliggande sjukdomar.


Tyfoidfeber

Inkubationstid 10-14 dygn. Hög feber, 39-40 °C, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, illamående, ibland omtöcknat allmäntillstånd. Diarré förekommer, men ibland förstoppning. Relativ bradykardi, mjältförstoring och roseoler, 3-4 mm runda utslag, sparsamt spridda över framför allt bålen, är klassiska statusfynd, men inte obligata. Obehandlad varar sjukdomen 2-3 veckor. Fruktade komplikationer i obehandlade fall är tarmperforation och blödning.


Fokala manifestationer

Vid sepsisk spridning kan fokala manifestationer utvecklas, framför allt i anslutning till tarmkanalen, t ex kolecystit, divertikulit, men även i andra organ, t ex spondylit, artrit, tyreoidit, orkit, pyelonefrit, meningit och endokardit. Nedslag kan förekomma i “locus minoris resistentiae”, t ex aneurysm, proteser, kärlgrafter. Reaktiv artrit ses i 2-3 %.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

DIAGNOSTIK
 

Mikrobiologisk diagnostik
 

 • Fecesodling x 2-3. Serotypning av Salmonella görs rutinmässigt endast på inhemska fall. Därför måste alltid smittland, Sverige eller annat land, uppges på remiss för avföringsodling. PCR-baserad diagnostik direkt på feces som komplement till fecesodling har införts på vissa laboratorier.
   
 • Om hög feber och allmänpåverkan även blododling x 2 och urinodling
   
 • Odling från ev fokala infektioner
   
 • Serologi vid t ex misstänkt reaktiv artrit, om odling är negativ
   
 • Molekylärbiologisk typning vid utredning av utbrott


BEHANDLING
 

Vätskebehandling enligt sedvanliga principer

Antibiotikabehandling

 

Tyfoidfeber, paratyfoidfeber, annan septisk salmonellos

En ökande resistens mot kinoloner ses framför allt i Asien varför förstahandsvalet till patienter som smittats i denna del av världen bör vara ceftriaxon (eller cefotaxim) eller azitromycin, innan resistensbestämning är klar. Stammar av S. typhi som producerar ESBL har rapporterats från bl a Indien.

Om stammen inte har nedsatt känslighet för kinoloner är ciprofloxacin att föredra. Till resenärer från Afrika och Sydamerika bör ciprofloxacin fortfarande vara förstahandsval, men viktigt med observans på eventuell antibiotikaresistens, som även ses öka i dessa världsdelar.

Peroral behandling ges om möjligt till opåverkad patient.

Behandlingsalternativ (endera medlet, se ovan):
 

 1. Ciprofloxacin 500 mg x 2 peroralt eller 400 mg x 2 i.v. Med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad kan ciprofloxacin även ges till barn: 10 mg/kg x 2 per os. Behandlingstid vanligen 10 – 14 dagar.
   
 2. Ceftriaxon 2-3 g x 1 i.v. Barn: 50 mg/kg/dygn.
  Behandlingstid vanligen 10 – 14 dagar.
   
 3. Azitromycin 500 mg x 1 peroralt i 7 dygn. Barn 10-20 mg/kg/dygn.

Fokala manifestationer
 

 • Som vid septisk salmonellos men varierande behandlingstid beroende på fokus.

Salmonellaenterit
 

 • Antibiotikabehandling bör övervägas endast i speciella fall, t ex hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar, proteser, kärlgrafter, känt aneurysm, svåra diarrétillstånd.
   
 • OBS! Antibiotikabehandling kan förlänga smittbärartiden!
   
 • Till vuxna ges ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i minst 5 dygn. OBS ökande resistens, framför allt stammar från Asien, se ovan! Azitromycin är ett alternativ i dessa fall.
   
 • Begär alltid resistensbestämning!

Asymtomatiskt bärarskap
 

 • Behandling kan övervägas om bärarskap > 3-6 månader.
   
 • OBS gallfokus! Ev ultraljud.
   
 • Till vuxna ges ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 2-3 veckor. OBS ökande resistens, framför allt stammar från Asien!
   
 • Begär alltid resistensbestämning!
   
 • Barn under 12 år behandlas endast i undantagsfall. Rådfråga barnläkare eller infektionsspecialist.


UPPFÖLJNING
 

 • Smittbärartid. 50 % smittfria efter 4 veckor, 95 % efter 3 månader, 99 % efter 1 år. Småbarn smittbärare längre tid än vuxna.

 • Allmänfarlig sjukdom. Anmäl enligt smittskyddslagen via www.sminet.se, utan dröjsmål och senast dagen efter diagnos.

 • Smittspåra och ge förhållningsregler enligt Smittskyddsbladet. Påtala vikten av handhygien!

 • Kontrollprovtagning endast om klinisk indikation föreligger eller hos patienter med “riskyrken”:

  - Personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel; personer som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar. I dessa fall bör ett negativt prov föreligga innan återgång till arbete. Ev tillfällig omplacering i arbetet.

   
 • Barn med Salmonella brukar kunna återgå till förskolan när de är stabilt symtomfria (cirka en veckas symtomfrihet).

 • Personer med tyfoidfeber eller paratyfoidfeber och som arbetar inom riskyrken (se ovan) eller är förskolebarn ska lämna tre negativa fecesprov (högst ett prov per dag) innan återgång till arbete/förskola.

Vaccin
 

Vaccin finns tillgängligt mot tyfoidfeber, ett peroralt (Ty21a) och ett parenteralt (Vi-antigen), båda med cirka 70 % skyddseffekt. De rekommenderas för personer som vistas längre tid i endemiska områden i framför allt Asien.

 

Länkar
 

Smittskydd Stockholm har en hemsida med anmälningsblanketter, smittskyddsblad med läkarinformation och patientinformation för diagnoser i smittskyddslagen samt allmänna råd vid tarmsmitta:
 

Smittskydd Stockholm (Salmonella)

Smittskyddsblad - Salmonella


ICD-10

Salmonellaenterit A02.0
Salmonellasepsis A02.1
Lokaliserade salmonellainfektioner A02.2
Andra specificerade salmonellainfektioner A02.8
Andra salmonellainfektioner, ospecificerade A02.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
A02 Andra salmonellainfektioner

Referenser

Wain J et al. Typhoid fever. Lancet 2015;385:1136-45. Länk

Effa EE, Bukirwa H. Azithromycin for treating uncomplicated typhoid and paratyphoid fever (enteric fever). Cochrane Database Syst Rev 2011. Länk

Sanchez-Vargas FM, Abu_el-Haija MA, Gomez-Duarte OG. Salmonella infections: An update on epidemiology, management, and prevention. Travel Med Infect Dis 2011;9:263-77. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev