Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Covid-19 hos gravida och ammande kvinnor

FÖRFATTARE

Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

GRANSKARE

Professor Mats Brännström, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-06-14

SPECIALITET
INNEHÅLL

 

SAMMANFATTNING

 

Bakgrund

 

COVID-19 är en pandemisk infektion av coronaviruset SARS-CoV-2 som kan drabba gravida kvinnor och i undantagsfall överföras via placenta till fostret eller via kontaktsmitta eller bröstmjölk till det nyfödda barnet.

 

Symtom

 

Omkring 2/3 av PCR-positiva gravida är asymtomatiska. Förekommer symtom är det främst feber, hosta, myalgi, trötthet och dyspné. Även smittade barn är oftast symtomfria.

 

Profylax 

 

Alla gravida rekommenderas vaccination mot SARS-CoV-2. Gravid sjukvårdspersonal bör inte arbeta med patienter med COVID-19. Om mamman tvättar händer och använder munskydd kan hon amma barnet med minimal risk för smitta.

 

Behandling

 

Läkemedelsbehandling kan följa de rekommendationer som finns för icke-gravida vuxna och barn efter nyföddhetstiden.

 

 

 

 

FÖRKORTNINGAR

 

 • CDC, Centers for Disease Control and Prevention
 • CPAP, Continuous Positive Airway Pressure
 • ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control
 • Fohm, Folkhälsomyndigheten
 • HHFNCO, högflödesgrimma (Heated humidified high-flow nasal cannula oxygen) 
 • LV, Läkemedelsverket
 • PCR, Polymerase Chain Reaction 
 • SFOG, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi
 • WHO, World Health Organization 

 

 

 

BAKGRUND
 

I december 2019 upptäcktes i centrala Kina ett nytt coronavirus som snabbt isolerades och dess nukleinsyrakod sekvenserades. Viruset kallas SARS-CoV-2 och sjukdomen som det ger upphov till kallas COVID-19.

 

COVID-19 har en lägre dödlighet (case fatality ratio) än Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS, orsakat av SARS-CoV-1) och Middle East Respiratory Syndrome (MERS, orsakat av MERS-CoV) som också orsakas av coronavirus. COVID-19 sprider sig emellertid lättare och antalet dödsfall överstiger därför kraftigt SARS- och MERS-epidemiernas. Viruset sprids främst med små droppar som frisätts i luften när man hostar och nyser men också med aerosol. Virus-RNA har också påvisats i avföring och blod.

 

Den bästa och utförligaste svenska källan för uppdaterad information om COVID-19 under graviditet är INFPREG (Westergren 2021). En bra, kort översiktsartikel finns i Läkartidningen (Pettersson 2021).

 

 

Etiologi

COVID-19 orsakas av SARS-CoV-2, ett virus som hör till gruppen coronavirus. Coronavirus är RNA-virus, det vill säga att nukleinsyran som innehåller den genetiska koden (generna) är inte DNA utan RNA. Olika mutationer betecknas med grekiska bokstäver:

 

Mutantens beteckning

Mutanten upptäcktes först i angivet land

Alfa (α)

Storbritannien

Beta (β)

Sydafrika

Gamma (γ)

Brasilien

Delta (δ) och kappa (κ) (två varianter)

Indien

 

 

 

EPIDEMIOLOGI

 

Mödrar

Bland födande kvinnor på Karolinska universitetssjukhuset våren 2020 var 6,6 % positiva för SARS-CoV-2; 65–70 % av dessa var asymtomatiska. Internationella studier visade att störst risk för svår COVID-19 under graviditet fanns hos kvinnor med underliggande riskfaktorer:

 

 • BMI > 30
 • Ålder > 35 år
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Hypertoni
 • Diabetes
 • Kronisk lung- eller njursjukdom
 • Etniskt ursprung
 • Socioekonomiska förhållanden (Pettersson 2021)

 

En svensk registerstudie visade att kvinnor med BMI>30, men inga andra tillstånd, löpte risk att föda pretermt vid COVID-19-infektion (Socialstyrelsen 2021).

 

 

Barn

En nationell kohort omfattande barn födda i Sverige i mars 2020 till januari 2021 visade en marginellt signifikant ökad mortalitet för barn till PCR+ mödrar jämfört med barn till PCR- mödrar (0,30 % versus 0,12 %,; OR, 2,55; 95 % konfidensintervall 0,99–6,57; Norman 2021). Av de 2323 barn som föddes av PCR+ mammor var 21 (0,90 %) PCR+. Av dessa hade 9 sjukdomstecken men utan klar association till COVID-19. Slutsatsen blev att barn till PCR+ mödrar ska ammas och behöver inte separeras från mamman utan behandlas som vanliga barn.

 

En registerstudie av över en miljon graviditeter i USA visade förekomsten av dödföddhet om mamman var eller inte var positiv för SARS-CoV-2 när hon lades in på sjukhus för förlossningen. Den relativa risken (RR) för dödföddhet när mamman var SARS-CoV-2-positiva jämfört med när mamman var negativ var mycket högre när delta-varianten dominerade (adjusted RR = 4.04 (95 % CI = 3.28–4.97)) än före delta-perioden (adjusted RR = 1.47 (95% CI = 1.27–1.71)). Förekomsten av dödföddhet kan alltså svänga upp och ned beroende vilken variant (mutant) som dominerar. (DeSisto 2021)

 

 

 

SMITTA


SARS -CoV-2 sprids framför allt med droppar från utandning, hosta och nysningar. Spridning via luft (aerosol med små droppar där vattnet snabbt avdunstar) och beröring förekommer också. Om mamman tvättar händer och använder munskydd kan hon amma barnet utan större risk för att barnet blir smittat än om personal eller anhörig flaskuppföder barnet. 

 

Vertikal smittspridning (smitta från mor till foster)

Förekommer men är ovanlig och oftast ofarlig men skadar ibland barnet (Axelsson 2020). Ett av de bäst dokumenterade fallen av intrauterin smitta av SARS-CoV-2 är från Malmö (Zaigham 2021).

 

Amning

COVID-19-virus har påvisats i bröstmjölk från enstaka infekterade mammor. CDC rekommenderar nyförlösta kvinnor med COVID-19 att efter samråd med hälsopersonal bestämma sig för om de ska amma eller inte. De ska iaktta god hygien: nys och hosta i armvecket, tvätta händerna ofta och länge och använd ansiktsmask (CDC 2020) Det är det visat att risken för Covid-19-smitta är oberoende av:

 

 • Förlossningssätt
 • Tidig eller sen avnavling
 • Hud-mot-hudkontakt med modern
 • Rooming in med smittskyddande hygienåtgärder
 • Amning eller flaskuppfödning

 

Pastörisering avdödar virus så donatormjölk är säker (Westgren 2021).

 

 

 

SYMTOM


Mödrar


Av de PCR-positiva kvinnorna vid Karolinska sjukhuset våren 2020 var 65–70% helt symtomfria (Pettersson 2021). Bland de som hade symtom dominerade hosta och feber (Luo Q 2021, n=25):

 

 • Hosta 76 %
 • Feber 68 %
 • Dyspné 24 %
 • Myalgi 12 %
 • Diarré 12 %

 

I ett större material (n=538, dock inte alla data från alla graviditeter), där även asymtomatiska fanns med, dominerade tre symtom (Huntley 2020):

 

 • Andningssvårigheter 16 %
 • Trötthet 15 %
 • Huvudvärk 9 %

 

 

Barn

De flesta nyfödda barn som är smittade med SARS-CoV-2 är asymtomatiska men ibland har de amningsproblem, feber, luftvägssymtom, trötthet, kräkningar, apné och irritabilitet (SFOG 2021).


 

UTREDNING

 

Anamnes och status

Anamnes och status ska särskilt ta upp de symtom och tecken som enligt föregående stycken är typiska för COVID-19.

 

 

BilddiagnostikCOVID-19 ger ofta halvgenomskinliga infiltrat i lungröntgen hos mammor och barn (ground-glass opacity; ser ut som råglas). Ultraljud lungor har fördelar jämfört med lungröntgen både för mammor och barn: kan göras bedside, har högre sensitivitet och ingen strålning.

 

 

Prover

 

 • PCR
  RNA från SARS-CoV-2 kan påvisas med polymeraskedjereaktion (polymerase chain reaction, PCR), oftast i prov från nasofarynx eller orofarynx. Oftast fås ett binärt svar (positivt eller negativt) men kan också mäta mängden RNA. Mängden anges i cykeltröskel (Ct). Ju lägre Ct-värde, ju mer RNA.

  PCR påvisar RNA i eller utanför viruspartikeln. Positivt PCR-prov bevisar alltså inte att det finns hela, infektiösa (”levande”) viruspartiklar. För att visa att det finns infektiöst virus krävs virusodling som är besvärlig att utföra.   

 • Antigentest
  Påvisar protein som finns i viruspartikeln. Det är enklare och snabbare (ofta 15 minuter) än PCR och testet kan avläsas på mottagningen men det missar små mängder virus. Denna lägrekänslighet kan dock ibland vara en fördel för de fall som missas är troligen fall med låg smittsamhet.

 • Antikroppsanalys
  Visar om det finns antikroppar i blodet som i så fall visar att personen för minst 1-2 veckor sedan har haft COVID-19 eller vaccinerats mot COVID-19 och är immun.

 

Ovanstående labbmetoder kan användas på mödrarna och deras barn. INFPREG rekommenderar PCR-provtagning av barn vid inläggning på neonatalavdelning. Tag nasofarynx- och/eller svalgsekret vid 48 och 96 timmars ålder (Westgren 2021). 

 

 

BEHANDLING 

 

Läkemedel


Mödrar

Antivirala medel

 

 • Veklury (remdesivir) kan övervägas tidigt i förloppet (≤ 7 dagar) till sjukhusvårdade, gravida patienter i försämringsfas med hypoxi och behov av syrgasbehandling. Behandlingen bör avslutas efter 5 dagar. Kontraindikationer såsom njurfunktionsnedsättning eller leversvikt skall beaktas.  Remdesivir har givits till gravida utan negativa effekter även om erfarenheten är begränsad (Westgren 2021).

 • Paxlovid (PF-07321332 och ritonavir) har en mycket god effekt på COVID-19. Det ska emellertid inte ges under graviditet eller amning eftersom djurexperiment antytt att medlet kan påverka fostrets tillväxt. (EMA 2021)

 • Lagevrio (molnupiravir) minskade risken för hospitalisering eller död hos vaccinerade personer som hade risk för svår sjukdom från 14,1 % (placebo-grupp) till 7,3 % (Lagevrio-grupp). EMA har inte publicerat några data om graviditet eller amning (december 2021).

 

 

Monoklonala antikroppar

 

De monoklonala antikropparna är inte prövade på gravida eller ammande mammor. EMA tycker därför att man får försöka väga risker mot nytta.

 

 • RoActemra (tocilizumab) ”ska ej användas under graviditet förutom då det är absolut nödvändigt” (FASS).
 • Ronapreve (casirivimab + imdevimab)
 • Regkirona (regdanvimab)
 • Xevudy (sotrovimab)
 • Evusheld (tixagevimab and cilgavimab)

 

 

Immunsuppressiva medel

 

 • Kineret (anakinra) är en interleukinhämmare som använts mot bland annat reumatoid artrit men också COVID-19. Enligt FASS bör man undvika att använda det under graviditet och amning.

 • Dexametason i låg dos reducerar mortaliteten med en tredjedel hos respiratorvårdade patienter och med 1/5 hos patienter med enbart syrgasbehov. Ge 6 mg x 1 dexametason (alternativt betametason 5–6 mg x 1) p.o eller i.v. i upp till 10 dagar till sjukhusvårdade patienter med ihållande syrgasbehov och inflammationstecken (feber, CRP-stegring) om mer än 7 dagar har gått sedan symtomdebut. Kan ges till gravida och ammande (Westgren 2021).

 

 

Medel mot VTE

 

SFOG har utarbetat råd om behandling av venös tromboembolism (VTE), samt trombosprofylax vid covid-19 hos sjukhusvårdade obstetriska patienter (SFOG 2020).  

 

 

Barn

För nyfödda barn rekommenderas ingen antiviral terapi mot covid-19 (Westgren 2021).

 

Icke-farmakologisk behandling och övervakning


Mödrar

Graviditet som kompliceras av COVID-19 hos mor rekommenderas få fortsätta med täta kontroller. De svenska föreningarna för neonatologi och obstetrik rekommenderar bland annat följande om mor har COVID-19:

 

 • Förlossningsmetod (vaginal eller sectio) ska inte påverkas av COVID-19 hos mor

 • Prenatalt Betapred och magnesiumsulfat ges på sedvanliga indikationer

 • Diskutera med föräldrarna om de önskar samvård mor-barn eller separation

 • Noggrann hygien om man ammar eller pumpar ut bröstmjölk

 • Provtagning av COVID-19-virus hos barnet vid 12–24 timmars ålder

 

För detaljer, se den föredömligt uppställda rekommendationen (SFOG 2021).

 

Vid tilltagande syrgasbehov hos mamman när graviditetslängden överskrider 28 graviditetsveckor bör man överväga förlossning inom det närmaste dygnet (Pettersson 2021). Efter förlossningen minskar moderns syrgasbehov oftast.

 

Arbetsmiljöverket har beslutat att gravida arbetstagare inte får vårda patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av COVID-19 (Arbetsmiljöverket 2020).


Barn

De brittiska gynekologernas organisation RCOG rekommenderar samvård mamma-barn (med noggrann hygien) (RCOG 2021). Svenska obstetriker och neonatologer håller med de brittiska kollegerna (se föregående stycke).

 

RCOG rekommenderar också amning“infection with COVID-19 is not a contraindication to breastfeeding”. SFOG (2021) rekommenderar att mor ammar eller pumpar ut bröstmjölken som då kan matas i barnet av en person som inte har COVID-19.

 

Neonatalavdelning ska inte få besök av andra än COVID-19-negativa föräldrar enligt brittiska rekommendationer. CPAP och högflödesgrimma (HHFNCO) orsakar aerosoler och kan sprida smitta från infekterat barn till personal och föräldrar. Personal ska bära mask, visir, handskar och skyddsrock (RCOG 2021). SFOG (2021) påpekar att risk för aerosolbildning finns vid intubation/extubation, högflödesgrimma (bör undvikas), CPAP och respiratorvård. Se i övrigt utförliga rekommendationer av SFOG (2021).

 

 

 

PROFYLAX


Gravid vårdpersonal
 bör enligt brittiska gynekologer (RCOG 2021) efter 28 graviditetsveckor undvika direkt patientkontakt och helst stanna hemma. Man bör särskilt undvika operationsavdelningar och intensivvårdsavdelningar som genererar aerosoler som kan innehålla virus. I Sverige förslår Folkhälsomyndigheten 2020-04-30: ”Ge gravida med samtidigt föreliggande andra riskfaktorer som högt BMI, förhöjt blodtryck och graviditetsdiabetes utökade möjligheter att vara hemma efter graviditetsvecka 22 (förslag från SFOG) för att i möjligaste mån undvika smitta. Gravida bör om möjligt undvika att exponeras för smittade personer.” (Tegnell 2020)Vaccination

Alla vuxna och ungdomar över 12 år, inklusive gravida, rekommenderas vaccination mot covid-19 (Fohm 2021).


 

PROGNOS

 

Mödrar

De flesta mödrar som dött i olika länder dog av acute respiratory distress syndrome (ARDS). Risken med COVID-19 tycks vara endast lite större för gravida än för icke gravida kvinnor. Tre fall av maternell död med klar association till svår COVID-19-infektion har inträffat i Sverige fram till februari 2021 enligt INFPREG (Westgren 2021).

 

Barn

I Sverige har inga fall av allvarlig sjukdom, pneumoni eller död hos nyfödda som testat positivt för SARS-CoV-2 beskrivits (SFOG 2021). Däremot finns enstaka fall beskrivna där ett osmittat foster eller barn avlidit på grund av svår COVID-19 hos modern med graviditetskomplikationer.

 

 

ICD-10

Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.2
Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.1

 

Referenser

 

Arbetsmiljöverket (2020) Beslut om gravida och covid-19 i Region Värmland. 19 november 2020. Länk

Axelsson I (2020) Maternal and neonatal outcomes of 5721 pregnancies with COVID-19: A systematic review. DiVA. Länk

CDC (2020; uppdaterat 2021) Information on COVID-19 and Pregnant Women and Children. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, USA). Länk

 

DeSisto CL, Wallace B, Simeone RM, et al (2021) Risk for Stillbirth Among Women With and Without COVID-19 at Delivery Hospitalization — United States, March 2020–September 2021.  MMWR  2021;70(47):1640-1645.

 

EMA (2021) EMA issues advice on use of Paxlovid (PF-07321332 and ritonavir) for the treatment of COVID-19.

Fohm (2021) Gravida och vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten 2021-05-27. Länk

Huntley BJF, Huntley ES, Di Mascio D, et al. (2020) Rates of Maternal and Perinatal Mortality and Vertical Transmission in Pregnancies Complicated by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Co-V-2) Infection - A Systematic Review. Obstet Gynecol 2020;136(2):303-312. Länk

Luo Q, Yao D, Xia L, et al. (2021) Characteristics and Pregnancy Outcomes of Asymptomatic and Symptomatic Women with COVID-19: Lessons from Hospitals in Wuhan. J Infect Dev Ctries 2021;15(4):463-469. Länk

Norman M, Navér L, Söderling J, et al. (2021) Association of Maternal SARS-CoV-2 Infection in Pregnancy with Neonatal Outcomes. JAMA Published online April 29, 2021. Länk

Pettersson K, Navér L (2021) Covid-19 hos gravida ofta lindrig – svår sjukdom kan dock uppstå. Läkartidningen. 2021;118:20217. Länk

RCOG (2021) Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Information for healthcare professionals Version 13: Published Friday 19 February 2021. Länk

SFOG (2020) SFOG råd om hemostasutredning och behandling av venös tromboembolism (VTE), samt trombosprofylax vid Covid-19 hos obstetriska patienter. Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. Länk

SFOG (2021) Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Svenska neonatalföreningen och Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. Version 3, uppdaterad 2021-05-18. Länk

Socialstyrelsen (2021). Uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera sammanställningen över de identifierade grupperna som löper störst risk att drabbas av särskild allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19. SoS 2021-02-24. Länk

Tegnell A (2020) Underlag om gravida med covid-19. Folkhälsomyndigheten 2020-04-27. Länk

Westgren M, Pettersson K, Navér L, et al. (2021). Covid-19. INFPREG – kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Uppdaterad:  2021-05-25. Länk

Zaigham M, Holmberg A, Karlberg ML, et al. (2021) Intrauterine vertical SARS-CoV-2 infection: a case confirming transplacental transmission followed by divergence of the viral genome. BJOG 2021;128(8):1388-1394.. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev