Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Histoplasmos

FÖRFATTARE

Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2018-11-20

SPECIALITET
INNEHÅLL 

BAKGRUND


Histoplasmos är en infektion som orsakas av två olika arter av en dimorf svamp, Histoplasma capsulatum. Denna mikroorganism finns ofta i jord med spillning från fåglar och fladdermöss. Svampen är vanlig i grottor, dammiga håligheter, samt klippskrevor och förekommer i stora delar av världen (Syd- och Mellanamerika, USA, Afrika, Indien och Sydostasien), men återfinns sällan i Europa. Kontaminerad jord kan vara infektiös under flera års tid.

Att svampen är dimorf innebär att den är ett mögel med mycel i temperaturer under 25 °C, men att den i värdorganismen antar en jästliknande form

Länk till PAD-bild på Histoplasma capsulatum i vävnad

 

Epidemiologi

Histoplasmos orsakas av inhalation av infektiösa jord- och dammpartiklar eller spillning med svampmycel. Infektionen är mycket ovanligt bland patienter i Sverige och ses endast som importsmitta. Enstaka utbrott bland turister som besökt grottor finns beskrivna. Infektionen ses annars i endemiska länder oftast bland personer med nedsatt cellmedierat immunförsvar såsom vid HIV-infektion eller behandling med immunnedsättande läkemedel. Större utbrott med över 100 000 personer som insjuknat i histoplasmos finns beskrivet från USA, de flesta drabbade hade en mild och självläkande sjukdom. Smitta sker inte från människa till människa.

Histoplasmos i Syd-, Mellan- och Nordamerika orsakas av H. capsulatum var capsulatum, vilken har en jästform med en diameter på 3-5 µm. Den har även rapporterats från delar av Afrika, södra och östra Europa, Asien och Australien. Den andra varianten, H. capsulatum var duboisii, vilken är 12-15 µm i diameter i vävnadsfas och således betydligt större. Denna typ finns endast i Afrika.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Symtom vid histoplasmos har en mycket stor variation och kan likna flera andra infektioner. Majoriteten av dem som utsätts för smitta får inga symtom alls (> 90 %). Vid massiv exposition hos immunfriska personer eller vid lägre grad av exposition hos personer med immunbrist kan det uppstå en akut pulmonär histoplasmos eller en mer disseminerad form med plötslig:
 

 • Influensaliknande feber med nattsvettningar
 • Dyspné
 • Torrhosta
 • Bröstsmärta
 • Hudutslag liknande erythema nodosum (främst vid infektion orsakad av Histoplasma capsulatum var duboisii)

Inkubationstiden är 7 – 21 dagar, oftast runt 14 dagar.

I de flesta fall försvinner symtomen utan behandling efter ca 10 dygn, men kan kvarstå flera veckor vid massiv exposition. Spridda lunginfiltrat och även perikardit, exudativ pleurit och hilusförstoring kan ses vid den akuta infektionen. Vid dissemination som oftast sker hos personer med grav immunbrist kan svampen återfinnas i t ex benmärg, mjälte, lymfkörtlar, binjurar, hjärna och retina (okulär histoplasmos). Histoplasmos finns även rapporterat som orsak till endokardit. Infektionen kan även vara utlösande orsak till hemofagocyterande lymfohistiocytos.

Kronisk disseminerad histoplasmos och fokala former av infektionen med kavernösa lungförändringar (ibland förkalkade) kan diagnostiseras flera år efter att en patient lämnat endemiskt område, oftast vid immunbrist. Solida tumorlikande abscesser orsakade av histoplasma kan även uppträda i hjärnan, viscera, slemhinnor, hud, ögon och andra organ. Sen reaktivering av histoplasmos liknar bilden av reaktiverad tuberkulos.

Det cellmedierade immunförsvaret är avgörande för att förhindra klinisk infektion. Även om antikroppar bildas mot histoplasma (och som kan användas vid diagnostik) anses dessa inte ha någon större betydelse för immuniteten.

Före tillgång av effektiv antiretroviral behandling ökade risken för histoplasmos betydligt hos HIV-infekterade vid CD4-värden under 200 /mm3. Organ- eller benmärgstransplanterade personer har en ökad risk för att utveckla klinisk histoplasmos. Även personer med anti-TNF-alfabehandling har en ökad risk att utveckla klinisk histoplasmos efter vistelse i endemiska områden.

Figur 1. Akut pulmonell histoplasmos dag 13 (Foto: Leif Dotevall).

Akut pulmonell histoplasmos dag 13
 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Akut histoplasmos:


Kronisk histoplasmos:


 • Tuberkulos
 • Tumörsjukdom med lungmetastaser
 • Vid misstanke om importsmitta - andra ovanliga dimorfa svampinfektioner, såsom coccidioidomykos och blastomykos.


DIAGNOSTIK


 • Odling från sputum, abscess, vävnadsbiopsi, blod, benmärg (förlängd odlingstid, kan ta upp till 4 veckor att växa ut)
 • Histopatologi
 • Serologi
 • (Antigentest - tillgängligt i flera andra länder)

Obs! Ange ALLTID på svampodlingsremissen om det finns misstanke på histoplasmos eftersom risken för laboratoriesmitta är mycket stor om inte adekvata skyddsåtgärder vidtas på laboratoriet!


 

BEHANDLING


 • Oftast endast symtomatisk behandling vid akuta former hos patienter utan immunbrist.
   
 • I mer uttalade fall av akut histoplasmos kan behandling starkt övervägas. Särskilt vid hypoxemi eller andra uttalade luftvägssymtom, men även vid symtom med duration över en månad. Förstahandsbehandling är peroral itrakonazol (Itraconazol, Itrakonazol) 200 mg x 3 i tre dygn, därefter
  200 mg x 2 i 6-12 veckor. Om möjligt bör koncentration av itraconazol kontrolleras efter två veckor.
   
 • Vid svårare fall bör övervägas amfotericin B. För liposomalt amfotericin B (AmBisome) ges 3-5 mg/kg dagligen tills symtomen minskar, oftast inom två veckor. Därefter ges peroral uppföljning med itraconazol.
   
 • Kortison kan vara indicerad under de första en till två veckorna vid svårare former av pulmonell histoplasmos med andningspåverkan.
   
 • Vid kroniska former ges itrakonazol efter initial behandling 1-2 veckor med liposomalt amfotericin B.


UPPFÖLJNING
 

Vid grav immunbrist (obehandlad HIV-infektion med låga CD4-värden, patienter med tung immunosuppressiv behandling) finns en recidivrisk som kan vara svår att upptäcka. I dessa fall kan längre tids behandling/profylax med intrakonazol vara indicerat.


 

PROFYLAX
 

Undvik att i endemiska områden gå ner i grottor utan andningskydd, samt dammiga miljöer med fladdermusspillning. Ökad försiktighet vid HIV-infektion med låga CD4-nivåer, anti-TNF-alfabehandling, behandling med höga steroiddoser eller annan immunhämmande behandling.


 

ICD-10

Akut pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum B39.0
Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum B39.1
Disseminerad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum B39.3
Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum, ospecificerad B39.4
Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii B39.5

 

Referenser


Histoplasmosis. Kauffman CA. Clin Chest Med. 2009 Jun;30(2):217-25. Länk

Clinical Practice Guidelines for the Management of Patients with Histoplasmosis: 2007 Update by the Infectious Diseases Society of America. Wheat LJ, Freifeld AG, Kleiman MB et al. Clin Infect Dis. 2007 Oct;45(7):807-825. Länk

Histoplasmose blant reisende til Mellom-Amerika. Nygård K, Brantsaeter A, Feruglio S, Ravn J, Dotevall L, Hasle G, Myrvang B.. Tidsskr Nor Laegeforen. 2006 Nov 2;126(21):2838-42.

Outbreaks of histoplasmosis: The spores set sail. Deepe GS. PLoS Pathogen 2018;14(9):e1007213. Länk

Fungal infections in immunocompromised travelers. Lortholary O, Charlier C, Lebeaux D, Lecuit M, Consigny PH. Clin Infect Dis. 2013 Mar;56(6):861-9. Länk

Neglected endemic mycoses. Queiroz-Telles F, Fahl AG et al. Lancet Inf Dis 2017, published online 31 July. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev