Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Centralvenös kateter-infektion, vuxna (CVK-infektion)

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-06-16

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

En central venkateter (CVK) innebär en ökad risk för att mikroorganismer från omgivningen kommer in i blodet. Urinvägsinfektioner, pneumonier och CVK infektioner är vanliga nosokomiala infektioner på en intensivvårdsavdelning.

Peter Pronovost har blivit internationellt berömd för patientsäker vård. Här är hans checklista för att minska CVK-relaterade infektioner i samband med CVK-inläggningar.
 

 1. Tvätta och sprita händerna
 2. Tvätta patientens hud med antiseptisk lösning
 3. Undvik att sätta katetern i ljumsken
 4. Använd skyddskläder (steril rock och handskar, mössa och munskydd)
 5. Fråga dig varje dag om katetern behöver sitta kvar
 6. Daglig inspektion av insticksstället

 

Vid handläggning av centralvenösa kateterinfektioner är följande definitioner viktiga:
 

 • Lokal hudinfektion: Rodnad, pus, svullnad där katetern går genom huden.
   
 • Kolonisation av en kateter: Växt av mikroorganismer på kateterspetsen utan att patienten uppvisar infektionssymtom.
   
 • Kateterrelaterad infektion: Växt av mikroorganismer på kateterspetsen hos en patient med kliniska tecken på bakteriell infektion där andra tänkbara infektionsfoci har uteslutits.
   
 • Kateterrelaterad blodflödesinfektion: Växt av samma mikroorganism på kateterspets och i blododling tagen genom annan ven än CVK samtidigt som patienten uppvisar tecken på infektion.

 

Frekvensen av koloniserade katetrar anges i olika studier till mellan 14-40 % medan frekvensen kateterrelaterade infektioner varierar mellan 2-30/1 000 kateterdagar. Flerlumen anses medföra större infektionsrisk än enlumenkatetrar.

CVK-tiden är den viktigaste riskfaktorn för infektion. Ur infektionssynpunkt är CVK i v. subclavia bäst, följt av v. jugularis. Störst risk innebär CVK i v. femoralis.

Vanligaste mikroorganismen vid kolonisation av katetern är koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Candida albicans, Stafylococcus aureus samt olika gramnegativa stavar, t ex E. coli och Klebsiella spp., är vanliga orsaker till svårare symtomgivande infektioner.


 

SYMTOM

 

Feber och kliniska symtom på sepsis utan andra fokala symtom.

 

Se även behandlingsöversikt - Svår sepsis och septisk chock

 

 

DIAGNOS

 

 • Inspektera insticksstället. Som regel ser dock insticksstället oinfekterat ut.
   
 • Uteslut annan feberkälla, t ex pneumoni
   
 • Stigande CRP
   
 • Blododling från perifer ven och CVK

 

Kateterspetsen klipps av och skickas i sterilt rör för odling. Kateterspetsen rullas på en odlingsplatta för att bedöma om det är sparsam eller riklig växt. Alternativt görs en semikvantitativ odling där över 15 kolonier anses vara en surrogatmarkör för kateterrelaterad infektion.

Svenskt intensivvårdsregister och Infectious Disease Society of America (IDSA) förordar att odlingar med fynd av samma bakterier i kateterblod och perifert blod och tid till växt, så kallad omslagstidsodling, skall ingå i diagnos. Om bakterien växer minst 120 minuter snabbare i odling från CVK–blod än från perifert blod är detta ett tecken på CVK-infektion.

 

 

 

BEHANDLING

 

Viktigast är att ta bort CVK vid misstänkt CVK-infektion. Om det inte går att klara vården med perifera nålar skall ny CVK anläggas i annat kärl, speciellt om infektionstecken finns kring insticksstället. Om detta är omöjligt måste ibland katetern bytas över ledare vilket är ett mycket sämre alternativ ur infektionssynpunkt.

De allvarligaste CVK-infektionerna orsakas av Stafylococcus aureus (S. aureus) och gramnegativa stavar. Även en svampsepsis kan vara allvarlig, men förloppet är inte lika snabbt.

Ofta behandlas patienten redan med antibiotika på grund av tidigare eller pågående infektioner. Om patienten inte står på i.v. antibiotika med täckning för S. aureus och de vanligaste gramnegativa bakterierna, t ex E. coli och Klebsiella spp., ges cefotaxim (Claforan), alternativt karbapenem (Tienam, Meronem), alternativt piperacillin/tazobactam (Tazocin). Vid svår sepsis/septisk chock rekommenderas tillägg av aminoglykosid (Nebcina, Gensumycin). Preparatvalet omvärderas när kateterspetsodlingen är klar.

Borttagna KNS-koloniserade katetrar hos patient utan infektionssymtom behöver inte antibiotikabehandlas såvida inte patienten har implantat, t ex hjärtklaff. Växt av S. aureus, gramnegativa bakterier och svamp på katetrar är allvarligare. Behandlingstiden kan dock oftast kortas ned jämfört med behandling av kateterrelaterade symtomatiska infektioner.

 

Candidainfektion
 

Indicier på candidainfektion är kolonisation med candida i t ex sårodlingar, urin eller luftvägsodlingar. Om så är fallet kan behandling ges före det att odlingssvaret kommit.

Förstahandsläkemedel vid candidemi är en echinocandin: caspofungin, anidulafungin eller micafungin. Om tillståndet är stabilt och det är frågan om en känslig stam kan behandling ges med flukonazol (Diflucan) 400 mg i 2 veckor efter den senaste positiva blododlingen. Medlet kan ofta ges peroralt på grund av god absorption. Ögonbottenundersökning bör göras och om man ser intraokulära svampinfiltrat blir behandlingstiden längre.

För andra candidaarter styrs behandlingen av resistensmönstret.

 

KNS-infektion
 

De KNS-stammar som isoleras från katetrar är oftast resistenta mot alla betalaktamantibiotika. Vid KNS-orsakade kateterinfektioner ges i.v. vankomycin eller perorala kombinationer med två medel som stammen är känslig för i 10–14 dagar.

Vankomycin eller andra medel mot KNS behöver inte ges förrän odlingssvaret föreligger, såvida patienten inte är immunsupprimerad eller har andra implantat.

 

S. aureus-infektion
 

Vid S. aureus-infektion ges i.v. antibiotika i minst 10 dagar. Under denna tid är det ofta viktigt att göra TEE för att utesluta endokardit. Var uppmärksam på andra foci där bakterienedslag kan ha skett, t ex skelettet och epiduralrummet.

 

 

 

PROFYLAX

 

Frekvensen kateterrelaterade infektioner kan sänkas genom strikt hygien vid anläggning och skötsel av CVK:n. En CVK bör anläggas av en läkare som fått särskild utbildning. Eftersom tiden med kateter är en avgörande riskfaktor måste ansvarig läkare varje dag ställa sig frågan: Kan CVK:n avlägsnas?

Specialkatetrar med antibakteriella beläggningar finns men används mycket sällan i Sverige. Katetrar med minocycline/rifampicin, silverbeläggningar eller andra metaller (t ex Bactiguard) har använts utomlands på enheter som haft stora problem med CVK-infektioner.

Det är viktigt att registrera CVK-infektioner och vilka mikroorganismer som orsakar dessa så att varje enhet kan vidta åtgärder om incidensen blir för hög.


 

ICD-10

Infektioner som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte T80.2
Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt R65.1
Septisk chock R57.2

 

För korrekt diagnoskodning:
 

 • T80.2 CVK-infektion anges som huvuddiagnos
   
 • Tilläggskoden R65.1 Svår sepsis eller R57.2 Septisk chock om tillämpligt
   
 • Orsakande agens från kapitel B95 - B97 som tilläggskod

 


Referenser
 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård: Centralvenkateterisering. Kliniska riktlinjer och rekommendationer. 2010. Länk

Guidelines for the prevention of Intravascular Catheter-Related Infections: Recommendations and Reports; MMVR August 9, 2002/51 (RR 10); 1-26. Länk

Berenholtz SM et al.; Eliminating catheter-related bloodstream infections in the intensive care unit. Crit Care Med 2004 Oct 32 (10) 3150–2. Länk

Lorente L, Henry C, Martin MM, Jiménez A, Mora ML. Central venous catheter-related infection in a prospective and observational study of 2,595 catheters. Critical Care 2005, 9:631-635. Länk

Maki DG., Weise CE., Sarafin HW., A semiquantitative culture method for indentifying intravenous-catheter-related infection. N Engl J Med 296 (1977) 1305-1309. Länk

Blot F, Nitenberg G, Chachaty E, Raynard B, Germann N, Antoun S, Laplanche A, Brun-Buisson C, Tancrede C: Diagnosis of catheter-related bacteraemia: a prospective comparison of the time to positivity of hub-blood versus peripheral-blood cultures. Lancet 1999, 354(9184):1071-1077. Länk

Hammarskjöld F, Wallén G, Malmvall BE. Central venous catheter infections at a county hospital in Sweden: a prospective analysis of colonization, incidence of infection and risk factors. Acta Anaesthesiol Scand. 2006 Apr;50(4):451-60. Länk

O'Grady et al. Summary of Recommendations: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections. 2011. Länk

Rodriguez-Paz JM, Pronovost P ; Prevention of catheter-related bloodstream infections. Adv Surg. 2008;42:229-48. Review. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev