Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Covid-19, vaccin

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-15

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


De fem vanligaste metoderna för vaccintillverkning mot virus är; virusvektorvaccin, mRNA-vaccin, DNA-vaccin, attenuerade vacciner och proteinbaserade vacciner.

Sverige har tecknat avtal med sex vaccintillverkare:

 

  • Astra Zeneca
  • Pfizer
  • Moderna
  • Curevac
  • Janssen-Cilag
  • Novavax

 

 

Vaccinationstäckning

 

Folkhälsomyndigheten publicerar data avseende administrerade vaccinationer samt vaccinationstäckning varje vecka. Vaccinationer inleddes 27/12 2020 och har getts enligt vaccinprioritering längre ned i PMet.

 

 

Andel vaccinerade för dos 2 anges som procent av befolkningen födda efter 2009 eller tidigare, för dos 3 födda 2003 eller tidigare samt för dos 4 födda 1956 eller tidigare.

 

 

TILLVERKARE


Pfizer-BioNTech


Vaccin

Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty är ett nukleosid-modifierat messenger RNA (mRNA) fragment, vilket kodar för SARS-CoV-2 spike-proteinet, som är inbakat i en lipidnanopartikel. På detta sätt kan kroppens egna celler tillverka spike-proteinet och sätta igång immunförsvaret. Tidigare har inget mRNA-vaccin funnits på marknaden. mRNA-vacciner anses vara stabila och kostnadseffektiva. Produktionen är förhållandevis enkel.Effekt

Pfizer/BioNTech BNT162b2, har i en stor fas-3-studie (44 000 deltagare) visat mer än 95 % skyddseffekt mot covid-19. Vaccinet ger både ett antikroppssvar och ett cytotoxiskt T-cells-svar.


Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är kortvarig lindrig till måttlig smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk och kortvarig frossa/feber.Metod

Vaccinet ges i två doser (30 mikrogram mRNA BNT162b2) med 21 dagars mellanrum intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Vaccinet skall förvaras i -70 grader vid lagring och transporter, men kan förvaras i kylskåp i 5 dagar. Godkänt EU 21 december 2020.


Moderna

 

Vaccin

Modernas vaccin Spikevax innehåller också den genetiska koden för spike-proteinet täckt av små lipidpartiklar.

 

 

Effekt

Resultatet från en fas 3 studie visar 94 % effekt (ca 30 420 deltagare); de 11 som fick aktivt vaccin och ändå fick covid-symtom hade endast lindriga symtom.
Biverkningar

Mycket vanliga biverkningar är kortvarig lindrig till måttlig smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk och kortvarig frossa/feber. Sällsynt biverkan är myokardit, speciellt hos yngre män. Detta kan bero på högre dos av mRNA än Pfizers vaccin. Vaccinet stoppas därför till personer födda efter 1991.Metod

Vaccinet ges i två doser, 0,5 ml (100 mikrog mRNA-1273) dag 1 och dag 28 intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Kan förvaras i uppdragen spruta 8 timmar, kylskåpstemperatur i 30 dagar, och i -20 grader ett halvår. Godkänt av EU 6 januari 2021. För närvarande skall vaccinet inte ges till personer födda efter 1991, och för personer födda innan 1991 skall en halv dos ges som tredje dos om det blir aktuellt (undantaget personer med nedsatt immunförsvar).

 

 

Astra Zeneca

 

Vaccin


AZD1222 (också benämnts ChAdOx1 eller Vaxzevria) är ett vektorbaserat vaccin som använder ett replikationsdefekt schimpans-adenovirus för att föra in SARS-CoV-2 spike-proteingenen och därmed produktion av antigen som kroppen bildar försvar mot. Godkänt av EU 29 januari 2021.

 

 

Effekt

Fas 3 studier visar ett 62 % skydd för de som fick 2 standarddoser och förvånansvärt högt skydd (90%) av de som fick låg dos följt av en standarddos 28 dagar senare, vilket gav ett genomsnitt på ca 70 % skydd för hela gruppen (ca 30 000 deltagare). Effekten hos äldre personer är fortfarande osäkert eftersom få äldre personer fanns med i studierna. Studier från England visar bra effekt hos äldre personer vilket tidigare ifrågasatts.

 

 

Biverkningar

Mycket vanliga biverkningar är kortvarig lindrig till måttlig smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk och kortvarig frossa/feber. Vaccinet tillfälligt stoppat i Sverige för personer yngre än 65 år p g a mycket sällsynta men allvarliga koagulationsrubbningar som drabbat personer yngre än 65 år. Biverkningarna har uppkommit ca 5-16 dagar efter första vaccinationen har omfattat trombocytopeni, disseminerad intravasal koagulation, sinustrombos och trombos i andra stora kärl. Det finns samband med höga halter av anti-P4 antikroppar som aktiverar trombocyter.

 

 

Metod

Vaccinet ges i två doser och andra dosen kan ges 4-12 veckor efter första. Kan förvaras i kylskåp. Kan produceras i mycket stor volym till låg kostnad.

 

 

Curevac

 

Vaccin

CVnCoV är ett mRNA-vaccin.  Vaccinet håller på att utvärderas av EMA men väntas inte godkännas pga effekt under 50%

 

 

Effekt

Endast 48 % skydd mot infektion, men 100 % skydd mot allvarlig infektion.

 

 

Biverkningar:

Inga allvarliga rapporterade.

 

 

Metod

Kan förvaras i +5 grader i 3 månader och 24 timmar i rumstemperatur.

 

 

Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson)

 

Vaccin

Ad26.COV2.S är ett vektorbaserat vaccin som använder genetiskt modifierat adenovirus för att föra in genetiska koden för spike-proteinet i cellen. Vektorn (adenovirus) kan inte replikera och därmed inte orsaka sjukdom. Samma metod som används för registrerat Ebolavaccin. Godkänt i EU.


Effekt

Fas 3 studie (ENSEMBLE) har visat 66 % skydd mot infektion och 85 % skydd mot svår sjukdom.

 

 

Biverkningar:

Mycket vanliga biverkningar är kortvarig lindrig till måttlig smärta vid injektionsstället, trötthet och huvudvärk. Sällsynta allvarliga koagulationsrubbningar liknande de som finns beskrivna för Astra/Zenecas vaccin har också rapporterats för detta vaccin. Därför har införandet i Sverige pausats.

 

 

Metod

Ges som engångsdos. Kan förvaras 12 timmar i rumstemperatur, 3 mån i kylskåp och 2 år i vanlig frys.

 

 

Novavax

 

Vaccin

NVX-CoV2373 (Novavax). Vaccinet är ett rekombinant proteinvaccin där spikeprotein i form av nanopartiklar kombinerats med den svenskutvecklade adjuvansen Matrix-M för att förstärka immunförsvaret. Novavax har tecknat avtal med Sverige om 2,5 miljoner doser av bolagets vaccinkandidat. Godkänt i EU December 2021 från 18 års ålder.

 

Effekt

89% skyddseffekt i en Fas 3-studie.

 

Biverkningar

Inga allvarliga biverkningar rapporterade

 

Metod

Ges som 2 doser med 21 dagars mellanrum. Senare kan en påfyllnadsdos (dos 3) ges. Det kan också ges till dem som vill ha påfyllnadsdos oavsett tidigare använt covid-19 vaccin.  Kan förvaras i kylskåp.

 

 

ÖVRIGT

 

Vaccination mot covid-19 är gratis. Vaccinationer registreras hos Folkhälsomyndigheten. Vaccinationsbevis till mobilen kan fås via KIVRA. För alla vaccin vet man inte hur länge immunitet kvarstår och om smittrisk helt förhindras hos vaccinerade. Vaccinet har också testats med framgång på barn och gravida. Personer med svår allergi skall vara försiktiga med vaccination innan mer erfarenhet finns. Studier av alfa SARS-CoV-2 varianten B1.1.7., har vid testning av antikroppar från tidigare sjuka visat att mutationerna i spike-proteinet inte borde påverka vaccinationseffekten av de vacciner som finns i Sverige idag. Däremot har flera vacciner sämre effekt mot beta och deltavarianten, men efter dos nr 2 verkar effekten vara bra. Även preliminära data rörande omikronvarianten talar för att vaccination ger bra skydd mot svår sjukdom. En tredje vaccindos rekommenderas nu till äldre över 65 år och till personer och personal på äldreboende och sjukhem minst 5 månader efter dos 2.

 

 

Referenser

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. New Engl J of Med Dec 10 2020 P. Polack, et al. Länk

Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK, M Voysey et al; Lancet Dec 08 2020. Länk

Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine; Lindsey R. Baden et al, NEJM, 30 Dec 2020. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev