Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hemorragisk feber (Ebola, Marburg, Lassa, Rift Valley, Krim-Kongo)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-03

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Hemorragiska febrar (blödarfeber) är allvarliga sjukdomar som orsakas av olika RNA-virus, t ex:
 

 • Filoviridae (Marburg, Ebola)
 • Arenavirus (Lassa)
 • Bunyaviridae (Rift Valley och Krim-Kongo)

 

Andra virus som kan ge hemorragiska manifestationer är dengue, gula febern och Hantavirus. I Sverige finns ett puumalavirus tillhörande gruppen Hantavirus som orsakar sjukdomen sorkfeber (nephropathia epidemica). Patienterna får ofta trombocytopeni men mer sällan svårare blödningar.

Virus skadar endotelcellerna i kärlväggen och orsakar koagulationsdefekter. I Sverige har endast två fall av afrikansk hemorragisk feber (Lassafeber 2011 och 2016, utan komplikationer) diagnostiserats under de senaste 10 åren.


Epidemiologi

Filoviridae

Smittvägarna är fortfarande osäkra för Marburg och Ebola, trots omfattande studier. Kontakt med kroppsvätskor från vissa djur som gnagare, apa och fladdermöss anses vara en primär smittväg. En typ av fladdermus, flyghund (fruit bat) anses vara den naturliga värden för Ebola. Nosokomiala utbrott finns beskrivna. Smittspridning mellan människor sker genom kontakt med infekterade kroppsvätskor. Tradition att sörjande vidrör den döde har också misstänkts orsaka smitta. Luftburen smitta anses mindre sannolik. Risken för sekundärfall förefaller att minska allt eftersom tiden för utbrottet går och virus har passerat genom fler individer.

Det första kända utbrottet av Ebola inträffade 1976 i Zaire. Sjukdomen uppkallades efter Ebolafloden. Marburg fick namnet efter ett laboratorieutbrott 1967 i den tyska staden med samma namn, där man utförde försök med afrikanska apor.

2014 inträffade ett större utbrott av Ebola i Guinea, Liberia och Sierra Leone med många smittade varav över 10 000 avled. Utbrottet har klingat av. Dessutom skedde ett utbrott samtidigt i Kongo-Kinshasa som inte var relaterat till epidemin i Västafrika. Flera mindre utbrott har rapporterats från Kongo Kinshasa sedan 2018 och det finns spridning till storstadsregion vilket är allvarligt. WHO har godkänt ett vaccin (Ervebo) mot Ebolavirus som nu används. Risk för smittspridning utanför Afrika bedöms vara mycket låg, men resenärer från dessa områden kan insjukna efter hemkomst. Personer som insjuknar med feber och gastrointestinala symtom inom 21 dagar från endemiskt område skall omhändertas med noggranna smittskyddsåtgärder (se nedan under behandling). Viktigt att fråga om aktuella resor hos patienter som söker för virala symtom. Tidig diagnos och isolering är de viktigaste åtgärderna för att förhindra spridning.


Arenavirus

Lassafeber bedöms kunna smitta via aerosol från smittbärande råttor och via kroppsvätskor från smittad person. Tillfällig kontakt (inkluderat hudkontakt) sprider inte viruset. Namnet Lassa kommer från staden i Nigeria där sjukdomen först upptäcktes 1969. Encefalit och hörselnedsättning kan uppträda som komplikation även vid lindriga fall.


Bunyavirida

Rift Valley- och Krim-Kongofeber sprids via myggor respektive fästingar, vid nära kontakt med blod från boskap och andra djur samt via aerosol. Även för dessa smittämnen finns nosokomiala utbrott beskrivna.

Rift Valley-feber förekommer i Afrika söder om Sahara, speciellt under regnperioder. Krim-Kongofeber förekommer, förutom i Afrika, i mellanöstern, Kina och andra delar av Asien och i sydöstra Europa.

Hantavirus som sprids från gnagare ingår i gruppen Bunyairidavirus. Det finns idag cirka 25 olika hantavirus beskrivna runt om i världen. Endast ett hantavirus, andesvirus, har hittills visats kunna smitta från människa till människa.

Patienterna får feber, njurpåverkan och trombocytopeni men mer sällan svårare blödningar.

Åtta personer i USA drabbades 2012 av ett annat av dessa gnagaröverförda hantavirus som gett upphov till en svår pneumoni varav tre avled. Samtliga hade besökt Yosemite National Park i Kalifornien före insjuknandet. Inkubationstiden kan vara flera veckor. Ingen risk för smittspridning i Sverige finns.


Smittskyddsanmälan

Virala hemorragiska febrar klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar och anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Smittskyddsläkaren bör kontaktas omgående så snart misstanke om sjukdomen uppstått. Risk för sekundärfall kan inträffa via direktkontakt.

 

 

 

SYMTOM

 

Sjukdomarna börjar med influensaliknande symtom, såsom:
 

 • Frossa
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk

 

Andra vanliga symtom är:
 

 • Illamående och kräkningar
 • Diarré
 • Fotofobi
 • Lymfadenopati
 • Konjunktivit

 

Efter några dagar kan sjukdomsbilden förvärras med peteckier, blödningar, multiorganpåverkan och chock. Filovirus ger ofta ett makulopapulöst utslag dag fem.

Under andra veckans sjukdom avgörs om förloppet blir dödligt eller om patienten förbättras snabbt. Dödligheten har angetts till 25-90 % beroende på vilket filovirus som orsakat sjukdomen (Ebola har högre mortalitet än Marburg), samt på subtyp. Krim-Kongo-feber har en mortalitet på ca 20-35 % medan Rift Valley-feber endast i någon procent orsakar hemorragisk komplikation med mortalitetsrisk. Även Lassafeber har oftare ett mildare sjukdomsförlopp. Man räknar med att ca 1/20 fall behöver sjukhusvård och mortalitet på ca 1 %.


Inkubationstid
 

 • Ebola och Marburg: Vanligen 5-10 dagar (kan vara 2-21 dagar). Ingen smittrisk föreligger under inkubationstiden utan först vid symtomdebut.

 • Lassa: 7-12 dagar (3-21)

 • Rift Valley och Krim-Kongo: 1-3 dagar efter myggbett/fästingbett och 5-6 dagar efter blodexposition

 

 

 

DIAGNOS

 

 • Virusisolering – elektronmikroskopi. Utförs endast på P-4 laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten
 • PCR - Utförs endast på P-4 laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten
 • Serologi - antikroppar kan komma sent i kliniska förloppet. IgG kan vara falskt förhöjt. Utförs endast på P-4 laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten
 • Trombocytopeni
 • Leukopeni
 • Transaminasförhöjning (ASAT ofta högre än ALAT)

 

Vid stark misstanke om afrikansk hemorragisk feber - ta kontakt med jourhavande på Folkhälsomyndigheten för råd om provtagning och transport av prover: 010-2052000 (kontorstid) och 010-2052400 (dygnet runt) .

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Malaria kan likna denna sjukdomsbild både kliniskt och laboratoriemässigt med trombocytopeni. Det är viktigt att snabbt utesluta malaria. Tag snabbtest på patientrummet!
 • Tyfoidfeber
 • Influensa
 • Rickettsios

 

 

 

BEHANDLING

 

Specifik behandling saknas men ribavirinbehandling minskade dödligheten till 5 % hos 20 patienter med laboratorietecken på mycket allvarlig Lassa feber jämfört med 55 % hos obehandlade kontroller med liknande laboratoriebild i en studie från 1986. Monoklonala humana antikroppar (Zmapp) har tagits fram men effekten är svår att visa eftersom ebolautbrottet upphört. Stödjande behandling med blod/trombocyttransfusioner, vätskor och ev respirator ges.

Registrerat vaccin saknas men ett lovande vaccin som har kommit långt fram i FAS 3 studier prövas nu i Kongo.

Vid misstanke om risk för ebola och andra afrikanska hemorrhagiska virussjukdomar d v s personer som insjuknar med feber och gastrointestinala symtom inom 21 dagar från endemiskt område, tag kontakt med infektionsklinik för råd.

Vid hög misstanke, d v s patient med oklar hög feber inom 3 veckor efter vistelse i område med förekomst av hemorragisk feber, samt oförklarliga blödningsmanifestationer (inte enbart blodig diarré), tag kontakt med högisoleringsenheten i Linköping (via bakjouren på Infektionskliniken Linköpings Universitetsjukhus 010-1030000). Ambulanstransporter och andra transporter av misstänkta fall måste ske med skyddsutrustning så att smittrisken minimeras.

 

 

 

PROFYLAX

 

 • Säker skyddsutrustning vid vård av misstänkt fall, d v s engångsrock med plastad front och plastade armar, FFP3-klassat andningsskydd, dubbla par skyddshandskar samt visir eller skyddsglasögon.
   
 • Undvik nära kontakt med gnagare, fladdermöss och apor vid resor i Afrika.
   
 • Inget kommersiellt vaccin finns.
   
 • Ribavirin kan användas som postexpositionsprofylax efter högriskkontakt av Lassa och Krim-Kongofeber, men nationella råd finns ännu inte.

 

 

 

ICD-10

Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar A98.8
Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus A99.9
Lassa-feber A96.2
Marburgfeber A98.3
Ebolafeber A98.4
Rift Valley fever A92.4

 

Referenser

Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, sixth edition; Marburg and Ebola virus hemorrhagic fevers, sid 2057-2059, Lassa fever sid 2093, Rift Valley och Crimean-Congo sid 2086-2087.

Feldmann H, Geisbert TW. Ebola haemorrhagic fever. Lancet. 2011 Mar 5;377(9768):849-62. Review. Länk

Hartman AL, Towner JS, Nichol ST. Ebola and marburg hemorrhagic fever. Clin Lab Med. 2010 Mar;30(1):161-77. Länk

McCormick JB et al Lassa fever. Effective therapy with ribavirin. N Engl J Med. 1986 Jan 2314(1):20-6. Länk

Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion. Folkhälsomyndigheten.se Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev