Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mässling (morbilli)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-03

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Orsakas av ett RNA-virus inom gruppen paramyxovirus. Mässling är en farlig sjukdom hos små barn, särskilt för dem i dåligt hälsotillstånd vid insjuknandet. Virus överförs via droppinfektion som luftburen smitta och är mycket smittsamt. Sjuka kan smitta från 7:e dagen efter smittotillfället till och med 3 dagars feberfrihet.

Sedan vaccination mot mässling infördes i Sverige under 70-talet och blev allmän från 1982 har sjukdomen blivit en sällsynthet. 2018 rapporterades många fall från olika länder i Europa, men 2020 smittades mycket färre (covid-effekt?). I Sverige smittas under vanliga år ca 20-40 personer per år, men endast 5 fall 2020 och 0 fall 2021. Vid årskiftet 2017/2018 förekom ett mindre utbrott i Göteborgstrakten med drygt 30 fall av klinisk mässling. Några fall var barn vars föräldrar avstått från att låta barnen vaccineras och några fall har varit vuxna som ej vaccinerats och ej haft naturlig infektion (ex födda på 60- och 70-talet eller inte vuxit upp i Sverige och därmed inte omfattats av barnvaccinationsprogrammet). Ytterligare en del personer fick lindrig mässling trots tidigare vaccination vilket kallas för genombrottsinfektion och medför sannolikt ingen eller mycket låg smittrisk.

Flertalet av de smittade utanför Sverige är barn, de flesta yngre än 1 år. Barnen har ännu inte fått det vaccin som i de flesta länder erbjuds vid ca 18 månaders ålder. Orsaken till utbrottet är att endast ca 90 % av befolkningen är vaccinerade och man bör komma över 95 % för att få flockimmunitet.

WHO har som mål att utrota mässling, vilket kan vara möjligt eftersom smittämnet inte har någon annan naturlig värd än människan.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

 

 

 

KLINIK OCH SYMTOM

 

 • Feber som successivt stiger och är ofta kring 39 grader på fjärde dagen.
 • Torrhosta, pseudokrupp
 • Snuva
 • Konjunktivit, ljuskänslighet
 • Förstorade lymfkörtlar på halsen
 • I kindslemhinnan invid kindtänderna ses saltkornsliknande utslag, Kopliks fläckar (se bild). Dessa kan ses innan utslagen debuterat.

koplikska-.jpg

 • Generellt exanthem, kommer oftast dag 3-5
   
 • Efter 3-4 dagar sjunker oftast febern tillfälligt, men stiger sedan snabbt när utslag uppträder
   
 • Utslagen börjar i hårfästet och runt öronen. Utslagen sprider sig sedan nedåt över resten av kroppen och är storfläckiga, röda, sammanflytande (se bild).

mässling-1.jpg

massling_barn.jpg

 • Febern brukar sjunka på sjätte dagen och utslagen blir mer brunaktiga och kan fjälla något.

 

 

Komplikationer

Flera komplikationer kan uppträda i efterförloppet till mässling:
 

 • Encefalit, ovanligt (ca 1/1000 fall), men allvarligt.
 • Pneumoni, bakteriell
 • Otit

 

 

 

DIAGNOS

 

 • Klinisk bild
   
 • Serologi; positiv IgM-titer kvarstår ofta 1-2 månader, signifikant IgG-titerstegring.
   
 • PCR-test på nasopharynxsekret (bäst), urin eller serum.

 

 

Inkubationstid
 

 • 7-14 dagar, oftast 10-12 dagar

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

SMITTSAMHET

 

Mässling är mycket smittsamt och ungefär 90 % av mottagliga individer insjuknar efter nära kontakt. Även vaccinerade kan i enstaka fall få lindrig mässling s k genombrottsinfektion. Då är smittsamheten betydligt lägre eller ingen risk alls och smittspårningen kan begränsas avsevärt.

 

 

 

PROFYLAX

 

Ingår i Morbilli/Parotit/Rubella vaccinet (M-M-RVAXPRO, Priorix), som består av levande attenuerade virus. Ges på BVC vid 18 månaders ålder och en andra vaccination ges vid 6-8 års ålder i skolan.

Alla ovaccinerade barn som är äldre än 8-9 månader bör vaccineras inför utlandsresa. MPR-vaccinet kan ges redan från 6 månaders ålder om stor risk för smitta föreligger. MPR-vaccin som är givet före 12 månaders ålder räknas inte, utan barnet ska på sedvanligt sätt vaccineras på BVC vid 18 månaders ålder.

Personer som är födda före 1960 har nästan alltid haft mässling som barn och är därmed skyddade. De som är födda på 1960- och 1970-talet kan däremot ha undgått mässlingsinfektion och heller inte fått två doser vaccin. Dessa bör rekommenderas vaccin vid resa till länder med mässlingutbrott (se tabell 1).

 

Tabell 1. Mässling och vaccination i olika årskullar

Födelseår  Haft mässling?  Tidigare vaccinerad?
Före 1960 I stort sett alla har haft mässling. Nej.
1960-1969 Nästan alla har haft mässling. Personer födda i slutet av 1960-talet kan ha erbjudits vaccination i förskoleåldern om de inte redan haft mässling.
1970-1974 Många har haft
mässling
En del har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har vaccinerats med en dos MPR- vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått minst en dos vaccin mot mässling.
1975-1980 En avtagande andel har haft mässling. Nästan alla har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått två doser vaccin mot mässling.
1981 och
senare
De flesta har inte haft mässling. Nästan alla har fått två doser MPR-vaccin.

 

Allmän vaccination av barn mot mässling infördes i Sverige 1971 men vaccinationstäckningen var låg under första delen av 70-talet. I och med införandet av ett tvådosschema med kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) 1982 ökade andelen vaccinerade.

Vuxna (ett fåtal) som är tidigare ovaccinerade och som inte har haft mässling ska ha två vaccindoser. Intervallet mellan doserna bör vara minst 4 veckor, men det är en fördel om intervallet förlängs, gärna upp mot 5 år. Sjukvårdspersonal, speciellt för de som har kontakt med små och nyfödda barn är det extra viktigt att ha en god immunitet.

Barn under 6 månader, vilkas mor har immunitet, räknas som skyddade.


Postexpositionsprofylax

Vaccination av icke-immuna individer inom 72 timmar efter exposition för mässling ger god skyddseffekt mot kliniskt insjuknande. Om det gått mer än 72 timmar kan 0,25 ml/kg Gammaglobulin (Beriglobin) 160 mg/ml ges i.m..
Nyförlösta spädbarn och immunsupprimerade individer ges 0,5 ml/kg (maximalt 15 ml).

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Specifik behandling finns inte
 • Svalt rum, dämpad belysning

 

 

 

ICD-10

Komplikation av mässlingsvaccin, enbart (M) Y59.0A
Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR) Y59.0D
Vaccination avseende mässling enbart Z24.4
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4
Mässlingsencefalit B05.0
Pneumoni som komplikation till mässling B05.2
Otit som komplikation till mässling B05.3
Mässling med tarmkomplikationer B05.4
Mässling med andra specificerade komplikationer B05.8
Mässling utan komplikation B05.9

 

Referenser

Isa, María Beatríz et al. “Measles Virus-Specific Immunoglobulin G Isotype Immune Response in Early and Late Infections.” Journal of Clinical Microbiology 39.1 (2001): 170–174. PMC. Web. 29 Dec. 2017. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev