Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Infektioner hos asylsökande

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-03-14

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Antalet asylsökande ökade kraftigt en period under 2014 och framför allt 2015, men har sedan avtagit. Detta har medfört ett infektionspanorama i förändring. Sjukdomar med hög prevalens i hemlandet och svåra förhållanden under flykt är viktiga faktorer att ta i beaktning när asylsökande söker för infektionssymtom. Det är låg risk för spridning av infektionssjukdomar inom Sverige från asylsökande. De som är mest utsatta för infektionssjukdomar är de människor som haft trång och besvärlig flykt - inte det mottagande landet.

De länder som dominerat flyktingströmmen är Afghanistan, Syrien och Irak. Från Afrikas horn (Somalia och Eritrea) har också anlänt många asylsökande genom åren.

Några sjukdomar som speciellt skall beaktas:


Tuberkulos
 

Antalet fall av tuberkulos ökade i Sverige bland personer i åldern 15-50 år från år 2000 till 2015 men har sedan minskat något. Ökningen dominerades av patienter födda utomlands, speciellt Afrikas horn och Afghanistan. Risken för tuberkulos bland asylsökande från Syrien och Irak är betydligt mindre.

Tänk på tuberkulos vid något av följande långvariga symtom:

 • Feber
 • Hosta
 • Nattliga svettningar, avmagring
 • Skelettsmärtor
 • Körtelsvullnad
 • Förvirring

 

Se PM -Tuberkulos, diagnostik

Se PM -Latent tuberkulos, LTBI


Malaria

Västafrika är mest drabbat av malaria men även Afrikas horn. Under de senaste åren har flera fall av vivax-malaria från Eritrea rapporterats. Malaria finns i delar av Afghanistan men inte i Syrien.

Tänk på malaria vid följande symtom:
 

 • Feber, frossa
 • Anemi, trombocytopeni

 

Se PM -Malaria


Hepatit

Ökad risk för kronisk bärarskap av hepatit B.

Prevalenssiffror av kronisk hepatit B på ca 10-15 % anges från Eritrea, Somalia och Afghanistan, men lägre siffror från Syrien (5 %) och ännu lägre från Irak (1,3 %). Oftast asymtomatiskt bärarskap.
 

Se PM -Hepatit B, akut

Se PM - Hepatit B, kronisk - utredning

Prevalenssiffror på mellan 3-4 % rapporteras av kronisk hepatit C i Syrien och Irak och ca 1 % i Afghanistan och Eritrea. Oftast asymtomatiskt bärarskap.
 

Se PM - Hepatit C


Hiv

Risken för hiv är störst bland asylsökande från Afrika söder om Sahara där prevalenssiffror kan vara flera procent. Hiv är ovanligt i Afghanistan och Syrien med prevalenssiffror på < 0,1 %.

Symtom på avancerad immunbrist:
 

 • Opportunistiska infektioner exempelvis Pneumocystis jiroveci-pneumoni, kryptokockmeningit.
 • Svamp i munnen
 • Co-infektion med tuberkulos drabbar även relativt immunkompetenta

 

Se PM - Hiv, symtomatologi och diagnostik


Brucellos

De flesta fall som upptäcks i Sverige kommer från Mellanöstern. Ovanligt.

Symtom:
 

 • Feber
 • Viktnedgång
 • Buk och muskelvärk

 

Se PM - Brucellos


Tyfoidfeber
 

Förekommer men sällsynt.
 

 • Feber
 • Svår sepsis
 • Buk och muskelvärk

 

Se PM -Tyfoid


Polio

Epidemisk polio förekommer endast i Afghanistan och Pakistan men diagnosen skall beaktas vid alla oklara förlamningssymtom hos asylsökande.
 

Se PM - Polio


Morbilli (Mässling)

Förekommer i Afghanistan, Irak och Syrien med incidens ca 2-3/100 000 invånare.
 

Se PM - Morbilli (Mässling)


Leishmaniasis

Förekommer i Mellanöstern, Somalia och Eritrea, oftast som kroniska sår.
 

Se PM - Leishmaniasis


Kolera

Sällsynt. Pågående utbrott på enstaka platser i Irak.

Symtom:
 

 • Diarré

 

Se PM - Kolera


Maskar

Spolmask, hakmask och piskmask förekommer i alla länder som diskuteras i detta PM.
 

Se PM - Maskinfektioner, diagnostik och behandling


Rabies

Förekommer i alla länder som diskuteras i detta PM.

Symtom:
 

 • Neurologiska

 

Se PM - Rabies


Rickettsioser (Rickettsia prowasekii) och återfallsfeber (Borrelia recurrentis)

Infektioner som kan uppträda i samband med trånga och överbefolkade flyktingsituationer. Ca 30 fall av återfallsfeber har rapporterats från Centraleuropa bland migranter från Somalia, Eritrea och Etiopien.
 

Se PM - Rickettsios


Meningokocksjukdom

Ökad risk i samband med flykt och trängsel.
 

Se PM - Meningokockinfektioner


Resistenta bakterier

Inga data finns men screening för resistenta bakterier rekommenderas vid sjukhusvård.
 

Se PM - MRSA, VRE

Se PM - ESBL

 

 

 

HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter erbjuds hälsoundersökning av landstinget.

Provtagning för alla vuxna:
 

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg)
 • Syfilis (VDRL eller annan screeningmetod)


Provtagning för vissa vuxna:
 

 • Tuberkulos (PPD och/eller IGRA, vid positivt test även lungröntgen) för migranter från länder med hög incidens av tuberkulos t ex Afghanistan, Somalia och Eritrea. Flyktingar från Syrien och Irak, d v s från länder med relativt låg tbc-incidens, behöver ej testas i allmänhet. Individer som har vistats i ”riskutsatta miljöer” som fängelse eller flyktingläger utanför de högendemiska länderna, bör också testas enligt smittskyddsföreskrifter i Stockholm och Göteborg.
   
 • Rubella-serologi (röda hund) för kvinnor i fertil ålder.


Provtagning för alla barn:
 

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg och anti-HBs)
 • Hepatit C (anti-HCV)
 • Hb
 • PKU (barn upp till 8 år)
 • F-cystor och maskägg/giardiainfektion (barn upp till 6 år)


Provtagning för vissa barn:
 

 • Tuberkulos (PPD och/eller IGRA) för barn från länder med hög incidens av tuberkulos. Barn upp till 5 år från dessa områden ska lungröntgas oavsett resultatet av tuberkulintest.

Ytterligare provtagning av både vuxna och barn kan vara aktuell efter individuell bedömning av läkare av de uppgifter som framkommer vid hälsosamtalet, t ex:
 

 • Blodstatus
 • P-glukos
 • Fecesodling
 • Fecesmikroskopi
 • PKU
 • Leverstatus
 • Serologi hepatit A+C
 • Bärarskap av multiresistenta bakterier (MRSA, ESBL, VRE)
 • Malaria


ICD-10

Leishmanios, ospecificerad B55.9
Malaria, ospecificerad B54.9
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus B24.9
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus A80.0
Rabies, ospecificerad A82.9
Mässling utan komplikation B05.9
Kronisk hepatit B med hepatit D B18.0
Akut hepatit B utan hepatit D, utan leverkoma B16.9
Kronisk hepatit C B18.2
Brucellos, ospecificerad A23.9
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd A16.0
Lungtuberkulos, bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd A16.1
Kolera, ospecificerad A00.9
Tyfoidfeber A01.0

 

Undersökningarna är frivilliga och utförs vanligtvis på en närliggande vårdcentral.


Referenser

Människor på flykt – en vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården. Folkhälsomyndigheten. Länk

Communicable disease risks associated with the movement of refugees in Europe during the winter season. ECDC. Länk

Infectious diseases of specific relevance to newly-arrived migrants in the EU/EEA. ECDC. Länk

Frågor och svar om smittsamma sjukdomar och asylboenden:
Smittskydd Västra Götalands information om smittsamma sjukdomar och asylboenden.

Hälsoundersökningar socialstyrelsen:
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m fl. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev