Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

ESBL – bildande multiresistenta tarmbakterier

FÖRFATTARE

Docent Christina Åhrén, Strama/Västra Götalandsregionen

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2017-08-23

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökar stadigt. WHO konstaterade redan i sin årsrapport från 2007 att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors framtida hälsa. Från att ha varit sporadiskt förekommande i Sverige påvisas idag multiresistenta bakterier (MRB) allt oftare. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och vankomycinresistenta enterokocker (VRE) är, vid sidan av de multiresistenta tarmbakterierna, pseudomonas och acinetobacter, välkända MRB.

För mer information om MRSA och VRE, se översikt:
 

MRSA och VRE


ESBL

Sedan några år tillbaka ökar förekomsten av multiresistenta gramnegativa tarmbakterier påtagligt, främst Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae, men även salmonella, proteus, enterobacter m fl arter. De utgör numera de vanligast förekommande multiresistenta bakterierna i Norden och ökningstakten överstiger vida den för MRSA och VRE.

Många av dessa resistenta tarmbakterier bildar ett betalaktamas, så kallade extended spectrum beta-lactamase (ESBL). ESBL är samlingsnamnet för mer än 500 olika enzymer. Vissa sorter av ESBL dominerar stort med olika geografisk spridning. I Europa dominerar CTX-M-enzymerna och särskilt CTX-M 15 (1, 2).

De klassiska ESBL-enzymerna, numera benämnda ESBLA respektive ESBLM i Sverige har förmåga att bryta ned betalaktamantibiotika, inklusive de med utvidgat spektrum, därav namnet. ESBL kan inaktivera:
 

 • penicilliner
 • monobaktamer
 • cefalosporiner

Klassiska ESBL bryter inte ned karbapenemer (meropenem, imipenem) till skillnad från en nyare variant av ESBL, som benämns ESBLCARBA i Sverige. En annan ofta använd benämning är karbapenemaser.

Många bakterier med ESBL bär dessutom på andra resistensmekanismer, ofta mot kinoloner, trimetoprim och aminoglykosider. Detta innebär att bara enstaka behandlingsalternativ kvarstår och att vi på sikt inte längre kan förlita oss på empirisk behandling.

Särskilt oroande är den nyligen beskrivna plasmidmedierade resistensen mot kolistin, (mcr-1) hos dessa isolat (3). Kolistin har tidigare varit ett kvarvarande behandlingsalternativ för tarmbakterier med ESBLCARBA.

Mot bakgrund av det hot som bakterier med ESBL utgör har det kunskapsunderlag och åtgärdsprogram som en grupp svenska experter inom Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) tidigare utarbetat med syfte att bromsa denna utveckling uppdaterats i Folkhälsomyndighetens regi (4).


 

EPIDEMIOLOGI
 

Genen som kodar för ESBL sitter på en plasmid. Det medför att egenskapen är överförbar mellan bakterier, s k "smittsam resistens". Detta gynnar påtagligt spridningen av denna typ av resistens.

Under 1980-talet kom allt fler rapporter om ESBL-bildande bakterier. I början rörde det sig främst om Klebsiella pneumoniae, som påvisades hos sjukhusvårdade patienter. Under 2000-talet har vi dessutom sett en global och kraftig ökning av ESBL-bildande E. coli, vilka sprids både på sjukhus och i samhället (1-2,4). Även fullt friska individer utan riskfaktorer blir infekterade. Ökningen förklaras delvis av att vissa hyperendemiska kloner som bär på ESBL av typen CTX-M respektive KPC (ett ESBLCARBA) sprider sig framgångsrikt, inte minst i samhället (4,5).

Högst förekomst av ESBL-bildande tarmbakterier ses i Asien, Stillahavsområdet och Sydamerika (6). I Europa är problemet störst i de södra och östra delarna, inte minst i Grekland och Italien. Andelen ESBL-bildande blodisolat varierar mellan enstaka procent till mer än 50 procent i de olika områdena (7).

Utöver den accelererande epidemin av ESBL-bildande bakterier kommer nu också rapporter, inklusive sjukhusutbrott, om tarmbakterier med andra överförbara resistensmekanismer än klassiska ESBLA. Särskilt oroande är plasmidmedierad resistens mot karbapenemer respektive kolistin. Det har setts hos klebsiella över hela jorden, men ses nu allt mer även hos E. coli (6, 8). Än en gång rör det sig om framgångsrika bakteriekloner som i dessa fall bär på karbapenemaser vanligtvis av typen KPC (9). I det närmaste totalresistenta E. coli och K. pneumoniae som bär på andra karbapenemas, t ex NDM-1 och OXA-48 har också fått snabb spridning på mycket kort tid, det sistnämnda särskilt i Europa och Nordafrika.


Spridning i Sverige

Även i Sverige sker sedan något år tillbaka en oroande och snabb ökning av multiresistenta tarmbakterier. Ökningen är väsentligt snabbare än vad vi någonsin tidigare erfarit för andra multiresistenta bakterier. Flera mindre utbrott inom vården har rapporterats, inte sällen inom neonatologin.

Det hittills största utbrottet orsakades av en i det närmaste totalresistent klebsiella på Akademiska sjukhuset i Uppsala med cirka 270 fall mellan 2005 och 2007.

ESBL-bildande bakterier är numera långt vanligare än MRSA i Sverige och under 2016 noterades 107 fall per 100 000 invånare och år, och det totala antalet fall översteg 10 000 varav drygt 600 med sepsis. Fallen påvisas inom alla vårdformer inklusive öppenvård. Även fall av ESBLCARBA rapporteras nu från Sverige. Drygt 100-talet fall påvisades såväl 2015 som 2016 (10). Flertalet var patienter som kontrollerats efter vård utomlands, men inhemska fall och mindre utbrott förekom även.


 

INFEKTION OCH BÄRARSKAP
 

Precis som icke-resistenta E. coli och klebsiella kan deras resistenta motsvarigheter under kortare eller längre tid ingå i den normala tarmfloran. Hur länge är oklart men 6 månader används ofta av praktiska skäl för patienter utan riskfaktorer för bärarskap. Tidiga studier av bärarskap hos patienter har visat att 20 procent av patienterna var bärare mer än 1 år efter infektion med en ESBLA-producerande stam, och i en studie av patienter med ESBLCARBA var motsvarande andel närmare 40 procent (11, 12). I en svensk studie beskrevs kvarvarande bärarskap i upp till 5 år efter ett mindre utbrott bland äldre patienter (13).

Större populationsbaserade svenska studier saknas men utifrån de studier som utförts bär uppskattningsvis ca 5 procent av fullt friska svenskar dessa bakterier i tarmen (4, 14). Efter en utlandsresa till områden där dessa bakterier förekommer frekvent är bärarskapet avsevärt högre, åtminstone närmsta halvåret efter resan och särskilt om man drabbats av turistdiarré eller ätit antibiotika under resan (15).De resistenta stammarna av E. coli och klebsiella ger upphov till samma infektioner som de känsliga, d v s:
 

 • urinvägsinfektioner
 • bukinfektioner
 • lunginflammation
 • sepsis

Alla ålderskategorier är drabbade, såväl på sjukhus som i samhället. Kvinnor och äldre dominerar bland de drabbade och frekvensen speglar den förväntade förekomsten av urinvägsinfektion i olika patientgrupper.


 

BEHANDLING
 

Symtomgivande infektion med ESBL-bildande bakterier behandlas enligt samma behandlingsriktlinjer som för motsvarande infektion med känsliga bakterier, men med hänsyn till resistensmönstret (se nedan). Erfarenheter från behandling av bärarskap saknas och rekommenderas inte i nuläget. Asymptomatisk bakteriuri ska inte heller behandlas.

För att inte selektera fram dessa bakterier rekommenderas en generell minskning av kinolon- och cefalosporinanvändning till förmån för penicilliner inklusive piperacillin/tazobactam.

Tidigare besvarade svenska laboratorier ESBLA-bildande bakterier per automatik som resistenta mot samtliga cefalosporiner. Detta har reviderats så att dessa numera besvaras som känsliga mot cefalosporiner om resistensbestämningen visar detta.

En expertgrupp inom Programråd Stramas regi har under året tagit fram ett omfattande kunskapsunderlag för behandling av patienter med multiresistenta gramnegativa bakterier inklusive de med ESBL (14).

Vid lindriga infektioner, såsom vid okomplicerad afebril urinvägsinfektion, kan man i regel sätta in standardbehandling även om det finns viss misstanke om ESBLA. Man bör beakta att resistensnivåerna för Ciprofloxacin respektive Trimetoprim inklusive Trimetoprim-sulfametoxazol är höga för ESBL-bildande bakterier och att dessa preparat inte bör användas i avsaknad av färskt resistensbesked som visar känslighet (S).

Det finns stöd för att afebril okomplicerad urinvägsinfektion orsakat av ESBLA -bildande bakterier kan behandlas med följande antibiotika, om resistensbeskedet anger känslig (S):
 

Den kliniska effekten av piperacillin/tazobactam vid febril urinvägsinfektion inklusive urosepsis respektive gallvägsinfektion orsakad av av ESBLA-bildande bakterier är dokumenterat god. Den högre dosen om 4 g x4 rekommenderas (14). Empirisk behandling med enbart piperacillin/tazobactam till kritiskt sjuka patienter avråds från i dessa fall.

För svårt sjuka patienter kvarstår enbart meropenem (Meronem) och imipenem (Tienam) ensamt eller i kombination med en aminoglykosid företrädesvis amikacin p g a lägre resistensnivåer än gentamycin, tobramycin) när ESBL-bildande bakterier (ej ESBLCARBA) misstänks eller är orsaken till patientens infektion (14). Konsultation av infektionskunnig specialist rekommenderas alltid vid behandling av dessa infektioner.

För infektioner med bakterier som bildar ESBLCARBA bör alltid infektionsspecialist och det mikrobiologiska laboriatoriet konsulteras. Så långt det är möjligt bör man alltid använda en kombination av två till tre effektiva preparat även när resistensbeskedet anger (S) för karbapenemer. Meropenem bör ingå i behandlingen om MIC < 8 mg/L, trots att bakterien producerar ett karbapenemas. Därtill rekommenderas vanligtvis kolistin och/eller "tigecyklin" ("Tygacil") om resistensbeskedet anger känslighet (S) (4). Vid urinvägsfokus kan aminoglykosider vara ett alternativ.

 


SMITTSPRIDNING
 

Bakterier som finns i tarmen sprids genom fekal-oral smitta. Allt fler studier talar för att spridning kan ske via livsmedel, särskilt utomlands där risken för fekalt förorenad föda är mycket större än i Sverige. Smitta inom familjen och från livsmedelsproducerande-, sällskaps- samt vilda djur förekommer också (16).

Den dominerande smittkällan på sjukhus inklusive äldreboenden är patienter som bär på bakterierna.
Bakterierna överförs via:
 

 • Direktsmitta, från patient till patient, särskilt vid ofullständig handhygien hos dessa.
   
 • Indirekt kontaktsmitta. Bakterierna sprids från en patient till en annan via vårdpersonalen som vid dålig efterlevnad av de basala hygienrutinerna överför bakterierna till patienten via förorenade händer/handskar.
   
 • Livsmedelburen smitta. Överföring sker genom att livsmedel förorenas (t ex vid bufféservering) vid ofullständig handhygien hos patienter eller personal.

I vissa situationer kan smittsamheten öka. Riskfaktorer hos koloniserade patienter utgörs av:
 

 • större sår
 • bukdrän
 • stomier
 • KAD
 • urininkontinens
 • diarré/fecesinkontinens

Enbart bärarskap i tarmen utan ovanstående riskfaktorer utgör sällan en smittrisk i vården, förutsatt att hand-, toalett- och livsmedelshygien sköts. För patienter som bär bakterier med ESBLCARBA rekommenderas trots det försiktighetsåtgärder enligt nedan på grund av dessa bakteriers uttalade resistens.


 

PÅVISANDE
 

Bakterierna påvisas i kliniska odlingar, till exempel vid urinvägsinfektion, förutsatt att resistensbestämning utförs. Genom en testalgoritm, där resistensbestämning utförs mot olika cefalosporiner respektive karbapenemer i kombination med olika ESBL-hämmare, kan förekomst av såväl ESBLA, ESBLM som ESBLCARBA påvisas. Metodiken finns vid samtliga svenska laboratorier även om vissa laboratorier skickar misstänkta stammar för verifiering av ESBL till andra laboratorier. Förekomst av ett ESBLCARBA innebär inte per automatik att en bakterie är resistent (R) mot karbapenemer utan även bakterier som adekvat rapporteras som känsliga (S) kan i vissa fall ha ett ESBLCARBA. Detta fenomen är särskilt påtagligt för OXA-48. Laboratorierna testar således även stammar som är känsliga för karbapenemer för ESBLCARBA.

Molekylärbiologisk metodik krävs för att bestämma vilket specifikt ESBL-enzym som stammen producerar. I en utbrottssituation krävs oftast molekylärbiologisk diagnostik för att ytterligare kunna typa stammarna och utreda eventuella smittsamband.

Screenodling för att påvisa bärarskap utförs idag främst på utlandsvårdade patienter tillsammans med den screening som utförs för MRSA och VRE. I en utbrottssituation kan mer omfattande screening av patienter bli aktuellt. I dessa fall bör prov alltid tas från feces. I regel rekommenderas prov på urin från patienter som har KAD eller som tillämpar ren intermittent kateterisering, samt från större vätskande sår.

 


SMITTSKYDDSLAGEN
 

Sedan februari 2007 finns krav på laboratorierna att rapportera fynd av ESBL-bildande bakterier enligt smittskyddslagen. Sedan mars 2012 är Enterobacteriaceae (E. coli, klebsiella m fl) med ESBLCARBA, anmälnings- och smittspårningspliktiga enligt smittskyddslagen för behandlande läkare. För övriga fall av ESBL-bärande bakterier gäller fortsatt enbart laboratorieanmälan.

Bakterierna klassas inte som allmänfarliga, varför smittade patienter inte har informationsplikt och inte heller kan åläggas förhållningsregler. I en utbrottssituation kan dock smittskyddsläkaren införa dessa krav lokalt.

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det emellertid viktigt att behandlande läkare informerar patienter som haft infektion med ESBL-bildande bakterier och att infektionen tydligt dokumenteras i patientens journal.


 

BEGRÄNSNING AV SMITTSPRIDNING
 

Utländska erfarenheter visar att infektioner orsakade av ESBL-bildande bakterier medför (1, 4):
 

 • ökad dödlighet
 • förlängda vårdtider
 • ökade kostnader för vården

Rutiner som begränsar smittspridning i vården är kostnadseffektiva.

De viktigaste åtgärderna för att begränsa spridningen av dessa bakterier i vården är (4):
 

 • Strikt antibiotikapolicy med syfte att minska onödig och felaktig antibiotikaanvändning, särskilt onödig användning av cefalosporiner och kinoloner.
   
 • God följsamhet till basala hygienrutiner (17).
   
 • God livsmedelshygien.
   
 • God handhygien hos patienter och besökande.

Nedanstående rekommendationer utgör ett kondensat av de rekommendationer och råd som idag finns framtagna av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, de olika smittskydds- och hygienenheterna i landet, samt av RAF (referensgruppen för antibiotikafrågor) och Strama. Rekommendationerna kan även tillämpas inom kommunal vård och omsorg, men bör anpassas så att vårdtagaren inte fråntas möjligheter till normalt socialt umgänge.

Lokala variationer förekommer varför handläggningen alltid bör ske ihop med berörd smittskydds-/vårdhygienenhet.

Det är av största vikt att patientens vård inte förhindras eller fördröjs på grund av att han eller hon är misstänkt eller konstaterats vara bärare av multipelt antibiotikaresistenta bakterier.
 


Allmänt:

Basala hygienrutiner (17) samt punktdesinfektion vid spill av kroppsvätskor tillämpas konsekvent vid vård av alla patienter och av all personal:
 

 • Handdesinfektion med alkoholbaserade handdesinfektionsmedel före och efter alla vård- och undersökningsmoment.
   
 • Bruk av handskar och engångs plastförkläde/patientbunden skyddsrock vid behov.

Alla patienter och besökande informeras om vikten av god handhygien under vistelse på sjukhus (särskilda boenden).


Screenodling av patient vid intagning för sjukhusvård:

Nya nationella rekommendationer utarbetas för närvarande av folkhälsomyndigheten och kan komma att innefatta familjekontakter till bärare samt personer som senaste 6 månaderna vistats en längre tid (över 2 månader) i områden där dessa bakterier förekommer högendemiskt. I nuläget gäller följande:
 

 • Patient som fått avancerad poliklinisk behandling eller vårdats inneliggande på sjukhus utomlands bör kontrolleras i anslutning till att MRSA/VRE-screening utförs. Minst de senaste 6 månaderna bör omfattas.
   
 • Patient som överförs från svenskt sjukhus med kända smittspridningsproblem med ESBL-bildande bakterier bör kontrolleras.
   
 • Screenodling innebär provtagning från feces/rectum samt vanligtvis på kateterurin, från bukdrän och större sår.
   
 • Screenodling av tidigare känd bärare av bakterier med ESBLCARBA föreslås i nuläget från Folkhälsomyndigheten en tidsgräns om 6 månader från senast positiva odling kan övervägas.

Patienter som under vårdtiden visar sig bära på ESBL-bildande bakterier:
 

 • Patienter med diarré, om möjligt även de med feces- och urininkontinens, vårdas på enkelrum med eget hygienutrymme. De serveras all mat på rummet och får ej vistas i gemensamma utrymmen på avdelningen.
   
 • Patienter med andra riskfaktorer vårdas i möjligaste mån på enkelrum med eget hygienutrymme, men kan vistas fritt på avdelningen förutsatt att eventuella sår är väl täckta. De kan äta med övriga patienter men bör serveras all mat och dryck.
   
 • I nuläget rekommenderas att patient (oberoende av eventuella riskfaktorer) som bär på E. coli, klebsiella m fl tarmbakterier med ESBLCARBA vårdas på enkelrum med eget hygienutrymme, om möjligt på infektionsklinik. Avdelad personal kan vara aktuellt, rådgör alltid med vårdhygien/smittskydd.
   
 • Vårdtagare och besökande informeras om vikten av god handhygien.
   
 • Vid överföring av vårdtagare inom eller mellan vårdinstanser skall mottagande enhet informeras om patientens bärarskap.
   
 • När ESBL-bildande bakterier påvisats hos en patient skall detta dokumenteras med en tydlig journalanteckning.

Smittspårning vid fall på vårdavdelning:

Rådgör alltid med vårhygien/smittskydd innan mer omfattande smittspårning utförs på vårdavdelning.
 

 • Fynd av ESBL-bildande bakterier (undantaget ESBLCARBA) hos enstaka patient kräver ej smittspårning. Vid fynd av Enterobacteriaceae (E. coli, klebsiella m fl tarmbakterier) med ESBLCARBA råder smittspårningsplikt.
   
 • Vid anhopning av fall smittade med samma ESBL-bildande bakterie bör vårdhygien/smittskydd alltid kontaktas. De beslutar om omfattningen av den smittutredning som ska utföras på avdelningen för att identifiera eventuellt smittade medpatienter.
   
 • Vid tecken på pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder bli aktuella. Det är vårdhygien/smittskydd som beslutar om dessa.

Screenodling av personal:
 

 • Behöver inte göras. Smittad personal erhåller inga restriktioner avseende arbete.


LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - ESBL-bildande bakterier

Smittskyddsblad - ESBLCARBA-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae)


ICD-10

Resistens på grund av betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL) U82.2

 

Referenser


1. Paterson DL and Bonomo RA. Extended-Spectrum-ß-Lactamases: a clinical update. Clin Microbiol Rev. 2005;18(4): 657–86. Länk

2. Oteo J, Perez-Vazqueza M, Campos J. Escherichia coli: changing epidemiology and clinical impact. Curr Opin Infect Dis 2010; 23:320-326. Länk

3. Liu YY, Wang Y, Walsh TR, Yi LX, Zhang R, et al. Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: a microbiological and molecular biological study. Lancet Infect Dis. 2016;16(2):161-8. Länk

4. ESBL-producerande tarmbakterier – kunskapsunderlag med förslag till handläggning för att begränsa spridningen av Enterobacteriaceae med ESBL. Ny S..., Giske 2016.
 

5. Peirano G, Pitout JD. Molecular epidemiology of Escherichia coli producing CTX-M beta-lactamases: the worldwide emergence of clone ST131 O25:H4. Int J Antimicrob Agents. 2010: 35(4):316-21. Länk

6. Woerther PL, Burdet C, Chachaty E, Andremont A. Trends in human fecal carriage of extended-spectrum β-lactamases in the community: toward the globalization of CTX-M. Clin Microbiol Rev. 2013 Oct;26(4):744-58. Länk

7. European antimicrobial resistance surveillance system of resistant bacteria.

www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/

8. Nordmann P, Naas T, Poirel L. Global spread of Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Emerg Infect Dis. 2011 Oct;17(10):1791-8. Länk

9. Samuelsen Ø, Naseer U, Tofteland S, Skutlaberg DH, Onken A, Hjetland R, Sundsfjord A, Giske CG. Emergence of clonally related Klebsiella pneumoniae isolates of sequence type 258 producing plasmid-mediated KPC carbapenemase in Norway and Sweden. J Antimicrob Chemother. 2009;63(4):654-8. Länk

10. Statistik för Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
 

11. Drieux L, Brossier F, Sougakoff W, Jarlier V. Phenotypic detection of extended-spectrum beta-lactamase production in Enterobacteriaceae: review and bench guide. Clin Microbiol Infect. 2008;14 Suppl 1:90-103. Länk

12. Zimmerman FS, Assous MV, Bdolah-Abram T, Lachish T, Yinnon AM, Wiener-Well Y. Duration of carriage of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae following hospital discharge. Am J Infect Control. 2013;41(3):190-4. Länk

13. Alsterlund R, Axelsson C, Olsson-Liljequist B. Long-term carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli. Scand J Infect Dis. 2012; 44(1):51-4. Länk

14. Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriaceae och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier

15. Kantele A, Lääveri T, Mero S et al. Antimicrobials increase travelers' risk of colonization by extended-spectrum betalactamase-producing Enterobacteriaceae. Clin Infect Dis. 2015 15;60(6):837-46. Länk

16. Swedish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring (SVARM) 2010. Swarm-rapport 2011


17. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2007:19 (M).

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev