Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Q-feber, kronisk

FÖRFATTARE

Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-12-18

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Q-feber är en globalt förekommande zoonos. Sjukdomen delas in i två former; akut och kronisk Q-feber. Denna översikt berör kronisk Q-feber; den ovanligare, men allvarligare varianten, vars vanligaste manifestationer är endokardit eller infektion i kärlgraft/aortaaneurysm. För akut Q-feber, som ofta är asymtomatisk eller ger upphov till en influensalik bild, var god se behandlingsöversikt - Q-feber, akut.

Generellt är antalet rapporterade fall av Q-feber få, men regionala utbrott av akut Q-feber ses återkommande. Efter sådana utbrott kan mindre ansamlingar av kronisk Q-feber uppstå. Sannolikt är Q-feber underdiagnostiserat, särskilt den akuta formen på grund av dess i allmänhet mildare förlopp. Båda formerna av Q-feber är svårdiagnostiserade som följd av varierande symtomatologi, begränsad tillgång till serologi och den låga förekomsten i icke-epidemiska situationer.

I Sverige diagnostiseras i allmänhet en handfull fall av akut Q-feber årligen, huvudsakligen i form av importsmitta. Kronisk Q-feber är mycket sällsynt. Antikroppsundersökningar både bland svenska djur och människor visar emellertid att infektioner med Coxiella burnetii, den Q-feberorsakande bakterien, förekommer även i Sverige.

I Europa har flest fall av Q-feber under senare år diagnostiserats i Tyskland, Frankrike, Spanien och Ungern. Nederländerna hade 2007-2010 världens hittills största kända Q-feberepidemi med c:a 4000 diagnostiserade humanfall av akut Q-feber. 2007-2012 rapporterades 215 fall av påvisad eller sannolik kronisk Q-feber i Nederländerna. De flesta människor som blir infekterade med C. burnetii förblir symtomfria.

Riskfaktorer för infektion med C. burnetii utgörs av:
 

 • Yrkeskontakt med får eller getter
 • Boende inom ett par kilometer från får- eller getbesättningar

 

De viktigaste riskfaktorerna för utveckling av kronisk Q-feber vid infektion med C. burnetii är:
 

 • Hjärtklaffssjukdom, i synnerhet hjärtklaffsprotes
 • Kärlgraft
 • Aneurysm

 

Flertalet patienter med kronisk Q-feber har någon av de ovan listade riskfaktorerna. Immunosuppression, ålder > 60 år, graviditet och nedsatt njurfunktion tycks också öka risken för utveckling av kronisk Q-feber vid infektion med C. burnetii.

 

Etiologi

Q-feber orsakas av Coxiella burnetii, en intracellulär bakterie tillhörande rickettsia-arterna. Sjukdomen har fått sitt namn från engelskans “query fever” – vilket sjukdomen började kallas vid sin upptäckt i Australien 1935 innan den orsakande organismen var känd (query = fråga).

C. burnetii är sporbildande och kan därför i likhet med andra sådana bakterier (t ex Bacillus anthracis, mjältbrandsbakterien) vara mycket motståndskraftig mot värme, torka och en del desinfektionsmedel. C. burnetii kan infektera ett mycket stort antal djur, bl a får, getter, katter, hundar, fåglar och fästingar.

Människor smittas i allmänhet indirekt från får eller getter genom inandning av bakterier från kontaminerat torkat djursekret, ff a placentadelar och feces. Med starka vindars hjälp kan infektiösa C. burnetii-sporer även spridas kilometervis. Smitta genom förtäring av kontaminerad, opastöriserad getmjölk och även fästingbett förekommer, men är betydligt ovanligare. Smitta mellan människor är mycket ovanligt. Risken för laboratoriesmitta är dock högre.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Kronisk Q-feber utvecklas ett par månader till ett par år efter infektion med C. burnetii. En ganska stor minoritet av de som insjuknar i kronisk Q-feber har behandlats för föregående akut Q-feber eller kan dra sig till minnes en sådan sjukdomsepisod, men flertalet har ingen sådan känd sjukhistoria. Risken att drabbas av kronisk Q-feber efter insjuknande i akut feber är totalt sett någon procent, men är högre för personer med riskfaktorer för kronisk Q-feber (se nedan).

Flertalet patienter som utvecklar kronisk Q-feber har pre-existerande hjärtklaffssjukdom/hjärtklaffsprotes, ett eller flera kärlgraft eller arteriellt aneurysm. Även immunsuppression, hög ålder, graviditet och nedsatt njurfunktion tycks öka risken för utveckling av kronisk Q-feber.

De flesta fall av kronisk Q-feber manifesterar sig som endokardit och/eller aortit/annan kärlinfektion. Symtom vid endokardit kan inkludera hjärtsviktssymtom såsom dyspné, men vanligare är:
 

 • Nattliga svettningar
 • Låggradig feber
 • Trötthet
 • Viktnedgång
 • Tromboembolism kan uppstå vid kärlafficiering

 

Ovanligare manifestationer av kronisk Q-feber inkluderar osteomyelit och kronisk hepatit.

Bland barn, vilka mycket sällan drabbas av kronisk Q-feber, tycks till skillnad från hos vuxna osteomyelit vara den vanligaste presentationen.

De kliniska fynden vid kronisk Q-feber beror av manifestationen. Vid endokardit kan blåsljud vid hjärtauskultation och hudutslag av tromboembolisk karaktär (särskilt på extremiteter) förekomma. Vid utvecklad hjärtsvikt kan ödem uppstå. Kronisk hepatit kan leda till leverförstoring.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

De tänkbara differentialdiagnoserna beror på symtombilden, men är ofta många. De kan bl a innefatta:
 

 

 

 

UTREDNING

 

Tidigare genomgången akut Q-feber och symtom på endokardit eller storkärlsvaskulit, liksom blododlingsnegativ endokardit, bör föra tankarna till möjlig kronisk Q-feber. I synnerhet om patienten har ett tidigare känt klaffvitium, aorta-aneurysm eller kärlgraft, är immunsupprimerad eller gravid.

Vid svår, oförklarlig sjukdom hos en patient med tidigare genomgången akut Q-feber eller i ett område med epidemisk Q-feber, bör uteslutande av kronisk Q-feber övervägas.


Lab

Kronisk Q-feber diagnostiseras genom titerstegring av fas I-antikroppar mot C. burnetii, alternativt positiv PCR för C. burnetii på vävnad (se "Övrigt" nedan). PCR på helblod kan vara positiv vid kronisk Q-feber.

Beställning av analys av antikroppar mot C. burnetii innebär i Sverige automatisk analysering av såväl fas I- och fas II-IgG-, samt IgM-antikroppar. Fas II-antikroppar används i huvudsak för diagnostiken av akut Q-feber. Korsreaktivitet med falskt positiva svar för Q-feber förekommer vid leptospiros och legionella. Då antikroppssvar efter genomgången Q-feber dessutom kan kvarstå i månader-år efter infektion krävs vid positiv bloddiagnostik enligt ovan en klinisk bild förenlig med Q-feber; vid samtidig endokardit eller vaskulit anses diagnosen helt klar, vid övriga manifestationer finns en viss osäkerhet.


Övrigt
 

 • Radiologiska undersökningar har ingen framskjuten plats i diagnostiken av Q-feber. Ultraljudsundersökning av hjärtat är dock värdefullt. Endast en minoritet (12 % i en studie) av patienterna med kronisk Q-feber med endokarditmanifestation har dock synliga klaffvegetationer vid UCG, vilket är mer sällan än vid bakteriell endokardit av annan genes. TEE är känsligare än TTE, men kan också vara negativt vid endokardit orsakad av kronisk Q-feber. Aortiter och infektioner i kärlgraft upptäcks ofta först vid ruptur, men kan ibland diagnostiseras tidigare med MR eller PET.
   
 • Immunhistokemisk färgning och PCR för C. burnetii på vävnad kan ibland vara av värde i diagnostiken av kronisk Q-feber, särskilt vad gäller analys av hjärtklaffsvävnad vid TEE-negativ, misstänkt kronisk Q-feber.
   
 • Ta grav-test på kvinnor i fertil ålder som insjuknar i Q-feber. Graviditet påverkar behandlingen (se 'Behandling' nedan) och Q-feber ökar risken för spontanabort och annan fosterpåverkan. Vid Q-feber i samband med partus finns risk för smitta av personal i samband med förlossningen; ögonvisir och ansiktsmask bör användas.

 

Q-feber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Jordbruksverket och/eller lokal veterinär i ledande ställning bör underrättas.


 

DIAGNOS

 

Flera, något varierande, diagnoskriterier har ställts upp för kronisk Q-feber. I Nederländerna, med störst erfarenhet på 2000-talet används nedanstående indelning för kronisk Q-feber (kQ):
 

Påvisad kQ Sannolik kQ Möjlig kQ
1. Pos C. burnetii-PCR på blod/vävnad IgG fas I-a.k.≥1:1024 IgG fas I-a.k. ≥ 1:1024
ELLER OCH minst en av nedanstående punkter OCH
2. IgG fas I-a.k. ≥ 1:1024
 • Valvulopati ej uppfyllande kriterier (Duke) för endokardit
Ej manifestationer som vid påvisad eller sannolik kQ
OCH
 • Aneurysm och/eller hjärtklaffs-/kärlgraft utan tecken till infektion radiologiskt
 
 • Endokardit (enligt Duke-kriterierna)
 • Misstänkt osteomyelit eller hepatit utan annan genes
 
ELLER något av följande    
 • Radiologisk storkärlsinfektion eller infektion i kärlgraft

 • Graviditet

 • Symtom och tecken på kronisk infektion (t ex feber, nattsvettningar, förhöjd SR och/eller CRP e t c)

 • Histologiskt påvisade granulom

 • Immunsuppression
   

 

BEHANDLING

 

Kronisk Q-feber är svårbehandlat och en högspecialiserad infektionsmedicinsk angelägenhet. Evidensläget är bristfälligt och behandlingsregimerna kan betraktas som experimentella.

På de flesta håll används en kombination av doxycyklin (Doxyferm) 100 mg x 2 och hydroxiklorokin (Plaquenil) 200 mg x 2(-3) till icke-gravida vuxna.

Hydroxiklorokin tros kunna öka C. burnetiis känslighet för doxycyklin. Behandlingsstiden är ofta 18 månader, men ges ibland i flera år, delvis beroende på behandlingssvar. Risken för utveckling av retinopati vid användning av hydroxiklorokin i de doser och tidsspann som är aktuella vid kronisk Q-feber är inte stor, men ökar vid tidigare makula- eller retinasjukdom. Konsultera ögonläkare på samma indikationer som vid antireumatisk behandling.

Kombinationsbehandling med doxycyklin (Doxyferm) 100 mg x 2 och ciprofloxacin (Ciproxin) 500 mg x 2 i 2-4 år anses i en stor nederländsk studie vara en möjlig andrahandsbehandling med liknande utläkningsresultat. Tillägg av hydroxiklorokin till denna regim förbättrar inte chanserna till bot.

Behandlingsdata gällande kronisk Q-feber hos gravida och barn är mycket begränsade. P g a sjukdomens allvarlighetsgrad väljs ibland doxycyklin + hydroxiklorokin även till gravida, trots fostertoxicitetsklassificering D. Trimetoprim-sulfa; 320 mg trimetoprim + 1600 mg sulfametoxazol dagligen (Bactrim forte 1x2 p.o.) utgör ett alternativ med lägre, men reell, fostertoxicitetsrisk. Samråd med obstetriker/gynekolog under behandlingen, monitorera folsyrastatus och substituera vid behov med folsyra (Folacin).

Kirurgi - byte av hjärtklaff eller kärlgraft - kan vara aktuellt i utvalda fall.


Vaccin

I Australien finns ett registrerat vaccin mot Q-feber (Q-Vax) som rekommenderas till riskgrupper. Skyddseffekten uppges vara c:a 83-100 %. Uteslutande av Q-feber före vaccination är absolut nödvändigt p g a potentiellt allvarliga reaktioner. Q-Vax är inte kommersiellt tillgängligt i Sverige. Utveckling av andra vaccin pågår i flera länder.


 

UPPFÖLJNING OCH PROGNOS

 

Utan behandling avlider en majoritet av patienterna med kronisk Q-feber inom ett par månader efter att diagnosen ställts. Även med antibiotikabehandling är dödligheten hög: sammantaget avled 10-20 % av de som insjuknade i kronisk Q-feber under epidemin i Nederländerna 2007-2012. Dödligheten var högre för de patienter som hade kärlafficering än de som hade endokardit eller annan manifestation.

I och med sjukdomens svårighetsgrad är noggrann uppföljning av patienter med kronisk Q-feber motiverad. Konsensus om hur detta ska ske råder ej. På många håll följs patienterna med kliniska och radiologiska kontroller i åratal.

I Nederländerna görs kliniska, radiologiska (UCG, PET/CT) och laboratoriella (IgG-titrar) uppföljningar var tredje månad. Extra kontroller däremellan vid klinisk försämring. I USA rekommenderas månatliga kontroller under behandling, vilka därefter glesas ut till var 6:e månad under två år och slutligen årligen i sammanlagt 5 år. En del förordar livslång uppföljning av patienter med genomgången kronisk Q-feber och kvarstående riskfaktor.

En fas I IgG-antikroppstiter på ≤ 1:256 används på flera håll som pålitlig indikator på definitiv utläkning av kronisk Q-feber.


 

ICD-10

Q-feber A78.9

 

Referenser

Georgiev M, Afonso A, Neubauer H, Needham H, Thiéry R, Rodolakis A et al. Q fever in humans and farm animals in four European countries, 1982 to 2010. Euro Surveill. 2013;18(8):pii=20407. Länk

Kampschreur LM, Wegdam-Blans MCA, Wever PC, Renders NHM, Delsing CE, Sprong T, et al. Chronic Q fever—consensus guideline versus expert opinion. Emerg Infect Dis. 2015 Jul. Länk

Kampschreur LM, Delsing CE, Groenwold RHH, Wegdam-Blans MCA, Bleeker-Rovers CP, de Jager-Leclercq MGL et al. Chronic Q Fever in the Netherlands 5 Years after the Start of the Q Fever Epidemic: Results from the Dutch Chronic Q Fever Database. J. Clin. Microbiol. May 2014 52:5 1637-1643. Länk

Diagnosis and Management of Q Fever — United States, 2013: Recommendations from CDC and the Q Fever Working Group. Länk

Macellaro A, Akesson A, Norlander L. A survey of Q-fever in Sweden. Eur J Epidemiol. 1993 Mar;9(2):213-6. Länk

Maurin M, Raoult D. Q Fever. Clinical Microbiology Reviews. 1999;12(4):518-553. Länk

van Roeden SE, Bleeker-Rovers CP, de Regt MJA, Kampschreur LM, Hoepelman AIM, Wever PC et al. Treatment of Chronic Q Fever: Clinical Efficacy and Toxicity of Antibiotic Regimens, Clin Infect Dis. 2018 Mar;66(5):719–726. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev