Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Listerios, listeria

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-01-11

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Listeria monocytogenes är en kort, stavformad grampositiv bakterie som är vanligt förekommande i vatten, jord och vegetation. Många djurarter kan vara bärare av listeria.

Livsmedel som förvaras lång tid i kylskåp och sedan förtärs utan föregående tillagning utgör risk för smitta. Detta gäller både färdiglagade köttprodukter, fisk (t ex kallrökt/gravad lax) och dessertostar tillverkade på opastöriserad mjölk. Fryst majs importerat från Polen anses vara orsaken till ett Europeiskt utbrott 2016-2017 där 6 svenskar drabbades och 2018 rapporterades ett utbrott från potatismos i enportionsrätter till äldreboende där 7 personer insjuknade.

Trots att listeria är vanligt förekommande i vår miljö, diagnostiseras bara cirka 60-120 personer per år i landet med listerios, varav endast 1-5 drabbar gravida kvinnor.

Sjukdomen är anmälningspliktig. Smittspårning skall utföras. Fråga efter misstänkta livsmedel och djurkontakter. Tänk speciellt på opastöriserad mjölk, dessertostar och andra livsmedel som ej upphettats före förtäring.


 

KLINIK OCH SYMTOM
 

 • Hos vuxna är sepsis eller meningit vanligast. Det är främst äldre och personer med kortison- eller annan immunosuppressiv behandling som drabbas. Se behandlingsöversikt - 'Meningit - bakteriell.
   
 • Gravida kvinnor är också en riskgrupp för listerios och kan insjukna i influensaliknande symtombild. Infektion som leder till missfall är ovanligt.
   
 • Även helt friska personer kan insjukna i listerios (oftast meningit), om smittdosen blir tillräckligt stor.
   
 • Hos nyfödda förekommer två former av listeriainfektion; en tidig form (första levnadsveckan) dominerad av svår septisk sjukdom och en sen form (1-2 veckor efter förlossningen) dominerad av meningitbild. Smittspridning kan ha skett nosokomialt vid den senare formen eftersom det ibland finns fall med tidig sjukdom som fötts på samma förlossningsavdelning. Smittspridningen vid den tidigare formen har sannolikt skett intrauterint.
   
 • Det finns en lindrigare febril, gastrointestinal form av listerios, som även drabbar immunkompetenta individer och som lätt kan förväxlas med viral gastroenterit. Incidensen av denna manifestation är osäker eftersom standardodlingar från faeces inte upptäcker listeria.


KOMPLIKATIONER
 

Gravida kvinnor kan överföra listeria till fostret hematogent.

Risk finns för fosterdöd och abort (se INFPREG).


 

DIAGNOS
 

 • Odling av blod/likvor.
   
 • Vid misstänkt perinatal infektion bör även cervix/vaginal- och faecesodling tas på modern och navel-, hörselgångs-, svalg- och rektumodling från barnet. Frågeställning listeria måste framgå av remissen när det gäller andra odlingar än blod och likvor.
   
 • Serologi har mycket begränsat värde.
   
 • Vid meningit ses i likvorprov ofta ökat antal monocytära (mono) celler i relation till polymorfnukleära (poly) celler, vilket är ovanligt vid andra purulenta meningiter.


INKUBATIONSTID
 

 • Oftast 4 dagar till 3 veckor. Kan vara upp till 70 dagar.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Sepsis eller meningit orsakad av annat agens. Ålder kan ge viss vägledning.
   
 • Hos de som inte utvecklar sepsis- eller meningit kan sjukdomen vara svår att skilja från annan bakterie- eller virusinfektion.


PROFYLAX
 

 • Vaccin finns inte
 • Undvik opastöriserade mjölkprodukter
 • Kostråd till gravida finns hos SLV (Livsmedelsverket).


BEHANDLING
 

Ampicillin (Doktacillin 4 g x 3 i.v. vid meningit; 2 g x 3, i.v. vid sepsis) är förstahandsmedlet vid behandling av listerios.

Vid svår immunosupression kan behandlingen behöva förlängas jämfört med andra meningiter/sepsis.

Bakterien är också känslig för t ex aminoglykosider. OBS! Cefalosporiner har inte effekt mot listeria.

Se även behandlingsöversikterna:
 

Neonatal sepsis och meningit

Meningit - bakteriell

Sepsis och septisk chock


LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Listeria


ICD-10

Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria A32.1
Sepsis orsakad av Listeria A32.7
Andra former av listerios A32.8
Listerios, ospecificerad A32.9
Disseminerad listerios hos nyfödd P37.2

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev