Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

COVID-19 och cancer

FÖRFATTARE

Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

GRANSKARE

Docent, överläkare Daniel Molin, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2020-07-16

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND 


Covid-19 pandemin har påverkat våra liv och gett upphov till många nya frågeställningar bl.a för råd och åtgärder för potentiella riskgrupper såsom cancerpatienter. Vid början av epidemin kom starka varningssignaler från Kina att patienter med cancer var hög riskgrupp för allvarliga komplikationer av Covid-19. Sedan dess har risken nyanserats. En betydligt större studie från New York kunde inte se någon riskökning jämfört med andra diagnoser (ref Brar). Socialstyrelsen har i svenska data (se referens) angett att cancerpatienter som får eller nyligen fått cytostatikabehandling har en viss ökad risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp vid covid-19 jämfört med jämförbara (ålder, kön) patienter utan cancer.


Risken att smittas av COVID-19 för patienter med cancer

Risken att smittas är inte högre hos cancerpatienter.


Incidensen av cancer under COVID-19 epidemin

Cancer-incidensen i Sverige har under pandemi-våren 2020 minskat med 30%. Orsaken bedöms dels vara både mindre screening och att patienter inte sökt vård i samma utsträckning som tidigare vid cancersymtom. Rimligtvis borde detta leda till att patienter med cancer kommer få ett mer avancerat stadium i den våg av nya cancerpatienter som förväntas under hösten 2020/vintern 2021

 


Covid-19 och immunsystemet

Nedsatt immunsystem kan vara en riskfaktor för allvarliga komplikationer av Covid-19 men inte alltid. Största risken för livshotande problem förefaller vara en nedsatt funktion av T-lymfocyter. Åldern som riskfaktor är mycket påtaglig och beror troligtvis på att T-cellernas antal och funktion försämras med ökad ålder. Olika immunhämmande mediciner bl a cytostatika behandlas längre fram i texten.


Ökad risk att bli svårt sjuk av Covid-19 för patienter med cancer

Patienter som har eller haft cancer är en heterogen grupp där cancern är en av ibland flera riskfaktorer för att bli svårt sjuk av COVID-19. Livshotande problem förefaller öka:
 

 • Om cancer växer i lungorna. Lungorna kan vara påverkade av primärtumör (t ex lungcancer) eller lungmetastaser.
   
 • Om lungorna påverkas av onkologisk behandlingen. Strålbehandling (se nedan) eller läkemedelsutlöst pneumonit.
   
 • Om cancern utgår från immunsystemet. Patienter med aktiv lymfom, myelom eller leukemi förefaller ha ökad risk för allvarliga komplikationer vid Covid-19 infektion. Vid avslutad behandling utan aktiv sjukdom försvinner risken.
   
 • Om allmäntillståndet är försämrat av sjukdom eller behandling.
  Många patienter med fr a kroniska cancersjukdomar har nedsatta krafter av sjukdom och tidigare behandling och därmed sämre möjlighet att klara av en Covid-19 infektion.


CYTOSTATIKA

 

Svenska data från Socialstyrelsen talar för att cytostatikabehandling ökar risken något för att bli svårt sjuk i Covid-19. Största risken förefaller vara under och 4 veckor efter avslutad behandling och 3 månader efter avslutad behandling bedöms riskökningen vara borta. Mer ingående studier (ref Jee) visar att riskökningen fr a finns hos patienter med lymfom, myelom, leukemier och lungcancer medan övriga patienter med cytostatikabehandling inte har ökad risk.

 

MONOKLONALA ANTIKROPPAR
 

Antikroppar mot CD-20 (rituximab, obinutuzumab) ger brist på B-lymfocyter och därmed ökad risk för bakteriella infektioner. CD20 antikropparna förefaller dock inte öka risken för allvarliga komplikationer av Covid-19.


 

B-CELLSRECEPTORHÄMMARE
 

Ibrutinib har rapporterats kunna förhindra allvarliga lungkomplikationer hos patienter med COVID-19. Randomiserade studier pågår.


 

HORMONBEHANDLING
 

Hormonbehandling vid bröstcancer (tamoxifen, aromatashämmare) bedöms inte öka risken för komplikationer. Män som får hormonbehandling (anti-testosteron) mot prostatacancer förefaller ha mindre komplikationer (Montopoli et al) vilket andra studier haft svårt att bekräfta.


 

STRÅLBEHANDLING
 

De flesta strålbehandlingarna innebär inte någon ökad risk för komplikationer av COVID-19. Undantag är:
 

 • Strålbehandling av stora områden av lunga t ex Hodgkin strålade före 1995 med s k mantelbehandling
   
 • Pågående strålning mot lunga

Vid strålbehandling av bröstcancer (en av de vanligaste orsakerna till strålning) bedöms stråldosen vara så liten mot lungan att det inte innebär någon riskökning.


 

CTLA-4/PD-1/PDL-1 HÄMMARE 

 

Immunologisk behandling med ”check-point inhibitor” har inte rapporterats öka risken för allvarliga komplikationer

 

 

ÖVRIGT 

 

Vanliga onkologiska behandlingar – som troligen inte innebär ökad risk:
 

Hur stor är risken att få sämre behandling p g a COVID-19 pandemin?

Ännu så länge inga stora förändringar. Många kliniker har genomfört:
 

 • Uppföljande fysiska besök skiftas till telefonkontakt
 • Vissa behandlingar förenklas (tex tabletter istället för infusioner)
 • G-CSF ges mer frikostigt för att undvika neutropeni
 • Vissa palliativa behandlingar skjuts upp
 • Screening minskas, t ex mammografi

Referenser

https://www.cancerfonden.se/rad-och-stod/coronavirus-och-cancer

Förekomst och utfall av covid-19
hos personer med cancer. Socialstyrelsen. Länk

Montopoli M et al. Androgen deprivation therapies for prostate cancer and risk of infection by SARS-CoV-2:protection. Länk

Tian et al. Clinical characteristics and riskfactors associated with COVID-19 disease severity in patients with cancer in Wuhan, China: a multicenter, retrospective, cohort study: Lancet Oncology 2020;2045:1-11. Länk

Liang et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncology 2020;21:335-337. Länk

Lee et al. Covid-19 prevalence and mortality in patients with cancer and the effect of prmar tumour subtype and patient demographics: a prospective cohort study. Lancet Oncology Oct 01; 1309-16. Länk

Brar et al. Covid-19 severity and outcomes in patients with cancer: A matched cohort study. J  Clin Onc, Sept 2020, prepub. Länk

Jee et al. Chemotherapy and Covid-19 outcomes in patients with cancer. J Clin Onc Oct 20, 3461-3464. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev