Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Herpes simplexvirus typ 1

FÖRFATTARE

Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2020-10-30

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Herpes simplexvirus typ 1 (HSV-1) är ett neurotropt herpesvirus, som vanligtvis infekterar sin värd subkliniskt för att sedan etablera en livslång persisterande infektion i sensoriska ganglieneuron hörande till kranialnerver som t ex trigeminusnerven. Hos de flesta personer etableras en asymtomatisk infektion.

HSV-1 kan ibland ge kliniska symtom vid primärinfektion, vanligtvis som gingivostomatit. Vanligare är manifestationer av reaktivering, och då oftast i form av munsår (oral herpes). En rad relativt sällsynta komplikationer från såväl nervsystem som hud/slemhinnor har knutits till detta virus, och beskrivs nedan. HSV-1 har även befunnits orsaka pneumonit, speciellt i samband med svåra trauma.

HSV-1 har påvisats som ett vanligt agens även vid genital herpes, speciellt vid första episod av denna åkomma hos kvinnor (se länk nedan, Herpes simplex typ 2).

Hos immunsupprimerade patienter kan ibland HSV-1 ge svårare manifestationer från hud och slemhinnor.

 

Visa behandlingsöversikt: Herpes simplexvirus typ 2SJUKDOMSPANORAMA
 

Gingivostomatit:

Vid primärinfektion kan ibland en utbredd inflammation och blåsbildning ses i munhålan (ses vanligtvis hos barn och ungdomar, där pojkar drabbas oftare än flickor), med intensiva slemhinneförändringar t ex i tandköttet. Feber och andra allmänsymtom är vanliga, och slemhinnelesionerna kan vara så besvärliga att inläggning av patienten för vätsketillförsel ibland kan vara nödvändig. Antiviral behandling kan då sannolikt förkorta förloppet.
 

herpes_gingivo.jpg

Bild 1. Barn med primär herpes typ-1 infektion


Oral herpes:

Hos 1/3 av de infekterade återkommer HSV-1 mer eller mindre regelbundet i form av en lokaliserad, ensidig blåsbildning i oralregionen, vanligtvis på läppen. Hudsymtomen föregås ofta av en måttlig men skarp brännande smärta i samma region, s k prodromalsymtom. Skov med munsår kan initieras av UV-bestrålning, hormonsvängningar som vid menstruation, samt annan infektion som t ex pneumokockpneumoni.


Paronychier:

Blåsbildningar i nagelbanden som återkommer på samma finger kan vara orsakade av HSV-1 eller HSV-2.


Herpeskeratit:

HSV-1 kan också orsaka återkommande ögoninfektioner i hornhinnan, där dendritiska sår kan ses efter färgning. Vid misstanke om herpeskeratit bör patienten remitteras till ögonläkare, då specialistvård är nödvändig. Herpeskeratit är en viktig orsak till hornhinnetransplantation. HSV-1 kan i sällsynta fall även orsaka akut retinal nekros med risk för permanent synnedsättning.


Erythema multiforme:

Trots att de flesta manifestationer av reaktiverad HSV-1-infektion är lokaliserade, har viruset påträffats både i hud och cirkulation vid erythema multiforme, ett tillstånd med spridda utslag som ibland är recidiverande.


Facialispares:

Uppskattningsvis vart 4:e fall orsakas av HSV-1, som förekommer i relativt stora mängder i det sensoriska ganglion (g. stellatum) som är lokaliserat till den övre delen av facialisnerven. Optimal behandling är ej fastställd.


Herpesencefalit:

I ytterst sällsynta fall inträffar en destruktiv virusförökning i hjärnan, med fokus på limbiska systemet inklusive hippocampus, temporallob, samt frontallob och motorcortex. Feber förekommer nästan alltid tillsammans med neurologiska symtom som afasi, medvetandesänkning och/eller kramper. Vid misstanke om herpesencefalit ska kontakt tagas med jourhavande infektionsläkare.


Neonatal herpes:

Nyfödda kan under första levnadsmånaden insjukna med en svår herpes simplexinfektion där en eller flera av följande bilder ses: blåsor i hud eller mun och svalg, generell sepsis-liknande bild eller encefalit. Tillståndet kan uppkomma utan tecken på aktuell herpesinfektion hos mamman. Vid misstanke om neonatal herpesinfektion ska kontakt tagas med jourhavande barnläkare.


 

DIAGNOSTIK
 

Många hudmanifestationer är kliniskt typiska, och herpes simplex-virusgenes kan konfirmeras med DNA-påvisning (PCR). Diagnostik med typning till HSV-1 eller -2 kan även göras serologiskt och rekommenderas vid påtagliga besvär och innan behandling insätts då behandlingsrekommendationerna varierar för de bägge subtyperna. Neurologiska komplikationer enligt ovan ska utredas etiologiskt med lumbalpunktion för PCR och/eller serologi.


 

BEHANDLING
 

Tillgängliga antivirala medel hämmar virus DNA-replikation och bör insättas tidigt för bästa effekt. Vid hudmanifestationer bör behandling insättas inom 24-48 timmar (vid oral tillförsel) eller några timmar (vid lokalbehandling) efter debut.

Antiviral resistens förekommer men är ovanligt hos immunkompetenta patienter.

Behandling kan administreras lokalt, peroralt eller systemiskt allt efter tillståndets svårighetsgrad. Svår CNS-infektion som encefalit bör alltid behandlas med i.v. tillfört aciklovir.
 

TillståndBehandling
Oral herpesKräm penciklovir (Vectatone) varannan timme under vaken tid i 4 dagar, eller kräm aciklovir (Zovirax) 5 ggr dagligen under 5 dagar.
Oral herpes, svårare symtomaciklovir (Zovirax) 200 mg x 5 i 5 dagar (peroralt)
Valaciklovir (Valtrex) 500 mg x 2 i 5 dagar (peroralt)
Svårare infektioner i hud- och
slemhinnor hos immunsupprimerade
Aciclovir (Zovirax) 5 mg/kg x 3 i 5-10 dagar (iv)
HerpeskeratitÖgonsalva aciklovir (Zovirax) x 5 i 5 dagar, eller t o m 3 dagar efter läkning


Anm. För dosering till barn < 12 år, samt till patienter med nedsatt njurfunktion, se FASS.
För behandling av neonatal herpes samt herpesencefalit hänvisas även till FASS, men bägge tillstånden är föremål för behandlingsoptimering varför regionala rekommendationer kan förekomma.


 

BILDARKIV
 

Labial herpes - Länk till www.dermis.net

Gingivostomatit vid herpes - Länk till www.dermis.net

Genital herpes - Länk till www.dermis.netICD-10

Herpes simplex-infektion, ospecificerad B00.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
B00 Herpes simplex-infektioner

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Litteratur
 

Workshop: Treatment of herpes simplex, varicella and zoster. Läkemedelsverket 1998:3.

Minson AC: Alphaherpesviruses: herpes simplex and varicella-zoster. Microbiology and Microbial Infections, Eds. Mahy and Collier; Topley and Wilson´s 1998.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev