Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Neonatala kramper (gäller fullgångna)

FÖRFATTARE

Överläkare Jens Ladekjaer, Barn- och ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad

GRANSKARE

Professor Jovanna Dahlgren, Barnkliniken/Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg

UPPDATERAD

2015-08-11

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Kramper hos nyfödda är ett alarmerande symtom som alltid måste tas på allvar. Kramper föranleder alltid observation och utredning och i förekommande fall behandling. Nyfödda barn med kramper måste därför alltid läggas in om de hunnit skrivas ut från BB.

Ett krampanfall kommer i regel oväntat och leder till en övergående förändring i medvetande eller beteende. Anfallet beror på en paroxysmal elektrisk aktivitet i hjärnan.

Epilepsi är recidiverande spontana krampanfall.

Status epilepticus är anfall som varar längre än 30 minuter eller kommer med mindre än 5 minuters intervall.


 

SYMTOM
 

Man skiljer mellan fyra olika typer av anfall:

 • Kloniska
 • Toniska
 • Myoklona
 • 'Subkliniska'

Sprittighet, spontan klonus etc saknar associerade symtom som BT-stegring och takykardi, och kan hämmas om man till exempel lyfter upp barnet, och kan ibland framprovoceras vid stimulering.

Kramper som leder till apné eller allvarliga cirkulationsrubbningar är livshotande och skall behandlas omedelbart.


 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • Feberkramp. Sällsynt neonatalt. En uteslutningsdiagnos. Dessa barn bör läggas in på sjukhus för observation och utredning.

Överväg följande:
 

 • Infektioner
 • Elektrolytrubbningar
 • Metabola rubbningar
 • Hypoglykemi
 • CNS-missbildningar
 • Syndrom
 • Medicinering eller missbruk hos modern måste bekräftas eller uteslutas.
 • Ärftliga tillstånd

Provtagningar och utredningar
 

 • Blod:
  Hb, LPK-diff, TPK, CRP, Glucos, Na, K, joniserat Ca, Mg, syra-bas, laktat, ammoniumjon, TORCH (antikroppar mot toxoplasmos, rubella, CMV och herpesvirus), IgM, aminosyror, virusserologi, blododling, kromosomer
   
 • Eventuellt maternella prov (serologi, odlingar)
   
 • Urin:
  Aminosyror, organiska syror, virusisolering, odling
   
 • Faeces:
  Virusisolering
   
 • Likvor:
  Celler, glukos (ta B-glukos samtidigt), protein, direktmikroskopi, laktat, odling, el-fores, PCR neurotropa virus, virusisolering, virusserologi (cytologi)
   
 • Yttre odlingar
  Svalg (PCR herpes kan tas även här), nasofarynx
   
 • Hud
  Blåsor, PCR herpes
   
 • Ögon-konsult:
  Papillödem, katarakt, retinainlagringar
   
 • Röntgen:
  UL skalle, MR
   
 • EEG, amplitude-integrated EEG (aEEG)

Obs! Ordinera inte allt på en gång! Välj med omdöme. Om du saknar tillräcklig erfarenhet, ta kontakt med din bakjour.

Ibland måste man gå vidare med specialundersökningar. Var frikostig med barnneurologkontakt.

Videofilma om möjligt ett anfall.


BEHANDLING
 

Det är viktigt med snabbt insatt behandling. Krampbehandling skall vara aggressiv och sträva efter snar och bibehållen krampfrihet. Meningit och hypoglykemi, som snabbt orsakar neuronal skada, är urakuta tillstånd.
 

 • Börja med att säkra i.v. ingång.
 • Därefter påbörjas behandling enligt nedan i akuta fall.

Akut kramplösande behandling

 1. Diazepam 0,5 mg/kg (sic!) intravenöst alt rektalt. Kan upprepas upp till 3 ggr.

 2. Laddningsdos ges med Fenemal 20 mg/kg följd av underhållsdos 2,5 mg/kg två ggr/dygn. Första dosen ges 12 timmar efter laddningsdosen (sic!).

 3. Midazolam (Dormicum). Dos: Ev bolusdos 0,1-0,3 mg/kg i.v. Följs av infusion 0,01-0.4 mg/kg/timme.
  Särskilt hos barn som vårdas i respirator kan Xylocard och Dormicum kombineras.

 4. Om otillräcklig effekt kopplas Xylocard (lidocaindropp) med laddningsdos 2 mg/kg i.v. på 2 minuter följt av 4-6 mg/kg timme. Om man på detta uppnår god effekt kan man pröva att minska med 1 mg/kg/timme var 4:e timme (sic!). Sträva efter att sätta ut inom 24 timmar. I enstaka fall krävs dock dropp under flera dygn.

 5. Fosfenytoin (Pro-Epanutin). Bolusdos 15 mg/kg (infusionshastighet aldrig mer än 3 mg/kg/min). 24 timmar efter bolusdosen ges underhållsdos 4-5 mg/kg/dygn uppdelat på 1-4 doser. Serumkoncentration (mätt som fenytoin) tas 48 timmar efter bolusdos.

 • Ta blod, likvor etc enligt ovan. Koppla aEEG, EKG, andnings- och saturationsövervakning.
 • Invasiv BT-mätning om möjligt.
 • Vid misstanke om hjärnödem överväg vätskerestriktion motsvarande 40-50 ml/kg/24 h.
 • Behandla alltid bakteriell meningit (Claforan + Doktacillin + aminoglykosid) och herpesencefalit (Acyklovir) (tills du säkert kan utesluta detta eller har en klar diagnos. Dosering enl FASS.

OBS!

Tänk alltid på B6-brist. Ge Pyridoxin 100 mg i.v. eller i.m. och avvakta effekt, som kommer inom 5-10 minuter. Symtom kan återkomma inom någon timme. Pyridoxinbrist är ovanligt, men sannolikt underdiagnosticerat. Kliniken påminner om bilden vid HIE gr 1. Ofta påfallande irritabla.
För att säkerställa diagnosen ges nästa dos under aEEG övervakning.

Vid behandling med antiepileptika föreligger betydande risk för andningsdepression. Alla antiepileptika har dessutom blodtryckssänkande effekt, vilket kan vara en allvarlig biverkan.

Föräldrarna är alltid mycket oroliga och behöver mycket information.


 

ICD-10

Kramper hos nyfödd P90.9

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev