Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Malaria, behandling

FÖRFATTARE

Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2022-01-18

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

Malariaprofylax:
Se nationella rekommendationer för malariaprofylax på infektion.net.


Behandling av malaria bör ske på infektionsklinink eller i nära samråd med infektionsspecialist.


 

KLINISK HANDLÄGGNING
 

När ska malaria misstänkas?

Vid alla fall av oklar feber hos patienter som varit i endemiskt område.
 

 • Inkubationstiden är alltid minst 7 dagar.
 • Den längsta inkubationstiden för P. falciparum är vanligen < 4 veckor och nästan alltid < 3 månader.
 • För P. vivax och P. ovale är inkubationstiden upp till 9-12 mån (ännu längre finns rapporterade). Inkubationstiden för P. malariae är upp till 3 mån och för P. knowlesi knappt 2 veckor.
 • I enstaka fall debuterar febern innan parasiterna nått en detekterbar nivå i blodet varför en negativ malariamikroskopisk undersökning bör upprepas vid stark klinisk misstanke.

 

 

Anamnes, undersökning och provtagning

 • När, var, hur i malariaområde?
 • Läkemedelsprofylax?

 

Vid misstanke om: Prover
A: malaria Tjock droppe + utstryk, ev snabbtest, CRP, LPK, TPK, Hb, kreatinin, Na, K, B-glukos, laktat, leverstatus

Om P. falciparum: kontroll av tjock droppe + utstryk tills parasitfrihet uppnåtts
B: allvarlig malaria dessutom Blodgas och blododlingDefinition av allvarlig malaria (WHO - 2015, Guidelines for the treatment of malaria).

Minst en av följande:
 

 • Nedsatt medvetandegrad (Glasgow coma scale < 11 hos vuxna)
   
 • Multipla kramper
   
 • Extrem svaghet – pat kan inte sitta eller gå/stå själv
   
 • Lungödem
   
 • Cirkulationssvikt (systoliskt BT < 80 mm Hg hos vuxna)
   
 • Signifikant blödning
   
 • Ikterus (bilirubin > 50 mikromol/l och parasiter > 100 000/mikroliter)
   
 • Laboratoriefynd:
  - Anemi (HB < 70 g/l hos vuxen)
  - Hypoglykemi (< 2,2 mmol/l)
  - Acidos (BE < -8 mmol/l)
  - Förhöjt laktat (> 5 mmol/l)
  - Kraftig njurpåverkan (kreatinin > 265 mikromol/l)
   
 • Hyperparasitemi >10 % parasiterade erytrocyter

 

 

Parasitologiskt och kliniskt svar hos patienter med falciparum-malaria

 • Patienter som behandlas med artesunat (allvarlig malaria) eller artemeter/lumefantrin:
  - Parasiträkning efter 24 timmar - parasitemin bör då vara väsentligt mindre än före behandlingen.
  - Parasiträkning efter 48 timmar - provet bör då vara negativt (under detektionsnivån) om ej väldigt hög parasitemi initialt. Följ sedan dagligen tills mikroskopi negativ.
   
 • Övriga patienter med falciparum-malaria:
  - Parasiträkning efter 48 timmar - om parasitemin > 25 % av den ursprungliga nivån, misstänk resistens och byt behandling. Om parasiter efter 48 timmar följ dagligen tills mikroskopi är negativ.
   
 • Feber brukar försvinna i takt med parasiterna. Vid negativt parasitprov men fortsatt feber - misstänk bakteriell infektion!

 

 

 

ANTIPARASITÄR BEHANDLING

 

Icke allvarlig malaria
 

  Substans (preparat) Dos
P. ovale och
P. vivax
   
Akut behandling Klorokinfosfat (Klorokinfosfat)
T 250 mg (160 mg bas)
T 150 mg (100 mg bas)
Alternativt artemeter/lumefantrin* (se nedan)
10 mg bas/kg
sedan 5 mg bas/kg efter 6, 24 och 48 tim
totalt 25 mg bas/kg
Följt av beh mot recidiv:
(mot hypnozoiter)
Primakinfosfat (Primakin, licensprep.)
T 13,2 mg (7,5 mg bas)
2 tabl (0,25 mg bas/kg) dagl i 14 dagar

Dubbel dos (4 tabl dagl i 14 dgr) om från Sydostasien inkl Oceanien.
Ett alt till Primakin är sedvanlig profylax i 3-6 mån med klorokin eller meflokin (Indonesien, Oceanien).
     
Misstänkt klorokinresistent vivax
(Indonesien, Oceanien, delar av Sydamerika och Sydostasin)
artemeter/lumefantrin* (se nedan) och
Primakin (se ovan)
 
     
P. malariae klorokin (se ovan)  
     
P. falciparum    
OBS!
Om illamående och/eller kräkningar:
Ge initial behandling med artesunat i.v. – se nedan.  
Afrika söder om Sahara artemeter/lumefantrin* (Riamet) VIKTIGT för p.o. upptag: måste intas med fet mjölk (1 dl) eller föda innehållande fett.
> 35 kg: 4 tabl, upprepas efter 8, 24, 36, 48 och 60 tim
25-35 kg: 3 tabl, uppepas enl ovan
15-25 kg: 2 tabl, upprepas enl ovan
< 15 kg: 1 tabl, upprepas enl ovan
  Alternativ: meflokin (Lariam)
T 250 mg
Tabletten kan krossas.
> 60 kg: 3 tabl, sedan 2 tabl efter 6-8 tim, sedan 1 tabl efter 6-8 tim
45-60 kg: 3 tabl, sedan 2 tabl efter 6-8 tim
< 45 kg (barn): 25 mg/kg uppdelat på två tillfällen enligt ovan
Sydasien
(=Indiska halvön)
Riamet* alt Lariam (se ovan)  
Sydostasien inkl Oceanien Riamet* alt Lariam (se ovan)  
Delar av Thailand, Burma och Kambodja
(misstänkt meflokinresistens)
Riamet* (se ovan)  
Mellanamerika norr om Panamakanalen klorokin (se ovan)  
Sydamerika Riamet* alt Lariam (se ovan)  


* Viktigt att samtliga 6 doser av Riamet intas. Viss risk (< 5 %) för återfall (recrudescense). Informera pat att söka akut om feber inom 5-6 veckor.

 

Allvarlig P. falciparum-malaria

Studier från Asien (vuxna) och Afrika (barn) har visat en minskad mortalitet vid allvarlig falciparum-malaria för de som behandlades med i.v. artesunat jämfört med i.v. kinin. Licensansökan skickas till Läkemedelsverket. Patient på IVA med allvarlig malaria bör även ges antibiotika – se III nedan.

 

  Substans (Preparat) Dos
Initial terapi Överväg även i.v. artesunat om parasitemi > 2-5 % och till medtagen pat. Ges även vid kräkningar Artesunat i.v.
Det finns rapporter om allvarlig hemolys osakat av artesunat. Brukar komma efter 1-3 veckor. Ge artesunat så kort tid som möjligt (se nedan). Kontrollera Hb enl nedan.
Om artesunat ej är tillgängligt:
Kininklorid i.v. (Apoteket ex tempore)
600 mg/ampull.

Ge första kinindosen som uppladdningsdos under EKG-övervakning
2,4 mg/kg 0, 12, 24 timmar och sedan 2,4 mg/kg x 1 dagligen
Barn < 20 kg ges 3 mg/kg


10 mg/kg x 3 iv
(i 500 ml 5 % glukos på 2 tim)

Uppladdningsdos 20 mg kinin/kg under 4 tim
Undantag:
Områden kring gränsen mellan Kambodja och Thailand

Artesunat i.v. kombinerat med kinin i.v., dosering enligt ovan
 
     
Fortsatt terapi Vid snabb förbättring och negativ parasitmikroskopi:
avsluta i.v., ge fulldos Riamet p.o.

Om fortsatt svårt sjuk patient:

a) Negativ mikroskopi
Bakteriell superinfektion? Annan komplikation?

b) Positiv mikroskopi efter 3 dygn
Parasitresistens? Kombinera i.v. artesunat + i.v. kinin.
Bakteriell superinfektion? Annan komplikation?

Risk för hemolys
Pat med hög parasitemi (> 2 %) som behandlats med artesunat eller Riamet kan drabbas av självbegränsande men ibland allvarlig hemolys (s k PADH). Rek kontroll av Hb ca 8-10 och 18-20 dagar efter avslutad malariabehandling.
Riamet (se ovan)Allvarlig P. vivax-infektion

Under senare år har det blivit tydligt att även Plasmodium vivax kan ge upphov till svår sjukdomsbild såsom cerebral malaria, njur- och leversvikt, ARDS och svår anemi samt mjältruptur. Allvarliga P. vivax-infektioner har rapporterats fr a från delar av Asien hos både barn och vuxna. Importfall av svår vivax-infektion är sällsynta.

Artesunat i.v. rekommenderas initialt för svår P. vivax-infektion, följt av klorokin p.o. alt. artemeter/lumefantrin p.o. (vid misstänkt resistens) när patienten förbättrats.
 


P. knowlesi

P. knowlesi finns i Sydostasien, framför allt på Borneo. Parasiterna liknar P. malariae i mikroskopet men kan orsaka hyperparasitemi och allvarlig sjukdom.
 

 • Icke allvarlig P. knowlesi: artemeter/lumefantrin enligt schema ovan för P. falciparum.
   
 • Allvarlig P. knowlesi: artesunat i.v. enl schema ovan för P. falciparum.

 

 

Övriga fall

Graviditet

Risken för ev biverkningar av malarialäkemedel måste bedömas med hänsyn till att gravida kvinnor löper större risk att drabbas av allvarligare sjukdomsbild vid P. falciparum-infektion.
 

Artesunat Erfarenheten hos människa är begränsad men ska ges i.v. vid allvarlig P. falciparum-infektion.
Doxycyklin Skall ej ges till gravida under andra och tredje trimestern p g a risk för tand- och skelettskador.
Kinin Väl beprövat och inte teratogent i de doser som ges vid malariabehandling. Ges p.o i kombination med klindamycin.
Klorokin Säkert för malariabehandling och profylax.
Malarone Klinisk erfarenhet saknas, risker okända. Användning under graviditet avrådes.
Meflokin Kan användas som behandling och profylax under hela graviditeten.
Primakin Kan ev orsaka anemi hos fostret och är ej särskilt väl beprövat och bör undvikas under hela graviditeten.
Riamet Förstahandsval under andra och tredje trimestern. Ges även under första trim om inte kinin + klindamycin finns tillgängligt.


Se även www.infpreg.seÖVRIG TERAPI VID ALLVARLIG P. FALCIPARUM-MALARIA


Alla patienter med allvarlig malaria ska vårdas på IVA.

Hög feber

Vid temp > 39ºC bör pat kylas av och ges febernedsättande medel, t ex paracetamol.


Andningsbesvär

Observans på takypné! Lungödem och ARDS (ibland sent i förloppet) kan uppträda hastigt. Övervätskning av patienterna bör undvikas.


Hypoglykemi

Vanligt hos svårt sjuka patienter - kontrollera b-glukos hos alla, initialt 6 ggr/dygn. Kininbehandling kan inducera hypoglykemi. Gravida kvinnor löper större risk för denna komplikation.


Samtidig bakteriell infektion

Kateterassocierade infektioner samt Gramnegativ septikemi förekommer. Terapi med parenteralt bredspektrumantibiotikum (t ex karbapenem) efter bedömning av klinisk bild och laboratoriefynd rekommenderas. Aspirationspneumoni är vanligt hos patienter som haft kramper.


Anemi

Blodtransfusion om Hb < 70 g/l.


Njursvikt

Ca 50 % av patienterna har tecken på nedsatt njurfunktion, ibland krävs dialys. Ingen dosjustering är nödvändig vid bruk av artesunat. Kinindosen bör reduceras med 30 % (till 7 mg/kg x 3) efter 48 tim om patienten utvecklar akut njursvikt eller om det kliniska tillståndet är oförändrat dåligt 48 tim efter terapins start.


Arytmier

Ovanligt vid malaria men kinin kan förlänga QT-tiden och inducera arytmier. EKG-övervakning rekommenderas vid vård av patienter som ges i.v. behandling.


Chock-hypotoni-acidos

I.v. vätsketillförsel, noggrann kontroll av CVP, ofta svår balansgång under-/övervätskning. Chock och s k algid malaria kan vara tecken på samtidig septikemi - ge i.v. antibiotika med bred gramnegativ täckning. Svår acidos med pH < 7,20 korrigeras efter att ev hypovolemi och hypoxi behandlats.


Cerebral malaria

Respirator, ev hyperventilation, pCO2 bör vara < 4.0 kPa. Kramper kuperas med diazepam i.v.


DIC-trombocytopeni

Ca 5 % av pat med cerebral malaria utvecklar DIC. Viss påverkan på koagulationsprover förekommer dock relativt ofta. Behandla endast om spontanblödning eller otvetydiga tecken på DIC. Uttalad trombocytopeni är regel vid svår malaria men behandlas endast om spontana blödningar uppträder.


Adjuvansbehandling

Ett flertal olika medel såsom heparin, kortison, desferrioxamin, anti-TNF-ak, pentoxifyllin m fl har prövats men utan dokumenterad effekt på vare sig överlevnad eller frekvens av sequele. Tvärtom har flera medel visat sig ha en negativ effekt.


Blodbyte

Värdet av blodbyte vid behandling av allvarlig malaria har ej visats i kontrollerade studier men i vissa fall har en dramatiskt god effekt erhållits på tillståndet hos mycket svårt sjuka patienter. Det finns dock ingen internationell konsensus om nyttan av blodbyte.

Numera används artesunat i.v. vid allvarlig malaria, vilket innebär att man kan erhålla en mycket snabb antiparasitär effekt med reducerad mortalitet som följd. Diskussionen om nyttan av blodbyte har därför mist en del av sin aktualitet under senare år. WHO ansåg vid sin senaste genomgång 2015 att det inte fanns tillräckligt underlag för att utfärda några generella rekommendationer rörande blodbyte.

 

 

ICD-10

Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer B50.0
Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum B50.8
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum utan komplikationer B50.9
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur B51.0
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer B51.8
Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer B51.9
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati B52.0
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer B52.8
Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer B52.9
Malaria orsakad av Plasmodium ovale B53.0
Malaria orsakad av ap-plasmodier B53.1
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes B53.8
Malaria, ospecificerad B54.9

 

Referenser

Guidelines for the treatment of malaria, third edition, WHO, 2015. Länk

Management of severe malaria: A practical handbook, 3rd edition, WHO 2012. Länk

Ljungberg J, Wångdahl A, Wyss K och Färnert A. Handläggning av malaria ur ett svenskt perspektiv. Läkartidningen 2019;116:1266-1269. Länk

WHO Guidelines for malaria, WHO  16 February 2021. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev