Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Cyclosporainfektion

FÖRFATTARE

Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2020-08-09

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Cyclosporiasis ansågs tidigare vara en i huvudsak tropisk infektion som först beskrevs från Papua Nya Guinea 1978. Under de senaste decennierna har sjukdomen uppmärksammats i flera tempererade länder. Huvudsakligen har det då gällt utbrott med livsmedel från tropiska länder eller hemvändande resenärer därifrån. Det pågår sedan några år smittspridning i Mexiko till europeiska resenärer. Troligen är sjukdomen underdiagnostiserad vilket får konsekvenser om patienten tillhör de som blir hjälpta av behandling. Därför är det av vikt att känna till sjukdomen även för svenska läkare.

 

Etiologi
 

Cyclospora cayetanensis är en sporulerande coccidieprotozo. Människan är den enda naturliga värden för C. cayetanensis, men andra cyclosporaarter kan infektera primater.

Oocystorna som finns i färsk faeces är inte infektiösa varför direkt person-till-personsmitta inte förekommer, till skillnad från cryptosporidier. Efter flera dagar till veckor i temperatur 22-32 °C har parasiten sporulerat och blir då infektiös med två sporozoiter. Infektionsdosen är låg; 10-100 organismer. C. cayetanensis är resistent mot klor och jod.

Länk till livscykel, se CDC.

 

Epidemiologi
 

C. cayetanensis är endemisk i tropiska och subtropiska länder där asymtomatiskt bärarskap förekommer. Sedan år 2000 har det rapporterats ett 30-tal utbrott från länder i tempererade områden, framför allt i Kanada och USA. I Sverige rapporterades 2010 ett utbrott med 12 sjuka. Där smittkällan angivits i rapporterna har det i de flesta fall varit växtprodukter från Mexiko och Guatemala. I en studie var cyclosporiasis orsak till sjukdom hos 1 % av patienter med resediarré. Sedan 2015 pågår smittspridning till turister, mest från Storbritannien, som besökt Mexiko. Man har inte lyckats få bukt med smittan. Hittills har det inte rapporterats några insjuknade svenska turister därifrån.

I en färsk undersökning via enkät till svenska lab fann man att 17 fall diagnosticerades under 2016-2017 (Beser J, pers meddelande). Annars finns ingen samlad årlig statistik.

 

Smittvägar
 

I publicerade utbrott har sallad, basilika och koriander varit de vanligaste orsakerna, men andra färska växtprodukter förekommer också. Utbrott har aldrig orsakats av konserverade eller frysta produkter. Vattensmitta förekommer i endemiska områden. I det svenska utbrottet var orsaken sockerärtor från Guatemala.


 

SYMTOM
 

Vanliga symtom är:
 

 • Vattning diarré
 • Illamående
 • Magsmärtor
 • Viktnedgång

Mer sällan ses kräkningar och feber, i så fall låggradig.

Symtomen kommer och går vilket är typiskt. I en undersökning var den genomsnittliga varaktigheten av sjukdomen tre veckor innan spontanläkning. Hos immunsvaga kan diarrén hålla på i månader. Infektionen kan kompliceras av Guillain-Barré eller Reiters syndrom. Kolecystit har beskrivits hos hivsmittade. Asymtomatisk infektion förekommer. Genomgången sjukdom ger ingen immunitet.

 

Inkubationstid
 

Oftast anges ungefär en vecka men en spridning 2-14 dagar finns nämnt i litteraturen.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Den kliniska bilden kan inte skiljas från de flesta övriga orsaker till gastroenterit. Riktad provtagning för bakteriella sjukdomar bör göras med hänsyn till smittsamhet och smittskyddslagen. Vid gastroenteritutbrott i Sverige kan diagnostik för cyclosporiasis bli aktuell som differentialdiagnos i samråd med smittskyddsläkaren.


 

UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Vistelse utomlands?
  Andra turistdestinationer än de som är kända som endemiska för cyclospora efterfrågas.

Status
 

 • Vid undersökning finner man endast okaraktäristiska fynd såsom en diffust öm buk
   
 • Inga extra-gastrointestinala fynd nämns i källorna
   
 • I sällsynta fall finns kliniska tecken på dehydrering

Diagnostik
 

"Cyclospora-diagnosen kan missas om man inte är uppmärksam. Vid fecesmikroskopi ses oocystorna som runda små (8-10 µm), "glittrande" strukturer som inte tar upp jod. Det kan vara nödvändigt att undersöka fler än ett fecesprov. Oocystorna är syrafasta vid modifierad Ziehl-Neelsen-färgning, dock med variabel grad av infärgning. Det ses ofta mycket svagt färgade oocystor eller "spöken" utan färg. Oocystorna autofluorescerar vid ultraviolett mikroskopi. De flesta multiplex PCR-metoder för påvisning av parasiter i feces detekterar inte Cyclospora. Vid misstanke om Cyclospora kan det vara bra att uppmärksamma detta på remissen till laboratoriet." (Diagnostikaktuellt, Folkhälsomyndigheten okt 2019)


 

BEHANDLING
 

Oral rehydrering ges i första hand. Oftast tillfrisknar patienten spontant. Loperamid kan provas. Om man väljer att behandla immunkompetenta gäller p.o. trimetoprim/sulfametoxazol 160mg/800 mg 1 x 2 i 7-10 dagar. Vid behandling av immunsvaga, t ex HIV-smittade, krävs högre doser under längre tid. Vid sulfaallergi kan nitazoxanid eller ciprofloxacin provas. Azitromycin, norfloxacin, tinidazol eller nalidixinsyra har ingen effekt.


 

PROFYLAX
 

 • Följ goda råd vad gäller födoämnes- och vattenhygien, även på högrankade hotell och all-inclusive.
   
 • Undvik om möjligt bufféer och välj nyligen tillagad genomkokt/-stekt mat som serveras riktigt varm.
   
 • Undvik färska bär, oskalad frukt och varje form av salladsblad.
   
 • Välj buteljerat vatten. Undvik is i drinken. Använd buteljerat vatten även till tandborstningen.
   
 • Använd kokande vatten till kaffe och te.

Smittskyddslagen
 

Enstaka fall av cyclosporiasis är inte formellt anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen. Anhopning av fall ska däremot anmälas. Ibland kan det vara en anhopning fast det inte märks i det enskilda landstinget; ett resesällskap kan bestå av resenärer från flera län. Därför kan det vara bra med ett telefonsamtal till smittskyddsläkaren även vid enstaka fall.


 

UPPFÖLJNING
 

Det finns normalt ingen anledning att följa upp med avföringsprov, men vid kvarstående symtom kan sådan uppföljning göras om man vill ta ställning till behandling. Bärarskap har studerats i endemiska områden och förekommer i viss utsträckning. Det är emellertid inget problem hos de patienter vi ser.


 

ICD-10

Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer A07.8

 

Referenser

UpToDate, läst 170731. Cyclospora infection. Länk

ECDC Cyclospora infections in European travellers returning from Mexico. 21 July 2017. Länk

CDC. Cyclosporiasis (Cyclospora Infection). Läst 170731. Länk

Arrowood M et al. Cyclosporiasis. In: Control of communicable diseases manual ed Heymann D. Apha Press, 20th edition, 2015

Insulander M, Svenungsson B, Lebbad M, Karlsson L, de Jong B. A foodborne outbreak of Cyclospora infection in Stockholm, Sweden. Foodborne Pathog. Dis.2010:Dec 7(12);1585-7 Länk

Folkhälsomyndighetens provtagningsanvisningar och referensdiagnostik. Länk

Referensmetodik Cyclospora cayetanensis, Folkhälsomyndigheten. Länk

Diagnostikaktuellt Folkhälsomyndigheten oktober 2019. Cyclospora hos resande från Mexico även denna sommar? Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev