Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ebola

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2021-08-20

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 


Ebola är ett filovirus (RNA-virus) som ger upphov till viral hemorragisk feber. Andra virus som ger liknande klinisk bild är Marburg-, Lassa-, och Krim-Kongovirus (se PM Hemorragisk febrer).

Det finns fem olika serotyper av ebolavirus, varav fyra är humanpatogena. Sjukdomen har fått sitt namn av Ebolafloden i Demokratiska republiken Kongo (dåvarande Zaire) där sjukdomen upptäcktes 1976. Ca 20 mindre utbrott finns tidigare rapporterade från landsbygden i centrala Afrika med en dödlighet som varierat mellan 25 och 88 %. Oftast har utbrotten klingat av inom några månader.

Ett stort utbrott som startade i början av 2014 avvek från tidigare utbrott och var det största hittills. Utbrottet hade en omfattande geografisk spridning med ett stort antal fall i Guinea, Liberia, Sierra Leone. Sammanlagt avled över 10000 personer och mortaliteten beräknades vara över 40-50 %. Utbrottet var det första som inträffat i västra Afrika och drabbade inte bara landsbygden utan även tätbefolkade storstäder.

I Demokratiska republiken Kongo har det historiskt sett varit flera mindre utbrott på landsbygden. Emellertid startade ett nytt utbrott i Kongo-Kinshasa i maj 2018 som spred sig till storstadsregion och den stora staden Goma i östra delen av landet. Drygt 2000 personer smittades med hög dödlighet (ca 50 %). Nytt vaccin sattes in till misstänkt smittade kontakter, men vaccineringen stötte på både politiska problem och brist på infrastruktur. Uppbrottet har nu upphört.
 

En fladdermus, flyghund (”fruit bat”), anses vara den naturliga värden för ebola och utgör reservoar för viruset. Flyghunden överför ebolavirus till apor och däggdjur (t ex schimpanser, gorillor, skogsantiloper och piggsvin) som insjuknar i blödarfeber. Genom att vara i kontakt med sjuka djur eller smittade flyghundar ådrar sig människor sjukdomen. Fortsatt smittspridning människor emellan sker genom kontakt med infekterade kroppsvätskor inom familjer, på sjukhus och i samband med begravningsceremonier där man har närkontakt med den döda kroppen.SMITTVÄGAR


Hög risk för smitta föreligger vid kontakt med infekterade kroppsvätskor från levande eller död människa såsom:

 • Blod
 • Kräkning
 • Saliv
 • Avföring
 • Urin
 • Sädesvätska

 

Stor risk att smittas löper oskyddad sjukvårdspersonal, liksom anställda på laboratorier, som exponeras för infekterade kroppsvätskor eller kontaminerade instrument eller föremål. Ebolavirus kan överleva flera dagar i intorkat tillstånd och i vätska. Nosokomial spridning är en grundläggande orsak till att utbrott av ebola fortgår. Att delta i begravningsceremonier för personer som avlidit i ebola utgör risk för smitta om man på något sätt har närkontakt med den döde eller med kroppsvätskor från den döde personen.

Det finns risk att infektionen kan överföras i samband med oskyddade sexuella kontakter med infekterade människor ända upp till tre månader efter att en infekterad person återhämtat sig från ebola. Hög risk för smitta föreligger även vid kontakt med infekterade kroppsvätskor som blod, kräkning, avföring, urin samt kött från vissa levande eller döda djur; såsom apor, olika typer av skogsantiloper, piggsvin och flyghund.

I övrigt bedöms risken för att smittas av ebola vara mycket låg.INKUBATIONSTID


Inkubationstiden är vanligen 4-10 dagar med kan variera mellan 2 och 21 dagar.SYMTOM

 

 • Hastig debut av hög feber
   
 • Värk i muskler, leder och huvud
   
 • Illamående/kräkningar
   
 • Diarré
   
 • Buksmärtor och uttalad svaghet
   
 • Konjunktivit och faryngit med munsår
   
 • Makulopapulöst utslag ses ibland efter 5 dygns sjukdom
   
 • Blödningar från gastrointestinaltrakten, huden och slemhinnorna
   
 • Dödsfall vid sjukdomen inträffar vanligtvis dag 7–16 och är associerat med svåra blödningar och hypovolemisk chock, varvid hjärtcirkulationssvikt utgör dödsorsaken.
   
 • Vid graviditet är utgången nästan alltid dödlig.
   
 • Dödligheten är större hos äldre än de i 20-års åldern. Små barn har mycket hög dödlighet.
   
 • Virus kan finnas kvar i vissa vävnader, t ex öga, hjärna, sädesvätska under lång tid efter akut sjukdom och i sällsynta fall ge nya sjukdomsskov, t ex meningoencefalit eller uveit.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

BEHANDLING


Specifik läkemedelsterapi mot ebolavirus som är vetenskapligt bevisad saknas. Behandlingen inriktas istället mot att stödja sviktande organfunktioner och ersätta vätske-blodförluster. Vätska, blod- och trombocyttransfusioner ges och andningen kan understödjas med respiratorbehandling. Speciellt vätsketillförsel är viktigt eftersom patienten kan förlora upp mot 5-10 liter vätska per dygn.

På försök har humaniserade monoklonala antikroppar samt serum som donerats från konvalescenter prövats på enstaka fall, med hittills oklar effekt.PROFYLAX

 

 • God handhygien
   
 • Tvätta och skala frukt och grönsaker
   
 • Undvik kontakt med blod och kroppsvätskor från en person eller kropp som är infekterad med ebolavirus
   
 • Undvik nära kontakt med alla vilda djur, levande såväl som döda, särskilt apor, olika arter av skogsantiloper, gnagare, piggsvin, samt flyghund, liksom alla former av kött från vilda djur
   
 • Undvik alltid oskyddat sex och i synnerhet med en person som är eller har varit ebolainfekterad
   
 • Undvik kontakt med alla typer av instrument, t ex nålar och föremål som varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor
   
 • Undvik att vistas i miljöer där det bor flyghundar och andra typer av fladdermöss, t ex grottor och gruvor
   
 • Vaccin saknas men ett vaccin i en fas III-prövning har visats ha god effekt och förväntas finnas på marknaden under 2018

 

WHO har publicerat data hur ett vaccin fungerat under utbrottet i Kongo. Ebolavaccinet gav ett 97,5-procentigt skydd – d v s en mycket hög skyddseffekt. Vaccinet (rVS∆G-ZEBOV-GP, live) som ges via en adenovirusvektor (samma princip som Astra Zenicas covidvaccin) är nu licensierat och ett internationellt reservlager finns för nya utbrott.

 

PRAKTISKA ÅTGÄRDER PÅ AKUTMOTTAGNING

 

(utdrag från ”Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola”, Socialstyrelsen 2014-09-26)

En patient som exponerats för ebola, eller bedöms ha ”viss risk” eller ”hög risk” för att ha ebolainfektion, ska omhändertas inom vården med samma medicinska kompetens och kvalité som normalt erbjuds patienter med andra sjukdomar, samtidigt som nödvändiga hänsyn tas för att undvika överföring av smitta till personal och medpatienter.


Patienter med kliniska symtom

Kliniska symtom är i tidigt skede ofta ospecifika. Reseanamnesen är viktig för att väcka misstanke om ebola. Infektionsläkare samt smittskyddsläkare bör involveras tidigt i handläggningen.


Viss risk för ebola

Viss risk föreligger hos en patient som inom tre veckor efter hemkomst från riskområde för ebola utvecklar feber (över eller lika med 38,6 °C) och där en eller flera av nedanstående faktorer föreligger:
 

 • Personen har varit i kontakt med vilda djur.
 • Personen har besökt/arbetat inom sjukvården i ett riskområde för ebola.
 • Personen har arbetat i ett laboratorium där ebola hanteras.
 • Personen har vistats i distrikt/provins med pågående mycket utbredd spridning av ebola.

 

En patient som bedöms ha ”viss risk” för ebola, flyttas snarast till infektionsklinik. I avvaktan på transport till infektionsklinik vårdas patienten i enskilt rum och får inte vistas eller tillåtas passera väntrum. All personal som vårdar patienten ska följa basala hygienregler inklusive skydd mot droppsmitta. Skydd mot droppsmitta innefattar tillpassningstestade, vätskeresistenta, engångsandningsskydd klass FFP32, vätsketät engångsrock, täckande operationshuva (dubbleras vid stor risk för stänk ovan brösthöjd, alt används en vätskeresistent huva), samt visir (fäst på huvudet täckande hela ansiktet) och handskar (dubbla handskar om kräkning eller diarré).

Vårdpersonalen begränsas till ett så litet antal som möjligt. Det är viktigt att provtagning för ebola till Folkhälsomyndigheten sker utan fördröjning och att malariaprovtagning sker parallellt, eftersom malaria är en vanlig och livshotande sjukdom hos febrila resenärer från Afrika.


Hög risk för ebola

Hög risk föreligger hos en patient som inom tre veckor efter hemkomst från riskområde för ebola utvecklar feber (lika eller över 38,6 °C) och där en eller flera av nedanstående faktorer föreligger:

 • Patienten har oförklarliga blödningsmanifestationer (inte enbart blodiga diarréer).
   
 • Patienten har vistats i hushåll där det befunnit sig sjuka och febrila personer med starkt misstänkt eller konstaterad ebola.
   
 • Patienten har deltagit i vård eller omhändertagande av sjuk och febril patient med starkt misstänkt eller konstaterad ebola eller har varit i kontakt med kroppsvätskor (inklusive oskyddat samlag), vävnad eller avliden patient.
   
 • Vårdpersonal, laboratoriepersonal eller annan personal som kommit i kontakt med kroppsvätskor, vävnad eller kropp av människa eller djur med starkt misstänkt eller konstaterad ebola.
   
 • Patienten har tidigare blivit klassificerad som patient med ”viss risk” för ebola och sedan utvecklat organsvikt och/eller tecken till blödningar utan annan förklaring.

 

Patienter som bedöms ha” hög risk” för ebola isoleras på infektionsklinik. Person som kontaktar sjukvårdsinrättning från hemmet per telefon och där misstanke om ”hög risk” för ebola uppkommer under samtalet, hänvisas till infektionsklinik efter att bakjouren på infektionskliniken informerats. Bakjouren bestämmer var patienten ska infinna sig för att minimera risk för smittspridning. Patienten ska förflyttas med ambulans. I avvaktan på ambulanstransporten till infektionsklinik vårdas patienten i enskilt rum och får inte vistas eller tillåtas passera väntrum.

Om en patient bedöms ha ”hög risk” för ebola tas skyndsam kontakt från infektionskliniken med det egna landstingets smittskyddsläkare för råd angående bedömning och fortsatt handläggning, inklusive snar kontakt med högisoleringsenheten i Linköping. Anmälan görs även till Folkhälsomyndigheten samt Socialstyrelsen.


Verifierat ebolafall

Om infektion med ebolavirus verifierats, flyttas patienten i möjligaste mån till högisoleringsenheten i Linköping, där man har speciellt anpassade lokaler och erfarenhet av att vårda patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner under längre tid.PATIENTER UTAN KLINISKA SYMTOM


Viss risk, definition

Tillfällig kontakt med febril ebolasjuk person utan andra symtom i samband med exempelvis:

 • Vistelse i samma väntrum
 • Färd med samma buss
 • Tjänstgöring som receptionist på sjukhus/vårdmottagning

Till de personer som bedömts ha viss risk för att ha exponerats för ebola, ges lugnande besked, men vederbörande rekommenderas att kontrollera temperaturen två gånger dagligen under 21 dagar efter senaste möjliga exponering, samt att genast söka lämplig vård om temperaturen går upp till 38,6 °C eller om symtom på sjukdom uppträder.


Hög risk, definition

Patient som haft nära kontakt (< 1 m) ansikte mot ansikte utan adekvat skyddsutrustning med ebolapatient som hostar, eller kräks, eller har blödningar, eller diarré, eller
haft hud- eller slemhinnekontakt inklusive nålstick, med kroppsvätska eller vävnad från ebolainfekterad patient.

Personer som utsatts för hög risk för överföring av ebolavirus bör utan dröjsmål erbjudas vård på närmaste infektionsklinik och smittskyddsläkaren informeras.


Transport av patientprov

All provtransport, såväl extern som inom den egna organisationen, ska utföras av väl utbildad och tränad personal i enlighet med föreskrifter och lokala riktlinjer för transport av farligt gods. Vid transporter inom den egna organisationen är det mycket viktigt att mottagaren förvarnas och att dessa prover överlämnas personligen, samt att information delas angående misstanke om ebola.

Extern transport ska alltid ske med för ändamålet godkänd kurir, vilket innebär en transportfirma med tillstånd att transportera farligt gods, efter att proven packats enligt särskilda föreskrifter.LÄNKAR

 

Ebola: Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad

 

 ICD-10

Ebolafeber A98.4

 

Referenser

Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, sixth edition; Marburg and Ebola virus hemorrhagic fevers, sid 2057-2059

Feldmann H, Geisbert TW. Ebola haemorrhagic fever. Lancet. 2011 Mar 5;377(9768):849-62. Review. Länk

Hartman AL, Towner JS, Nichol ST. Ebola and marburg hemorrhagic fever. Clin Lab Med. 2010 Mar;30(1):161-77. Länk

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola, 2015-03-26, Folkhälsomyndigheten. Länk

Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion, Folkhälsomyndigheten. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev