Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus – MERS-CoV)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) orsakas av en tidigare okänd variant av coronavirus. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och den pågående Covid-19 pandemin. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. Varianten Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) rapporterades första gången från Saudiarabien i september 2012.

Smitta kan ske mellan människor, fr a genom droppsmitta. Andra smittvägar kan inte uteslutas då virus överlever länge på ytor och har påvisats i avföring. Allt mer data talar för att kameler och dromedarer är källa till smitta. Seroprevalensen bland kamelskötare är högre än i övriga befolkningen och subkliniska fall kan sprida smittan vidare. Fler män än kvinnor har insjuknat. Fram till januari 2022 har ca 2600 fall rapporterats varav drygt 890 avlidit. Senaste årens fall har varit sporadiska och enbart inträffat i Saudiarabien med undantag för något enstaka fall i Oman. Importfall från Mellanöstern till Sydkorea orsakade ett kortvarigt utbrott i slutet av maj och juni 2015 där framför allt sjukvårdspersonal och medpatienter drabbats. Enligt WHO föreligger i nuvarande situation inga reserestriktioner till något land.

 

 

 

KLINIK OCH SYMTOM

 

Inkubationstiden är 2-14 dagar.
 

 • Feber
 • Luftvägssymtom med hosta och andfåddhet
 • Myalgi och artralgi
 • Halsont (vissa fall)
 • Mag-tarmsymtom rapporteras i ca 1/3 av fallen

 

 

Misstänkta fall
 

 1. Allvarlig luftvägsinfektion med feber eller anamnes på feber (> 38 grader) eller radiologiska fynd + besök på Arabiska halvön eller närbelägna länder eller efter kontakt med sjukvård i Sydkorea inom 14 dagar före insjuknandet.
   
 2. Luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad eller misstanke om nedre luftvägsinfektion baserad på kliniska eller radiologiska fynd + nära kontakt inom 14 dagar före insjuknande med ett laboratorieverifierat fall.

 

Misstänkta fall skall inte hänvisas till akutmottagningar utan skall handläggas via telefonkontakt och om inneliggande vård behövs vårdas på enkelrum företrädesvis på infektionsklinik. Dagbakjour eller bakjour på infektionsklinik skall omedelbart kontaktas för ställningstagande till fortsatt handläggning och beslut om hur ett misstänkt fall ska transporteras till infektionsklinik.

Utbrottet i Sydkorea understryker vikten av att alltid tidigt efterfråga reseanamnes hos patienter som söker på grund av infektionssymtom.

 

 

 

DIAGNOS

 

 • PCR sputum/inducerat sputum/BAL i första hand. Även nasofarynxsekret, urin, feces eller EDTA-blod kan ge diagnos
 • Serologi
 • Virusisolering
 • Leukopeni
 • Förhöjda levertransaminaser
 • Pneumonitbild på lungröntgen i svåra fall
 • Organsvikt i svåra fall

 

Prov skickas som biologiskt ämne, kategori B (UN3373) till Folkhälsomyndigheten efter föregående telefonkontakt och kan skickas med vanlig post. PCR görs också på vissa viruslaboratorier.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Ingen specifik godkänd behandling finns, men antiviraler mot covid-19 exempelvis remdesivir, molnupiravis och Paxlovid är värt att studera om nya utbrott inträffar.

 • Understödjande terapi (vätska, syrgas m m). Goda hygienrutiner, isoleringsrum.

 

 

 

PROFYLAX

 

 • Vaccin finns ej
   
 • Undvik kontakt med djur och med sjuka personer som har luftvägssymtom vid resa till Arabiska halvön med omgivande länder
   
 • God handhygien

 

 

 

ICD-10

Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes J12
8 


 

Referenser


Centers for Disease Control and Prevention. Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Länk

Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad SARS-CoV, MERS-CoV eller influensa A H5N1. Arbetsmiljöverket. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev