Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Leptospiros (fältfeber)

FÖRFATTARE

Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2020-11-29

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Leptospiros orsakas av den spiralformade bakterien Leptospira interrogans, vilken förekommer över stora delar av världen. Symtomatisk leptospiros är dock betydligt vanligare i vissa tropiska och subtropiska områden och ses mycket sällan i ökenområden.

Smitta sker zoonotiskt, framför allt via gnagare. Fram tills 1900-talets början tros sjukdomen inte ha varit helt ovanlig i Sverige, men under senare år diagnostiseras endast enstaka fall årligen - oftast som importsmitta.

Leptospiros är i allmänhet en asymtomatisk infektion. Om symtom uppstår är dessa ofta influensalika. I vissa fall övergår influensabilden i akut, svår systemisk sjukdom som kan vara livshotande.

 

Etiologi

Arten L. interrogans indelas i underarter, så kallade serovarer. För närvarande är mer än 200 olika sådana kända. Vissa serovarer, framför allt L. icterohaemorrhagiae, ökar risken för svårare sjukdomsförlopp, men individuella faktorer såsom skillnader i immunförsvar och infektionsdos tros kunna spela minst lika stor roll för sjukdomsförloppet som typen av infekterande serovar.

L. interrogans kan infektera ett mycket stort antal däggdjur, däribland gnagare, svin, nötboskap, häst och hund. En del serovarer tycks bara infektera vissa däggdjur och ha begränsad geografisk spridning medan andra är mer allmänt förekommande. Infekterade djur är oftast asymtomatiska bärare av bakterien, men febrila infektioner - ibland med svårare komplikationer - förekommer hos t ex hund och häst på liknande vis som hos människa.

Människa smittas antingen direkt via exposition för ett smittbärande djurs urin eller indirekt, i allmänhet via sötvatten som kontaminerats av smittoförande urin. Ett infekterat djur kan utsöndra L. interrogans i urin i många månader. Bakterien överlever flera veckor i stillastående, varmare sötvatten med neutralt pH, men mycket kortare under suboptimala förhållanden.

Människor med leptospiros är inte smittsamma.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Seroprevalensstudier har visat att förekomsten av antikroppar mot L. interrogans är så hög som uppemot 50 % i vissa områden. Flertalet infektioner med L. interrogans är dock asymtomatiska.

Vid symtomatisk leptospiros är inkubationstiden i allmänhet 1-2 veckor, men varierar i extremfallen från 2 dagar till ca 1 månad.

Symtomatisk leptospiros kan ge upphov till en rad olika besvär. Flertalet drabbas under en knapp vecka av influensalika symtom, såsom:

 • Feber
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Hosta

Härefter kan en bakteremisk fas inträda. Under denna kan t ex subkonjunktival blödning, aseptisk meningit och hudutslag uppstå. Hepatomegali och lymfadenopati noteras ibland.

I svårare fall följer symtom och fynd kopplade till kraftig aktivering av immunförsvaret. Mest välkänt (och vanligare vid infektion med serovaren L. icterohaemorrhagiae) är Weils sjukdom:
 • Trombocytopeni ledande till blödningar i slemhinnor, inre organ och hud
 • Gulsot
 • Njursvikt
Myokardit, ARDS och chockbild förekommer.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Sällan övervägs leptospiros tidigt i sjukdomsförloppet. Differentialdiagnoserna är i detta skede många och ofta betydligt vanligare förekommande, t ex influensa och en rad tropiksjukdomar, såsom malaria och denguefeber.

Differentialdiagnoserna i senare skede varierar med sjukdomsbilden, men kan inkludera:
 

UTREDNING OCH DIAGNOS
 

Diagnosen leptospiros ställs i allmänhet genom serologi.

ELISA-test för påvisande av IgM-antikroppar mot L. interrogans utförs i Sverige av Folkhälsomyndigheten. Positiva resultat verifieras med annan analysmetod vid Statens Serum Institut i Danmark. Slutsvar inkluderar serovartypning. Pålitliga serologisvar fås tidigast efter ca en veckas sjukdom och kan påverkas av antibiotikabehandling (se nedan).

Tidigt i sjukdomsförloppet, upp till 5-6 dagar efter symtomdebut, är PCR och blododling pålitligare analysmetoder.

På grund av de diffusa symtomen är provtagning för leptospiros ofta inte påtänkt tidigt i sjukdomsförloppet. Albuminuri, hypokalemi, anemi, leukocytos, trombocytopeni, diff med PMN-dominans och/eller lymfocytos i likvor kan föreligga. Omständigheter som kan föranleda förhöjd misstanke om leptospiros:
 

 • Sjukdomsbild enligt ovan efter resa till högendemiskt område (delar av Syd- och centralamerika, Sydostasien, Karibien och Polynesien), ff a i samband med översvämningar/regnperiod. Utbrott förekommer, t ex i Filippinerna 2009, Nicaragua 2010 och Tyskland 2007

 • Sjukdomsbild enligt ovan vid riskyrke/riskaktivitet:
  • Fiskodlingsarbetare
  • Jordbrukare
  • Arbete i renhållning/sanitet
  • Veterinär
  • Vattensport (utomhus, sötvatten)

 • Om svårare sjukdom utvecklas är krea-förhöjning i kombination med ikterus, men normala eller lättare förhöjda transaminas- och ALP-nivåer än förväntat, talande för leptospiros

I en studie av samtliga danska leptospirosfall 1970-1996 hade ca 2/3 smittats via yrkesexposition (främst fiskodling och jordbruk), knappt 10 % vardera via resor respektive exposition för kloakvatten och knappt 5 % via sport/fritidsaktivitet.


 

BEHANDLING
 

En rad andra antibiotika har effekt mot leptospiros, såsom ceftriaxon (Rocephalin) och cefotaxim (Cefotaxim).

Behandla så tidigt som möjligt! Antibiotika har dokumenterad effekt under den primära, influensalika fasen vid leptospiros, men behandlingseffekten är i bästa fall begränsad, i sämsta fall obefintlig, senare i förloppet. Sannolikt beror detta på att symtomen efter primärfasen i huvudsak är effekter av immunförsvarsreaktioner, inte leptospira-bakterierna i sig.
 

 • Ingen resistensproblematik är känd vad gäller leptospiros
 • Vid svår sjukdom kan intensivvårdsbehandling och hemodialys bli aktuell
 • Högdos metylprednisolon (Solu-Medrol) kan övervägas vid svår sjukdom, ff a uttalad lungpåverkan
 • I utbrottssituationer har doxycyklin ibland givits profylaktiskt
 • För vissa husdjur och gårdsdjur finns serovarspecifika vaccin av växlande kvalitet tillgängliga

Leptospiros är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Jordbruksverket och/eller lokal veterinär i ledande ställning bör underrättas.


 

PROGNOS
 

Flertalet leptospirainfektioner är asymtomatiska eller lindriga. En grov tumregel är att knappt 10 % utvecklar moderat sjukdom och knappt 1 % svår sjukdom/Weils sjukdom. Vid svår sjukdom är mortaliteten ca 10 %.

Ingen speciell uppföljning, annat än uppföljande serologi efter någon veckas sjukdom för fastställande av diagnos och smittskyddsanmälan, är indicerad vid de allra flesta fall av leptospiros.

Vid svår sjukdom brukar s-krea sjunka efter ca 2 veckors sjukdom, men påverkan på andra nefrologiska lab-analyser kan vara påverkade upp till 6 mån efter sjukdom. Leptospiros med uttalad påverkan på ff a hjärta eller ögon kan också kräva specialistuppföljning.


 

ICD-10

Leptospirosis icterohaemorrhagica A27.0
Leptospiros, ospecificerad A27.9

 

Referenser

Bharti AR, Nally JE, Ricaldi JN et al. Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance. Lancet Infect Dis. 2003 Dec;3(12):757-71. Länk

Reller ME, Wunder EA Jr, Miles JJ et al. Unsuspected leptospirosis is a cause of acute febrile illness in Nicaragua. PLoS Negl Trop Dis. 2014 Jul 24;8(7):e2941. eCollection 2014. Länk

Victoriano AF, Smythe LD, Gloriani-Barzaga N et al. Leptospirosis in the Asia Pacific region. BMC Infect Dis. 2009 Sep 4;9:147. Länk

Holk K, Nielsen SV, Rønne T. Human leptospirosis in Denmark 1970-1996: an epidemiological and clinical study. Scand J Infect Dis. 2000;32(5):533-8. Länk

Scott GM and Coleman TJ 2009. Leptospirosis. In: Cook GC and Zumla AI, editors. Mansons's Tropical Diseases. 22nd ed. 2009. Saunders. p 1161-68.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev